Zasiłek pogrzebowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasiłek pogrzebowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
12
kwi

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania zasiłków otrzymywanych z Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe. Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych świadczenia w postaci zasiłków z tytułu utraty bliskiej osoby otrzymane przez Wnioskodawczynię z Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, wypłacony Wnioskodawczyni jednorazowo zasiłek pogrzebowy jest zwolniony od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
wrz

Istota:

Czy otrzymana kwota może być traktowana jako zasiłek pogrzebowy lub odprawa pośmiertna, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 7 updof?

Fragment:

Po podpisaniu powyższego oświadczenia, armator niemiecki wypłacił Wnioskodawczyni wynikającą prawdopodobnie z układu zbiorowego pracy kwotę 75.000 Euro, która nazwana została przez strony w zawartym porozumieniu jako dobrowolny zasiłek pogrzebowy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymana kwota może być traktowana jako zasiłek pogrzebowy lub odprawa pośmiertna, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 7 updof... Zdaniem Wnioskodawczyni w opisanym stanie faktycznym otrzymane świadczenie ma charakter zasiłku pogrzebowego i podlega zwolnieniu z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nawet gdyby uznać, że otrzymana kwota nie stanowi zasiłku pogrzebowego będzie podlegać zwolnieniu jako odprawa pośmiertna, przewidziana w układzie zbiorowym, regulującym stosunek pracy. Regulacje zawarte w układzie zbiorowym pracy, dotyczące wypłaty kwot pieniężnych w razie śmierci pracownika, określone są w układzie jako „ compensation for loss of life ”. Angielski termin compensation ma wiele znaczeń, w tym tłumaczony jest również jako odprawa. Ponadto, przepis art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera żadnego ograniczenia wysokości odpraw, nie odwołuje się także do innych ustaw, w przeciwieństwie np. do punktu następnego (art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy), w którym zwalnia się od podatku dochodowego świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie ściśle wskazanych przepisów.

2011
1
lut

Istota:

Czy od wypłaconego strażakowi, na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zasiłku pogrzebowego należy potrącić podatek?

Fragment:

Nr 147, poz. 1230 z 2002 r. ze zm.) zasiłek pogrzebowy - na mocy art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny jest od podatku dochodowego.

2011
1
lut

Istota:

Czy w przypadku kiedy Bank wypłacił jednorazowe świadczenie będące rekompensatą z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu po zmarłej osobie, która otrzymywała rentę od zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej ma zastosowanie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Organ podatkowy podziela stanowisko Banku, że wypłacone świadczenie nie jest rentą z zagranicy, a świadczeniem jednorazowym o charakterze zasiłku pogrzebowego i w związku z tym nie ma zastosowania art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) zwanej dalej „updf”. W związku z powyższym przedmiotowe świadczenie wypłacone przez Bank jest zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 7 updf.

2011
1
sty

Istota:

Czy podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochody uzyskane przez:
1. osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP i posiadającą obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z tytułu:
a. świadczeń emerytalnych z Zarządu Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration USA),
b. zasiłku otrzymywanego z amerykańskich związków zawodowych (Local 32BJ District Connecticut 531) tytułem przynależności do tego związku po przejściu na emeryturę,
2. podatnika mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP w 2004 r. z tytułu:
a. zasiłku pogrzebowego otrzymanego po zmarłej żonie ze związków zawodowych (Local 32BJ District Connecticut 531),
b. zasiłku otrzymanego od Zarządu Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration USA)?

Fragment:

Natomiast uzyskany przez pana w 2004 r. dochód z tytułu zasiłku pogrzebowego wypłaconego panu po śmierci żony przez Związki Zawodowe ( Local 32BJ District Connecticut 531 ) i z Zarządu Ubezpieczeń Społecznych ( Social Security Administration USA ) korzysta w Polsce ze zwolnienia określonego przepisami art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe. Zatem stanowisko pana zawarte w punkcie 1 lit. a i b należy uznać za błędne na gruncie obowiązujących w tym zakresie przepisów, natomiast zawarte w punkcie 2 za prawidłowe.