IBPB-2-1/4511-194/15/DP | Interpretacja indywidualna

Czy bank prawidłowo pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanego Zasiłku Dochodowego dla Osób Niezdolnych do Pracy oraz składnika zapomogowego?
IBPB-2-1/4511-194/15/DPinterpretacja indywidualna
  1. Wielka Brytania
  2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  3. zasiłki
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 1 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 18 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń otrzymywanych z Wielkiej Brytanii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń otrzymywanych z Wielkiej Brytanii.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 6 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-194/15/DP wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 18 sierpnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca pobiera rentę chorobową z tytułu niezdolności do pracy w Polsce. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca pracował przez 5 lat na Wyspach Brytyjskich i tam odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne Departament – Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przyznał mu zasiłek dochodowy dla osób niezdolnych do pracy. Po otrzymaniu decyzji ze Zjednoczonego Królestwa biegły tłumacz języka angielskiego przetłumaczył pismo, w którym zostało wskazane, że Wnioskodawca został zaliczony do grupy wsparcia. Oznacza to, że Sekretarz Stanu akceptuje, iż zły stan zdrowia Wnioskodawcy ogranicza jego zdolność do pracy i uprawnia go do wypłaty zasiłku dochodowego dla osób niezdolnych do pracy. Sekretarz Stanu akceptuje także, że ze względu na zły stan zdrowia Wnioskodawca nie powinien wykonywać żadnych czynności roboczych. Na tej podstawie przyznano Wnioskodawcy dodatek w wyższej stawce do zasiłku dochodowego dla osób niezdolnych do pracy – jest on znany pod nazwą składnika zapomogowego.

Tygodniowa kwota zasiłku otrzymywanego przez Wnioskodawcę wynosi 11,89 GBP (zasiłek dochodowy dla osób niezdolnych do pracy) oraz 5,87 GBP (składnik zapomogowy) – łączna kwota wynosi 17,76 GBP.

Bank X, w którym Wnioskodawca posiada swoje konto walutowe, od przedmiotowych zasiłków, które wpływają na to konto, pobiera zaliczkę na poczet podatku oraz składkę na ubezpieczenie społeczne.

W uzupełnieniu wniosku z 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu do Biura) Wnioskodawca wskazał, że posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, tzn. przebywa w Polsce powyżej 183 dni w roku podatkowym. Zasiłek dochodowy dla osób niezdolnych do pracy oraz składnik zapomogowy, które są wypłacane Wnioskodawcy, zostały przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii, które są rodzajem świadczeń rodzinnych będących odpowiednikiem polskich świadczeń rodzinnych przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy słusznie są pobierane zaliczki na poczet podatku oraz składki na ubezpieczenie społeczne...

Czy zasiłki te podlegają opodatkowaniu w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, od otrzymywanych przez niego kwot zasiłku niesłusznie pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy. Kwoty te korzystają bowiem ze zwolnienia z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca podkreślił, że jego renta wynosi 1.080 zł i przedmiotowy zasiłek jest mu bardzo potrzebny przy zakupie leków, które musi codziennie przyjmować.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy jedynie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego opodatkowania świadczeń otrzymywanych z Wielkiej Brytanii.

W zakresie słuszności pobierania składek na ubezpieczenie społeczne zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a cyt. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Ustawodawca przesądził zatem, że zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Stąd też do tej kategorii osób mają zastosowanie ogólne reguły podatkowe korygowane wyłącznie treścią umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, Wnioskodawca pobiera rentę chorobową z tytułu niezdolności do pracy w Polsce. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca pracował przez 5 lat na Wyspach Brytyjskich i tam odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne Departament – Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przyznał mu zasiłek dochodowy dla osób niezdolnych do pracy oraz dodatek w wyższej stawce do zasiłku dochodowego dla osób niezdolnych do pracy – składnik zapomogowy.

Wnioskodawca posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, tzn. przebywa w Polsce powyżej 183 dni w roku podatkowym.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest rezydentem polskim (ma miejsce zamieszkania w Polsce), a otrzymywany zasiłek oraz składnik zapomogowy jest wypłacany z Wielkiej Brytanii, zastosowanie w niniejszej sprawie ma Konwencja z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz.U. Nr 250, poz. 1840).

Stosownie do art. 17 ust. 1 ww. Konwencji, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2 niniejszej Konwencji, emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce), podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce).

W myśl art. 21 ust. 1 cyt. Konwencji części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (w Polsce), które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce).

Zatem otrzymywane przez Wnioskodawcę świadczenia w postaci zasiłku dochodowego dla osób niezdolnych do pracy oraz składnika zapomogowego, pochodzące z Wielkiej Brytanii i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.

Do opodatkowania ww. świadczeń w Polsce zastosowanie mają przepisy polskiego prawa podatkowego – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Z przesłanego uzupełnienia wynika, że zasiłek dochodowy dla osób niezdolnych do pracy oraz składnik zapomogowy, które są wypłacane Wnioskodawcy zostały przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Są one rodzajem świadczenia rodzinnego będącego odpowiednikiem polskich świadczeń rodzinnych przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Reasumując, stwierdzić należy, że zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych świadczenia w postaci zasiłku dochodowego dla osób niezdolnych do pracy oraz składnika zapomogowego otrzymywane przez Wnioskodawcę – mającego nieograniczony obowiązek w Polsce – podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Zauważyć jednakże należy, że przedmiotowe świadczenia jako wypłacane – jak wskazał Wnioskodawca – na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii, są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji od przedmiotowych świadczeń nie powinny zostać pobierane zaliczki na podatek dochodowy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Wielka Brytania
IPPB1/415-325/14-6/JB | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IPPB5/423-1246/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

zasiłki
IBPB-2-1/4511-81/15/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.