Zasada swobody umów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasada swobody umów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy dla osoby prawnej prowadzącj działalność gospodarczą moment powstania przychodu powinien być zawsze ustalany zgodnie z art. 12ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku uzupełnionego w dniu 16.03.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy dla osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą moment powstania przychodu powinien być zawsze ustalany zgodnie z art. 12 ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych. W 2001r. Spółka zawarła dwie umowy sprzedaży akcji: umowę sprzedaży akcji Spółki X z dnia 27 (...)

2011
1
mar

Istota:

Na mocy jednego z postanowień kontraktów menadżerskich, Spółka zobowiązała się zawrzeć umowę prywatnego ubezpieczenia medycznego na rzecz członków zarządu i ich najbliższej rodziny oraz opłacać składkę z tego tytułu w okresie obowiązywania umowy. W opinii Spółki wszystkie elementy kontraktu składają się na całość wynagrodzenia danego członka zarządu i jako takie stanowią koszt uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) wyjątkiem poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych, do których ponoszenia zobowiązują pracodawcę przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw. Przepis ten dotyczy kosztów ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników i nie ma podstaw prawnych by przepis ten w drodze analogii stosować również do tego samego typu kosztów, ale poniesionych na podstawie umowy cywilnoprawnej - kontraktu menedżerskiego. Należy zauważyć, że obowiązująca na podstawie art. 353 Kodeksu cywilnego zasada swobody umów, polega w pierwszej kolejności na możliwości wyboru przez strony rodzaju stosunku prawnego, który będzie ich łączył. Dotyczy to także wykonywania stale i za wynagrodzeniem określonych czynności, a więc stosunku prawnego określanego jako wykonywanie zatrudnienia w szerokim tego słowa znaczeniu. Zatrudnienie może być wykonywane na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowy typu zlecenia, kontraktu menedżerskiego) lub stosunku pracy. Jeżeli w treści stosunku (...)