Zasiłki | Interpretacje podatkowe

Zasiłki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasiłki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie zasiłku wdowiego otrzymywanego z Francji.
Fragment:
Z francuskich przepisów o świadczeniach rodzinnych wynikało, że Wnioskodawczyni może starać się o przyznanie zasiłku wdowiego, który przysługuje we Francji przez dwa lata od śmierci męża. Po długich staraniach instytucja francuska przyznała Wnioskodawczyni świadczenie – zasiłek wdowi. Ponieważ okres starania o to świadczenie był dłuższy niż 2 lata, więc świadczenie zostało wypłacone jednorazowo. Środki pieniężne z tytułu zasiłku wpłynęły na konto bankowe Wnioskodawczyni w dniu 5 lipca 2016 r. i tego samego dnia został potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zasiłek wdowi z Francji jest opodatkowany podatkiem dochodowym w Polsce? Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymana kwota z tytułu zasiłku wdowiego została opodatkowana niesłusznie, ponieważ świadczenia rodzinne są zwolnione z podatku w Polsce. We właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym Wnioskodawczyni uzyskała informację, że na podstawie tego przepisu żadna z osób pobierających zasiłek wdowi z zagranicy nie jest zobowiązana do odprowadzania podatku od tego świadczenia w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2017
11
maj

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania świadczeń otrzymywanych z Belgii.
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 kwietnia 2016 r. wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2016 r., wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, że w sytuacji gdy zasiłek rodzinny wraz z jednorazowym dodatkiem szkolnym do zasiłku rodzinnego (premia szkolna) stanowi odpowiednik świadczenia rodzinnego w rozumieniu polskich przepisów przyznany na podstawie regulacji obowiązujących w Belgii jest zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
30
gru

Istota:
Czy dodatkowy zasiłek relokacyjnych przyznawany przez Spółkę pracownikom korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 updof, w odniesieniu do każdego oddelegowania do kwalifikowanego kraju oddelegowania, niezależnie od czasu jego trwania? Czy w przypadku otrzymywania przez oddelegowanego pracownika zwykłego zasiłku relokacyjnego jak i dodatkowego zasiłku relokacyjnego limit zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 updof do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie, ma zastosowanie do obu tych świadczeń łącznie?
Fragment:
Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymywania przez oddelegowanego pracownika zwykłego zasiłku relokacyjnego jak i dodatkowego zasiłku relokacyjnego limit do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie, ma zastosowanie do obu tych świadczeń łącznie. Takie stanowisko wynika z tego, że oba świadczenia wypłacane są z tytułu jednego przeniesienia służbowego. Wypłata dodatkowego zasiłku relokacyjnego następuje tylko dlatego, że miejsce tego przeniesienia służbowego jest szczególnie uciążliwe. W przypadku otrzymywania przez oddelegowanego pracownika zwykłego zasiłku relokacyjnego jak i dodatkowego zasiłku relokacyjnego limit do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie, ma zastosowanie do obu tych świadczeń łącznie. Innymi słowy, w razie oddelegowania pracownika do kwalifikowanego kraju oddelegowania dla określenia kiedy wyżej wskazany limit zostaje przekroczony powinno następować zsumowanie wartości obu świadczeń, tzn. zwykłego zasiłku relokacyjnego jak i dodatkowego zasiłku relokacyjnego. Takie stanowisko wynika z tego, że oba świadczenia wypłacane są z tytułu jednego przeniesienia służbowego. Wypłata dodatkowego zasiłku relokacyjnego następuje tylko dlatego, że miejsce tego przeniesienia służbowego jest szczególnie uciążliwe.
2016
3
gru

Istota:
Czy od zasiłku na dzieci po zmarłym mężu należy odprowadzić podatek i czy Bank zasadnie nalicza zaliczkę na podatek do urzędu skarbowego?
Fragment:
Mąż Wnioskodawczyni zmarł w wieku 45 lat, pracował w Szkocji i tam był ubezpieczony, w związku z tym przysługiwał zasiłek na dzieci do czasu kiedy dzieci się uczą („ wdowi ” zasiłek). Zasiłek został przyznany od 11 grudnia 2011 r., tj. od czasu gdy zmarł mąż Wnioskodawczyni. Zasiłek został przyznany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii, gdyż mąż Wnioskodawczyni tam pracował i tam odprowadzał podatki przez 3 lata. Od początku 2016 r. Bank zaczął pobierać zaliczkę na podatek od zasiłku „ wdowiego ” na dzieci, który Wnioskodawczyni otrzymuje od 11 grudnia 2011 r. zgodnie z decyzją z 31 lipca 2012 r., brytyjskiego Urzędu Świadczeń Rodzinnych. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy od zasiłku na dzieci po zmarłym mężu należy odprowadzić podatek i czy Bank zasadnie nalicza zaliczkę na podatek do urzędu skarbowego... Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna odprowadzać podatku, ponieważ jest to zasiłek na dzieci po zmarłym mężu. Wnioskodawczyni uważa, że stosownie do art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Bank nie powinien pobierać podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
31
maj

Istota:
1) Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek z tytułu wypłaconej płatności żałobnej i zasiłku owdowiałego rodzica?2) Jeśli tak, to od jakiej kwoty powinien być naliczany podatek? Czy od kwoty która została przyznana, czy od kwoty wpływającej na konto?3) W jaki sposób powinien być rozliczany ewentualny podatek?
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych świadczenia w postaci jednorazowej płatności żałobnej oraz zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywane przez Wnioskodawczynię z Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, jako świadczenia wypłacane na podstawie brytyjskich przepisów o świadczeniach rodzinnych, korzystają ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy. W Polsce nie występuje zatem obowiązek zapłaty podatku dochodowego od ww. świadczeń oraz uwzględnienia tych świadczeń w zeznaniu podatkowym.
2016
18
maj

Istota:
Opodatkowanie zasiłku opiekuńczego wypłacanego z Irlandii
Fragment:
Wnioskodawca uważa, że na podstawie przywołanych regulacji, irlandzki zasiłek dla opiekuna prawnego sieroty (Guardian’s Payment (Contributory) otrzymywany przez osobę mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Polski (Wnioskodawca) – podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, co oznacza, że do jego opodatkowania stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego. Zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszej sprawie zastosowanie będzie miało ww. unormowanie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz mieszcząca się w katalogu zwolnień podatkowych regulacja prawna z art. 28 ust. 1 pkt 8 tej ustawy. W ocenie Wnioskodawcy, zasiłek opiekuńczy wypłacany z Irlandii (Guardian’s Payment (Contributory), który nie jest emeryturą ani rentą, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako zasiłek dla opiekuna otrzymany na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Reasumując, Wnioskodawca stwierdził, że świadczenie wypłacone Mu z Irlandii w 2015 r. z tytułu zasiłku dla opiekuna prawnego sieroty, jako zasiłek dla opiekuna otrzymany na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, nie podlega obciążeniom podatkowym, ponieważ korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
2016
24
kwi

Istota:
Czy ww. zasiłek dla owdowiałego rodzica i zasiłek żałobny-pogrzebowy z tytułu śmierci współmałżonka podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
Fragment:
Wnioskodawczyni otrzymała z Wielkiej Brytanii decyzję o przyznaniu jednorazowego tzw. zasiłku żałobnego-pogrzebowego (świadczenie pośmiertne dla wdów/wdowców, który można otrzymać łącznie do 52 tygodni od daty śmierci partnera lub współmałżonka) oraz zasiłku dla owdowiałego rodzica na wychowanie dziecka do lat 20, wypłacanego co 4 tygodnie. Środki te od stycznia 2015 r. przelewane są na konto bankowe w Polsce i bank nie pobiera od nich podatku. Zasiłek dla owdowiałego rodzica oraz jednorazowa zapomoga żałobna zostały przyznane decyzjami na mocy przepisów prawnych o świadczeniach rodzinnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i są to świadczenia zaliczane do świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy ww. zasiłek dla owdowiałego rodzica i zasiłek żałobny-pogrzebowy z tytułu śmierci współmałżonka podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce... Zdaniem Wnioskodawczyni, zasiłki te – jako przyznane na podstawie przepisów Wielkiej Brytanii o świadczeniach rodzinnych – podlegają zwolnieniu w Polsce z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na poparcie swojego stanowiska Zainteresowana przywołała interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
2016
6
kwi

Istota:
Czy zasiłek wdowi, który Wnioskodawczyni otrzymała z Francji za m-c 9/2013, wypłacony w dniu 28 grudnia 2015 r. podlega obciążeniom podatkowym w Polsce?
Fragment:
Wypłata renty po zmarłym mężu nastąpiła od października 2013 r., a w związku z tym, że w miesiącu wrześniu 2013 r., Zainteresowana nie była w posiadaniu środków finansowych na utrzymanie siebie i syna (nie pracowała, wsparcia udzielała Wnioskodawczyni rodzina) przyznany został Zainteresowanej za ww. okres zasiłek wdowi. Po dokonaniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem ww. świadczenia pieniężnego, po dwóch latach doszło do wypłaty zasiłku. Wątpliwość Zainteresowanej budzi kwestia potrącenia zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 571,22 zł od wypłaconego świadczenia rodzinnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zasiłek który Wnioskodawczyni otrzymała z Francji za miesiąc wrzesień 2013 r., wypłacony 28 grudnia 2015 r. podlega obciążeniom podatkowym w Polsce... Zdaniem Wnioskodawczyni, z uwagi na fakt, że w Polsce wszystkie zasiłki zwolnione są od obciążeń podatkowych może przypuszczać, że ten zasiłek również powinien być zwolniony od potrącania zaliczek na podatek dochodowy (nie jest to renta, jest to forma zasiłku, którą przyznaje się by zapewnić minimalne utrzymanie). W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana wskazuje, że w Polsce wszelkie zasiłki rodzinne są zwolnione od obciążeń podatkowych. Dlatego też, w ocenie Wnioskodawczyni zasiłek, który otrzymała z Francji powinien być zwolniony od obciążeń podatkowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
20
mar

Istota:
Czy dochód z tytułu zasiłku socjalnego (dla osoby niepełnosprawnej) w związku z przebytym udarem, wypłacanego przez belgijską firmę ubezpieczeniową jest zwolniony od opodatkowania w Polsce?
Fragment:
W Belgii opodatkowane są dochody: z nieruchomości, dochody ruchome, dochody z pracy zarobkowej, dochody zastępcze (zasiłki chorobowe, wychowawcze, emerytury, alimenty, dotacje, nagrody). Dochody zwolnione z belgijskiego podatku to: środki na utrzymanie dzieci, zasiłki rodzinne, zasiłki porodowe, zasiłki socjale, zasiłki strajkowe i stypendia. W myśl zapisów Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania podpisanej w dniu 20 sierpnia 2001 r., zasiłki socjalne nie są wymienione w kategorii dochodów do opodatkowania. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, wolne od podatku są między innymi zasiłki pielęgnacyjne. Jest to swoisty rodzaj zasiłku socjalnego adekwatny do zasiłku dla osoby niepełnosprawnej w metodologii belgijskiej. Reasumując wszystkie przedstawione okoliczności, Wnioskodawca stwierdza, że zgodnie z postanowieniami podpisanej Konwencji, świadczenie w postaci zasiłku dla osoby niepełnosprawnej otrzymywanego z Belgii (od którego nie pobrano podatku), podlega opodatkowaniu w Polsce.
2016
11
lut

Istota:
Opodatkowanie świadczenia w postaci zasiłku rodzinnego otrzymywanego z Wielkiej Brytanii.
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 14 maja 2014 r., wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 15 maja 2014 r., wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego z Wielkiej Brytanii wypłacane Wnioskodawczyni mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, jako świadczenie otrzymywane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
16
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zasiłki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.