Zasiłek osiedleniowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasiłek osiedleniowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy zasiłek na zagospodarowanie przysługujący żołnierzowi zawodowemu na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2010r. (data wpływu do tut. Biura – 03 grudnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczenia otrzymanego przez żołnierza zawodowego w postaci zasiłku na zagospodarowanie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03 grudnia 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego zasiłku na zagospodarowanie. Stan faktyczny: żołnierzowi, z którym po raz pierwszy zawarto kontrakt na pełnienie służby stałej wypłacono zasiłek na zagosodarowanie na podstawie art. 82 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie żołnierzy zawodowych ( Dz.U. Nr 179, poz.1750 ). Art. 82 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych stanowi, że żołnierzowi zawodowemu, z którym po raz pierwszy zawarto kontrakt na pełnienie służby stałej lub kontrakt na pełnienie służby terminowej przez okres nie krótszy niż pięć lat, przysługuje zasiłek na zagospodarowanie po objęciu stanowiska służbowego. Zdaniem Strony zasiłek na zagospodarowanie jest dochodem zwolnionym od podatku.

Fragment:

(...) D e c y z j a Na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.01.2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 22.12.2006r. Nr PO V/415-29/06 w zakresie interpretacji przepisów prawa – odmawiam zmiany zaskarżonego postanowienia. U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 02.10.2006r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zasiłku na zagospodarowanie wypłaconego żołnierzowi, z którym po raz pierwszy zawarto kontrakt na pełnienie służby stałej. W ocenie Podatnika powyższy przychód podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu kwota dotycząca zwrotu należności za usługę transportową w związku z przeniesieniem służbowym pracownika (żołnierza zawodowego), jeśli osoba ta otrzymała już w danym roku podatkowym należności z tytułu przeniesienia służbowego zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie dwóch wynagrodzeń za miesiąc, w którym była przeniesiona?

Fragment:

(...) 23 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe (Dz. U. Nr 32, poz. 372) z tytułu przeniesienia służbowego żołnierzowi zawodowemu przysługują: diety dla niego i członków rodziny (...) za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania, ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania osób o których mowa wyżej; ryczałt z tytułu przeniesienia, zasiłek osiedleniowy i zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie są wolne od podatku (...)