Zarządzanie przedsiębiorstwem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zarządzanie przedsiębiorstwem. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
18
paź

Istota:

Czy na gruncie art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku od osób fizycznych, wykonywane czynności powinny być prowadzone w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej?
Jakie koszty uzyskania przychodu należy zastosować do wymienionego kontraktu menedżerskiego jako umowy cywilnoprawnej?

Fragment:

W myśl przepisu art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, (...)

2011
17
gru

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych – księga przychodów i rozchodów. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie:
  1. doradztwa ekonomiczno-finansowego, rachunkowości oraz prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  2. handlu hurtowego i detalicznego artykułami przemysłowymi,
  3. pośrednictwa, komisu, eksportu i importu,
  4. edukacji.

Podatnik pyta, czy przychody uzyskiwane ze świadczenia usług o charakterze doradczym w zakresie zarządzania zalicza się do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), czy też do przychodów z działalności wykonywanej osobiście określonych w art. 13 pkt 9 tejże ustawy.

Fragment:

Nr 202, poz. 1956 ze zmianami) od 1 stycznia 2004 roku przychody otrzymywane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, zalicza do przychodu z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychody uzyskane na podstawie umów wymienionych w tym przepisie, nawet jeżeli są wykonywane w ramach działalności gospodarczej, są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Tutejszy organ podatkowy opierając się na oświadczeniu podatnika i sytuacji przedstawionej w pisemnym zapytaniu z którego wynika, że podatnik nie uzyskuje przychodów na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stwierdza, że prowadzona przez podatnika działalność spełnia kryteria pozarolniczej działalności gospodarczej, z której przychody zalicza się do przychodów uzyskiwanych ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
wrz

Istota:

1) Czy w opisanej w stanach faktycznych sytuacji gdy spółka osobowa uzyskuje przychody z tytułu zarządzania spółkami kapitałowymi, bądź 1 spółką kapitałową. przychody wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działa1noci gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust 1 pkt 3 PDOF)?
2) Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce osobowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c PDOF?

Fragment:

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w katalogu przychodów działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy, pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te są zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą. W konsekwencji, również wówczas, gdy przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze osiągane są w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, jawnej czy komandytowej, ich źródłem dla wspólnika jest działalność wykonywana osobiście. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

2011
1
wrz

Istota:

1) Czy w opisanej w stanach faktycznych sytuacji gdy spółka osobowa uzyskuje przychody z tytułu zarządzania spółkami kapitałowymi, bądź 1 spółką kapitałową. przychody wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działa1noci gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust 1 pkt 3 PDOF)?
2) Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce osobowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c PDOF?

Fragment:

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w katalogu przychodów działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy, pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te są zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą. W konsekwencji, również wówczas, gdy przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze osiągane są w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, jawnej czy komandytowej, ich źródłem dla wspólnika jest działalność wykonywana osobiście. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

2011
1
wrz

Istota:

1) Czy w opisanej w stanach faktycznych sytuacji gdy spółka osobowa uzyskuje przychody z tytułu zarządzania spółkami kapitałowymi, bądź 1 spółką kapitałową. przychody wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działa1noci gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust 1 pkt 3 PDOF)?
2) Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce osobowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c PDOF?

Fragment:

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w katalogu przychodów działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy, pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te są zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą. W konsekwencji, również wówczas, gdy przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze osiągane są w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, jawnej czy komandytowej, ich źródłem dla wspólnika jest działalność wykonywana osobiście. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

2011
1
wrz

Istota:

1) Czy w opisanej w stanach faktycznych sytuacji gdy spółka osobowa uzyskuje przychody z tytułu zarządzania spółkami kapitałowymi, bądź 1 spółką kapitałową. przychody wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działa1noci gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust 1 pkt 3 PDOF)?
2) Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce osobowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c PDOF?

Fragment:

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w katalogu przychodów działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy, pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te są zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą. W konsekwencji, również wówczas, gdy przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze osiągane są w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, jawnej czy komandytowej, ich źródłem dla wspólnika jest działalność wykonywana osobiście. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

2011
1
sie

Istota:

Czy Podatnik, będąc wspólnikiem Spółki świadczącej usługi doradztwa oraz usługi zarządzania w sposób określony jak w stanie faktycznym, może opodatkować swój dochód z udziału w tej Spółce podatkiem liniowym 19%, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. O kwalifikacji wykonywanej działalności na gruncie prawa podatkowego do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług). W przypadku kiedy Wnioskodawca w ramach usług doradztwa nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania (zarządzania), a jedynie szereg czynności których istotą jest doradztwo, należy uznać, iż przedmiotowych usług nie można kwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menadżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. Zgodnie z art. 9a ust. 2 tej ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

2011
1
lip

Istota:

Czy przychody z tytułu świadczonych przez menadżera usług wynikających z zawartego kontraktu menadżerskiego można zaliczyć do przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w związku z czym podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, czy też powinny być zaliczone do przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w związku z czym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 27 wspomnianej ustawy?

Fragment:

Wykładnia art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że dla zakwalifikowania przychodu do tego źródła niezbędnym jest, by przychód osiągany był na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. w umowie o zarząd, zarządzający zobowiązuje się do prowadzenia przedsiębiorstwa za wynagrodzeniem, w imieniu oraz na rachunek i ryzyko oddającego przedsiębiorstwo w zarząd. Kontrakt menedżerski natomiast może dotyczyć zarządzania całym przedsiębiorstwem, jego częścią lub rodzajem działalności. Istotą zatem kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. Ponadto należy podkreślić, że kontrakty menedżerskie w polskim prawodawstwie co do zasady stanowią umowę nienazwaną do których stosuje się wprost albo odpowiednio, na mocy art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. u. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy regulujące umowy zlecenia. Istotną cechą tego rodzaju kontraktów zawieranych między odpowiednimi organami przedsiębiorstwa a osobą fizyczną jest zarządzanie przez tę ostatnią tymże przedsiębiorstwem, bez podległości służbowej zarządcy i bez kierownictwa dającego zlecenie, za określonym wynagrodzeniem.

2011
1
lip

Istota:

Czy przychody uzyskiwane z tytułu opisanej umowy mogą podlegać opodatkowaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. w oparciu o stawkę liniową 19%, jeżeli podatnik dokona takiego wyboru?

Fragment:

(...) zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menedżerski lub umowę o podobnym charakterze, z wykonywania której przychody podlegają opodatkowaniu w sposób właściwy dla źródła przychodów, jakim jest działalność wykonywana osobiście. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

2011
1
lip

Istota:

W jaki sposób należy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, uzyskiwanych z tytułu usług zarządzania przedsiębiorstwem, świadczonych na podstawie kontraktów menadżerskich przez członków zarządu spółki i osoby nie pełniące funkcji członków zarządu spółki?

Fragment:

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. O kwalifikacji wykonywanej działalności na gruncie prawa podatkowego do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka członkom zarządu oraz osobom nie będącym członkami jej zarządu wypłaca wynagrodzenia, z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że dochody z tytułu umów zawieranych pomiędzy Spółką i osobami fizycznymi o zarządzanie przedsiębiorstwem należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy tym przychody z tego tytułu, uzyskiwane przez osoby powołane do składu zarządu spółki są przychodami o których mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy, zaś przychody osób nie będących członkami organów spółki, którym na podstawie umów cywilno-prawnych powierzono sprawowanie zarządu spółką (kontrakty menadżerskie), są zaliczane do przychodów wskazanych w art. 13 pkt 9 tej ustawy.