Zarządzanie nieruchomością | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zarządzanie nieruchomością. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
25
lut

Istota:

Uznanie czynszów z najmu lokali zarządzanych przez zarządcę sądowego za obrót Wnioskodawcy, będącego współwłaścicielem zarządzanej nieruchomości

Fragment:

Świadczenie, o którym mowa w art. 29 ust.1 ustawy o VAT, w przypadku zarządcy obejmuje jedynie wynagrodzenie za „ usługę zarządu ” oraz w stanie faktycznym niniejszej sprawy część przedmiotowych należności (stosownie do posiadanych udziałów), należnych mu jako współwłaścicielowi zarządzanej nieruchomości. Wymaga podkreślenia istota czynności dokonywanych przez zarządcę sądowego nieruchomości oraz to że przedmiot najmu nie należy w całości do niego, skoro musi rozliczyć się z umów zawieranych na rzecz pozostałych współwłaścicieli. Korzyść w postaci całości czynszu z najmu lokali zarządzanych przez zarządcę nie stanowi więc dla niego kwoty należnej w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i tym samym nie powiększa obrotu zarządcy. Kwotą taką jest wyłącznie wynagrodzenie otrzymywane przez niego tytułem sprawowania zarządu oraz część przedmiotowych należności (stosownie do posiadanych udziałów we współwłasności zarządzanej nieruchomości) i tylko ta kwota może podlegać opodatkowaniu (por. wyrok NSA z 28 czerwca 2012 r. sygn. akt I FSK 1538/11 oraz z 2 kwietnia 2012 r. sygn. akt I FSK 820/11). Korzyści z najmu (czynsz) stanowią natomiast podstawę opodatkowania (obrót) współwłaścicieli zarządzanej nieruchomości, w tym skarżącego, który jak wynika ze stanu faktycznego jest czynnym podatnikiem VAT. W istocie bowiem to współwłaściciele nieruchomości są wynajmującymi. Statusu tego nie można natomiast przypisywać zarządcy tylko z tego powodu, że to on występuje w obrocie, reprezentując interesy właścicieli.

2014
8
paź

Istota:

Opodatkowanie refakturowanych kosztów oraz wynagrodzenia za bieżące zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.

Fragment:

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ww. ustawy, zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w ustawie. W myśl art. 185 ust. 1 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności: zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego; bieżące administrowanie nieruchomością; utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; uzasadnione inwestowanie w nieruchomość. Natomiast w myśl art. 185 ust. 2 tej ustawy, zarządca nieruchomości lub podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 184 ust. 3, działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2014
28
maj

Istota:

Brak podstaw do uznania czynszów z najmu lokali zarządzanych przez zarządcę sądowego za obrót Wnioskodawcy, będącego współwłaścicielem zarządzanej nieruchomości

Fragment:

Zarządca sądowy nie ma uprawnień do zatrzymywania uzyskanych pożytków z zarządzanej nieruchomości dla siebie, pobiera on należności z najmu na rachunek współwłaścicieli zarządzanej nieruchomości, to oni świadczą usługi najmu. Obrót zarządcy sądowego stanowi jedynie jego wynagrodzenie za sprawowany zarząd, a nie należności z umów najmu. Sytuacja jego w takim przypadku nie odbiega od sytuacji syndyka, którego obrotem jest wynagrodzenie przyznane mu przez sąd (por. wyrok WSA w Lublinie z dn. 27.06.2012 r. sygn. akt I SA/Lu 372/12). Tak samo rozstrzygnął NSA w wyroku z dn. 2 kwietnia 2011 r. sygn. I FSK 820/11 „ ... Wynagrodzeniem zarządcy sądowego jest wynagrodzenie przyznane jemu przez sąd, to więc wynagrodzenie stanowi jego obrót, a nie należności z umów najmu, z których zobowiązany jest się wyliczyć wobec współwłaścicieli nieruchomości. Sytuacja jego w tym przypadku nie odbiega więc od sytuacji syndyka, co do którego nie ma wątpliwości, że obrotem jego jest wynagrodzenie przyznane jemu przez sąd... ”. W rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemąjące osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2013
4
wrz

Istota:

Czy zarządca sądowy odprowadza podatek dochodowy od osób prawnych z wpłat z tytułu czynszu lokali użytkowych?

Fragment:

U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz przepisów odrębnych ustaw – w tym ustawy Kodeks Cywilny i Kodeks Postępowania Cywilnego, a także postanowień umowy o zarządzanie nieruchomością. Zgodnie z przepisami art. 184 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości. Przepis art. 185 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że zarządca nieruchomości lub podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 184 ust. 3, działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. W myśl art. 185 ust. 4 ww. ustawy, sposób ustalenia lub wysokość wynagrodzenia za zarządzanie nieruchomością określa umowa o zarządzanie nieruchomością. Stosownie do treści art. 185 ust. 5 tejże ustawy, zarządca nieruchomości lub podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 184 ust. 3, nie może czerpać korzyści z zarządzania nieruchomością oprócz pobierania wynagrodzenia, chyba że umowa o zarządzanie stanowi inaczej. Niezależnie od sposobu powołania zarządcy nieruchomości, tj. z woli współwłaścicieli (...)

2013
21
lut

Istota:

Opodatkowanie usług świadczonych przez pracowników Wnioskodawcy na rzecz wspólnot w zakresie umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną

Fragment:

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ww. ustawy, zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w ustawie. W myśl art. 185 ust. 1 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności: zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego; bieżące administrowanie nieruchomością; utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; uzasadnione inwestowanie w nieruchomość. Natomiast w myśl art. 185 ust. 2 tej ustawy, zarządca nieruchomości lub podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 184 ust. 3, działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2013
30
sty

Istota:

Opodatkowanie i fakturowanie świadczonych usług zarządzania nieruchomościami.

Fragment:

Wnioskodawca aktualnie studiuje Pośrednictwo i Zarządzanie Nieruchomościami. Po otrzymaniu wymaganych licencji (pośrednika i zarządcy) zamierza otworzyć własną działalność gospodarczą – dalej zwaną „ biuro ”. Jako biuro pośrednictwa i zarządcy nieruchomościami Zainteresowany zamierza również zarządzać „ wynajmem nieruchomości ” w imieniu właścicieli nieruchomości. Klientami będą głównie właściciele lokali mieszkalnych, będącymi osobami fizycznymi, którzy chcą aby Wnioskodawca zajął się wynajmem ich mieszkań. Procedura obsługi klienta: Właściciel podpisuje umowę z biurem na wynajem swojej nieruchomości. Biuro kojarzy kontrahenta – znajduje najemcę. Za tę usługę właściciel płaci kwotę jednomiesięcznego czynszu powiększonego o podatek VAT. Biuro rozlicza się z pobranego podatku VAT oraz z podatku dochodowego 19%. Właściciel podpisuje z biurem osobną umowę o „ zarządzanie wynajmem nieruchomości ”, polegającą w szczególności na kontrolowaniu (stan lokalu wewnątrz) i rozliczaniu (koszty) najemcy. Właściciel nieruchomości pod wynajem wydaje pełnomocnictwo pracownikowi biura na wykonywanie czynności zwykłego zarządu, tj.: zawieranie w jego imieniu umów najmu i reprezentowanie go przed dostawcami mediów (zakład gazowniczy, energetyczny, TV, Internet itp.), urzędami i zarządcami nieruchomości.

2012
6
lip

Istota:

Czy kompleksowa usługa zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi objęta jest zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności: zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej rozumieniu przepisów prawa energetycznego, bieżące administrowanie nieruchomością, utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, uzasadnione inwestowanie w nieruchomość. Podatnik, który w zakresie swej działalności – zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie – wykonuje w ramach zawartych ze wspólnotami mieszkaniowymi umów zlecenia zarządzania nieruchomością wspólną, kompleksową usługę polegającą między innymi na: obsłudze nieruchomości i terenu otaczającego nieruchomość (w tym sprzątania i konserwacji zieleni, ochrona fizyczna), utrzymaniu nieruchomości w stanie niepogorszonym, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw konserwacyjnych, może do całości usługi kompleksowej zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2012
15
maj

Istota:

Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania nieruchomościami.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w świetle zawartej umowy o zarządzanie nieruchomością mieszkalną do należności za tę usługę nie może zaliczyć kosztów utrzymania przyjętych w zarząd budynków mieszkalnych. Koszty te, obejmujące koszty bieżącej obsługi eksploatacyjnej, koszty kontroli technicznych i okresowych przeglądów technicznych, koszty napraw i konserwacji budynków, koszty zapewnienia warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, koszty zabezpieczenia awarii, modernizacji i remontów, zgodnie z postanowieniami umowy o zarządzanie nieruchomością mieszkalną powinny obciążać zleceniodawcę w wysokości faktycznie poniesionej przez Zleceniobiorcę, tj. Wnioskodawcę. Zaakceptowane przez Zleceniodawcę obciążają Zleceniodawcę, który dokona ich płatności na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę, tj. Wnioskodawcę w terminie 7 dni od daty wykonania usługi. Koszty te płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę na fakturze. Do faktury Zleceniobiorca załączy kopię faktury wystawionej przez usługodawcę oraz pisemną zgodę Zleceniodawcy na wykonanie usług i poniesienie ich kosztów.” W świetle powyższego (...)

2011
30
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usługi kompleksowego zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi

Fragment:

W myśl art. 185 ust. 1 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności: zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego; bieżące administrowanie nieruchomością; utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; uzasadnione inwestowanie w nieruchomość. Natomiast w myśl art. 185 ust. 2 tej ustawy, zarządca nieruchomości lub podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 184 ust. 3, działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Stosownie do ust. 3 tego artykułu, zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 6 obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
paź

Istota:

Czy prawidłowe jest do usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi (sklasyfikowanej w PKWiU pod symbolem ex 70.32.11 - z wyłączeniem wyceny nieruchomości) stosowanie dla całego budynku wspólnoty mieszkaniowej stawki VAT zwolnionej czy też koniecznym jest do części niemieszkalnej znajdującej się w budynku mieszkalnym zastosować stawkę VAT 22%?

Fragment:

Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy § 12 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009 r., uzależnione jest od mieszkalnego charakteru całej zarządzanej nieruchomości, nie zaś od przeznaczenia poszczególnych, znajdujących się w niej lokali. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządzanie odnosi się nie do nieruchomości jako całości ale do pojedynczego lokalu znajdującego się w tej nieruchomości. W tej sytuacji bowiem taki pojedynczy lokal należy traktować jak odrębną nieruchomość. Z wniosku wynika, że Spółdzielnia, zgodnie ze statutem, zajmuje się m. in. zarządzaniem na zlecenie nieruchomościami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych, w których występują zarówno lokale mieszkalne jak i niemieszkalne. Wszystkie zarządzane przez Wnioskodawcę budynki wspólnot mieszkaniowych wg PKOB należą do grupy 112 – budynki mieszkalne wielomieszkaniowe. Zainteresowany świadczy usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych na podstawie zawartych z zarządami poszczególnych wspólnot mieszkaniowych umów o zarządzanie nieruchomością wspólną. Świadczone przez Spółdzielnię usługi zarządzania nieruchomościami należą do grupowania PKWiU 70.32.11. Reasumując, usługi zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę wg symbolu PKWiU – 70.32.11 - usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie § 12 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. o ile przedmiotem umowy zarządzania jest nieruchomość mieszkalna jako całość, a nie wyłącznie lokale użytkowe.