ITPB2/415-1065/14/MM | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca jest zobligowany do zapłacenia podatku dochodowego?
ITPB2/415-1065/14/MMinterpretacja indywidualna
 1. nabycie
 2. odpłatne zbycie
 3. spadek
 4. sprzedaż
 5. zasiedzenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. Nr 8, poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 lutego 2015 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 18 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 12 lutego 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości.

We wniosku tym przedstawiono następujące stan faktyczny:

Nieruchomość zabudowana, tj. działka gruntu nr 275/26 położona w ... przy ul. ..., dla której Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą nr ... od dnia 11 października 1967 r. pozostawała w posiadaniu właścicieli nieruchomości - małżonków B... i F... R..., rodziców małżonki Wnioskodawcy. F... R...i zmarł w dniu 11 października 1967 r., Wnioskodawca natomiast był współposiadaczem nieruchomości od dnia swojego zamieszkania i zameldowania tj. od dnia 24 maja 1962 r. W dniu 9 sierpnia 1978 r. zmarła teściowa Wnioskodawcy - B... R.... Od śmierci B... R... posiadaczem 924/1000 nieruchomości został Wnioskodawca wraz z żoną J... L.... Udział 76/1000 w nieruchomości, tj. lokal o powierzchni 40 m. kw. zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku posiadała W... R... – siostra żony, która wraz z córką J... K... opuściła mieszkanie w 1989 r. Poczynając od dnia śmierci B... R..., tj. od dnia 9 sierpnia 1978 r. wraz z żoną J... L... – jako właściciel nieruchomości – Wnioskodawca władał pozostałą częścią nieruchomości, tj. piwnicą, lokalem mieszkalnym zlokalizowanym na parterze, jak również pozostałą częścią nieruchomości gruntowej (zabudowaną budynkiem gospodarczym i ozdobioną nasadzeniami) o powierzchni 469,35 m. kw. Od dnia śmierci teściowej – B... R... – tj. od dnia 9 sierpnia 1978 r. wraz z żoną, a po jej śmierci do dnia sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca regulował wszelkie opłaty związane z posiadaniem samoistnym nieruchomości, dokonując wszelkich niezbędnych nakładów w celu utrzymania nieruchomości w należytym stanie. W dniu 14 grudnia 2000 r. zmarła żona Wnioskodawcy.

W dniu 11 stycznia 2011 r. Wnioskodawca wystąpił do Sądu Rejonowego w ... z wnioskiem o zasiedzenie udziału 813/1000 w prawie własności ww. nieruchomości.

Krąg zainteresowanych i przysługujący im udział w prawie własności nieruchomości objętej wnioskiem ustalono przyjmując za podstawę dziedziczenie wynikające z ustawy i tak:

 • po .. i F... R... dziedziczyły dzieci: W... R..., J... R i P... R... po 1/3 – wszyscy zmarli;
 • po W... R... dziedziczyła córka J... K... – uczestnik postępowania w sprawie o zasiedzenie,
 • po J... R... dziedziczyli mąż A... L... – wnioskodawca w sprawie o zasiedzenie i córki A... S... i J... P... – uczestniczki postępowania po 1/3,
 • po P... R... dziedziczyli: żona M... R... – uczestniczka postępowania, córka M... L... – uczestniczka postępowania i syn M... R... (zmarły) po 1/3,
 • po M... R... dziedziczyli: żona G... R... i syn M... R... – uczestnicy postepowania po 1/2.

Na skutek dziedziczenia Wnioskodawca stał się współwłaścicielem nieruchomości w prawie własności nieruchomości wynoszącym 2/18, co w przeliczeniu na tysięczne części daje 111/1000. Wnioskodawca dokonał przeliczenia rzeczywiście posiadanej części nieruchomości i ustalił, że od dnia 9 sierpnia 1978 r. jest posiadaczem samoistnym 924/1000 udziału w prawie własności nieruchomości objętej wnioskiem o zasiedzenie. Wszak od dnia 9 sierpnia 1978 r. Wnioskodawca jest wyłącznym posiadaczem trzech kondygnacji budynku mieszkalnego, tj. piwnicy – 44 m. kw., lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na parterze – 40 m. kw. oraz strychu – 40 m. kw., jak i pozostałej części gruntu (zabudowanego budynkami gospodarczymi i ozdobionego nasadzeniami) o powierzchni 469, 35 m. kw., co stanowi 924/1000 udziału całej nieruchomości zabudowanej. Posiadaczem pozostałej części budynku - I pietra – 40 m. kw. była do 1989 r. J... K.... Wskazując na powyższe, stosunek powierzchni zajmowanej przez Wnioskodawcę do powierzchni całkowitej nieruchomości wynosi 924/1000, stosunek powierzchni części budynku zajmowanego przez uczestnika postępowania J... K... do powierzchni całej nieruchomości wynosi 76/1000.

Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2011 r. Sąd Rejonowy w ... Wydział Cywilny, sygn. akt ... stwierdził, że Wnioskodawca nabył przez zasiedzenie udział w wysokości 813/10000 własności ww. nieruchomości z dniem 9 sierpnia 2008 r.

Aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 14 marca 2012 r. wykonanym przed notariuszem A... W... wykazana została wartość 1/3 części zmarłej żony Wnioskodawcy, czyli 1/9 wartości udziału całej nieruchomości, co stanowi 111/1000.

Decyzją w sprawie wymiaru podatku od spadków i darowizn z dnia 10 czerwca 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w ustalił kwotę podatku do zapłacenia w wysokości 7.240 zł, która to kwota została przez Wnioskodawcę zapłacona.

W dniu 24 czerwca 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w wydał zaświadczenia:

 • o zapłaceniu przez Wnioskodawcę podatku od nabycia z tytułu zasiedzenia udziału wynoszącego 591/1000 części własności zabudowanej nieruchomości położonej w ... przy ul. ...,
 • że podatek od nabycia z tytułu zasiedzenia udziału 222/1000 (od córek – zstępnych) części własności ww. nieruchomości nie należy się,
 • że podatek, po zmarłej żonie J... L... wynoszący 1/3 części własności ww. nieruchomości nie należy się.

W związku z powyższym w dniu 27 czerwca 2014 r. – aktem notarialnym repertorium A: ... sporządzonym w Kancelarii Notarialnej... w .... Wnioskodawca sprzedał swój udział w ww. nieruchomości wynoszący 924/1000.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca jest zobligowany do zapłacenia podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zasiedzenie, czyli nabycie na własność skutkuje od dnia 9 sierpnia 2008 r. Jest to określone prawomocnym postanowieniem Sądu. Sprzedaży ww. nieruchomości Wnioskodawca dokonał w dniu 27 czerwca 2014 r., zatem pomiędzy dniem nabycia na własność, a sprzedażą nieruchomości upłynęło pięć pełnych lat kalendarzowych i dlatego podatek dochodowy nie jest należny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c -przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości (ich części oraz udziału w nieruchomości) i ww. praw majątkowych stanowi źródło przychodu w rozumieniu zacytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że nieruchomość zabudowana, tj. działka gruntu nr 275/26 położona w ... przy ul. ..., dla której Sąd Rejonowy w ...prowadzi księgę wieczystą nr ... od dnia 11 października 1967 r. pozostawała w posiadaniu właścicieli nieruchomości - małżonków B... i F... R..., rodziców małżonki Wnioskodawcy. F... R.. zmarł w dniu 11 października 1967 r., Wnioskodawca natomiast był współposiadaczem nieruchomości od dnia swojego zamieszkania i zameldowania tj. od dnia 24 maja 1962 r. W dniu 9 sierpnia 1978 r. zmarła teściowa Wnioskodawcy - B... R.... Od śmierci B... R... posiadaczem 924/1000 nieruchomości został Wnioskodawca wraz z żoną J.. L.... Udział 76/1000 w nieruchomości, tj. lokal o powierzchni 40 m. kw. zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku posiadała W... R... – siostra żony, która wraz z córką J... K... opuściła mieszkanie w 1989 r. Poczynając od dnia śmierci B... R..., tj. od dnia 9 sierpnia 1978 r. wraz z żoną J... L... – jako właściciel nieruchomości – Wnioskodawca władał pozostałą częścią nieruchomości, tj. piwnicą, lokalem mieszkalnym zlokalizowanym na parterze, jak również pozostałą częścią nieruchomości gruntowej (zabudowaną budynkiem gospodarczym i ozdobioną nasadzeniami) o powierzchni 469,35 m. kw. Od dnia śmierci teściowej – B... R...– tj. od dnia 9 sierpnia 1978 r. wraz z żoną, a po jej śmierci do dnia sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca regulował wszelkie opłaty związane z posiadaniem samoistnym nieruchomości, dokonując wszelkich niezbędnych nakładów w celu utrzymania nieruchomości w należytym stanie. W dniu 14 grudnia 2000 r. zmarła żona Wnioskodawcy.

W dniu 11 stycznia 2011 r. Wnioskodawca wystąpił do Sądu Rejonowego w ... z wnioskiem o zasiedzenie udziału 813/1000 w prawie własności ww. nieruchomości.

Krąg zainteresowanych i przysługujący im udział w prawie własności nieruchomości objętej wnioskiem ustalono przyjmując za podstawę dziedziczenie wynikające z ustawy i tak:

 • po B... i F... R... dziedziczyły dzieci: W... R..., J... R... i P... R... po 1/3 – wszyscy zmarli;
 • po W... R... dziedziczyła córka J... K... – uczestnik postępowania w sprawie o zasiedzenie,
 • po J... R... dziedziczyli mąż A... L... – wnioskodawca w sprawie o zasiedzenie i córki A... S... i J... P... – uczestniczki postępowania po 1/3,
 • po P... R... dziedziczyli: żona M... R... – uczestniczka postępowania, córka M... L... – uczestniczka postępowania i syn M... R... (zmarły) po 1/3,
 • po M... R... dziedziczyli: żona G... R... i syn M... R... – uczestnicy postepowania po 1/2.

Na skutek dziedziczenia Wnioskodawca stał się współwłaścicielem nieruchomości w prawie własności nieruchomości wynoszącym 2/18, co w przeliczeniu na tysięczne części daje 111/1000. Wnioskodawca dokonał przeliczenia rzeczywiście posiadanej części nieruchomości i ustalił, że od dnia 9 sierpnia 1978 r. jest posiadaczem samoistnym 924/1000 udziału w prawie własności nieruchomości objętej wnioskiem o zasiedzenie. Wszak od dnia 9 sierpnia 1978 r. Wnioskodawca jest wyłącznym posiadaczem trzech kondygnacji budynku mieszkalnego, tj. piwnicy – 44 m. kw., lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na parterze – 40 m. kw. oraz strychu – 40 m. kw., jak i pozostałej części gruntu (zabudowanego budynkami gospodarczymi i ozdobionego nasadzeniami) o powierzchni 469, 35 m. kw., co stanowi 924/1000 udziału całej nieruchomości zabudowanej. Posiadaczem pozostałej części budynku - I pietra – 40 m. kw. była do 1989 r. J... K.... Wskazując na powyższe, stosunek powierzchni zajmowanej przez Wnioskodawcę do powierzchni całkowitej nieruchomości wynosi 924/1000, stosunek powierzchni części budynku zajmowanego przez uczestnika postępowania J... K... do powierzchni całej nieruchomości wynosi 76/1000.

Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2011 r. Sąd Rejonowy w ... Wydział Cywilny, sygn. akt .... stwierdził, że Wnioskodawca nabył przez zasiedzenie udział w wysokości 813/10000 własności ww. nieruchomości z dniem 9 sierpnia 2008 r.

Aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 14 marca 2012 r. wykonanym przed notariuszem .... wykazana została wartość 1/3 części zmarłej żony Wnioskodawcy, czyli 1/9 wartości udziału całej nieruchomości, co stanowi 111/1000.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl art. 924 powyższej ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że dniem nabycia przez spadkobiercę nieruchomości będącej przedmiotem spadku jest data śmierci spadkodawcy.

Zgodnie natomiast z art. 172 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). W takim przypadku nabycie nieruchomości następuje po upływie trzydziestu lat. Zasiedzenie jest zatem instytucją, która sankcjonuje trwający od dłuższego czasu stan faktyczny posiadania i jest sposobem nabywania własności. Warunkami niezbędnymi do zasiedzenia jest posiadanie samoistne i nieprzerwane oraz odpowiedni upływ czasu. Przy spełnieniu powyższych przesłanek posiadacz nabywa prawo własności.

Warunkiem nabycia własności nie jest natomiast orzeczenie sądu stwierdzające nabycie własności. Orzeczenie takie stanowi dowód nabycia własności i jest orzeczeniem deklaratywnym, czyli stwierdzającym zaistnienie pewnych faktów, na które można się powołać w celu np. dokonania wpisu prawa własności do księgi wieczystej. Orzeczenie natomiast nie ma charakteru konstytutywnego, czyli nabycie prawa własności nie jest uzależnione od jego wydania.

Odnosząc przedstawione uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawcę udziałów w nieruchomości będącej przedmiotem odpłatnego zbycia dokonanego w 2014 r. nastąpiło:

 • w dniu 14 grudnia 2000 r. w drodze dziedziczenia - po zmarłej żonie oraz,
 • w dniu 9 sierpnia 2008 r. – w drodze zasiedzenia.

Wobec powyższego odpłatne zbycie ww. udziałów w nieruchomości nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, albowiem ich zbycie zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie. Oznacza to, że przychód z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.