Zarządzanie przedsiębiorstwem | Interpretacje podatkowe

Zarządzanie przedsiębiorstwem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zarządzanie przedsiębiorstwem. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na gruncie art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku od osób fizycznych, wykonywane czynności powinny być prowadzone w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej?
Jakie koszty uzyskania przychodu należy zastosować do wymienionego kontraktu menedżerskiego jako umowy cywilnoprawnej?
Fragment:
W myśl przepisu art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, (...)
2012
18
paź

Istota:
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych – księga przychodów i rozchodów. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie:
  1. doradztwa ekonomiczno-finansowego, rachunkowości oraz prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  2. handlu hurtowego i detalicznego artykułami przemysłowymi,
  3. pośrednictwa, komisu, eksportu i importu,
  4. edukacji.

Podatnik pyta, czy przychody uzyskiwane ze świadczenia usług o charakterze doradczym w zakresie zarządzania zalicza się do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), czy też do przychodów z działalności wykonywanej osobiście określonych w art. 13 pkt 9 tejże ustawy.

Fragment:
Nr 202, poz. 1956 ze zmianami) od 1 stycznia 2004 roku przychody otrzymywane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, zalicza do przychodu z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychody uzyskane na podstawie umów wymienionych w tym przepisie, nawet jeżeli są wykonywane w ramach działalności gospodarczej, są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Tutejszy organ podatkowy opierając się na oświadczeniu podatnika i sytuacji przedstawionej w pisemnym zapytaniu z którego wynika, że podatnik nie uzyskuje przychodów na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stwierdza, że prowadzona przez podatnika działalność spełnia kryteria pozarolniczej działalności gospodarczej, z której przychody zalicza się do przychodów uzyskiwanych ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2011
17
gru

Istota:
1) Czy w opisanej w stanach faktycznych sytuacji gdy spółka osobowa uzyskuje przychody z tytułu zarządzania spółkami kapitałowymi, bądź 1 spółką kapitałową. przychody wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działa1noci gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust 1 pkt 3 PDOF)?
2) Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce osobowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c PDOF?
Fragment:
Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w katalogu przychodów działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy, pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te są zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą. W konsekwencji, również wówczas, gdy przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze osiągane są w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, jawnej czy komandytowej, ich źródłem dla wspólnika jest działalność wykonywana osobiście. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.
2011
1
wrz

Istota:
1) Czy w opisanej w stanach faktycznych sytuacji gdy spółka osobowa uzyskuje przychody z tytułu zarządzania spółkami kapitałowymi, bądź 1 spółką kapitałową. przychody wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działa1noci gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust 1 pkt 3 PDOF)?
2) Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce osobowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c PDOF?
Fragment:
Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w katalogu przychodów działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy, pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te są zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą. W konsekwencji, również wówczas, gdy przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze osiągane są w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, jawnej czy komandytowej, ich źródłem dla wspólnika jest działalność wykonywana osobiście. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.
2011
1
wrz

Istota:
1) Czy w opisanej w stanach faktycznych sytuacji gdy spółka osobowa uzyskuje przychody z tytułu zarządzania spółkami kapitałowymi, bądź 1 spółką kapitałową. przychody wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działa1noci gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust 1 pkt 3 PDOF)?
2) Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce osobowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c PDOF?
Fragment:
Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w katalogu przychodów działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy, pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te są zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą. W konsekwencji, również wówczas, gdy przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze osiągane są w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, jawnej czy komandytowej, ich źródłem dla wspólnika jest działalność wykonywana osobiście. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.
2011
1
wrz

Istota:
1) Czy w opisanej w stanach faktycznych sytuacji gdy spółka osobowa uzyskuje przychody z tytułu zarządzania spółkami kapitałowymi, bądź 1 spółką kapitałową. przychody wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działa1noci gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust 1 pkt 3 PDOF)?
2) Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce osobowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c PDOF?
Fragment:
Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w katalogu przychodów działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy, pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te są zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą. W konsekwencji, również wówczas, gdy przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze osiągane są w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, jawnej czy komandytowej, ich źródłem dla wspólnika jest działalność wykonywana osobiście. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.
2011
1
wrz

Istota:
Czy Podatnik, będąc wspólnikiem Spółki świadczącej usługi doradztwa oraz usługi zarządzania w sposób określony jak w stanie faktycznym, może opodatkować swój dochód z udziału w tej Spółce podatkiem liniowym 19%, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. O kwalifikacji wykonywanej działalności na gruncie prawa podatkowego do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług). W przypadku kiedy Wnioskodawca w ramach usług doradztwa nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania (zarządzania), a jedynie szereg czynności których istotą jest doradztwo, należy uznać, iż przedmiotowych usług nie można kwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menadżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. Zgodnie z art. 9a ust. 2 tej ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
2011
1
sie

Istota:
Czy przychody z tytułu świadczonych przez menadżera usług wynikających z zawartego kontraktu menadżerskiego można zaliczyć do przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w związku z czym podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, czy też powinny być zaliczone do przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w związku z czym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 27 wspomnianej ustawy?
Fragment:
Wykładnia art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że dla zakwalifikowania przychodu do tego źródła niezbędnym jest, by przychód osiągany był na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. w umowie o zarząd, zarządzający zobowiązuje się do prowadzenia przedsiębiorstwa za wynagrodzeniem, w imieniu oraz na rachunek i ryzyko oddającego przedsiębiorstwo w zarząd. Kontrakt menedżerski natomiast może dotyczyć zarządzania całym przedsiębiorstwem, jego częścią lub rodzajem działalności. Istotą zatem kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. Ponadto należy podkreślić, że kontrakty menedżerskie w polskim prawodawstwie co do zasady stanowią umowę nienazwaną do których stosuje się wprost albo odpowiednio, na mocy art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. u. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy regulujące umowy zlecenia. Istotną cechą tego rodzaju kontraktów zawieranych między odpowiednimi organami przedsiębiorstwa a osobą fizyczną jest zarządzanie przez tę ostatnią tymże przedsiębiorstwem, bez podległości służbowej zarządcy i bez kierownictwa dającego zlecenie, za określonym wynagrodzeniem.
2011
1
lip

Istota:
Czy przychody uzyskiwane z tytułu opisanej umowy mogą podlegać opodatkowaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. w oparciu o stawkę liniową 19%, jeżeli podatnik dokona takiego wyboru?
Fragment:
(...) zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menedżerski lub umowę o podobnym charakterze, z wykonywania której przychody podlegają opodatkowaniu w sposób właściwy dla źródła przychodów, jakim jest działalność wykonywana osobiście. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
2011
1
lip

Istota:
W jaki sposób należy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, uzyskiwanych z tytułu usług zarządzania przedsiębiorstwem, świadczonych na podstawie kontraktów menadżerskich przez członków zarządu spółki i osoby nie pełniące funkcji członków zarządu spółki?
Fragment:
Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. O kwalifikacji wykonywanej działalności na gruncie prawa podatkowego do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka członkom zarządu oraz osobom nie będącym członkami jej zarządu wypłaca wynagrodzenia, z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że dochody z tytułu umów zawieranych pomiędzy Spółką i osobami fizycznymi o zarządzanie przedsiębiorstwem należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy tym przychody z tego tytułu, uzyskiwane przez osoby powołane do składu zarządu spółki są przychodami o których mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy, zaś przychody osób nie będących członkami organów spółki, którym na podstawie umów cywilno-prawnych powierzono sprawowanie zarządu spółką (kontrakty menadżerskie), są zaliczane do przychodów wskazanych w art. 13 pkt 9 tej ustawy.
2011
1
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.