Zasiłki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasiłki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
paź

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania świadczenia otrzymywanego z Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Obecnie jako osoba, która nie pracowała w Polsce a jedynie w Wielkiej Brytanii, otrzymuje zasiłek ESA (Employment and Support Allowance) brytyjskiej opieki społecznej z tytułu ograniczonej możliwości do pracy, jako zasiłek socjalny dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą aktualnie wykonywać żadnej pracy. Zasiłek taki został przyznany Wnioskodawczyni na trzy lata. Ze względu na stan zdrowia, Wnioskodawczyni musi obecnie przebywać wyłącznie w Polsce, pod stałą opieką rodziny oraz lekarza psychiatry. W żadnym innym kraju nie posiada obecnie innego miejsca zamieszkania. W Polsce przebywa od 14 lutego 2016 r. na stałe, początkowo była na oddziale psychiatrycznym szpitala. Wnioskodawczyni posiada obywatelstwo polskie i brytyjskie. Z przedstawionych faktów wynika, że aktualne miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni dla celów podatkowych jest jedynie w Polsce. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności biznesowej w Polsce ani w żadnym innym kraju. Nie posiada nieruchomości w kraju ani za granicą. Zasiłek socjalny jest jedynym źródłem utrzymania Wnioskodawczyni. W Wielkiej Brytanii osoby, które na skutek utraty zdrowia nie mogą podjąć żadnej pracy, otrzymują zasiłek socjalny. Odnosi się to do osób, które nie mają żadnych innych źródeł utrzymania (dochodów). Tak jest w przypadku Wnioskodawczyni. Gdyby przebywała w Wielkiej Brytanii, zasiłek ten nie byłby opodatkowany, musiała jednak przyjechać do Polski, bowiem w Wielkiej Brytanii była zupełnie samotna i w przypadku nasilenia się objawów choroby, w pewnych sytuacjach byłaby bezradna.

2018
16
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika pdof w związku z wypłatą zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia

Fragment:

A naliczyło zasiłek chorobowy, z którego obliczono i pobrano zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zdarzenie przyszłe: Usługobiorca przebywa na zasiłku chorobowym z tytułu niezdolności do pracy w okresie ciąży. Termin porodu przypada na listopad 2018 r., w związku z czym Usługobiorcy przysługiwał będzie zasiłek macierzyński, którego płatnikiem do dnia 31 grudnia 2018 r. będzie A. Od naliczonego zasiłku macierzyńskiego zostanie obliczona i pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca jako płatnik zasiłku chorobowego z tytułu umowy zlecenia powinien naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca jako płatnik zasiłku macierzyńskiego z tytułu umowy zlecenia powinien naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, A jako płatnik zasiłku chorobowego z tytułu umowy zlecenia ma obowiązek naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego zasiłku chorobowego. Jest to powinność płatnika aby pobrać i odprowadzić podatek do urzędu skarbowego w odpowiedniej wysokości i w odpowiednim terminie.

2018
4
sie

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania jednorazowego zasiłku żałobnego oraz zasiłku dla owdowiałego rodzica, otrzymywanych z Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Po śmierci męża Wnioskodawczyni wystąpiła do biura ds. zasiłków żałobnych w ... z wnioskiem o wypłacenie zasiłku dla owdowiałego rodzica na dziecko uczące się do 20 roku życia. Zasiłek ten został przyznany, na mocy przepisów Unii Europejskiej, na podstawie angielskich przepisów o świadczeniach rodzinnych. Wnioskodawczyni otrzymała decyzję, że jest uprawniona do jednorazowego zasiłku żałobnego w kwocie 2 000 funtów brytyjskich oraz tygodniowych zasiłków w wysokości 30,24 funtów. W dniu 20 lutego 2018 r. został pierwszy raz wypłacony zasiłek dla owdowiałego rodzica (kolejne wypłaty następują co cztery tygodnie) oraz jednorazowy zasiłek żałobny przez International Pension Centre w Wielkiej Brytanii. Przedmiotowe zasiłki Wnioskodawczyni otrzymuje za pośrednictwem banku w Polsce. Wnioskodawczyni wskazała, że nie wie czy w Wielkiej Brytanii pobierany jest podatek od ww. zasiłków. Przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii mąż zatrudniony był w Polsce. Z tego tytułu Wnioskodawczyni pobiera rentę rodzinną wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 1 046 zł 21 gr, z podziałem na troje dzieci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera podatek dochodowy od ww. renty rodzinnej. Wnioskodawczyni w Polsce pracuje na podstawie umowy o pracę i firma, w której jest zatrudniona, potrąca z Jej wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz m.in. składki społeczne.

2018
6
cze

Istota:

Zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, świadczenia w postaci zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywane przez Wnioskodawczynię z Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.Jednocześnie jednak, zasiłek ten jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jest otrzymywany przez Zainteresowaną na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, świadczenia w postaci zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywane przez Wnioskodawczynię z Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, zasiłek ten jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jest otrzymywany przez Zainteresowaną na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

2018
18
kwi

Istota:

Opodatkowanie zasiłku wdowiego z Austrii

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Z przedstawionego we wniosku i uzupełnieniu opisu stanu faktycznego nie wynika, że otrzymywany z Austrii przez Wnioskodawczynię zasiłek wdowi jest wypłacany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W szczególności Wnioskodawczyni nie określiła, że jest to świadczenie rodzinne wypłacane na podstawie austriackich przepisów prawa rodzinnego lub odpowiadające przepisom prawa rodzinnego w Polsce. Wnioskodawczyni wskazała w uzupełnieniu wniosku, że zasiłek wdowi otrzymywany jest na podstawie austriackich przepisów, które można określić jako Prawo o zawodowym ubezpieczeniu społecznym oraz ogólne prawo emerytalne. Wobec powyższego, przyznany Wnioskodawczyni zasiłek wdowi - w sytuacji, gdy nie jest wypłacany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych - nie jest objęty zamkniętym katalogiem zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
10
mar

Istota:

Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych z Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych świadczenia w postaci zasiłku dla owdowiałego rodzica, zasiłku na dziecko oraz dodatku na dziecko otrzymywane przez Wnioskodawczynię z Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, w sytuacji gdy - jak twierdzi Wnioskodawczyni - świadczenia te wypłacane są na podstawie obowiązujących w Wielkiej Brytanii przepisów o świadczeniach rodzinnych, to korzystają ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy.

2018
26
lut

Istota:

Opodatkowanie zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywanego z Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Czy zasiłek dla owdowiałego rodzica otrzymywany z Wielkiej Brytanii podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy ww. dochód należy uznać w Polsce jako rentę czy jako zasiłek, który nie podlega opodatkowaniu? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z postanowieniami polsko-brytyjskiej Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od zysków majątkowych, świadczenie w postaci zasiłku dla owdowiałego rodzica na wychowanie dziecka do lat 20, z Wielkiej Brytanii, przyznanego na podstawie brytyjskich przepisów o świadczeniach rodzinnych wypłacanego osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednak przedmiotowy zasiłek jako świadczenie rodzinne jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasiłek dla owdowiałego rodzica został przyznany decyzją na mocy przepisów prawnych o świadczeniach rodzinnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i jest świadczeniem zaliczanym do świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że ww. zasiłku wypłacanego w Wielkiej Brytanii nie należy traktować w Polsce jako rentę.

2018
2
lut

Istota:

1. Czy należy dokonać korekty deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 za lata 2013-2014?
2. Czy nadpłacony zasiłek, którego pracownik nie zwrócił rodzi u niego przychód ze stosunku pracy, od którego trzeba odprowadzić podatek?
3. Jeżeli nadpłacony i nie zwrócony zasiłek jest przychodem dla byłego pracownika, to czy trzeba wystawić PIT-8C?

Fragment:

W dniach 29 czerwca 2017 r. – 31 lipca 2017 r. w zakładzie Wnioskodawcy została przeprowadzona kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w wyniku której stwierdzono nadpłatę zasiłku macierzyńskiego u jednej pracownicy za okres od 5 lipca 2013 r. do 3 lipca 2014 r. Nadpłata, która powstała jest wynikiem błędnie wyliczonej - wyłącznie z winy pracodawcy (pracownika ds. płac) - podstawy zasiłku. Płatnik składek ustosunkował się do zaleceń protokołu i po wykonanych korektach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrócono nadpłacony zasiłek wraz z odsetkami. Następnie płatnik wystąpił do pracownika z pismem o zwrot nadpłaconego zasiłku macierzyńskiego, na które pracodawca nie otrzymał odpowiedzi. Wnioskodawca wskazał, że stosunek pracy z tym pracownikiem ustał z dniem 30 września 2017 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy należy dokonać korekty deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 za lata 2013-2014? Czy nadpłacony zasiłek, którego pracownik nie zwrócił rodzi u niego przychód ze stosunku pracy, od którego trzeba odprowadzić podatek? Jeżeli nadpłacony i nie zwrócony zasiłek jest przychodem dla byłego pracownika, to czy trzeba wystawić PIT-8C? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku korekty nadpłaconego zasiłku macierzyńskiego za lata ubiegłe płatnik ani podatnik nie korygują rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za te lata.

2018
27
sty

Istota:

Opodatkowanie zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywanego z Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Zgodnie z tą decyzją jest uprawniona od dnia 19 stycznia 2017 r. do otrzymywania zasiłku w wysokości 113,97 funtów tygodniowo. Za okres od 19 stycznia 2017 r. do 13 marca 2017 r. otrzymała kwotę 879,20 funtów. Z decyzji wynika, że zasiłek ten przestanie być wypłacany, jeżeli ustanie zasiłek rodzinny lub nastąpi jakaś zmiana. Zasiłek był wpłacany na konto Wnioskodawczyni w Wielkiej Brytanii, obecnie z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania i zgłoszenie tego faktu władzom brytyjskim zasiłek będzie wpływał na konto Wnioskodawczyni w Polsce. W związku z tym, że Wnioskodawczyni posiada na utrzymaniu córkę urodzoną 29 kwietnia 2013 r., posiadającą obywatelstwo polskie i wspólnie zamieszkującą, Wnioskodawczyni uzyskuje w Polsce dochody z renty rodzinnej. Renta rodzinna została przyznana w oparciu o przepisy polskie decyzją ZUS z dnia 18 października 2017 r. od dnia 19 stycznia 2017 r. Wysokość renty rodzinnej ustalono na kwotę 882,56 zł, a od 1 marca 2017 r. podwyższono jej wartość do 1.000 zł miesięcznie. Wartość świadczenia wypłacono za okres od 19 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. i za miesiąc październik w wysokości 7.633,80 zł. tj. po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 1.619 zł. Zasiłek dla owdowiałego rodzica stanowi świadczenie rodzinne otrzymywane przez Wnioskodawczynię na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

2017
16
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą pracownikowi zasiłku na zagospodarowanie i osiedlenie się w miejscu relokacji na terytorium kraju – jest prawidłowe oraz w zakresie sposobu ustalenia limitu zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na poziomie 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie służbowe pracownika.

Fragment:

W świetle powyższego stwierdzić należy, że otrzymany przez pracownika zasiłek na zagospodarowanie i osiedlenie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie służbowe. Nadwyżka ponad kwotę objętą zwolnieniem, podlega opodatkowaniu. Zatem, wskazana w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym kwota zasiłku na zagospodarowanie i osiedlenie się w miejscu relokacji na terytorium kraju wypłacona Pracownikowi przez Spółkę  do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiła relokacja  korzysta/korzystać będzie ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji na Spółce nie ciążą/nie będą ciążyć obowiązki płatnika określone w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą pracownikowi zasiłku na zagospodarowanie i osiedlenie się w miejscu relokacji na terytorium kraju jest prawidłowe. Odnosząc się do ustalenia określonego limitu zwolnienia z opodatkowania podatkiem (...)