Zasiłek dla bezrobotnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasiłek dla bezrobotnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
wrz

Istota:

Opodatkowanie zasiłku dla bezrobotnych otrzymywanego z Norwegii

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zasiłek dla bezrobotnych otrzymywany w 2015 r. w Norwegii podlega opodatkowaniu w Polsce? Zdaniem Wnioskodawczyni (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), w latach 2011-2015 Jej stałym miejscem pobytu była Norwegia. Wnioskodawczyni przebywała tam, pracowała i pobierała zasiłek dla bezrobotnych. Mieszkała w Norwegii wraz z mężem i córką. Głównym i jedynym w tych latach ośrodkiem interesów życiowych Wnioskodawczyni (rodzina, praca) była Norwegia. W 2015 r. jedynym źródłem dochodu Wnioskodawczyni był zasiłek dla bezrobotnych (Dagpenger). Wnioskodawczyni odprowadzała też podatek do Norweskiej Administracji Podatkowej w wysokości 18 032 NOK. Z otrzymanych pieniędzy z zasiłku dla bezrobotnych Wnioskodawczyni żyła w Norwegii. Wnioskodawczyni nie przywoziła pieniędzy z zasiłku dla bezrobotnych do Polski w celu wzbogacenia. W 2015 r. Wnioskodawczyni nie miała dochodów w Polsce. Wnioskodawczyni uważa, że powinna odprowadzić tylko jeden podatek w Norwegii, ponieważ tylko w tym kraju (Norwegia) w 2015 r. miała dochód, za który odprowadziła podatek do Norweskiej Administracji Podatkowej. Zdaniem Wnioskodawczyni, zasiłek dla bezrobotnych Dagpenger nie powinien być opodatkowany w Polsce, ponieważ został zapłacony podatek w Norwegii.

2018
21
cze

Istota:

Opodatkowanie transferowanego zasiłku dla bezrobotnych z Irlandii

Fragment:

Zatem dochód z tytułu transferowego zasiłku dla bezrobotnych, również podlega opodatkowaniu w Polsce. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca pracował w Irlandii od czerwca 2006 r. do września 2016 r. - ponad 10 lat. Po tym jak Wnioskodawca utracił pracę i przyznano Mu zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii, był to Jego jedyny dochód. Państwo irlandzkie nie pobiera od zasiłku dla bezrobotnych zaliczek na podatek dochodowy, dochody te są zwolnione od podatku w Irlandii. Podmiot wypłacający przyznane świadczenie pieniężne (zasiłek dla bezrobotnych) jest to podmiot państwowy, należący do systemu ubezpieczeń społecznych w Irlandii  Sociale Werfale. Wnioskodawca wpłacał tam część wynagrodzenia jako składki do tej instytucji, wówczas gdy pracował. W czasie gdy Wnioskodawcy przyznano zasiłek dla bezrobotnych, od dnia 6 października 2016 r. do czasu powrotu do Polski do dnia 21 stycznia 2017 r., Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii. W dniu 21 stycznia 2017 r. Wnioskodawca powrócił po wieloletniej emigracji do Polski, z zamiarem poszukiwania pracy w Polsce. Nie zamierza wracać do Irlandii. Na ten czas skorzystał z transferu irlandzkiego zasiłku dla bezrobotnych do Polski.

2018
29
maj

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.

Fragment:

Zainteresowany uzyskał prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech (Arbeitslosengeld). Od 3 lutego 2017 r. zasiłek był transferowany do Polski; Wnioskodawca przyjechał do Polski i zarejestrował się w urzędzie pracy oraz zadeklarował chęć podjęcia pracy w Polsce. Miejsce zamieszkania Zainteresowanego i jego rodziny znajduje się w Polsce – w Niemczech Wnioskodawca pracował. Zasiłek dla bezrobotnych Zainteresowany pobierał do 2 sierpnia 2017 r. Zasiłek wypłacany był w euro na konto walutowe Wnioskodawcy w Polsce, stawka dzienna wynosiła 22,03 euro netto. Od dnia 7 sierpnia 2017 r. Zainteresowany podjął pracę w Polsce. W 2017 roku uzyskał dochody z następujących źródeł: z tytułu pracy w Niemczech do 31 stycznia 2017 r., następnie zasiłek dla bezrobotnych do 2 sierpnia 2017 r. oraz wynagrodzenie za okres pracy w Polsce od dnia 7 sierpnia 2017 r. (Wnioskodawca otrzymał informację PIT-11). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zasiłek dla bezrobotnych przyznany w Niemczech należy wykazać w zeznaniu podatkowym za 2017 rok? Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymany zasiłek dla bezrobotnych podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 18 ust. 2 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech i nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania zasiłku dla bezrobotnych z Hiszpanii.

Fragment:

Jako przychód podlegający opodatkowaniu w Polsce Wnioskodawca wskazał kwoty uzyskanego przez siebie w Hiszpanii odpowiednika zasiłku dla bezrobotnych (Prestacion desempleo). Wnioskodawca uzyskał w hiszpańskim urzędzie skarbowym informację, że odpowiednik zasiłku dla bezrobotnych (Prestacion desempleo) prawidłowo został opodatkowany w Hiszpanii. Ostatecznie Wnioskodawca dwukrotnie został opodatkowany z tytułu uzyskiwanego przychodu z tytułu odpowiednika zasiłku dla bezrobotnych (Prestacion desempleo) - w Hiszpanii i w Polsce. W uzupełnieniu z dnia 3 października 2017 r. Wnioskodawca wskazał, że: Wnioskodawca pobierał w Hiszpanii odpowiednik polskiego zasiłku dla bezrobotnych z tytułu pozostawiania bez pracy jako osoba bezrobotna. W okresie pobierania tego zasiłku, Wnioskodawca nie pracował na terenie Hiszpanii. Był on zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Podstawą prawną przyznania zasiłku dla bezrobotnych są przepisy hiszpańskiego prawa. Wnioskodawca nie zna dokładnej podstawy prawnej, jednak uprawnienie to przysługuje przez okres maksymalnie czterech miesięcy, po przepracowaniu okresu minimum dwunastu miesięcy. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych otrzymywanego przez Wnioskodawcę w Hiszpanii przyznał hiszpański odpowiednik urzędu pracy. Świadczenie to było wypłacane także przez hiszpański urząd pracy.

2015
28
cze

Istota:

Czy, podatek zapłacony w Islandii nie może być uznany przez stosowne władze podatkowe Polski tj. Urząd Skarbowy za dopełnienie przez Wnioskodawcę obowiązków podatkowych na mocy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy, urzędy podatkowe Polski i Islandii nie mogą udzielić sobie wyjaśnień na mocy porozumienia i załatwić sprawę tak, aby dopełnić wolę wzajemności i nie naruszać interesów i dobrego imienia podatnika tj. Wnioskodawcy?

Fragment:

W październiku 2008 r., ze względu na kryzys gospodarczy Wnioskodawca został zwolniony z pracy, otrzymał też zasiłek dla bezrobotnych w Islandii. W dniu 28 listopada 2008 r. Wnioskodawca wrócił do Polski z dokumentami E-303 potwierdzającymi transfer zasiłku za granicę. Podaje, iż dopełnił wszystkich procedur wynikających z przepisów dotyczących transferu zasiłku tj. zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w przewidzianym terminie 7 dni. Po dopełnieniu niezbędnych formalności, otrzymał decyzję Wojewody z Wojewódzkiego Urzędu Pracy do otrzymywania świadczeń pieniężnych. Prawo do otrzymywania świadczeń pieniężnych w innym państwie, niż przyznany zasiłek dla bezrobotnych regulują przepisy europejskie tj. UE/EOG art. 69 rozporządzenia Nr 1408/71. Okres pobierania tego zasiłku wynosi 3 miesiące. Po tym czasie można wrócić do kraju otrzymania prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub podjąć zatrudnienie w kraju poszukiwania pracy. Celem transferu zasiłku jest wyposażenie bezrobotnego w niezbędne środki pieniężne na poszukiwanie pracy. Ww. przepisy stanowią, że „ należny podatek z zasiłku transferowanego pobiera państwo przyznające prawo do zasiłku dla bezrobotnych ”. Tak też, było w przypadku Wnioskodawcy, rozliczenie i pobranie podatku zostało wykonane w Islandii.

2012
13
gru

Istota:

Opodatkowanie transferowego zasiłku dla bezrobotnych otrzymywanego z Norwegii.

Fragment:

W okresie otrzymywania transferu zasiłku dla bezrobotnych Wnioskodawca przebywał na terenie Polski, gdzie poszukiwał zatrudnienia. Wnioskodawca miał w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i stałe miejsce zamieszkania. Natomiast w Norwegii przebywał w 2011 r. przez okres dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym. Wnioskodawca jest obywatelem Polski. Wobec powyższego zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia przychodu z tytułu uzyskanego z Norwegii zasiłku dla bezrobotnych, w sytuacji gdy w Polsce nie osiągnął żadnego przychodu... Czy Urząd Pracy słusznie wystawił PIT-8C, skoro tylko pośredniczył w przekazaniu zasiłku... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku rozliczenia w Polsce zasiłku dla bezrobotnych uzyskanego z Norwegii. Podatek od świadczenia został pobrany w Norwegii. Wnioskodawca w Polsce nie uzyskał żadnego przychodu a ponadto przebywał w Norwegii ponad 183 dni. Wnioskodawca wskazał, że obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, co oznacza, że na podstawie tej umowy i art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma obowiązku rozliczania się z tego dochodu w Polsce. Z tych względów Powiatowy Urząd Pracy nie miał zdaniem Wnioskodawcy podstaw do wystawienia informacji PIT-8C, gdyż nie jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy z tytułu tzw. przychodów z innych źródeł otrzymywanych z Norwegii.

2012
22
lis

Istota:

Opodatkowanie zasiłku dla bezrobotnych przyznanego w Islandii a wypłacanego przez polski Urząd Pracy.

Fragment:

Przy czym wskazać należy, iż obowiązek sporządzenia przez Urząd Pracy informacji PIT-8C zależy od tego, czy dany transferowy zasiłek dla bezrobotnych będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu, w świetle postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z państwem członkowskim Unii Europejskiej, z którego zasiłek pochodzi. Jeżeli z treści właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie wynikało prawo do opodatkowania w Polsce dochodu z tytułu transferowego zasiłku dla bezrobotnych, w związku z obowiązkami podatkowymi uregulowanymi w ustawie, to Powiatowy Urząd Pracy będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C, o wysokości wypłaconych dochodów, zgodnie z art. 42a ustawy. Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca podjął zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie H. w Islandii. Pracował tam w okresie od 01 lipca 2006r. do 28 lutego 2011r. W Islandii został mu przyznany zasiłek dla bezrobotnych na okres od 09 kwietnia 2011r. do 08 lipca 2011r. Wnioskodawca uzyskał zezwolenie od instytucji łącznikowej na wypłatę zasiłku dla bezrobotnych przez polski Urząd Pracy. W dniu 12 kwietnia 2011r. Wnioskodawca zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy i złożył wniosek o wypłatę zasiłku dla bezrobotnych przyznanego mu w Islandii.

2012
17
lis

Istota:

Opodatkowanie zasiłku dla bezrobotnych otrzymywanego z Norwegii

Fragment:

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca w 2009 r. był zatrudniony u norweskiego pracodawcy. W roku tym otrzymał wynagrodzenie za czas tzw. „ przestoju ”, w którym nie wykonywał pracy. Kwota tego świadczenia została wykazana w norweskim rozliczeniu rocznym, i w Norwegii od tego świadczenia został zapłacony podatek. W przesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wyjaśnił, że w 2009 r. miał miejsce zamieszkania i stałe miejsce zamieszkania w Norwegii. W okresie tym Wnioskodawca posiadał w Polsce centrum interesów osobistych (ośrodek interesów życiowych), bowiem tutaj przebywała Jego żona. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że w okresie wykonywania pracy przebywał w Norwegii, natomiast w okresie wolnym od pracy przebywał w Polsce. Wnioskodawca posiada obywatelstwo Polskie. Pensję z tytułu pracy wypłacał Wnioskodawcy pracodawca, natomiast świadczenie „ postojowe ” którego dotyczy wniosek było finansowane przez NAV. Świadczenie „ postojowe ” było wypłacane w związku z łączącym Wnioskodawcę stosunkiem pracy, wg przepisów norweskiego prawa pracy. W przypadku, kiedy podatnik może zostać uznany za posiadającego miejsce zamieszkania jednocześnie w dwóch państwach postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania obligują do zbadania reguł kolizyjnych określonych w art. 4 ust. 2 Konwencji, w celu ustalenia jednego państwa rezydencji podatnika.

2012
16
lis

Istota:

Opodatkowanie zasiłku transferowego otrzymywanego z Norwegii

Fragment:

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, iż w okresie otrzymywania transferowego zasiłku dla bezrobotnych Wnioskodawca miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową i nieograniczony obowiązek podatkowy) w Polsce. Oznacza to, że w Polsce w okresie tym podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przechodząc do sposobu opodatkowania przedmiotowego transferowego zasiłku dla bezrobotnych wyjaśnić należy, że w myśl art. 21 ust. 1 ww. Konwencji, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, gdziekolwiek powstałe, nieobjęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Zawarta w tym przepisie norma dotyczy wszelkich dochodów, które nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii dochodów, opodatkowanych w sposób przewidziany w przepisach bezpośrednio ich dotyczących. Dochody te nie stanowią jasno określonej kategorii dochodów, a ich źródło nie jest wyraźnie określone. Wskazany przepis znajduje zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych przez rezydenta jednego z państw, które nie zostały rodzajowo sklasyfikowane.

2012
28
paź

Istota:

Czy dochód uzyskany w Austrii z tytułu zasiłku dla bezrobotnych podlega opodatkowaniu w Polsce?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy dochód uzyskany w Austrii z tytułu zasiłku dla bezrobotnych wypłacany przez austriacką instytucję AMS podlega opodatkowaniu w Polsce... Jeżeli w Polsce należy zapłacić podatek od ww. zasiłku dla bezrobotnych, to w jaki sposób dochód ten należy wykazać w zeznaniu rocznym... Czy w przypadku gdyby w Polsce wnioskodawca nie musiał płacić podatku od ww. zasiłku dla bezrobotnych, a wnioskodawca zapłaciłby podatek, to czy istnieje możliwość odzyskania niesłusznie zapłaconego podatku... Zdaniem wnioskodawcy: Dochód uzyskany w Austrii z tytułu zasiłku dla bezrobotnych wypłacany przez austriacką instytucję AMS nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Jeżeli w Polsce należy zapłacić podatek od ww. zasiłku dla bezrobotnych, to należy go ująć wpisując odpowiednią kwotę w polu nr 25 w PIT-ZG. W przypadku, gdy w Polsce nie trzeba płacić podatku od ww. zasiłku dla bezrobotnych, a podatek został już przez wnioskodawcę zapłacony, to istnieje możliwość jego odzyskania poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego. Kwota ww. zasiłku dla bezrobotnych powinna być wtedy wpisana w polu nr 24 w PIT-ZG. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.