ITPB2/4511-1111/15/RS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia z opodatkowania zasiłków otrzymywanych z Wielkiej Brytanii.
ITPB2/4511-1111/15/RSinterpretacja indywidualna
  1. Wielka Brytania
  2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  3. zasiłek pogrzebowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2015 r., (data wpływu 10 grudnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 9 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zasiłków otrzymywanych z Wielkiej Brytanii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2015 r. wpłynął wniosek, uzupełniony w dniu 9 marca 2016 r., o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zasiłków otrzymywanych z Wielkiej Brytanii.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 14 maja 2015 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni. Od marca 2005 r. do listopada 2011 r. (łącznie około 7 lat) pracował w Wielkiej Brytanii i tam opłacał składkę ubezpieczeniową. W sierpniu 2011 r. mąż Wnioskodawczyni będąc na urlopie wypoczynkowym po wizycie u lekarza specjalisty dowiedział się, że jest ciężko chory. Badania potwierdziły ten fakt – był to złośliwy rak jelita grubego. Ze względu na ciężką chorobę był zmuszony zwolnić się z pracy w Wielkiej Brytanii i podjąć leczenie w Polsce, gdzie pozostał do chwili śmierci. W związku z chorobą pobierał w Polsce rentę a z Wielkiej Brytanii otrzymywał zasiłek pielęgnacyjny.

O śmierci męża Wnioskodawczyni telefonicznie poinformowała instytucję brytyjską DWP od której dowiedziała się, że może ubiegać się o zasiłek po zmarłym mężu. Musiała wypełnić odpowiednie formularze i odesłać do Wielkiej Brytanii. Następnie brytyjska instytucja przesłała Jej trzy pisma. Jedno z nich z dnia 17 lipca 2015 r. informowało, że otrzymała świadczenie z tytułu utraty bliskiej osoby, jednorazowy zasiłek żałobny. Zasiłek ten został Wnioskodawczyni przyznany przez ww. instytucję brytyjską po śmierci męża w kwocie 2.000 funtów i wpłacony na Jej konto bankowe w dniu 21 lipca 2015 r. w kwocie 1.931,30 funtów. Przelew ten stanowił pełną kwotę świadczenia z tytułu utraty bliskiej osoby. Drugie pismo z dnia 16 lipca 2015 r. informowało Wnioskodawczynię, że jest uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu utraty bliskiej osoby, zgodnie z ustawodawstwem brytyjskim, w wysokości 47,27 funtów tygodniowo od 14 maja 2015 r. do 11 maja 2016 r.

Maksymalny okres otrzymywania zasiłku z tytułu utraty bliskiej osoby wynosi 52 tygodnie począwszy od dnia utraty bliskiej osoby. Zasiłek ma być wypłacany pod koniec każdych czterech tygodni na konto bankowe Wnioskodawczyni. Zasiłek ten przyznała instytucja brytyjska DWP.

Trzecie pismo z dnia 17 lipca 2015 r. z ww. instytucji brytyjskiej to informacja o otrzymaniu kwoty 432,18 funtów, stanowiącej świadczenie z tytułu utraty bliskiej osoby za okres 9 tygodni, od 15 maja 2015 r. do 16 lipca 2015 r. Kolejne wpłaty będą dokonywane w co czterotygodniowych odstępach. W dniu 21 lipca 2015 r. wpłynęła kwota 416,96 funtów, 13 sierpnia 2015 r. - 184,95 funtów, 10 września 2015 r. - 182,41 funtów, 8 października 2015 r. – 181,57 funtów, 5 listopada 2015 r. – 181,49 funtów, 3 grudnia 2015 r. – 183,28 funtów.

Bank miał wątpliwości dotyczące opodatkowania zasiłków, ale ostatecznie nie opodatkował ich. Jednak Wnioskodawczyni musiała podpisać oświadczenie, że zasiłki, które wpłynęły na Jej konto, nie podlegają opodatkowaniu. W Krajowej Informacji Podatkowej oraz w internecie uzyskała informacje, że zasiłki rodzinne po utracie bliskiej osoby (żałobne i pogrzebowe) nie podlegają opodatkowaniu.

W okresie otrzymywania zasiłków z tytułu utraty bliskiej osoby (męża) miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni dla celów podatkowych i Jej centrum interesów życiowych jest w Polsce; przebywa na terytorium Polski powyżej 183 dni w roku podatkowym i posiada obywatelstwo polskie.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że zasiłki przyznane przez brytyjską instytucję DWP zostały wypłacone na podstawie brytyjskich przepisów o świadczeniach rodzinnych. Natomiast jednorazowy zasiłek (your bereavement payment) jest zasiłkiem żałobnym, który w zależności od tłumaczenia nazywany jest pogrzebowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jednorazowy zasiłek żałobny z tytułu utraty bliskiej osoby (your bereavement payment), który Wnioskodawczyni otrzymała z instytucji brytyjskiej jednorazowo w kwocie 2000 funtów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

Czy zasiłek z tytułu utraty bliskiej osoby (your bereavement allowance) wypłacany przez instytucję brytyjską w wysokości 47,27 funtów tygodniowo od 14 maja 2015 r. do 11 maja 2016 r. przez 52 tygodnie od dnia utraty męża, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawczyni, oba zasiłki z tytułu utraty bliskiej osoby (męża) które otrzymywała z instytucji brytyjskiej nie powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym. Są to świadczenia rodzinne przyznane na podstawie brytyjskich przepisów o świadczeniach rodzinnych, zatem powinny być zwolnione od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Jak wynika z treści wniosku, że w dniu 14 maja 2015 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni. O śmierci męża Wnioskodawczyni telefonicznie poinformowała instytucję brytyjską DWP od której dowiedziała się, że może ubiegać się o zasiłek po zmarłym mężu, która przesłała Jej trzy pisma. Jedno z nich z dnia 17 lipca 2015 r. informowało, że otrzymała świadczenie z tytułu utraty bliskiej osoby, jednorazowy zasiłek żałobny. Zasiłek ten został Wnioskodawczyni przyznany przez ww. instytucję brytyjską po śmierci męża w kwocie 2.000 funtów i wpłacony na Jej konto bankowe w dniu 21 lipca 2015 r. w kwocie 1.931,30 funtów. Przelew ten stanowił pełną kwotę świadczenia z tytułu utraty bliskiej osoby. Drugie pismo z dnia 16 lipca 2015 r. informowało Wnioskodawczynię, że jest uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu utraty bliskiej osoby, zgodnie z ustawodawstwem brytyjskim, w wysokości 47,27 funtów tygodniowo od 14 maja 2015 r. do 11 maja 2016 r.

Maksymalny okres otrzymywania zasiłku z tytułu utraty bliskiej osoby wynosi 52 tygodnie począwszy od dnia utraty bliskiej osoby. Zasiłek ma być wypłacany pod koniec każdych czterech tygodni na konto bankowe Wnioskodawczyni. Zasiłek ten przyznała instytucja brytyjska DWP.

Trzecie pismo z dnia 17 lipca 2015 r. z ww. instytucji brytyjskiej to informacja o otrzymaniu kwoty 432,18 funtów, stanowiąca świadczenie z tytułu utraty bliskiej osoby za okres 9 tygodni, od 15 maja 2015 r. do 16 lipca 2015 r. Kolejne wpłaty będą dokonywane w co czterotygodniowych odstępach. W dniu 21 lipca 2015 r. wpłynęła kwota 416,96 funtów, 13 sierpnia 2015 r. - 184,95 funtów, 10 września 2015 r. - 182,41 funtów, 8 października 2015 r. – 181,57 funtów, 5 listopada 2015 r. – 181,49 funtów, 3 grudnia 2015 r. – 183,28 funtów.

W okresie otrzymywania zasiłków z tytułu utraty bliskiej osoby (męża) miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni dla celów podatkowych i Jej centrum interesów życiowych jest w Polsce; przebywa na terytorium Polski powyżej 183 dni w roku podatkowym i posiada obywatelstwo polskie.

Zasiłki przyznane przez brytyjską instytucję DWP zostały wypłacone na podstawie brytyjskich przepisów o świadczeniach rodzinnych. Natomiast jednorazowy zasiłek (your bereavement payment) jest zasiłkiem żałobnym, który w zależności od tłumaczenia nazywany jest pogrzebowym.

W myśl art. 17 ust. 1 konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840) z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2 niniejszej Konwencji, emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. konwencji części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Stosownie natomiast do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych świadczenia w postaci zasiłków z tytułu utraty bliskiej osoby otrzymane przez Wnioskodawczynię z Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Jednocześnie jednak, wypłacony Wnioskodawczyni jednorazowo zasiłek pogrzebowy jest zwolniony od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei kwoty wypłacane cyklicznie przez brytyjską instytucję, na podstawie obowiązujących w Wielkiej Brytanii przepisów o świadczeniach rodzinnych, korzystają ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy. W Polsce nie występuje zatem obowiązek zapłaty podatku dochodowego od ww. świadczeń oraz uwzględnienia tych świadczeń w zeznaniu podatkowym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Wielka Brytania
ITPB2/4511-99/15/IB | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
ITPB2/4511-8/16/AB | Interpretacja indywidualna

zasiłek pogrzebowy
ITPB2/415-836/10/IB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.