Zasiłki | Interpretacje podatkowe

Zasiłki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasiłki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy od czerwca 2017 r. Wnioskodawca powinien stosować zasadę proporcjonalnego dzielenia miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek przy poborze zaliczek na podatek od pracowników, którym wypłaca za część miesiąca wynagrodzenie za pracę i podwyższa kwotę zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego?
Fragment:
We wskazanym okresie otrzyma zasiłek macierzyński wysokości ½ ze 100 % podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, a następnie ½ z 60% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. W myśl obowiązujących przepisów, w miesiącu czerwcu 2017 r. nastąpi konieczność podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Pracownica złożyła PIT-2. Zgodnie z uzyskaną informacją od opiekuna płatników strategicznych w ZUS, dla celów obliczenia kwoty netto zasiłku macierzyńskiego i kwoty podwyższenia tego zasiłku, miesięczna kwota zmniejszająca podatek, powinna być podzielona proporcjonalnie pomiędzy zasiłek chorobowy i wynagrodzenie za pracę. Wnioskodawca jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz płatnikiem składek, który jest zobowiązany do ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłaty, tj. zasiłku chorobowego, zasiłku wyrównawczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku macierzyńskiego. W związku z dokonywaniem wypłat wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego swoich pracowników pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT).
2017
24
sie

Istota:
1. Czy zasiłek chorobowy, który pozostał po zmarłej osobie stanowi przychód osoby uprawnionej do renty rodzinnej?
2. Czy osoba taka powinna rozliczać go jako swój przychód na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przychód ten wchodzi w skład masy spadkowej, a tym samym podlega podatkowi od spadków i darowizn?
Fragment:
W opinii Wnioskodawczyni, zamiarem ustawodawcy było to, aby zasiłek chorobowy, jako przychód z innych źródeł, podlegał podatkowi dochodowemu tylko wtedy, jeśli jego beneficjentem będzie sam pracownik. Ustawodawca wykazałby się wielką niekonsekwencją, gdyby raz traktował zasiłek chorobowy jako wynikający ze stosunku pracy a innym razem nie. Nie wpływa również na opisaną wyżej sytuację prawną Wnioskodawczyni art. 65 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który stanowi, iż w razie śmierci ubezpieczonego przed podjęciem należnego mu zasiłku, zasiłek wypłaca się osobom uprawnionym do podjęcia wynagrodzenia lub dochodu ubezpieczonego”. Z cytowanego artykułu wynika jedynie obowiązek wypłaty zasiłku określonym osobom, co jest tylko faktycznym dokonaniem czynności, co nie wpływa jednak na kwalifikację prawną zasiłku. Artykuł 65 tejże ustawy, określa jedynie krąg osób uprawnionych w określonych przypadkach do otrzymania zasiłku, który nadal pozostaje dochodem osoby uprawnionej (ubezpieczonej). Przykładowo art. 65 ust. 1 wymienia także osoby, którym wypłaca się w określonych sytuacjach zasiłek. Mimo tego zasiłek taki nadal pozostaje dochodem osoby ubezpieczonej, a inny podmiot uprawniony jest jedynie do jego podjęcia.
2017
9
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania odsetek od nieterminowej wypłaty zasiłku
Fragment:
W myśl art. 20 ust. 2 ww. ustawy za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1, uważa się kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Do wskazanych powyżej świadczeń zaliczyć należy zatem – jak literalnie wynika to z przepisu – zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, czyli m.in. zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński. Do tego rodzaju źródła zalicza się także różnego rodzaju odsetki jako wprost nie wymienione w innych kategoriach źródeł przychodu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że Wnioskodawczyni wypłacono zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński. Zatem kwoty wypłacone tytułem ww. zasiłków należy zakwalifikować do źródła przychodu jakim są przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, w zw. z art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako, że wskazany zasiłek chorobowy i macierzyński zaliczone są przez ustawodawcę do tzw. innych źródeł przychodu, to otrzymane odsetki nie mogą korzystać ze zwolnienia, bowiem nie zostały wymienione w katalogu zwolnień określonym w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
12
lip

Istota:
Opodatkowanie zasiłku wdowiego otrzymywanego z Francji.
Fragment:
Z francuskich przepisów o świadczeniach rodzinnych wynikało, że Wnioskodawczyni może starać się o przyznanie zasiłku wdowiego, który przysługuje we Francji przez dwa lata od śmierci męża. Po długich staraniach instytucja francuska przyznała Wnioskodawczyni świadczenie – zasiłek wdowi. Ponieważ okres starania o to świadczenie był dłuższy niż 2 lata, więc świadczenie zostało wypłacone jednorazowo. Środki pieniężne z tytułu zasiłku wpłynęły na konto bankowe Wnioskodawczyni w dniu 5 lipca 2016 r. i tego samego dnia został potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zasiłek wdowi z Francji jest opodatkowany podatkiem dochodowym w Polsce? Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymana kwota z tytułu zasiłku wdowiego została opodatkowana niesłusznie, ponieważ świadczenia rodzinne są zwolnione z podatku w Polsce. We właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym Wnioskodawczyni uzyskała informację, że na podstawie tego przepisu żadna z osób pobierających zasiłek wdowi z zagranicy nie jest zobowiązana do odprowadzania podatku od tego świadczenia w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2017
11
maj

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania świadczeń otrzymywanych z Belgii.
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 kwietnia 2016 r. wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2016 r., wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, że w sytuacji gdy zasiłek rodzinny wraz z jednorazowym dodatkiem szkolnym do zasiłku rodzinnego (premia szkolna) stanowi odpowiednik świadczenia rodzinnego w rozumieniu polskich przepisów przyznany na podstawie regulacji obowiązujących w Belgii jest zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
30
gru

Istota:
Czy dodatkowy zasiłek relokacyjnych przyznawany przez Spółkę pracownikom korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 updof, w odniesieniu do każdego oddelegowania do kwalifikowanego kraju oddelegowania, niezależnie od czasu jego trwania? Czy w przypadku otrzymywania przez oddelegowanego pracownika zwykłego zasiłku relokacyjnego jak i dodatkowego zasiłku relokacyjnego limit zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 updof do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie, ma zastosowanie do obu tych świadczeń łącznie?
Fragment:
Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymywania przez oddelegowanego pracownika zwykłego zasiłku relokacyjnego jak i dodatkowego zasiłku relokacyjnego limit do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie, ma zastosowanie do obu tych świadczeń łącznie. Takie stanowisko wynika z tego, że oba świadczenia wypłacane są z tytułu jednego przeniesienia służbowego. Wypłata dodatkowego zasiłku relokacyjnego następuje tylko dlatego, że miejsce tego przeniesienia służbowego jest szczególnie uciążliwe. W przypadku otrzymywania przez oddelegowanego pracownika zwykłego zasiłku relokacyjnego jak i dodatkowego zasiłku relokacyjnego limit do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie, ma zastosowanie do obu tych świadczeń łącznie. Innymi słowy, w razie oddelegowania pracownika do kwalifikowanego kraju oddelegowania dla określenia kiedy wyżej wskazany limit zostaje przekroczony powinno następować zsumowanie wartości obu świadczeń, tzn. zwykłego zasiłku relokacyjnego jak i dodatkowego zasiłku relokacyjnego. Takie stanowisko wynika z tego, że oba świadczenia wypłacane są z tytułu jednego przeniesienia służbowego. Wypłata dodatkowego zasiłku relokacyjnego następuje tylko dlatego, że miejsce tego przeniesienia służbowego jest szczególnie uciążliwe.
2016
3
gru

Istota:
Czy od zasiłku na dzieci po zmarłym mężu należy odprowadzić podatek i czy Bank zasadnie nalicza zaliczkę na podatek do urzędu skarbowego?
Fragment:
Mąż Wnioskodawczyni zmarł w wieku 45 lat, pracował w Szkocji i tam był ubezpieczony, w związku z tym przysługiwał zasiłek na dzieci do czasu kiedy dzieci się uczą („ wdowi ” zasiłek). Zasiłek został przyznany od 11 grudnia 2011 r., tj. od czasu gdy zmarł mąż Wnioskodawczyni. Zasiłek został przyznany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii, gdyż mąż Wnioskodawczyni tam pracował i tam odprowadzał podatki przez 3 lata. Od początku 2016 r. Bank zaczął pobierać zaliczkę na podatek od zasiłku „ wdowiego ” na dzieci, który Wnioskodawczyni otrzymuje od 11 grudnia 2011 r. zgodnie z decyzją z 31 lipca 2012 r., brytyjskiego Urzędu Świadczeń Rodzinnych. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy od zasiłku na dzieci po zmarłym mężu należy odprowadzić podatek i czy Bank zasadnie nalicza zaliczkę na podatek do urzędu skarbowego... Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna odprowadzać podatku, ponieważ jest to zasiłek na dzieci po zmarłym mężu. Wnioskodawczyni uważa, że stosownie do art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Bank nie powinien pobierać podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
31
maj

Istota:
1) Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek z tytułu wypłaconej płatności żałobnej i zasiłku owdowiałego rodzica?2) Jeśli tak, to od jakiej kwoty powinien być naliczany podatek? Czy od kwoty która została przyznana, czy od kwoty wpływającej na konto?3) W jaki sposób powinien być rozliczany ewentualny podatek?
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych świadczenia w postaci jednorazowej płatności żałobnej oraz zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywane przez Wnioskodawczynię z Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, jako świadczenia wypłacane na podstawie brytyjskich przepisów o świadczeniach rodzinnych, korzystają ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy. W Polsce nie występuje zatem obowiązek zapłaty podatku dochodowego od ww. świadczeń oraz uwzględnienia tych świadczeń w zeznaniu podatkowym.
2016
18
maj

Istota:
Opodatkowanie zasiłku opiekuńczego wypłacanego z Irlandii
Fragment:
Wnioskodawca uważa, że na podstawie przywołanych regulacji, irlandzki zasiłek dla opiekuna prawnego sieroty (Guardian’s Payment (Contributory) otrzymywany przez osobę mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Polski (Wnioskodawca) – podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, co oznacza, że do jego opodatkowania stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego. Zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszej sprawie zastosowanie będzie miało ww. unormowanie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz mieszcząca się w katalogu zwolnień podatkowych regulacja prawna z art. 28 ust. 1 pkt 8 tej ustawy. W ocenie Wnioskodawcy, zasiłek opiekuńczy wypłacany z Irlandii (Guardian’s Payment (Contributory), który nie jest emeryturą ani rentą, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako zasiłek dla opiekuna otrzymany na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Reasumując, Wnioskodawca stwierdził, że świadczenie wypłacone Mu z Irlandii w 2015 r. z tytułu zasiłku dla opiekuna prawnego sieroty, jako zasiłek dla opiekuna otrzymany na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, nie podlega obciążeniom podatkowym, ponieważ korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
2016
24
kwi

Istota:
Czy ww. zasiłek dla owdowiałego rodzica i zasiłek żałobny-pogrzebowy z tytułu śmierci współmałżonka podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
Fragment:
Wnioskodawczyni otrzymała z Wielkiej Brytanii decyzję o przyznaniu jednorazowego tzw. zasiłku żałobnego-pogrzebowego (świadczenie pośmiertne dla wdów/wdowców, który można otrzymać łącznie do 52 tygodni od daty śmierci partnera lub współmałżonka) oraz zasiłku dla owdowiałego rodzica na wychowanie dziecka do lat 20, wypłacanego co 4 tygodnie. Środki te od stycznia 2015 r. przelewane są na konto bankowe w Polsce i bank nie pobiera od nich podatku. Zasiłek dla owdowiałego rodzica oraz jednorazowa zapomoga żałobna zostały przyznane decyzjami na mocy przepisów prawnych o świadczeniach rodzinnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i są to świadczenia zaliczane do świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy ww. zasiłek dla owdowiałego rodzica i zasiłek żałobny-pogrzebowy z tytułu śmierci współmałżonka podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce... Zdaniem Wnioskodawczyni, zasiłki te – jako przyznane na podstawie przepisów Wielkiej Brytanii o świadczeniach rodzinnych – podlegają zwolnieniu w Polsce z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na poparcie swojego stanowiska Zainteresowana przywołała interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
2016
6
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zasiłki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.