Zarządzanie | Interpretacje podatkowe

Zarządzanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zarządzanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Reasumując, należy stwierdzić, że umowa cash poolingu jako nie wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przyjmując za Wnioskodawcą, że czynności wykonywane w ramach umowy cash poolingu nie przybiorą postaci umów pożyczek ani depozytu nieprawidłowego, tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
O ile ekonomicznym celem pożyczki jest korzystanie przez ściśle określony czas z cudzego kapitału, w ściśle określonej wysokości, w celach inwestycyjnych lub konsumpcyjnych, zwykle za zapłatą pożyczkodawcy umówionego wynagrodzenia, o tyle w umowie o zarządzanie płynnością finansową uczestnicy umowy realizują cel przedstawienia Bankowi skonsolidowanego salda grupy rachunków (saldo na Rachunku Głównym), tak aby należne Bankowi odsetki zostały naliczone w mniejszej wysokości w przypadku ujemnego salda skonsolidowanego Grupy kapitałowej (lub aby Bank naliczył wyższe odsetki w przypadku dodatniego salda skonsolidowanego Grupy kapitałowej). Należy bowiem podkreślić, że nadrzędnym celem umowy o zarządzanie płynnością finansową jest zwiększenie efektywności zarządzania środkami finansowymi podmiotów z Grupy poprzez optymalne wykorzystanie nadwyżek środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych podmiotów z Grupy. W związku z powyższym, w ocenie Spółki brak jest podstaw do zakwalifikowania transakcji typu cash poolingu jako umów pożyczek, a tym samym brak jest podstaw do objęcia takich transakcji obowiązkiem podatkowym wynikającym z przepisów ustawy PCC. Wnioskodawca pragnie również wskazać, że organy podatkowe niejednokrotnie wypowiadały się co do kwestii implikacji usług cash poolingu na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych, wskazując, że czynności wykonywane w ramach takich struktur nie podlegają temu podatkowi.
2016
5
maj

Istota:
Czy wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy o zarządzanie przez Spółkę było osiągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też działalności prowadzonej osobiście?
Fragment:
Natomiast, do przychodów wymienionych w art. 13 pkt 9 ww. ustawy należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji członka zarządu lecz z tytułu tej umowy. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę o zarządzanie z M.K. Przedmiotem rzeczonej umowy był zarząd przedsiębiorstwem Spółki w ramach pełnionej przez M.K. funkcji Dyrektora Spółki. Obowiązki Zarządcy zostały wymienione w § 2 ust. 1 przywołanej powyżej umowy i należały do nich m.in. bieżące zarządzanie sprawami Spółki, realizacja zatwierdzonej przez Zgromadzenie Wspólników strategii rozwoju Spółki, racjonalne gospodarowanie majątkiem trwałym i obrotowym Spółki i zapewnienie należytej ochrony tego majątku. Ustalone przez strony wynagrodzenie wypłacane było zleceniobiorcy po pomniejszeniu go o podatek dochodowy i należne składki na ubezpieczenie zdrowotne przez płatnika, czyli sp. z o.o. z siedzibą w O. W późniejszym czasie strony zawarły aneks do umowy o zarządzanie, na podstawie którego zmieniono komparycję tej umowy, zastępując osobę fizyczną – M.K., przedsiębiorcą – M.K. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą R.
2016
26
sty

Istota:
Podstawę prawną zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia za usługi zarządzania Funduszami świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy, stanowi art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a w związku z art. 43 ust. 8 ustawy.
Fragment:
Stosownie do art. 43 ust. 8 ustawy, przez zarządzanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, rozumie się: zarządzanie aktywami; dystrybucję tytułów uczestnictwa; tworzenie rejestrów uczestników i administrowanie nimi; prowadzenie rachunków i rejestrów aktywów; przechowywanie aktywów. Ze względu na charakter powyższych czynności i ustawowy obowiązek rozdzielności w ich wykonywaniu, nie ulega wątpliwości, że definicję zarządzania funduszami inwestycyjnymi spełnia samodzielnie każda z wymienionych w ust. 8 usług. Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi usługową działalność finansową. W ramach poszerzania zakresu prowadzonej działalności Podatnik planuje zawrzeć z jednym z istniejących towarzystw funduszy inwestycyjnych umowę, na podstawie której zostanie jej zlecone zarządzanie częścią portfela aktywów, tj. aktywów niepłynnych funduszu aktywów niepublicznych zarządzanego przez Fundusz. Aktywami niepłynnymi będą pozycje wierzycielskie wynikające z objętych obligacji lub udzielonych pożyczek w stosunku do różnych podmiotów gospodarczych, na zasadach tzw. mezzanine finance. W ramach wspomnianych czynności Spółka Wnioskodawcy będzie rozpoznawała (...)
2013
3
sty

Istota:
Uznanie odpłatnego przekazania zarządzania Przejmowanym OFE za transakcję, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego oraz opodatkowanie tej transakcji
Fragment:
Zgodnie z art. 66 ust. 1 i 2 ustawy o OFE powszechne towarzystwo, które zamierza zrezygnować z prowadzenia dotychczasowej działalności, może, na podstawie umowy zawartej z innymi powszechnym towarzystwem, przekazać temu towarzystwu zarządzanie otwartym funduszem, którym zarządza. Powszechne towarzystwo przejmujące zarządzanie otwartym funduszem wstępuje w prawa i obowiązki powszechnego towarzystwa zarządzającego dotychczas tym funduszem. Postanowienia umowy wyłączające określone obowiązki są bezskuteczne wobec osób trzecich. Z art. 69 ust. 1 ustawy o OFE wynika, iż na podstawie zezwolenia organu nadzoru na przejęcie zarządzania funduszem lub połączenie towarzystw następuje likwidacja funduszu, którym zarządzanie zostało przejęte przez inne towarzystwo lub który był zarządzany przez towarzystwo przejęte w wyniku połączenia albo, jeżeli połączenie towarzystw odbywa się w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, który został wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na połączenie towarzystw zgodnie z art. 5. Likwidacja funduszu odbywa się w drodze przeniesienia jego aktywów do funduszu zarządzanego przez towarzystwo, które przejęło zarządzanie tym funduszem, lub które przejęło towarzystwo zarządzające tym funduszem w wyniku połączenia (...) – art. 71 ust. 1 ustawy o OFE. Z opisu zdarzenia przyszłego oraz z uzupełnienia wniosku wynika, iż Wnioskodawca jako powszechne towarzystwo emerytalne zarządza funduszami emerytalnymi.
2012
24
lis

Istota:
W zakresie zbycia funduszu emerytalnego stanowiącego przedsiębiorstwo jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Przedmiotem przedsiębiorstwa towarzystwa jest więc wyłącznie tworzenie i zarządzanie funduszami oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich (art. 29 ust. 1 Ustawy o OFE). Z perspektywy powszechnego towarzystwa emerytalnego, celem funkcjonowania tego podmiotu jest zatem wyłącznie zarządzanie funduszem emerytalnym (otwartym lub dobrowolnym). Należy podkreślić, iż dla powszechnego towarzystwa emerytalnego zarządzanie funduszem emerytalnym (otwartym lub dobrowolnym ) jest jedyną prawnie dopuszczalną możliwością prowadzenia działalności gospodarczej. Towarzystwo emerytalne jest wynagradzane m.in. poprzez miesięczną opłatę za zarządzanie funduszem emerytalnym, uzależnioną od wysokości aktywów netto tego funduszu. Działalność prowadzona przez PT odpowiada wymogom Ustawy o OFE (Towarzystwo utworzyło otwarty fundusz emerytalny - OF i obecnie aktywnie nim zarządza), jak również wymogom innych przepisów właściwych dla spółek akcyjnych. Jednocześnie PT podlega rygorom przepisów w zakresie rachunkowości - m.in. sporządza sprawozdania finansowe, które podlegają badaniu przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzaniu przez właściwe organy korporacyjne Towarzystwa. Otwarty fundusz emerytalny. Zgodnie z Ustawą o OF otwarty fundusz emerytalny posiada odrębną osobowość prawną (art. 2 ust. 1 Ustawy o OF) - jest to odrębna masa majątkowa (ustawowo określona część składek emerytalnych członków otwartego funduszu emerytalnego przekazywana do OF bezpośrednio przez ZUS) tworzona, zarządzana i reprezentowana przez towarzystwo emerytalne.
2012
17
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca uprawniony jest do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych ze zmianą formy pracowniczego programu emerytalnego?
Fragment:
Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że zarządzanie środkami gromadzonymi przez pracowniczy fundusz emerytalny zgodnie z obowiązującą w tym zakresie regulacją prawną przywołanej ustawy leży w gestii innej niż pracodawca jednostki organizacyjnej. W obliczu tego faktu stwierdzić zatem należy, że planowane przez Spółkę działania restrukturyzacyjne prowadzonego pracowniczego funduszu emerytalnego zmierzające do zmiany formy programu z funduszu emerytalnego na zarządzanie zagraniczne nie ma związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, ponieważ dotyczy administrowania zgromadzonymi przez fundusz środkami finansowymi. O konkretnej formie prowadzonego programu pracowniczego świadczy zarządzający. Potwierdza to art. 6 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, zgodnie z którym programy mogą być prowadzone w jednej z następujących form: funduszu emerytalnego; umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego; umowy grupowego ubezpieczenia na życie z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; zarządzania zagranicznego. Z uwagi na prowadzoną politykę personalną Spółki, która dąży do stworzenia stabilnej kadry zaangażowanej w pracę oraz dla wypracowania wizerunku firmy stabilnej, odpowiedzialnej nowoczesnej, o wysokiej kulturze organizacyjnej Wnioskodawca uprawniony jest – zgodnie ze swobodą prowadzenia działalności gospodarczej - do podejmowania wszelkich działań zmierzających do realizacji tych celów.
2012
16
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie wierzytelności
Fragment:
W zakres usług zarządzania wchodzić będzie również zarządzanie płynnością finansową, a z tego wynika zarządzanie zobowiązaniami, w skład którego wchodzi także, między innymi, ochrona przed odsetkami za okres upadłości. Przyszła usługa Spółki świadczona na rzecz X, polegająca na zarządzaniu tą spółką, będzie obejmowała różne czynności, w tym ochronę przed wierzycielami X, których roszczenia o wypłatę odsetek nie zostały zaspokojone w trakcie postępowania upadłościowego. Nabywając usługi od P Spółka podejmuje działania przygotowawcze, polegające na przejęciu wierzytelności w stosunku do X, co w przyszłości pozwoli na zarządzanie płynnością finansową tej spółki. Za usługę wchodzącą w skład zarządzania X Spółka będzie otrzymywała wynagrodzenie opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Elementem czynności, za które to wynagrodzenie będzie przysługiwało Spółce jest również ochrona przed wierzycielami dochodzącymi roszczeń odsetkowych. Dla wykonania takiej usługi (opodatkowanej) Spółka musi nabyć wierzytelności w stosunku do X od pierwotnych wierzycieli. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. nie przewiduje dla usług, jakie Spółka będzie świadczyć dla X zwolnienia z opodatkowania.
2012
9
lis

Istota:
Czy opłata za zarządzanie portfelem stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz czy powinna ona być wraz z innymi kosztami ujęta w pozycji 22 zeznania PIT-38?
Fragment:
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W zeznaniu PIT-38 za 2010r. wnioskodawca ujął przychody i koszty wykazane w informacji PIT-8C przesłanej przez Dom Maklerski, wynikające z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych, powierzonych w zarządzanie Domowi Maklerskiemu. Koszty wykazane w PIT-8C nie obejmowały opłaty za zarządzanie w wysokości 3.861,19 zł. Dom Maklerski wystawił zaświadczenie o wysokości tego kosztu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy opłata za zarządzanie portfelem stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz czy powinna ona być wraz z innymi kosztami ujęta w pozycji 22 zeznania PIT-38... Zdaniem wnioskodawcy, opłata za zarządzanie stanowi koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, powinna ona być ujęta w PIT-38 po stronie kosztów pomniejszając przychody osiągnięte przez wnioskodawcę w 2010r. W przypadku pozytywnej interpretacji wnioskodawca zamierza złożyć korygujące zeznanie PIT-38 uwzględniające po stronie kosztów ww. opłatę za zarządzanie oraz złoży do Urzędu Skarbowego wniosek o zwrot nadpłaconego podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2012
26
paź

Istota:
Uniwersytet ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wdrożeniem modelu zarządzania w części, w jakiej zakupy dokonywane w ramach projektu związane są z wykonywaniem czynności opodatkowanych, natomiast nie ma możliwości w zakresie w jakim zakupy związane są z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu.
Fragment:
III W ramach zadań związanych z zarządzaniem projektem planowany jest zakup materiałów promujących projekt (ogłoszenia, materiały informacyjne), szafy do archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu, kserokopiarki oraz drukarki, które będą wykorzystywane wyłącznie do czynności związanych z zarządzaniem projektem, a tym samym ze wszystkimi czynnościami, które będą wykonywane w ramach projektu. Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego celem projektu „ ... wdrożenie modelu zarządzania ... ”, jest wdrożenie modelu zarządzania uczelnią w ujęciu całościowym, uwzględniającym nie tylko aspekt związany bezpośrednio z procesem kształcenia studentów, ale również moduły związane z obsługą procesu kształcenia, tj. z zarządzaniem kadrami, finansami, gospodarką majątkiem, a także współpracę z otoczeniem itp. Celem projektu jest zwiększenie efektywności zarządzania uczelnią z myślą o wypracowaniu wyższej pozycji edukacyjnej uczelni. Powyższe oznacza, iż efekty projektu, w postaci modelu zarządzania uczelnią oddziaływają na całokształt jej działalności. Należy również zauważyć, iż pomimo podziału zadań wykonywanych w ramach projektu na grupy opisane przez Wnioskodawcę, zadania te są w gruncie rzeczy nierozerwalnie ze sobą powiązane.
2012
12
paź

Istota:
- ustalenie, czy od należności wypłaconych na podstawie Umowy o Zarządzanie oraz Umowy o Systemie Licencyjnym, Spółka będzie zobowiązana do pobierania podatku jako płatnik (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1),- zastosowania stawki 5%, w sytuacji posiadania certyfikatu rezydencji (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2),
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest właścicielem Hotelu. 26 kwietnia 2002 r., Wnioskodawca zawarł Międzynarodową Umowę o Zarządzanie (dalej: Umowa o Zarządzanie) z X (dalej: X), z siedzibą w USA. Zgodnie z Umową o Zarządzanie, X zobowiązała się do prowadzenia Hotelu w imieniu Wnioskodawcy. 1 kwietnia 2008 r. X przeniósł wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy o Zarządzanie na Y (dalej: Y), spółkę z siedzibą w Belgii i będącą belgijskim rezydentem dla celów podatkowych. Zakres usług świadczonych na podstawie Umowy o Zarządzanie Aktualnie, Umowa o Zarządzanie nakłada na Y obowiązek nadzorowania, kierowania i kontroli, z należytą starannością, zarządzania, eksploatacji oraz promowania wszelkich aspektów działalności Hotelu, w sposób zwyczajowo i powszechnie uznawany za właściwy dla etapu działalności Hotelu następującego po jego otwarciu. Przez czas trwania Umowy o Zarządzanie, Y jest zobowiązany zapewnić, że Hotel będzie prowadzony jako hotel najwyższej klasy, zgodnie ze standardem operacyjnym, co obejmuje m.in. następujące zadania kluczowe (dalej: Usługi): ustalenie i wdrożenie polityki personalnej i praktyk postępowania dotyczących Hotelu, wraz z: polityką i praktykami postępowania dotyczącymi zasad i warunków zatrudnienia, wyboru, szkolenia, (...)
2012
25
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zarządzanie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.