1061-IPTPB2.4511.17.2016.2.KR | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie zasiłku opiekuńczego wypłacanego z Irlandii
1061-IPTPB2.4511.17.2016.2.KRinterpretacja indywidualna
  1. Irlandia
  2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  3. zasiłki
  4. zwolnienia przedmiotowe
  5. świadczenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2016 r. (data wpływu 7 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 marca 2016 r. (data wpływu 5 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasiłku opiekuńczego wypłacanego z Irlandii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasiłku opiekuńczego wypłacanego z Irlandii.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 22 marca 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.17.2016.1.KR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 22 marca 2016 r. (skutecznie doręczono dnia 25 marca 2016 r.), zaś w dniu 5 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 31 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawcy i Jego żonie jako rodzinie zastępczej przyznano zasiłek opiekuńczy, wypłacany przez Social Welfare Services Office, College Road, Sligo w Irlandii dla Ich wnuków, tj. ... oraz .... Wnioskodawca został ustanowiony sądownie prawnym opiekunem.

Wnioskodawca wskazał, że ... oraz ... są wnukami Jego oraz żony. Rodzice ... i ... nie żyją. ... ma obecnie 4,5 roku, natomiast ... ma 2,5 roku. Wnuki Wnioskodawcy znajdowały się po śmierci rodziców w irlandzkiej rodzinie zastępczej.

Wnioskodawca wraz z żoną przez 1,5 roku starał się sprowadzić wnuki do Polski. Po wielu rozprawach sądowych, Sąd w Irlandii wydał decyzję o przyznaniu Wnioskodawcy i Jego żonie opieki nad wnukami i przyznaniu Im zasiłku opiekuńczego dla wnuków w kwocie 322 Euro tygodniowo na rzecz dwojga sierot.

Wnioskodawca podał, że osobiście pisał do instytucji w Irlandii, która wysyła Wnioskodawcy i Jego żonie pieniądze, czy w Irlandii pobierany jest od tych pieniędzy podatek. W odpowiedzi napisano Mu, że w Irlandii podatek nie jest pobierany. Pismo otrzymane z Irlandii Wnioskodawca przetłumaczył u tłumacza przysięgłego.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zasiłek opiekuńczy wypłacany przez Social Welfare Services Office College Road Sligo w Irlandii (322 Euro tygodniowo na dwójkę dzieci) otrzymuje za okres począwszy od 21 listopada 2014 r., przy czym pierwsza płatność miała miejsce w marcu 2015 r. Według informacji uzyskanych przez Wnioskodawcę otrzymywane przez Niego świadczenie jest w myśl prawa irlandzkiego składkowym zasiłkiem dla opiekuna prawnego sieroty (Guardian’s Payment (Contributory)) przysługującym dzieciom, które utraciły dwoje rodziców. Zasiłek ten jest wypłacany w kwocie 161 Euro tygodniowo na jedno dziecko, jeżeli dziecko nie ukończyło 18 roku życia lub 22 roku życia w przypadku pobierania nauki w trybie dziennym. Według wiedzy Wnioskodawcy przedmiotowy zasiłek nie stanowi świadczenia rodzinnego w myśl prawa irlandzkiego. Nie jest on również emeryturą czy też jakąkolwiek formą renty (w tym rentą rodzinną). Z informacji uzyskanych od instytucji dokonującej wypłaty zasiłku wynika, że od tego świadczenia nie jest pobierany podatek dochodowy w Irlandii.

W roku podatkowym obejmującym przedmiotowy wniosek (2015) Wnioskodawca posiadał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ośrodek interesów życiowych (w myśl art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i jednocześnie w tym roku podatkowym przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni (zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu zasiłku opiekuńczego wypłacanego z Irlandii (Guardian’s Payment (Contributory)) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też przychody te są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, przychody uzyskane przez Niego z tytułu zasiłku opiekuńczego wypłacanego z Irlandii (Guardian’s Payment (Contributory) – składkowy zasiłek dla opiekuna prawnego sieroty) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako korzystające ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Według art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów oświadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

W myśl art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W ocenie Wnioskodawcy, na względzie należy mieć również unormowania Umowy z dnia 13 listopada 1995 r. między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od przychodu (Dz. U. z 1996 r., Nr 29, poz. 129), a w szczególności:

  • art. 18 ust. 1, zgodnie z którym – z uwzględnieniem postanowień artykułu 19 ustęp 2, emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej wcześniejszego zatrudnienia oraz każda renta wypłacana takiej osobie podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie,
  • art. 22 ust. 1, według którego – części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd są one osiągane, a które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Wnioskodawca stwierdził, że ze względu na to, że ma On miejsce zamieszkania w Polsce, a otrzymany w 2015 r. zasiłek opiekuńczy (Guardian’s Payment (Contributory)) był wypłacany przez instytucję irlandzką, zastosowanie w tej sprawie mają przepisy ww. polsko-irlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wnioskodawca uważa, że na podstawie przywołanych regulacji, irlandzki zasiłek dla opiekuna prawnego sieroty (Guardian’s Payment (Contributory) otrzymywany przez osobę mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Polski (Wnioskodawca) – podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, co oznacza, że do jego opodatkowania stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszej sprawie zastosowanie będzie miało ww. unormowanie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz mieszcząca się w katalogu zwolnień podatkowych regulacja prawna z art. 28 ust. 1 pkt 8 tej ustawy.

W ocenie Wnioskodawcy, zasiłek opiekuńczy wypłacany z Irlandii (Guardian’s Payment (Contributory), który nie jest emeryturą ani rentą, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako zasiłek dla opiekuna otrzymany na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Reasumując, Wnioskodawca stwierdził, że świadczenie wypłacone Mu z Irlandii w 2015 r. z tytułu zasiłku dla opiekuna prawnego sieroty, jako zasiłek dla opiekuna otrzymany na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, nie podlega obciążeniom podatkowym, ponieważ korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Ze względu na to, że Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce, a otrzymywany w 2015 r. przedmiotowy zasiłek wypłacany był przez instytucję irlandzką, zastosowanie w tej sprawie będą miały przepisy umowy polsko-irlandzkiej.

W myśl art. 18 ust. 1 Umowy z dnia 13 listopada 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1996 r. Nr 29, poz. 129), z uwzględnieniem postanowień artykułu 19 ustęp 2, emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej wcześniejszego zatrudnienia oraz każda renta wypłacana takiej osobie podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

W myśl art. 22 ust. 1 ww. Umowy polsko-irlandzkiej części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd są one osiągane, a które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Na podstawie powołanych regulacji, irlandzki zasiłek dla opiekuna prawnego sieroty otrzymany przez osobę mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Polski podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Oznacza to, że do jego opodatkowania w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku i jego uzupełnieniu stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że zgodnie z ww. postanowieniami Umowy polsko-irlandzkiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu świadczenie w postaci zasiłku opiekuńczego otrzymywanego przez Wnioskodawcę z Irlandii wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych tylko w Polsce. Jednocześnie jednak przedmiotowe świadczenie, które jak wskazał Wnioskodawca w myśl prawa irlandzkiego jest składkowym zasiłkiem dla opiekuna prawnego sieroty, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo należy zauważyć, że we własnym stanowisku Wnioskodawca wskazał cyt. „(...) w niniejszej sprawie zastosowanie będzie miało ww. unormowanie (...) oraz mieszcząca się w katalogu zwolnień podatkowych regulacja prawna z art. 28 ust. 1 pkt 8 tej ustawy”. Należy wyjaśnić, że ww. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w swej treści nie zawiera takiego przepisu. Tutejszy Organ uznał, że jest to omyłka pisarska, a intencją Wnioskodawcy było powołanie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co wynika z treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), a zatem wywiera skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni małżonki Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.