Zasiłki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasiłki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
kwi

Istota:

Opodatkowanie zasiłku wdowiego z Austrii

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Z przedstawionego we wniosku i uzupełnieniu opisu stanu faktycznego nie wynika, że otrzymywany z Austrii przez Wnioskodawczynię zasiłek wdowi jest wypłacany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W szczególności Wnioskodawczyni nie określiła, że jest to świadczenie rodzinne wypłacane na podstawie austriackich przepisów prawa rodzinnego lub odpowiadające przepisom prawa rodzinnego w Polsce. Wnioskodawczyni wskazała w uzupełnieniu wniosku, że zasiłek wdowi otrzymywany jest na podstawie austriackich przepisów, które można określić jako Prawo o zawodowym ubezpieczeniu społecznym oraz ogólne prawo emerytalne. Wobec powyższego, przyznany Wnioskodawczyni zasiłek wdowi - w sytuacji, gdy nie jest wypłacany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych - nie jest objęty zamkniętym katalogiem zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
10
mar

Istota:

Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych z Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych świadczenia w postaci zasiłku dla owdowiałego rodzica, zasiłku na dziecko oraz dodatku na dziecko otrzymywane przez Wnioskodawczynię z Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, w sytuacji gdy - jak twierdzi Wnioskodawczyni - świadczenia te wypłacane są na podstawie obowiązujących w Wielkiej Brytanii przepisów o świadczeniach rodzinnych, to korzystają ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy.

2018
26
lut

Istota:

Opodatkowanie zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywanego z Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Czy zasiłek dla owdowiałego rodzica otrzymywany z Wielkiej Brytanii podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy ww. dochód należy uznać w Polsce jako rentę czy jako zasiłek, który nie podlega opodatkowaniu? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z postanowieniami polsko-brytyjskiej Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od zysków majątkowych, świadczenie w postaci zasiłku dla owdowiałego rodzica na wychowanie dziecka do lat 20, z Wielkiej Brytanii, przyznanego na podstawie brytyjskich przepisów o świadczeniach rodzinnych wypłacanego osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednak przedmiotowy zasiłek jako świadczenie rodzinne jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasiłek dla owdowiałego rodzica został przyznany decyzją na mocy przepisów prawnych o świadczeniach rodzinnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i jest świadczeniem zaliczanym do świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że ww. zasiłku wypłacanego w Wielkiej Brytanii nie należy traktować w Polsce jako rentę.

2018
2
lut

Istota:

1. Czy należy dokonać korekty deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 za lata 2013-2014?
2. Czy nadpłacony zasiłek, którego pracownik nie zwrócił rodzi u niego przychód ze stosunku pracy, od którego trzeba odprowadzić podatek?
3. Jeżeli nadpłacony i nie zwrócony zasiłek jest przychodem dla byłego pracownika, to czy trzeba wystawić PIT-8C?

Fragment:

W dniach 29 czerwca 2017 r. – 31 lipca 2017 r. w zakładzie Wnioskodawcy została przeprowadzona kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w wyniku której stwierdzono nadpłatę zasiłku macierzyńskiego u jednej pracownicy za okres od 5 lipca 2013 r. do 3 lipca 2014 r. Nadpłata, która powstała jest wynikiem błędnie wyliczonej - wyłącznie z winy pracodawcy (pracownika ds. płac) - podstawy zasiłku. Płatnik składek ustosunkował się do zaleceń protokołu i po wykonanych korektach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrócono nadpłacony zasiłek wraz z odsetkami. Następnie płatnik wystąpił do pracownika z pismem o zwrot nadpłaconego zasiłku macierzyńskiego, na które pracodawca nie otrzymał odpowiedzi. Wnioskodawca wskazał, że stosunek pracy z tym pracownikiem ustał z dniem 30 września 2017 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy należy dokonać korekty deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 za lata 2013-2014? Czy nadpłacony zasiłek, którego pracownik nie zwrócił rodzi u niego przychód ze stosunku pracy, od którego trzeba odprowadzić podatek? Jeżeli nadpłacony i nie zwrócony zasiłek jest przychodem dla byłego pracownika, to czy trzeba wystawić PIT-8C? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku korekty nadpłaconego zasiłku macierzyńskiego za lata ubiegłe płatnik ani podatnik nie korygują rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za te lata.

2018
27
sty

Istota:

Opodatkowanie zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywanego z Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Zgodnie z tą decyzją jest uprawniona od dnia 19 stycznia 2017 r. do otrzymywania zasiłku w wysokości 113,97 funtów tygodniowo. Za okres od 19 stycznia 2017 r. do 13 marca 2017 r. otrzymała kwotę 879,20 funtów. Z decyzji wynika, że zasiłek ten przestanie być wypłacany, jeżeli ustanie zasiłek rodzinny lub nastąpi jakaś zmiana. Zasiłek był wpłacany na konto Wnioskodawczyni w Wielkiej Brytanii, obecnie z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania i zgłoszenie tego faktu władzom brytyjskim zasiłek będzie wpływał na konto Wnioskodawczyni w Polsce. W związku z tym, że Wnioskodawczyni posiada na utrzymaniu córkę urodzoną 29 kwietnia 2013 r., posiadającą obywatelstwo polskie i wspólnie zamieszkującą, Wnioskodawczyni uzyskuje w Polsce dochody z renty rodzinnej. Renta rodzinna została przyznana w oparciu o przepisy polskie decyzją ZUS z dnia 18 października 2017 r. od dnia 19 stycznia 2017 r. Wysokość renty rodzinnej ustalono na kwotę 882,56 zł, a od 1 marca 2017 r. podwyższono jej wartość do 1.000 zł miesięcznie. Wartość świadczenia wypłacono za okres od 19 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. i za miesiąc październik w wysokości 7.633,80 zł. tj. po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 1.619 zł. Zasiłek dla owdowiałego rodzica stanowi świadczenie rodzinne otrzymywane przez Wnioskodawczynię na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

2017
16
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą pracownikowi zasiłku na zagospodarowanie i osiedlenie się w miejscu relokacji na terytorium kraju – jest prawidłowe oraz w zakresie sposobu ustalenia limitu zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na poziomie 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie służbowe pracownika.

Fragment:

W świetle powyższego stwierdzić należy, że otrzymany przez pracownika zasiłek na zagospodarowanie i osiedlenie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie służbowe. Nadwyżka ponad kwotę objętą zwolnieniem, podlega opodatkowaniu. Zatem, wskazana w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym kwota zasiłku na zagospodarowanie i osiedlenie się w miejscu relokacji na terytorium kraju wypłacona Pracownikowi przez Spółkę  do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiła relokacja  korzysta/korzystać będzie ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji na Spółce nie ciążą/nie będą ciążyć obowiązki płatnika określone w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą pracownikowi zasiłku na zagospodarowanie i osiedlenie się w miejscu relokacji na terytorium kraju jest prawidłowe. Odnosząc się do ustalenia określonego limitu zwolnienia z opodatkowania podatkiem (...)

2017
24
sie

Istota:

Czy od czerwca 2017 r. Wnioskodawca powinien stosować zasadę proporcjonalnego dzielenia miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek przy poborze zaliczek na podatek od pracowników, którym wypłaca za część miesiąca wynagrodzenie za pracę i podwyższa kwotę zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego?

Fragment:

We wskazanym okresie otrzyma zasiłek macierzyński wysokości ½ ze 100 % podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, a następnie ½ z 60% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. W myśl obowiązujących przepisów, w miesiącu czerwcu 2017 r. nastąpi konieczność podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Pracownica złożyła PIT-2. Zgodnie z uzyskaną informacją od opiekuna płatników strategicznych w ZUS, dla celów obliczenia kwoty netto zasiłku macierzyńskiego i kwoty podwyższenia tego zasiłku, miesięczna kwota zmniejszająca podatek, powinna być podzielona proporcjonalnie pomiędzy zasiłek chorobowy i wynagrodzenie za pracę. Wnioskodawca jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz płatnikiem składek, który jest zobowiązany do ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłaty, tj. zasiłku chorobowego, zasiłku wyrównawczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku macierzyńskiego. W związku z dokonywaniem wypłat wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego swoich pracowników pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT).

2017
9
sie

Istota:

1. Czy zasiłek chorobowy, który pozostał po zmarłej osobie stanowi przychód osoby uprawnionej do renty rodzinnej?
2. Czy osoba taka powinna rozliczać go jako swój przychód na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przychód ten wchodzi w skład masy spadkowej, a tym samym podlega podatkowi od spadków i darowizn?

Fragment:

W opinii Wnioskodawczyni, zamiarem ustawodawcy było to, aby zasiłek chorobowy, jako przychód z innych źródeł, podlegał podatkowi dochodowemu tylko wtedy, jeśli jego beneficjentem będzie sam pracownik. Ustawodawca wykazałby się wielką niekonsekwencją, gdyby raz traktował zasiłek chorobowy jako wynikający ze stosunku pracy a innym razem nie. Nie wpływa również na opisaną wyżej sytuację prawną Wnioskodawczyni art. 65 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który stanowi, iż w razie śmierci ubezpieczonego przed podjęciem należnego mu zasiłku, zasiłek wypłaca się osobom uprawnionym do podjęcia wynagrodzenia lub dochodu ubezpieczonego”. Z cytowanego artykułu wynika jedynie obowiązek wypłaty zasiłku określonym osobom, co jest tylko faktycznym dokonaniem czynności, co nie wpływa jednak na kwalifikację prawną zasiłku. Artykuł 65 tejże ustawy, określa jedynie krąg osób uprawnionych w określonych przypadkach do otrzymania zasiłku, który nadal pozostaje dochodem osoby uprawnionej (ubezpieczonej). Przykładowo art. 65 ust. 1 wymienia także osoby, którym wypłaca się w określonych sytuacjach zasiłek. Mimo tego zasiłek taki nadal pozostaje dochodem osoby ubezpieczonej, a inny podmiot uprawniony jest jedynie do jego podjęcia.

2017
12
lip

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania odsetek od nieterminowej wypłaty zasiłku

Fragment:

W myśl art. 20 ust. 2 ww. ustawy za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1, uważa się kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Do wskazanych powyżej świadczeń zaliczyć należy zatem – jak literalnie wynika to z przepisu – zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, czyli m.in. zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński. Do tego rodzaju źródła zalicza się także różnego rodzaju odsetki jako wprost nie wymienione w innych kategoriach źródeł przychodu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że Wnioskodawczyni wypłacono zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński. Zatem kwoty wypłacone tytułem ww. zasiłków należy zakwalifikować do źródła przychodu jakim są przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, w zw. z art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako, że wskazany zasiłek chorobowy i macierzyński zaliczone są przez ustawodawcę do tzw. innych źródeł przychodu, to otrzymane odsetki nie mogą korzystać ze zwolnienia, bowiem nie zostały wymienione w katalogu zwolnień określonym w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
11
maj

Istota:

Opodatkowanie zasiłku wdowiego otrzymywanego z Francji.

Fragment:

Z francuskich przepisów o świadczeniach rodzinnych wynikało, że Wnioskodawczyni może starać się o przyznanie zasiłku wdowiego, który przysługuje we Francji przez dwa lata od śmierci męża. Po długich staraniach instytucja francuska przyznała Wnioskodawczyni świadczenie – zasiłek wdowi. Ponieważ okres starania o to świadczenie był dłuższy niż 2 lata, więc świadczenie zostało wypłacone jednorazowo. Środki pieniężne z tytułu zasiłku wpłynęły na konto bankowe Wnioskodawczyni w dniu 5 lipca 2016 r. i tego samego dnia został potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zasiłek wdowi z Francji jest opodatkowany podatkiem dochodowym w Polsce? Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymana kwota z tytułu zasiłku wdowiego została opodatkowana niesłusznie, ponieważ świadczenia rodzinne są zwolnione z podatku w Polsce. We właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym Wnioskodawczyni uzyskała informację, że na podstawie tego przepisu żadna z osób pobierających zasiłek wdowi z zagranicy nie jest zobowiązana do odprowadzania podatku od tego świadczenia w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.