Zasiłek pogrzebowy | Interpretacje podatkowe

Zasiłek pogrzebowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasiłek pogrzebowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania zasiłków otrzymywanych z Wielkiej Brytanii.
Fragment:
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe. Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych świadczenia w postaci zasiłków z tytułu utraty bliskiej osoby otrzymane przez Wnioskodawczynię z Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, wypłacony Wnioskodawczyni jednorazowo zasiłek pogrzebowy jest zwolniony od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
12
kwi

Istota:
Czy otrzymana kwota może być traktowana jako zasiłek pogrzebowy lub odprawa pośmiertna, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 7 updof?
Fragment:
Po podpisaniu powyższego oświadczenia, armator niemiecki wypłacił Wnioskodawczyni wynikającą prawdopodobnie z układu zbiorowego pracy kwotę 75.000 Euro, która nazwana została przez strony w zawartym porozumieniu jako dobrowolny zasiłek pogrzebowy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymana kwota może być traktowana jako zasiłek pogrzebowy lub odprawa pośmiertna, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 7 updof... Zdaniem Wnioskodawczyni w opisanym stanie faktycznym otrzymane świadczenie ma charakter zasiłku pogrzebowego i podlega zwolnieniu z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nawet gdyby uznać, że otrzymana kwota nie stanowi zasiłku pogrzebowego będzie podlegać zwolnieniu jako odprawa pośmiertna, przewidziana w układzie zbiorowym, regulującym stosunek pracy. Regulacje zawarte w układzie zbiorowym pracy, dotyczące wypłaty kwot pieniężnych w razie śmierci pracownika, określone są w układzie jako „ compensation for loss of life ”. Angielski termin compensation ma wiele znaczeń, w tym tłumaczony jest również jako odprawa. Ponadto, przepis art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera żadnego ograniczenia wysokości odpraw, nie odwołuje się także do innych ustaw, w przeciwieństwie np. do punktu następnego (art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy), w którym zwalnia się od podatku dochodowego świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie ściśle wskazanych przepisów.
2011
1
wrz

Istota:
Czy od wypłaconego strażakowi, na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zasiłku pogrzebowego należy potrącić podatek?
Fragment:
Nr 147, poz. 1230 z 2002 r. ze zm.) zasiłek pogrzebowy - na mocy art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny jest od podatku dochodowego.
2011
1
lut

Istota:
Czy w przypadku kiedy Bank wypłacił jednorazowe świadczenie będące rekompensatą z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu po zmarłej osobie, która otrzymywała rentę od zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej ma zastosowanie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Organ podatkowy podziela stanowisko Banku, że wypłacone świadczenie nie jest rentą z zagranicy, a świadczeniem jednorazowym o charakterze zasiłku pogrzebowego i w związku z tym nie ma zastosowania art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) zwanej dalej „updf”. W związku z powyższym przedmiotowe świadczenie wypłacone przez Bank jest zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 7 updf.
2011
1
lut

Istota:
Czy podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochody uzyskane przez:
1. osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP i posiadającą obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z tytułu:
a. świadczeń emerytalnych z Zarządu Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration USA),
b. zasiłku otrzymywanego z amerykańskich związków zawodowych (Local 32BJ District Connecticut 531) tytułem przynależności do tego związku po przejściu na emeryturę,
2. podatnika mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP w 2004 r. z tytułu:
a. zasiłku pogrzebowego otrzymanego po zmarłej żonie ze związków zawodowych (Local 32BJ District Connecticut 531),
b. zasiłku otrzymanego od Zarządu Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration USA)?
Fragment:
Natomiast uzyskany przez pana w 2004 r. dochód z tytułu zasiłku pogrzebowego wypłaconego panu po śmierci żony przez Związki Zawodowe ( Local 32BJ District Connecticut 531 ) i z Zarządu Ubezpieczeń Społecznych ( Social Security Administration USA ) korzysta w Polsce ze zwolnienia określonego przepisami art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe. Zatem stanowisko pana zawarte w punkcie 1 lit. a i b należy uznać za błędne na gruncie obowiązujących w tym zakresie przepisów, natomiast zawarte w punkcie 2 za prawidłowe.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.