Zasiedlenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasiedlenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
15
cze

Istota:

W zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT transakcji sprzedaży Nieruchomości

Fragment:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawę budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Z kolei, przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006, str. 1, z pózn. zm.) zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE, posługują się pojęciem „ pierwszego zasiedlenia ”, jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających. W konsekwencji, zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „ pierwsze zajęcie budynku, używanie ”. W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

2012
21
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku dostawy budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego.

Fragment:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem.

2011
1
wrz

Istota:

Czy przychód z tytułu nieodpłatnego przysporzenia majątkowego z zasiedzenia całości gruntu pod garażami jest przychodem podlegającym zwolnieniu w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 updop?

Fragment:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Powyższe oznacza, iż nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów. Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów oraz pokrywane z nich koszty. Uwzględniając charakter opłat (czynszów) oraz pokrywanych z nich kosztów uzasadnione jest rozumienie pojęcia „ zasoby mieszkaniowe ” nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie. Przez pojęcie „ zasoby mieszkaniowe (...)

2011
1
wrz

Istota:

Wnioskodawca nie będzie mógł na podstawie art. 43 ust 10 ustawy zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowania dostawy budynku stawką 22%.

Fragment:

Aby stwierdzić, czy przedmiotowa nieruchomość będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT w pierwszej kolejności ustalić należy kiedy miało miejsce pierwsze zasiedlenie oraz jaki okres upłynął od niego do momentu dokonania dostawy nieruchomości. W tym celu należy odwołać się do brzmienia art. 2 pkt 14 lit. b cyt. ustawy, zgodnie z którym przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego w przedmiotowym wniosku wynika, że budynek zbrojarni był przedmiotem umowy dzierżawy w okresie od 20 stycznia 2009r. Zatem z chwilą zawarcia przedmiotowej umowy dzierżawy nastąpiło pierwsze zasiedlenie tego budynku, bowiem nastąpiło oddanie go do użytkowania, w wykonaniu czynności opodatkowanych, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi tego budynku. W związku z powyższym wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy pierwsze zasiedlenie w myśl przepisów ustawy o VAT nie nastąpiło z chwilą wybudowania tego budynku i użytkowania przez pierwszego właściciela. Wobec powyższego stwierdzić należy, że w stosunku do budynku zbrojarni, który był przedmiotem umowy dzierżawy w okresie od 20 stycznia 2009r. do 10 kwietnia 2010r. nie będzie miało miejsca zastosowanie zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b w związku z § 12 ust. 1 pkt 11 cyt. rozporządzenia, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem tego budynku (20 stycznia 2009r.) do chwili obecnej upłynął okres krótszy niż dwa lata.

2011
1
sie

Istota:

Czy Spółka będzie mogła na podstawie art. 43 ust 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r,, Nr 54, poz. 535 ze zm.) zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy budynków ze stawką 22%.

Fragment:

I tak, stosownie do zapisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zgodnie z zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT definicją, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności opodatkowanych, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu, ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Jak wynika z powyższych uregulowań zwolnienie z podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości lub części budynków, jeżeli w momencie dostawy są już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata. W art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ustawodawca zwalnia od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

2011
1
lip

Istota:

Określenie momentu pierwszego zasiedlenia.

Fragment:

Czy zasiedlenie jednego lokalu w danym budynku oznacza, że wszystkie lokale w tym budynku zostały zasiedlone... Zdaniem Wnioskodawcy, momentem pierwszego zasiedlenia jest sprzedaż bądź podpisanie umowy najmu lokalu. Okres dwóch lat, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług liczy się od dnia zasiedlenia. Jeżeli w danym budynku jeden lokal został zasiedlony, to pozostałe lokale w tym budynku również uznaje się za zasiedlone. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Definicję pierwszego zasiedlenia ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Na podstawie tego unormowania przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

2011
1
cze

Istota:

Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a także zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed 1 maja 2004r. Oznacza to, że w takim przypadku art. 29 ust. 8 ww. ustawy nie znajduje zastosowania, lecz art. 153 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, iż w takim przypadku nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług od przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu

Fragment:

Stosownie natomiast do postanowień art. 153 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004r. W przedmiotowej sytuacji faktycznej, ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a także zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed 1 maja 2004r. Oznacza to, że w takim przypadku art. 29 ust. 8 ww. ustawy nie znajduje zastosowania, lecz art. 153 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, iż w takim przypadku nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług od przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

2011
1
cze

Istota:

Przepisu art. 29 ust. 8 nie stosuje się w przypadkach jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004r. - art. 153 ust. 2 ustawy o VAT

Fragment:

Przy czym wyłączenie ww. czynności spod regulacji ustawy o VAT zostało uwarunkowane spełnieniem dwóch przesłanek łącznie tzn. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego ( strona podaje błędnie, iż dotyczy to daty wniesienia wkładu) oraz zasiedlenie tego lokalu winno nastąpić przed 1 maja 2004r. Przepis art. 153 ust. 2 wymaga równoczesnego spełnienia obu zawartych w nim ww. przesłanek. Jednakże spełnienie tych przesłanek nie powoduje zwolnienia z opodatkowania czynności, o których mowa w art. 29 ust. 8 ustawy o VAT, lecz wyłącza te czynności spod regulacji ustawy o VAT ( tzn. nie stosuje się do nich przepisów ustawy o VAT). Ze stanu faktycznego opisanego przez Wnioskodawcę wynika, iż ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu nastąpiło w 2003 roku, zaś zasiedlenie budynku nastąpiło w styczniu 1967 roku. W związku z powyższym zostały spełnione dwa warunki o których była mowa ww. przepisach. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
cze

Istota:

Ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu nastąpiło w 2007 roku, zaś zasiedlenie budynku nastąpiło w styczniu 1967 roku. W związku z powyższym nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

Pierwsze zasiedlenie budynku nastąpiło w 03-1967 roku. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy powyższe czynności podlegają opodatkowaniu i jaką stawkę należy zastosować ... Zdaniem wnioskodawcy: Ze względu na zasiedlenie lokalu i wniesienie wkładu przed 1 maja 2004r do w/w czynności należy zastosować przepis art. 153 ust 2 ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 7. ust. 1 pkt 5 - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym równie ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, (...)

2011
1
cze

Istota:

Ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu nastąpiło w 2005 roku, zaś zasiedlenie budynku nastąpiło w styczniu 1966 roku. W związku z powyższym nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Ze stanu faktycznego opisanego przez Wnioskodawcę wynika, iż ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu nastąpiło w 2005 roku, zaś zasiedlenie budynku nastąpiło w styczniu 1966 roku. W związku z powyższym nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Czynności ustanowienia odrębnej własności lokalu podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku zgodnie z art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 5 ust. 1a pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz. 970 ze zm.). Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.