Zarządca nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zarządca nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
6
gru

Istota:

Skutki podatkowe opłacania składek OC zarządcy nieruchomości zatrudnionego przez Spółkę na podstawie umowy o pracę.

Fragment:

(...) ubezpieczenia będzie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez inną osobę (np. zarządcę nieruchomości). Sytuacja, w której składka opłacana jest przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa powoduje powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Jest to bowiem odstępstwo od ogólnej zasady pokrywania kosztów ubezpieczenia przez podmiot, którego interesów umowa dotyczy. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zarządca nieruchomości, którego Wnioskodawca jako ubezpieczający obejmuje ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, uzyskuje korzyść majątkową z tego tytułu, ponieważ nie jest zobowiązany do zapłaty składki ubezpieczeniowej na własne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej. To Wnioskodawca pokrywa za niego koszt tego ubezpieczenia, a więc ponosi ciężar ekonomiczny ww. wydatków. W takiej sytuacji niewątpliwie więc korzyścią majątkową dla tej (...)

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie prawidłową stawką podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych obowiązkowych warsztatów dla kandydatów chcących uzyskać licencję zawodową dla zarządców nieruchomości.

Fragment:

(...) II ww. rozporządzenia. Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż organizowane przez Wnioskodawcę warsztaty dla kandydatów dla zarządców nieruchomości spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Warsztaty te mają na celu uzyskanie państwowej licencji uprawniającej do wykonywania zawodu jakim jest zarządca nieruchomości. Zasady i formy przeprowadzania ww. szkolenia zostały ściśle uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. Nr 31, poz.189 ze zm.). Oznacza to, że spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. warsztaty prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. (...)

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie prawidłową stawką podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych obowiązkowych szkoleń dokształcających dla zarządców nieruchomości posiadających już licencję zawodową.

Fragment:

(...) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe, w przypadku gdy czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami będą wykonywane przez zarządców nieruchomości (ust. 3). Z dniem wpisu do centralnego rejestru zarządców nieruchomości osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "zarządca nieruchomości". Tytuł zawodowy "zarządca nieruchomości" podlega ochronie prawnej (ust. 4). Stosownie do art. 186 ust. 2 ww. ustawy zarządca nieruchomości jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 196 ust. 2 ww. ustawy programy kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2, art. 181 ust. 2 oraz art. 186 ust. 2, uwzględniają wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz podlegają zgłoszeniu temu ministrowi. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy ujmowanie w deklaracjach CIT-2 po stronie kosztów uzyskania przychodów, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, wydatków ponoszonych w związku z utrzymaniem stanowiących własność Gminy lokali mieszkalnych, jest prawidłowe.

Fragment:

(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka działając na podstawie zawartej umowy wykonuje usługę zarządzania stanowiącymi własność tej Gminy lokalami mieszkalnymi tworzącymi Mieszkaniowy Zasób Gminy. Zgodnie z treścią zawartej umowy i obowiązującymi aneksami wszystkie podejmowane czynności przez Zarządcę wykonywane są w imieniu Właściciela i ze skutkami prawnymi bezpośrednio dla niego. W ramach umowy o zarządzanie Spółka upoważniona i zobowiązana została do naliczania i pobierania opłat od najemców z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych oraz przeznaczenia i wydatkowania tych środków pieniężnych na pokrycie kosztów zarządzania lokalami mieszkalnymi i kosztów zarządu ponoszonych przez zarządcę traktowanych jako wynagrodzenie. W zakresie wykonywanych zadań upoważniono Spółkę do naliczania i pobierania opłat wynikających z użytkowania lokali mieszkalnych. Spółka naliczany miesięczny przypis z tytułu wynajmu (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy prawidłowo był rozliczany i odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych to jest według miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości z umowy o pracę i umowy zlecenia?

Fragment:

(...) W świetle przepisów art. 13 pkt. 8b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych( Dz. U. z 2000r. nr. 176 z późn. zmianami) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od właściciela ( posiadacza) nieruchomości , w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością. Zgodnie z art. 44 ust. 3 a w /w ustawy podatnicy uzyskują dochody o których mowa w ust. 1 a , są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 19% dochodu za miesiące w których uzyskali ten dochód , w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni , a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminie płatności zaliczek (...)