Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasada czynnego udziału strony w postępowaniu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

W dacie przeprowadzenia rozprawy i wydawania wyroku skarżąca miała ukończone 18 lat, a zatem była pełnoletnia i nie mogła być reprezentowana przez ojca, który utracił przymiot przedstawiciela ustawowego. Pomimo tego nie była ona prawidłowo zawiadomiona o terminie rozprawy, co spowodowało, iż nie uczestniczyła ona w rozprawie przed Sądem. Takie naruszenie przepisów postępowania wskazuje na to, że strona została pozbawiona możliwości obrony swych praw określonych w art. 183 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Fragment:

(...) Wyrokiem z dnia 3.06.2003 r. sygn. akt SA/Rz 265/03 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie, uchylił decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 19.03.2001 r. nr IS.I/2/823-2-12/2001 w przedmiocie zobowiązania w podatku od spadków i darowizn. Z uzasadnienia ww. orzeczenia wynikają następujące ustalenia faktyczne i prawne: W dniu 27.10.2000 r. Eugeniusz C. działając imieniem małoletniej Eweliny C. złożył zeznanie uzupełniające, z którego wynikało, że oprócz rzeczy i praw majątkowych wymienionych w zeznaniu z dnia 26.01.2000 r. małoletnia nabyła udział w prawie do rekompensaty pieniężnej w banku P. S.A. w kwocie 4.869,86 zł. W związku z powyższym Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu po wznowieniu postępowania decyzją z dnia 8.12.2000 r. nr US.YI-RSD-2019/99 uchylił w całości decyzję ostateczną z dnia 21.09.2000 r. w sprawie podatku od nabycia spadku po zmarłej Marii Reginie S. i ustalił podatek w kwocie 267,10 zł. (...)