Zasiedzenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasiedzenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
20
kwi

Istota:

Czy wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 5-letni termin jest liczony od dnia nabycia przez zasiedzenie wskazanego w powyższym postanowieniu, a nie od dnia wydania ww. postanowienia czy też od dnia jego uprawomocnienia się?

Fragment:

U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), z których wynika, że nabycie własności może nastąpić m.in. poprzez jej przeniesienie w wyniku umowy, zasiedzenie bądź też w wyniku innych zdarzeń. Stosownie do art. 172 § 1 i § 2 ustawy Kodeks cywilny, posiadacz nieruchomości niebędący właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie), w takim przypadku nabycie nieruchomości następuje po upływie trzydziestu lat. Zasiedzenie jest zatem instytucją, która sankcjonuje trwający od dłuższego czasu stan faktyczny posiadania i jest sposobem nabywania własności. Warunkami niezbędnymi do zasiedzenia jest posiadanie samoistne i nieprzerwane oraz odpowiedni upływ czasu. Przy spełnieniu powyższych przesłanek posiadacz nabywa prawo własności. Warunkiem nabycia własności nie jest natomiast orzeczenie sądu stwierdzające nabycie własności. Orzeczenie takie stanowi dowód nabycia własności i jest orzeczeniem deklaratywnym, czyli stwierdzającym zaistnienie pewnych faktów, na które można się powołać w celu np. dokonania wpisu prawa własności do księgi wieczystej. Orzeczenie natomiast nie ma charakteru konstytutywnego, czyli nabycie prawa własności nie jest uzależnione od jego wydania.

2016
4
mar

Istota:

Skutki podatkowe związane z otrzymaniem środków pieniężnych za odstąpienie od wniosku o zasiedzenie.

Fragment:

(...) zasiedzenie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych za odstąpienie od wniosku o zasiedzenie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Przed sądem rejonowym toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości, w której Zainteresowany jest wnioskodawcą. W chwili obecnej zaistniała możliwość zawarcia ugody sądowej, która miałaby polegać na tym, że Zainteresowany odstąpi od wniosku o zasiedzenie, w zamian za co właściciel nieruchomości wpisany w księdze wieczystej zapłaci na jego rzecz określoną sumę pieniężną. Kwota ta nie będzie określona jako odszkodowanie czy zadośćuczynienie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jakiej wysokości podatek Zainteresowany będzie zobowiązany uiścić od uzyskanej, w sposób opisany powyżej, kwoty... Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na brak konkretnego przepisu dotyczącego ugody sądowej, w której nie zasądzono odszkodowania ani zadośćuczynienia wydaje się, że zastosowanie mieć będzie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
10
lut

Istota:

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca jest zobligowany do zapłacenia podatku dochodowego?

Fragment:

K... – uczestnik postępowania w sprawie o zasiedzenie, po J... R... dziedziczyli mąż A... L... – wnioskodawca w sprawie o zasiedzenie i córki A... S... i J... P... – uczestniczki postępowania po 1/3, po P... R... dziedziczyli: żona M... R... – uczestniczka postępowania, córka M... L... – uczestniczka postępowania i syn M... R... (zmarły) po 1/3, po M... R... dziedziczyli: żona G... R... i syn M... R... – uczestnicy postepowania po 1 / 2 . Na skutek dziedziczenia Wnioskodawca stał się współwłaścicielem nieruchomości w prawie własności nieruchomości wynoszącym 2/18, co w przeliczeniu na tysięczne części daje 111/1000. Wnioskodawca dokonał przeliczenia rzeczywiście posiadanej części nieruchomości i ustalił, że od dnia 9 sierpnia 1978 r. jest posiadaczem samoistnym 924/1000 udziału w prawie własności nieruchomości objętej wnioskiem o zasiedzenie. Wszak od dnia 9 sierpnia 1978 r. Wnioskodawca jest wyłącznym posiadaczem trzech kondygnacji budynku mieszkalnego, tj. piwnicy – 44 m. kw., lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na parterze – 40 m. kw. oraz strychu – 40 m. kw., jak i pozostałej części gruntu (zabudowanego budynkami gospodarczymi i ozdobionego nasadzeniami) o powierzchni 469, 35 m. kw., co stanowi 924/1000 udziału całej nieruchomości zabudowanej.

2015
5
lis

Istota:

Czy nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

Poprzez zasiedzenie można nabyć własność rzeczy ruchomych i nieruchomych, udziału we współwłasności, prawa użytkowania wieczystego, służebność gruntową. Zasiedzenie jest instytucją prowadzącą do nabycia prawa na skutek upływu czasu. Umożliwia ono, sankcjonując stan faktyczny, usunięcie długotrwałej niezgodności między stanem prawnym a stanem posiadania. Należy jednocześnie zaznaczyć, że upływ terminu zasiedzenia pociąga za sobą ex lege nabycie własności rzeczy przez jej posiadacza samoistnego – zapadające postanowienie sądu ma charakter deklaratoryjny. Dotychczasowy uprawniony traci swoje prawo, a nabywca uzyskuje je niezależnie od niego; zasiedzenie jest więc pierwotnym sposobem nabycia prawa podmiotowego. Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy, w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie, Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem, na zasadzie małżeńskiej współwłasności majątkowej: 12/40 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 65/2 o powierzchni 1,96 ha, 12/40 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 178 o powierzchni 0,62 ha.

2015
10
sty

Istota:

Czy wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 5-letni termin jest liczony od dnia nabycia przez zasiedzenie wskazanego w powyższym postanowieniu a nie od dnia wydania ww. postanowienia czy też od dnia jego uprawomocnienia się?

Fragment:

Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). W takim przypadku nabycie nieruchomości następuje po upływie trzydziestu lat. Zasiedzenie jest zatem instytucją, która sankcjonuje trwający od dłuższego czasu stan faktyczny posiadania i jest sposobem nabywania własności. Warunkami niezbędnymi do zasiedzenia jest posiadanie samoistne i nieprzerwane oraz odpowiedni upływ czasu. Przy spełnieniu powyższych przesłanek posiadacz nabywa prawo własności. Z powyższego wynika, że datą nabycia własności nieruchomości jest data wskazana w treści postanowienia sądu jako data nabycia własności nieruchomości, a nie data widniejąca na postanowieniu jako dzień wydania albo sporządzenia postanowienia, bądź też data uprawomocnienia się postanowienia sądu. W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że w prawomocnym postanowieniu sądu z dnia 30 marca 2011 r. stwierdzono nabycie przez Wnioskodawcę i Jego żony prawa własności do nieruchomości – działki przez zasiedzenie z dniem 14 lutego 2008 r. Mając zatem na uwadze, że nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w dniu 14 lutego 2008 r., pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 2013 r.

2014
26
lut

Istota:

W przedmiotowej sprawie zastosowanie będą miały uregulowania zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn a nie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że nabycie nieruchomości przez zasiedzenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wypełnieniem dyspozycji ww. art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). W takim przypadku nabycie nieruchomości następuje po upływie trzydziestu lat. Zasiedzenie jest zatem instytucją, która sankcjonuje trwający od dłuższego czasu stan faktyczny posiadania i jest sposobem nabywania własności. Warunkami niezbędnymi do zasiedzenia jest posiadanie samoistne i nieprzerwane oraz odpowiedni upływ czasu. Przy spełnieniu powyższych przesłanek posiadacz nabywa prawo własności. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej. Spółka jawna Postanowieniem Sądu nabyła w dniu 1.11.2011 r. przez zasiedzenie nieruchomość. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie będą miały uregulowania zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn a nie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że nabycie nieruchomości przez zasiedzenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wypełnieniem dyspozycji ww. art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na powyższe odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2 i 3 stała się bezprzedmiotowa.

2013
15
lis

Istota:

Czy dokonane przez wnioskodawcę zbycie nieruchomości nastąpiło po upływie 5-cio letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). W takim przypadku nabycie nieruchomości następuje po upływie trzydziestu lat. Zasiedzenie jest zatem instytucją, która sankcjonuje trwający od dłuższego czasu stan faktyczny posiadania i jest sposobem nabywania własności. Warunkami niezbędnymi do zasiedzenia jest posiadanie samoistne i nieprzerwane oraz odpowiedni upływ czasu. Przy spełnieniu powyższych przesłanek posiadacz nabywa prawo własności. Z powyższego wynika, że datą nabycia własności nieruchomości jest data wskazana w treści postanowienia sądu jako data nabycia własności nieruchomości, a nie data widniejąca na postanowieniu jako dzień wydania albo sporządzenia postanowienia, bądź też data uprawomocnienia się postanowienia sądu. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wnioskodawca wskazał, że w prawomocnym postanowieniu sądu z dnia 05 sierpnia 2008 r. stwierdzono nabycie przez wnioskodawcę i jego małżonkę prawa własności do nieruchomości – działki nr 973 o pow. 1,24 ha przez zasiedzenie z dniem 01 stycznia 2003 r. Mając zatem na uwadze, iż nabycia przedmiotowej nieruchomości dokonano w dniu 01 stycznia 2003 r., pięcioletni termin o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 2008 r.

2012
31
lip

Istota:

1. Czy to nabycie prawa własności przez zasiedzenie opisane w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu, jeśli tak to jaki to jest procent podatku od spadków i darowizn?
2. Czy podatek ten dotyczy tylko gruntu, czy gruntu z budynkami?

Fragment:

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera definicji pojęcia „ zasiedzenie ”, stąd też należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W myśl art. 172 Kodeksu cywilnego, posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Zasiedzenie jest tzw. instytucją dawności, służącą korygowaniu rzeczywistego stanu posiadania ze stanem prawnym. Prowadzi ono do nabycia przez posiadacza własności na skutek długotrwałego posiadania przez niego rzeczy, czemu towarzyszy utrata własności przez dotychczasowego właściciela, który w przeszłości utracił posiadanie rzeczy. Poprzez zasiedzenie można nabyć m.in. własność rzeczy ruchomych i nieruchomych. Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

2012
19
sty

Istota:

Czy termin 5 letni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie liczony od dnia wskazanego w postanowieniu o nabyciu, czyli od dnia 5 maja 2005 r.?
Czy też jako termin początkowy biegu tego terminu należy przyjąć datę wydania postanowienia?

Fragment:

Nr 16, poz. 93 ze zm.), z których wynika, iż nabycie własności może nastąpić m.in. poprzez jej przeniesienie w wyniku umowy, zasiedzenie bądź też w wyniku innych zdarzeń. Stosownie do art. 172 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, posiadacz nieruchomości nie będący właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie), w takim przypadku nabycie nieruchomości następuje po upływie trzydziestu lat. Zasiedzenie jest zatem instytucją, która sankcjonuje trwający od dłuższego czasu stan faktyczny posiadania i jest sposobem nabywania własności. Warunkami niezbędnymi do zasiedzenia jest posiadanie samoistne i nieprzerwane oraz odpowiedni upływ czasu. Przy spełnieniu powyższych przesłanek posiadacz nabywa prawo własności. Warunkiem nabycia własności nie jest natomiast orzeczenie sądu stwierdzające nabycie własności. Orzeczenie takie stanowi dowód nabycia własności i jest orzeczeniem deklaratywnym czyli stwierdzającym zaistnienie pewnych faktów, na które można się powołać w celu np. dokonania wpisu prawa własności do księgi wieczystej. Orzeczenie natomiast nie ma charakteru konstytutywnego czyli nabycie prawa własności nie jest uzależnione od jego wydania.

2012
5
sty

Istota:

Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu zasiedzenia na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn, bowiem nabył gospodarstwo rolne w drodze dziedziczenia.

Fragment:

Jeżeli więc w postanowieniu stwierdzającym zasiedzenie sąd wskaże, iż termin zasiedzenia upłynął przed dniem śmierci spadkodawcy tj. nieruchomość znajdowała się w posiadaniu spadkodawcy tak długo, iż wypełnione zostały terminy ustawowe – zasiedzenie może być wykonane jedynie w jego imieniu (spadkodawcy). Oznacza to, że nawet gdy z wnioskiem wystąpi jego spadkobierca, lecz sąd w postanowieniu stwierdzającym zasiedzenie stwierdzi, iż zasiedzenia dokonał spadkodawca – a tym samym nabył własność nieruchomości tym tytułem (zasiedzenie następuje z mocy prawa; postępowanie przed sądem jedynie ten stan potwierdza), to w takiej sytuacji spadkobiercy nabędą własność nieruchomości w drodze spadkobrania, a nie w drodze zasiedzenia, bowiem nabycie własności w drodze zasiedzenia powstało jeszcze za życia spadkodawcy. Natomiast w sytuacji, gdy sąd w postanowieniu stwierdzającym zasiedzenie wskaże, iż okres potrzebny do nabycia własności przez zasiedzenie nie upłynął przed śmiercią spadkodawcy to spadkobierca osoby, która była posiadaczem nieruchomości, lecz do chwili śmierci nie nabyła jej przez zasiedzenie, może żądać stwierdzenia zasiedzenia na swoją rzecz z zaliczeniem okresu posiadania spadkodawcy w takiej części, w jakiej dziedziczy.