Zasiedlenie | Interpretacje podatkowe

Zasiedlenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasiedlenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego.
Fragment:
(...) stycznia 1993 r. ok. 10 m 2 , a od dnia 10 marca 1998 r. ok. 600 m 2 ). Pozostała część powierzchni ok. 1150 m 2 jest nadal użytkowana przez Spółdzielnię do prowadzenia działalności handlowej. Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że dostawa budynku w części będącej przedmiotem najmu, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a planowaną dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata, o ile strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania, przewidzianej w art. 43 ust. 10 ustawy. Natomiast w odniesieniu do pozostałej części tego budynku, która nie była przedmiotem pierwszego zasiedlenia (nie była wynajmowana) zwolnienie na podstawie ww. przepisu nie będzie miało zastosowania. Wobec powyższego należy przeanalizować, czy przy sprzedaży tej części będzie istniała możliwość zastosowania (...)
2012
21
mar

Istota:
Czy przychód z tytułu nieodpłatnego przysporzenia majątkowego z zasiedzenia całości gruntu pod garażami jest przychodem podlegającym zwolnieniu w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 updop?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2010r. (data wpływu do tut. BKIP 11 maja 2010r.), uzupełnionym w dniu 23 lipca 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu nieodpłatnego przysporzenia majątkowego w postaci nabycia w drodze zasiedzenia własności gruntu pod garażami (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) w części dotyczącej: garaży użytkowanych (...)
2011
1
wrz

Istota:
Wnioskodawca nie będzie mógł na podstawie art. 43 ust 10 ustawy zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowania dostawy budynku stawką 22%.
Fragment:
(...) w myśl przepisów ustawy o VAT nie nastąpiło z chwilą wybudowania tego budynku i użytkowania przez pierwszego właściciela. Wobec powyższego stwierdzić należy, że w stosunku do budynku zbrojarni, który był przedmiotem umowy dzierżawy w okresie od 20 stycznia 2009r. do 10 kwietnia 2010r. nie będzie miało miejsca zastosowanie zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b w związku z § 12 ust. 1 pkt 11 cyt. rozporządzenia, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem tego budynku (20 stycznia 2009r.) do chwili obecnej upłynął okres krótszy niż dwa lata. Zwolnienie z podatku VAT budynku zbrojarni będzie natomiast przysługiwało Wnioskodawcy w oparciu o treść art. 43 ust. 1 pkt 10a) lit. a) i lit. b) w związku z § 12 ust. 1 pkt 11 cyt. rozporządzenia, gdyż w stosunku do tego budynku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (nabycie opodatkowane było podatkiem od czynności (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy Spółka będzie mogła na podstawie art. 43 ust 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r,, Nr 54, poz. 535 ze zm.) zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy budynków ze stawką 22%.
Fragment:
(...) Analiza przytoczonych przepisów wskazuje, że ustawodawca przewidział możliwość zrezygnowania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Jednakże z treści zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku nie wynika, aby przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT miał zastosowanie, gdyż Wnioskodawca nie nabył przedmiotowej nieruchomości w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy następuje oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Natomiast nabycie przez Wnioskodawcę opisanej we wniosku nieruchomości nie zostało udokumentowane fakturą VAT – sprzedaż nie nastąpiła w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, w konsekwencji czego nie została spełniona przesłanka definicji pierwszego zasiedlenia. Z opisu (...)
2011
1
sie

Istota:
Określenie momentu pierwszego zasiedlenia.
Fragment:
(...) można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że samo podpisanie umowy najmu przesądza o momencie pierwszego zasiedlenia, gdyż musi dojść do oddania lokalu do użytkowania. Nieprawidłowe jest również stanowisko w zakresie uznania przez Wnioskodawcę, iż wystarczy, aby jeden lokal został zasiedlony, żeby uznać cały budynek za zasiedlony. Użycie bowiem przez ustawodawcę spójnika „lub” w analizowanym art. 2 pkt 14 ustawy, pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż pierwsze zasiedlenie następuje poprzez wydanie pierwszemu nabywcy całego budynku lub jego części i w tej części budynek można uznać za zasiedlony po raz pierwszy, o ile nastąpiło to wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej (...)
2011
1
lip

Istota:
Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a także zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed 1 maja 2004r. Oznacza to, że w takim przypadku art. 29 ust. 8 ww. ustawy nie znajduje zastosowania, lecz art. 153 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, iż w takim przypadku nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług od przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu
Fragment:
(...) mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku. Stosownie natomiast do postanowień art. 153 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004r. W przedmiotowej sytuacji faktycznej, ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a także zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed 1 maja 2004r. Oznacza to, że w takim przypadku art. 29 ust. 8 ww. ustawy nie znajduje zastosowania, lecz art. 153 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, iż w takim przypadku nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług od przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę (...)
2011
1
cze

Istota:
Przepisu art. 29 ust. 8 nie stosuje się w przypadkach jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004r. - art. 153 ust. 2 ustawy o VAT
Fragment:
(...) maja 2004r. Przepis art. 153 ust. 2 wymaga równoczesnego spełnienia obu zawartych w nim ww. przesłanek. Jednakże spełnienie tych przesłanek nie powoduje zwolnienia z opodatkowania czynności, o których mowa w art. 29 ust. 8 ustawy o VAT, lecz wyłącza te czynności spod regulacji ustawy o VAT ( tzn. nie stosuje się do nich przepisów ustawy o VAT). Ze stanu faktycznego opisanego przez Wnioskodawcę wynika, iż ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu nastąpiło w 2003 roku, zaś zasiedlenie budynku nastąpiło w styczniu 1967 roku. W związku z powyższym zostały spełnione dwa warunki o których była mowa ww. przepisach. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – (...)
2011
1
cze

Istota:
Ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu nastąpiło w 2007 roku, zaś zasiedlenie budynku nastąpiło w styczniu 1967 roku. W związku z powyższym nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
(...) jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku. Ze stanu faktycznego opisanego przez Wnioskodawcę wynika, iż ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu nastąpiło w 2007 roku, zaś zasiedlenie budynku nastąpiło w styczniu 1967 roku. W związku z powyższym nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Czynności ustanowienia odrębnej własności lokalu podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku zgodnie z art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 5 ust. 1a pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania (...)
2011
1
cze

Istota:
Ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu nastąpiło w 2005 roku, zaś zasiedlenie budynku nastąpiło w styczniu 1966 roku. W związku z powyższym nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku. Ze stanu faktycznego opisanego przez Wnioskodawcę wynika, iż ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu nastąpiło w 2005 roku, zaś zasiedlenie budynku nastąpiło w styczniu 1966 roku. W związku z powyższym nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Czynności ustanowienia odrębnej własności lokalu podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku zgodnie z art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 5 ust. 1a pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania (...)
2011
1
cze

Istota:
Skoro zatem do dostawy lokali mieszkalnych stosuje się stawkę podatku 7%, tym samym sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej tj. w wieczystym użytkowaniu gruntu też będzie opodatkowana stawką 7%. Natomiast w przypadku, gdy przedmiotem dostawy jest udział w nieruchomości wspólnej spełniającej funkcje użytkowe, Spółka winna zastosować podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 22%. Stanowisko Spółki odnośnie dostawy lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej prawo wieczystego użytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasności w tych częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali znajdujących się w budynkach, podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT jest prawidłowe. Odnośnie pierwszego zasiedlenia, należy stwierdzić, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu
Fragment:
(...) lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej prawo wieczystego użytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasności w tych częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali znajdujących się w budynkach, podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT jest prawidłowe. Odnośnie pierwszego zasiedlenia, należy stwierdzić, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego (...)
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zasiedlenie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.