Zarządca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zarządca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
5
paź

Istota:

Obowiązek uiszczania podatku dochodowego z tytułu najmu/dzierżawy nieruchomości przez zarządcę masy spadkowej.

Fragment:

Nadwyżkę przychodów Wnioskodawczyni będzie lokowała na specjalnie wyodrębnionym dla tego celu rachunku bankowym zarządcy spadku. Środki te zostaną wydane spadkobiercom po zakończeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że zarządca tymczasowy spadku, pomimo wynajmowania nieruchomości będących własnością nieustalonych jeszcze w postępowaniu sądowym spadkobierców, nie przejmuje funkcji podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie czynności wykonywanych na rzecz właściciela nieruchomości. Zarządca tymczasowy, nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład spadku. Zatem mimo, że interesy spadkobierców reprezentowane są przez zarządcę i istnieje przedmiot najmu (dzierżawy) nie wystąpi opodatkowanie, ponieważ nie ma podmiotu podatkowego, a więc nie ma podatnika. Opodatkowanie nie wystąpi do czasu zakończenia postępowania spadkowego, ustalenia spadkobierców i uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Wobec tego – w przedmiotowej sprawie – Wnioskodawczyni (zarządca tymczasowy masy spadkowej) nie będzie zobowiązana do uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu z zawartych umów najmu i dzierżawy.

2017
10
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca jako zarządca sądowy jest beneficjentem przychodów uzyskiwanych z nieruchomości, działając w charakterze podatnika podatku od towarów i usług i w związku z tym powinien prowadzić rejestr podatku VAT oraz rozliczać ten podatek.

Fragment:

W sprawach wynikających z zarządu nieruchomością zarządca może pozywać i być pozywany. W myśl art. 935 § 2 K.p.c. – zarządcy wolno zaciągać tylko takie zobowiązania, które mogą być zaspokojone z dochodów z nieruchomości i są gospodarczo uzasadnione. Natomiast czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu zarządca może wykonywać tylko za zgodą stron, a w jej braku – za zezwoleniem sądu, który przed wydaniem postanowienia wysłucha wierzyciela, dłużnika i zarządcę, chyba że zwłoka groziłaby szkodą (art. 935 § 3 K.p.c.). Jak stanowi 938 § 1 K.p.c. – zarządca odpowiada za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków. Na podstawie art. 939 § 1 K.p.c. – zarządca może żądać wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków, które w związku z zarządem poniósł z własnych funduszów. Wysokość wynagrodzenia sąd określi odpowiednio do nakładu pracy i dochodowości nieruchomości. Ustanowiony w tym trybie zarządca jest uprawniony i zobowiązany do dokonywania czynności zwykłego zarządu, co tym samym oznacza wyłączenie właściciela od możliwości dokonywania takich czynności. Z powyższych regulacji wynika zatem, że zarządca działa wobec osób trzecich we własnym imieniu, w związku z czym to on jest stroną umów mających za przedmiot zarządzaną nieruchomość.

2016
29
lis

Istota:

Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie uznania tymczasowego zarządcy masy spadkowej za podatnika tego podatku w zakresie należności z tytułu czynszu pobieranego od najemców.

Fragment:

W sprawach wynikających z zarządu nieruchomością zarządca może pozywać i być pozywany. Zarządcy wolno zaciągać tylko takie zobowiązania, które mogą być zaspokojone z dochodów z nieruchomości i są gospodarczo uzasadnione. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu zarządca może wykonywać tylko za zgodą stron, a w jej braku - za zezwoleniem sądu, który przed wydaniem postanowienia wysłucha wierzyciela, dłużnika i zarządcę, chyba że zwłoka groziłaby szkodą. Zarządca odpowiada za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków (art. 938 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Zgodnie z art. 939 § 1 k.p.c. zarządca może żądać wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków, które w związku z zarządem poniósł z własnych funduszów. Wysokość wynagrodzenia sąd określi odpowiednio do nakładu pracy i dochodowości nieruchomości. Ustanowiony w tym trybie zarządca jest uprawniony i zobowiązany do dokonywania czynności zwykłego zarządu, co tym samym oznacza wyłączenie współwłaścicieli od możliwości dokonywania takich czynności. Z powyższych regulacji wynika, że zarządca działa wobec osób trzecich we własnym imieniu, w związku z czym to on jest stroną umów mających za przedmiot zarządzaną nieruchomość.