IBPB-2-1/4511-81/15/BJ | Interpretacja indywidualna

1. Czy „jednorazowy zasiłek żałobny”, który Wnioskodawczyni wypłaciła instytucja brytyjska podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
2. Czy bank słusznie pobrał podatek dochodowy od „jednorazowego zasiłku żałobnego”?
IBPB-2-1/4511-81/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. Wielka Brytania
  2. dochody uzyskiwane za granicą
  3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  4. zasiłki
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 27 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 30 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego z Wielkiej Brytanii zasiłku żałobnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie opodatkowania otrzymanego z Wielkiej Brytanii zasiłku żałobnego.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 22 czerwca 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-81/15/BJ, IBPB-2-1/4511-82/15/BJ wezwano Wnioskodawczynię o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 30 czerwca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony m. in. następujący stan faktyczny:

W październiku 2011 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni. Od kwietnia 2005 r. do października 2010 r. (łącznie ok. 5. lat) mąż Wnioskodawczyni pracował w Wielkiej Brytanii i tam opłacał składkę ubezpieczeniową. Po śmierci męża Wnioskodawczyni (jako wdowa) otrzymała jednorazowy zasiłek żałobny (Your Bereavement Payment). Zasiłek ten został Wnioskodawczyni przyznany przez brytyjską instytucję DWP Department for Work and Pensions (Departament Pracy i Zabezpieczenia Społecznego) na podstawie brytyjskich przepisów o świadczeniach rodzinnych i dochodach, jako jednorazowy zasiłek żałobny w kwocie 2.000 funtów brytyjskich, przeliczony na 52 tygodnie.

Od wypłacanego zasiłku instytucja brytyjska nie pobrała podatku. Zasiłek ten został przeliczony na złotówki i wypłacony na konto Wnioskodawczyni w banku polskim 31 lipca 2014 r. w dwóch transzach: w wysokości 10.463,38 zł oraz 52,23 zł, od których bank naliczył i pobrał podatek dochodowy w wysokości 18% tak jak od renty czy emerytury.

W okresie otrzymania zasiłku żałobnego z Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni posiadała miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.

W piśmie z 26 czerwca 2015 r. (data wpływu do Biura – 30 czerwca 2015 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, iż tylko w Polsce posiada miejsce zamieszkania i swoje centrum interesów życiowych. Przebywa na terytorium Polski powyżej 183 dni w roku podatkowym. Wnioskodawczyni posiada obywatelstwo polskie. Wypłacony zasiłek żałobny został przyznany Wnioskodawczyni na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii, a zatem dochód ten jest rodzajem świadczenia rodzinnego będącego odpowiednikiem polskich świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytania:
  1. Czy „jednorazowy zasiłek żałobny”, który Wnioskodawczyni wypłaciła instytucja brytyjska podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym...
  2. Czy bank słusznie pobrał podatek dochodowy od „jednorazowego zasiłku żałobnego”...

Wnioskodawczyni uważa, że od „jednorazowego zasiłku żałobnego” przyznanego przez instytucję brytyjską podatek dochodowy został pobrany niesłusznie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenie, które Wnioskodawczyni otrzymała tzw. jednorazowy zasiłek żałobny nie jest rentą ani emeryturą, tylko zasiłkiem, który jako świadczenie rodzinne korzysta ze zwolnienia od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie otrzymanego z Wielkiej Brytanii opodatkowania zasiłku żałobnego. W zakresie opodatkowania otrzymanego z Wielkiej Brytanii zasiłku dla owdowiałych rodziców wydano odrębną interpretację znak: IBPB-2-1/4511-82/15/BJ.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni (jako wdowa) otrzymała jednorazowy zasiłek żałobny przyznany przez brytyjską instytucję DWP (Departament Pracy i Zabezpieczenia Społecznego) Wypłacony zasiłek żałobny został przyznany Wnioskodawczyni na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Od wypłacanego zasiłku instytucja brytyjska nie pobrała podatku. Zasiłek ten został przeliczony na złotówki i wypłacony na konto Wnioskodawczyni w banku polskim 31 lipca 2014 r. w dwóch transzach: w wysokości 10.463,38 zł oraz 52,23 zł, od których bank naliczył i pobrał podatek dochodowy w wysokości 18% tak jak od renty czy emerytury. W okresie otrzymania zasiłku żałobnego z Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni posiadała miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.

Wnioskodawczyni uważa, że od „jednorazowego zasiłku żałobnego” przyznanego przez instytucję brytyjską podatek dochodowy został pobrany niesłusznie.

Z uwagi na to, że Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania w Polsce, a otrzymywany zasiłek żałobny wypłacany został przez instytucję brytyjską, zastosowanie w sprawie ma Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Wielką Brytanią.

W myśl art. 17 ust. 1 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz.U. z 2006 r., Nr 250, poz. 1840) z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2 niniejszej Konwencji, emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce), podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce).

Części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (art. 21 ust. 1 ww. konwencji).

Na podstawie powołanej regulacji, świadczenia z Wielkiej Brytanii otrzymane przez osobę mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Polski podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Oznacza to, że do ich opodatkowania w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, świadczenie w postaci zasiłku żałobnego z Wielkiej Brytanii wypłacone Wnioskodawczyni mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, jako świadczenie otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Jednakże jak wskazano we wniosku, Wnioskodawczyni otrzymała świadczenie rodzinne (zasiłek żałobny) przyznane na podstawie brytyjskich przepisów o świadczeniach rodzinnych, zatem bank wypłacając ww. świadczenie zwolnione od podatku, nie stanowiące renty zagranicznej, nie był zobowiązany do pobrania od niego i odprowadzenia podatku dochodowego.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Wielka Brytania
IPPB1/415-325/14-6/JB | Interpretacja indywidualna

dochody uzyskiwane za granicą
ILPB1/415-1243/13-3/TW | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IPPB5/423-1246/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

zasiłki
IPTPB2/4511-41/15-4/MP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.