Zarządca nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zarządca nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
wrz

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty odszkodowania na rzecz sądowego zarządcy nieruchomości

Fragment:

Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy wskazać należy, że Wnioskodawca, będący sądowym zarządcą nieruchomości, działa w imieniu i na rzecz współwłaścicieli kamienicy z polecenia sądu. Nie oznacza to jednak, że przejmuje funkcję podatnika w zakresie czynności wykonywanych na rzecz tychże współwłaścicieli kamienicy - podatnikiem podatku powstałego na skutek czynności przeprowadzonych przez Wnioskodawcę, w imieniu i na rzecz właścicieli, w dalszym ciągu są współwłaściciele kamienicy. Wobec powyższego Wnioskodawca będący sądowym zarządcą nieruchomości nie jest zatem podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconego odszkodowania, obowiązek podatkowy spoczywa na współwłaścicielach kamienicy. W związku z tym Wnioskodawca nie powinien wykazać w zeznaniu podatkowym uzyskanego w PIT-8C przychodu i opodatkować go podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Końcowo należy zaznaczyć, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie się różnić od stanu, który wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

2011
6
gru

Istota:

Skutki podatkowe opłacania składek OC zarządcy nieruchomości zatrudnionego przez Spółkę na podstawie umowy o pracę.

Fragment:

Polisy ubezpieczeniowe za lata 2007, 2008 i 2009 zawierają dane, że ubezpieczającym jest Wnioskodawca natomiast ubezpieczonym jest pracownik, który posiada licencję zarządcy nieruchomości. Natomiast w polisie za rok 2010 zarówno ubezpieczającym jak i ubezpieczonym jest Wnioskodawca. Z uwagi na to, że u Wnioskodawcy zatrudniony jest tylko jeden zarządca nieruchomości, nie ma wątpliwości, że polisa dotyczy tego właśnie pracownika. W myśl art. 184 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w ustawie. Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu. Prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe, w przypadku gdy czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami będą wykonywane przez zarządców nieruchomości. Zgodnie z art. 186 ust. 3 tej ustawy zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie prawidłową stawką podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych obowiązkowych warsztatów dla kandydatów chcących uzyskać licencję zawodową dla zarządców nieruchomości.

Fragment:

U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu (ust. 2). Prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe, w przypadku gdy czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami będą wykonywane przez zarządców nieruchomości (ust. 3). Z dniem wpisu do centralnego rejestru zarządców nieruchomości osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "zarządca nieruchomości". Tytuł zawodowy "zarządca nieruchomości" podlega ochronie prawnej (ust. 4). Stosownie do art. 186 ust. 2 ww. ustawy zarządca nieruchomości jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 187 ust. 1 ww. ustawy licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe; posiada wyższe wykształcenie; ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami; odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie prawidłową stawką podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych obowiązkowych szkoleń dokształcających dla zarządców nieruchomości posiadających już licencję zawodową.

Fragment:

U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu (ust. 2). Prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe, w przypadku gdy czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami będą wykonywane przez zarządców nieruchomości (ust. 3). Z dniem wpisu do centralnego rejestru zarządców nieruchomości osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "zarządca nieruchomości". Tytuł zawodowy "zarządca nieruchomości" podlega ochronie prawnej (ust. 4). Stosownie do art. 186 ust. 2 ww. ustawy zarządca nieruchomości jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 196 ust. 2 ww. ustawy programy kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2, art. 181 ust. 2 oraz art. 186 ust. 2, uwzględniają wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz podlegają zgłoszeniu temu ministrowi.

2011
1
lut

Istota:

Czy ujmowanie w deklaracjach CIT-2 po stronie kosztów uzyskania przychodów, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, wydatków ponoszonych w związku z utrzymaniem stanowiących własność Gminy lokali mieszkalnych, jest prawidłowe.

Fragment:

Z kolei w myśl art. 7 ust. 2 cyt. ustawy dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Obowiązujący aktualnie wzór deklaracji CIT-2 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 279, poz. 2761). Przewiduje on m.in. odrębne pozycje dla przychodów i kosztów ich uzyskania. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zatem, aby określony wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów muszą zaistnieć jednocześnie trzy przesłanki: musi on zostać poniesiony przez podatnika, poniesiony w określonym celu, którym jest osiągnięcie przychodów oraz nie może być wymieniony w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 cyt. ustawy).

2011
1
lut

Istota:

Czy prawidłowo był rozliczany i odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych to jest według miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości z umowy o pracę i umowy zlecenia?

Fragment:

Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu kosztów w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 2 opłaconych w danym miesiącu. Wyżej wymienioną zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 a zgodnie z art. 44 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmiejsza się, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne , opłaconej w danym miesiącu zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 41 cytowanej ustawy. W świetle powyższych przepisów nie jest Pani zobowiązana do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów wypłaconych Pani administratorce na podstawie umowy zlecenia , a ona jest zobowiązana do składania deklaracji za siebie do Urzędu według swojego miejsca zamieszkania. W przypadku umowy o pracę na podstawie art. 38 jest Pani w dalszym ciągu zobowiązana do sporządzania deklaracji PIT-4 i do odprowadzania zaliczki na podatek do Urzędu według miejsca zamieszkania płatnika oraz do sporządzenia zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym i przesłania podatnikom oraz urzędom skarbowym , którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego wzoru.