Zasiłek pielęgnacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasiłek pielęgnacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
18
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasiłku pielęgnacyjnego.

Fragment:

Bank w dalszym ciągu potrąca z pieniędzy Wnioskodawcy podatek, traktując powyższą należność jak rentę zagraniczną, pomimo że otrzymał wymagane dokumenty stwierdzające, że jest to zasiłek pielęgnacyjny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zasiłek pielęgnacyjny podlega opodatkowaniu w Polsce i czy od tego zasiłku powinien być pobierany podatek... Zdaniem Wnioskodawcy, bank bezprawnie pobiera od zasiłku pielęgnacyjnego podatek dochodowy. Wnioskodawca powołał się na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPB2/415-848/12/IB . Dotyczy ona podobnej sprawy, jak Zainteresowanego, gdzie Polska ma z Anglią podpisane takie same uzgodnienia jak z Austrią, dotyczące zaniechania pobierania podatku od zasiłków pielęgnacyjnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

2012
1
kwi

Istota:

1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odpisania od podatku ulgi z tytułu wychowania dziecka, jeśli ono otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu?
2. Czy Wnioskodawczyni miała prawo do odpisania od podatku ulgi z tytułu wychowania dziecka w związku z opisanym stanem faktycznym, jeśli ono ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny, a w ramach rehabilitacji jest zatrudniony i osiąga dochody?

Fragment:

Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odpisania od podatku ulgi z tytułu wychowania dziecka, jeśli ono otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu... Czy Wnioskodawczyni miała prawo do odpisania od podatku ulgi z tytułu wychowania dziecka w związku z opisanym stanem faktycznym, jeśli ono ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny, a w ramach rehabilitacji jest zatrudniony i osiąga dochody... Zdaniem Wnioskodawczyni, w rozumieniu art. 27f oraz art. 6 ust. 4 podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz fakt, iż Jej syn ma przyznany i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, uprawnia Ją do odliczenia od podatku ulgi na dziecko bez względu na wysokość osiągniętego przez syna dochodu. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r., od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

2012
8
lut

Istota:

Czy Wnioskodawczyni miała prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawną dorosłą córkę za 2010 r.?

Fragment:

Córka posiada orzeczenie o niepełnosprawności, otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, w 2010 r. pracowała w domu w systemie tele i komp. na umowie-zlecenie, z czego uzyskała dochody xxx zł opodatkowane podatkiem dochodowym wg. skali. Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku dochodowego wg. skali z tytułu otrzymywanej emerytury. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni miała prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawną dorosłą córkę za 2010 r.... Zdaniem Wnioskodawczyni, spełnia Ona warunki do skorzystania z ulgi, a mianowicie: córka otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie prowadzi odrębnego gospodarstwa, zamieszkuje z rodzicami, wymaga pomocy i wsparcia na co dzień, Wnioskodawczyni jako matka jest podatnikiem podatku dochodowego wg. skali podatkowej. Wnioskodawczyni podaje, że przeczytała wiele zapytań i interpretacji w Internecie, Gazecie Prawnej, Portalu dla osób niepełnosprawnych, stronie MOPS-u, zasięgnęła opinii telefonicznej w Infolinii Podatkowej pod nr 22-330-0330. Wszędzie spotkała się z opinią, że dorosłe dzieci niepełnosprawne, otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny (między innymi, który jest podstawą ulgi) objęte są ulgą prorodzinną bez względu na rodzaj i wysokość uzyskiwanych przez nie dochodów.

2011
1
paź

Istota:

Czy składając wraz z żoną zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 za 2010r. wnioskodawca może odliczyć ulgę prorodzinną z tytułu opieki nad swoim ubezwłasnowolnionym bratem w wysokości 1112,04 zł?

Fragment:

Brat wnioskdowcy otrzymuje rentę socjalną z ZUS oraz zasiłek pielęgnacyjny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ponadto ze względu na stan zdrowia nie uzyskuje on żadnych przychodów. W uzupełnieniu wnioskodawca wskazał, iż ciąży na nim jako na jedynym bracie osoby niepełnosprawnej obowiązek alimentacyjny, który wypełnia zamieszkując we wspólnym gospodarstwe domowym z bratem, opiekując się nim i częściowo go utrzymując (pozostałe środki to renta socjalna ZUS i zasiłek pielęgnacyjny MOPR). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy składając wraz z żoną zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 za 2010r. wnioskodawca może odliczyć ulgę prorodzinną z tytułu opieki nad swoim ubezwłasnowolnionym bratem w wysokości 1112,04 zł... Wnioskodawca wskazał, iż wiadomym mu jest, że rodzice niepełnosprawnych dzieci (bez względu na wiek) korzystają z ulgi prorodzinnej. Rodzice ubezwłasnowolnionego brata wnioskodawcy ze względu na stan zdrowia i wiek nie opiekują się synem. Całkowitą opiekę nad nim pełni wnioskodawca. Zdaniem wnioskodawcy, w związku z przejęciem opieki powinien przejąć prawa jakie są z nią związane, tj. ulgę prorodzinną. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystania z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania niepełnosprawnego, pełnoletniego syna, jeżeli uzyskuje on zasiłek pielęgnacyjny oraz przychody ze stosunku pracy?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Syn Wnioskodawcy ur. 24.03.1982, posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w zał. ksero orzeczenia i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, ponadto pracuje na umowę o pracę i uzyskuje dochód w granicach około 30.000 PLN. W związku z powyższym Wnioskodawca pyta czy może skorzystać z ulgi rodzinnej w kwocie 1112,04 PLN przy pobieraniu przez syna zasiłku pielęgnacyjnego. Wnioskodawca nadmienia, że syn zamieszkuje razem z nim i jest kawalerem. Orzeczenie wydawane, było gdy syn Wnioskodawcy tymczasowo zamieszkiwał u jego siostry i tam uczęszczał do szkoły, ponieważ szkoła znajdowała się blisko zamieszkania siostry. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Wnioskodawca prosi o interpretację art. 6 ust 4 ustawy o PIT w zakresie możliwości skorzystania przy rozliczeniu zeznania za 2010 rok z ulgi rodzinnej na syna, który ma orzeczenie o niepełnosprawności i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny i uzyskuje dochody. Zdaniem Wnioskodawcy – bez względu na osiągane dochody i otrzymywanie zasiłku pielęgnacyjnego może odliczyć ulgę prorodzinną, tak długo jak będzie on otrzymywał zasiłek. W świetle obowiązującego stanu prawnego stwierdzam, co następuje: Zasady korzystania z podatkowej ulgi z tytułu posiadania dzieci określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w rozliczeniu rocznym za 2009 rok wnioskodawca może uwzględnić ulgę z tytułu wychowywania dzieci (art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w wysokości 1112,04 zł?

Fragment:

Ponadto córka wnioskodawcy otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 153 zł. Jak wynika z powołanego art. 27f ust. 1 ww. ustawy podatnik ma prawo odliczyć kwotę ulgi na każde małoletnie dziecko w stosunku do którego w roku podatkowym m.in. wykonywał władzę rodzicielską. Natomiast art. 27f ust. 6 powyższej ustawy stanowi, że przepisy ust. 1-5 powołanego powyżej przepisu stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa m.in. w art. 6 ust. 4 pkt 2 (dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną), w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż wnioskodawca ponosi koszty utrzymywania córki, wypełniając wobec niej ciążący na nim obowiązek alimentacyjny przysługuje mu - jako rodzicowi - prawo do odliczenia od podatku dochodowego za 2009r. kwoty 1112, 04 zł. Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odpisać od podatku za rok 2008 i 2009 ulgę na dziecko pełnoletnie, na które jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny i które otrzymuje rentę socjalną oraz mieszka w domu pomocy społecznej?

Fragment:

Z chwilą uzyskania pełnoletności syn nabył prawo do renty socjalnej i obecnie otrzymuje rentę w wysokości 525 zł 88 gr oraz od dnia 1 maja 2009 r. ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153 zł miesięcznie. Przyznana renta oraz zasiłek pielęgnacyjny są przekazywane na konto bankowe Wnioskodawcy, ponieważ postanowieniem Sądu Rejonowego został On ustanowiony opiekunem prawnym syna. 70% renty oraz zasiłku pielęgnacyjnego jest przekazywane na konto Domu Opieki Społecznej. Raz w roku rodzice przedstawiają do Sądu dla Nieletnich sprawozdanie na temat pomocy, którą udzielają swojemu synowi. Wnioskodawca wraz z małżonką kupują synowi ubrania, środki higieniczne i pozostałe artykuły pierwszej potrzeby, co roku opłacają składki ubezpieczeniowe na szkołę specjalną, jak również z tytułu pobytu syna w Domu Pomocy Społecznej. Syn zabierany jest do domu podczas wakacji, jak również różnego rodzaju świąt i przynajmniej raz w miesiącu, tj. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca jest odwiedzany przez rodziców i rodzeństwo w Domu Pomocy Społecznej. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i za rok 2008 i 2009 opłacał liniowy podatek dochodowy w wysokości 19%. Mając na uwadze zacytowane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie przysługuje możliwość (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej (tj. odliczenia od podatku kwoty 1.112,04 zł) w rozliczeniu rocznym za 2009r.?

Fragment:

Brat wnioskodawczyni, urodzony w 1986r. jest inwalidą I grupy i otrzymuje z tego tytułu rentę socjalną oraz zasiłek pielęgnacyjny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej (tj. odliczenia od podatku kwoty 1.112,04 zł) w rozliczeniu rocznym za 2009r.... Wnioskodawczyni, powołując się na art. 27f ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. wraz z późn. zm., stwierdza, iż ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej, gdyż spełnia wszystkie warunki wyszczególnione w powyższej ustawie, a mianowicie jest opiekunem prawnym (na podstawie orzeczenia sądu) osoby pełnoletniej pobierającej rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny, jak również zamieszkuje z tą osobą. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Z dniem 01 stycznia 2009r. uregulowaniami art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r., Nr 209, poz. 1316) zostały zmienione zasady odliczania ulgi z tytułu wychowywania dzieci, określone w treści art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2011
1
sie

Istota:

Czy w rozliczeniu rocznym za 2009r. wnioskodawca może uwzględnić ulgę z tytułu wychowywania dzieci (art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w wysokości 1112,04 zł?

Fragment:

Ponadto syn otrzymuje na podstwie decyzji zasiłek pielęgnacyjny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 153 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w rozliczeniu rocznym za 2009r. wnioskodawca może uwzględnić ulgę z tytułu wychowywania dzieci (art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w wysokości 1112,04 zł... Wnioskodawca uważa, iż ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej, gdyż środki pieniężne, które otrzymuje syn nie są w stanie pokryć jego potrzeb i to na wnioskodawcy jako rodzicu spoczywa obowiązek utrzymania syna. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009r., od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

2011
1
sie

Istota:

Czy w rozliczeniu rocznym za 2009r. wnioskodawczyni może uwzględnić ulgę z tytułu wychowywania dzieci (art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w wysokości 1112,04 zł?

Fragment:

Pobiera rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 593.00 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153.00 zł (łączne dochody miesięcznie wynoszą 676.00 zł). Posiada orzeczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o tymczasowej całkowitej niezdolności do pracy z tytułu swojej choroby (schizofremia). Po ukończeniu szkoły Technikum Mechanicznego, kursów: prawa jazdy, obsługi wózków widłowych syn wnioskodawczyni podjął pracę. Po niespełna roku ciężko zachorował. W 2001r. jego życie legło w gruzach. Zaczął się koszmar z chorobą i dramat dla całej roziny. Od tego czasu jest pod stałą opieką lekarzy i rodziny. Częsta zmiana leków wynikająca z niesatysfakcjujących efektów leczenia to niemały wydatek. Wiąże się to również ze skutkami ubocznymi w postaci np. nabytej cukrzycy czy choroby uzębienia. Sporo pieniędzy trzeba przeznaczyć na zakup leków i dodatkowe leczenie u lekarzy specjalistów. Z powodu braku środków finansowych do tej pory syn nie korzystał z leczenia sanatoryjnego, co byłoby wskazane. Środki pieniężne, którymi dysponuje syn są niewystarczające na pokrycie ww. potrzeb, dlatego jest on na utrzymani wnioskodawczyni. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w rozliczeniu rocznym za 2009r. wnioskodawczyni może uwzględnić ulgę z tytułu wychowywania dzieci (art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w wysokości 1112,04 zł...