IBPBI/2/4510-360/15/PC | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle przepisów podatku dochodowego od osób prawnych, w tym w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pełnienie we władzach Spółki funkcji Członka Zarządu bez pobierania świadczenia bezpośrednio od Spółki, będzie przychodem dla tej Spółki z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
IBPBI/2/4510-360/15/PCinterpretacja indywidualna
  1. wynagrodzenia
  2. zarząd
  3. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 16 marca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy pełnienie funkcji Członka Zarządu bez pobierania świadczenia bezpośrednio od Spółki rodzi po stronie Wnioskodawcy przychód z nieodpłatnego świadczenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy pełnienie funkcji Członka Zarządu bez pobierania świadczenia bezpośrednio od Spółki rodzi po stronie Wnioskodawcy przychód z nieodpłatnego świadczenia.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2014 r. uchwałą Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce, powołano obywatela Niemiec. Członek Zarządu nie jest zatrudniony na umowę o pracę, ani na żadną inną umowę cywilno-prawną. Nie jest udziałowcem Spółki. Jest osobą zagraniczna, zatrudnioną w centrali Grupy w Niemczech w Spółce A. Członek Zarządu jest jednocześnie Członkiem Zarządu w Spółce Córce, w której Wnioskodawca jest 100% udziałowcem.

Członek Zarządu został oddelegowany do Polski na podstawie umowy oddelegowania zarządczego zawartej pomiędzy spółką stanowiąca centralę Grupy Kapitałowej, a Spółką Córką. 100% udziałowcem Wnioskodawcy jest Spółka B, której jedynym udziałowcem jest Spółka A. W ramach umowy oddelegowania zarządczego Spółka A obciąża Spółkę Córkę Wnioskodawcy kosztami oddelegowania pracownika do Polski. W ramach umowy oddelegowania Spółka Córka obciążana jest kosztami, które obejmują w szczególności koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, premii, itp.

Zważywszy, że oddelegowany pracownik ze Spółki A pełni na zasadzie powołania funkcję Członka Zarządu w dwóch spółkach, a centrala dla uproszczenia rozliczeń obciążyła kosztami tylko Spółkę Córkę, Wnioskodawca i Spółka Córka podjęły działania zmierzające do uregulowania zasad podziału kosztów ponoszonych przez Spółkę Córkę pomiędzy Wnioskodawcę i Spółkę Córkę. W związku z powyższym w 2014 r. pomiędzy Wnioskodawcą i Spółką Córką została zawarta umowa alokacji kosztów Członka Zarządu. Zgodnie z umową ustalono, że Spółka Córka obciążać będzie Wnioskodawcę za wykonywanie przez Członka Zarządu funkcji w Spółce.

Koszty Członka Zarządu, które alokowane są w części ze Spółki Córki do Wnioskodawcy obejmują w szczególności:

  1. koszty wynikające z Umowy ze Spółką A,
  2. koszty podróży służbowych, zakwaterowania, pojazdu służbowego,
  3. inne koszty związane z pełnieniem funkcji członka zarządu.

Koszty Członka Zarządu, alokowane na Wnioskodawcę nie obejmują wynagrodzenia Członka Zarządu z tytułu umowy o pracę w Spółce Córce, gdyż czynności wykonywane w ramach tej umowy dotyczą wyłącznie Spółki Córki. Spółka Córka prowadzi ewidencję kosztów umożliwiającą kalkulację wynagrodzenia. Każdego miesiąca z dołu, Spółka Córka obciąża Wnioskodawcę powyższym wynagrodzeniem.

Członek Zarządu nie pobiera bezpośrednio od Wnioskodawcy wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Członek Zarządu Spółki jest jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki Córki. Za pełnienie funkcji Członka Zarządu u Wnioskodawcy wynagrodzenie będzie wypłacane przez Spółkę A. Wnioskodawca nie będzie wypłacać honorarium ani żadnego innego świadczenia bezpośrednio Członkowi Zarządu. Wynagrodzenie, które otrzymuje Członek Zarządu ze Spółką A zawiera m.in. wynagrodzenie za pracę związaną ze sprawowaniem funkcji Członka Zarządu u Wnioskodawcy, a tym samym rozliczone za pośrednictwem Spółki Córki stanowi świadczenie o charakterze ekwiwalentnym do świadczenia, które mógłby otrzymywać bezpośrednio od Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu tej Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przepisów podatku dochodowego od osób prawnych, w tym w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pełnienie we władzach Spółki funkcji Członka Zarządu bez pobierania świadczenia bezpośrednio od Spółki, będzie przychodem dla tej Spółki z tytułu nieodpłatnych świadczeń...

Zdaniem Wnioskodawcy, pełnienie nieodpłatnie funkcji Członka Zarządu w przedstawionym stanie faktycznym nie jest przychodem dla Spółki z tytułu nieodpłatnie otrzymanych świadczeń, ponieważ Spółka w ramach odrębnej umowy alokacji kosztów Członka Zarządu będzie ponosić koszty świadczenia usług oddelegowania zarządczego i jest to forma zapłaty również za pełnienie ww. funkcji - tzw. świadczenie ekwiwalentne.

Zgodnie z art. 201 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Natomiast § 4 tego przepisu stanowi, że członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Przez użyte w § 4 ww. przepisu, sformułowanie „powołanie”, należy rozumieć ustanowienie zarządu. Powołanie jest więc ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Od woli spółki zależy, czy powołanie będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków, czy też nawiązana będzie umowa o pracę, czy umowa o zarządzanie.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie łączą wykonywania funkcji członka zarządu z wynagrodzeniem. Zatem, należy przyjąć, że możliwa jest i przez prawo dopuszczalna sytuacja pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia.

Z powyższego wynika, że wykonywanie czynności wynikających z prawa handlowego, a właściwych dla wypełnienia obowiązków zarządu spółki, może być nieodpłatne.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (...).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje, co należy rozumieć przez „nieodpłatne świadczenie”, ograniczając się jedynie do wskazania, w art. 12 ust. 6 i 6a, sposobu i kryteriów ustalania wartości nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń.

Zatem, w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby można było określone świadczenie zaliczyć do kategorii świadczeń nieodpłatnych stanowiących źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu, musi dojść do stosunku prawnego, w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie.

Wobec tego, dla celów podatkowych za „świadczenia” należy przyjmować te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy. Pojęcie to można rozpatrywać z punktu widzenia zobowiązaniowego, tj. na tle art. 353 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zgodnie z którym zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu (art. 353 § 2 ww. ustawy).

Zgodnie z przyjmowanym opisem pojęcia nieodpłatnego świadczenia, sformułowanym w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2000 r., a potem przytoczonym w wyroku Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2002 r. i uchwale siedmiu sędziów NSA z 18 listopada 2002 r., sygn. akt FPS 9/02 i przypomnianym m.in. w uchwale składu siedmiu sędziów NSA z 16 października 2006 r., sygn. akt II FPS 1/06, pojęcie „nieodpłatnego świadczenia” oparte na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. ma szerszy zakres, niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy. Tak więc, powstanie przychodu ze świadczeń nieodpłatnych należy rozważyć zawsze wtedy, gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych otrzymuje bez obowiązku świadczenia wzajemnego rzeczy lub prawa, bądź inne świadczenia lub też możliwość korzystania z rzeczy lub praw (w szczególności ze środków pieniężnych).

Cechą świadczenia nieodpłatnego jest to, aby otrzymujący takie świadczenie nie był zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Oznacza to, że świadczenie uzyskane przez podatnika w sytuacji, gdy spełniający świadczenie uzyskuje albo ma uzyskać w przyszłości wzajemnie jakieś inne przysporzenie majątkowe, nie ma charakteru nieodpłatnego. Funkcja Członka Zarządu nieodpłatnie sprawowana przez obywatela Niemiec, wysyłanego do Wnioskodawcy i jego Spółki Córki ze Spółki A z siedzibą w Niemczech, w której pobiera on wynagrodzenie, nie będzie więc stanowiła dla Wnioskodawcy nieodpłatnego świadczenia skutkującego powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż Spółka ta, na podstawie odrębnej umowy alokacji kosztów oddelegowania zarządczego, obciąża kosztami świadczenia tych usług Spółkę Córkę z siedzibą w Polsce i poprzez umowę pomiędzy Spółką Córką a Wnioskodawcą pośrednio obciąża Wnioskodawcę. Spółka A jako podmiot oddelegowujący swojego pracownika, aby w jej imieniu sprawował zarząd Spółkami należącymi do Grupy, uzyskiwać będzie świadczenie wzajemne (ekwiwalentne) w postaci wynagrodzenia za oddelegowanie zarządcze. Ekwiwalentność świadczeń wyklucza istnienie świadczenia nieodpłatnego w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Takie podejście potwierdza również stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 kwietnia 2013 r. ITPB3/423-23/13/PST oraz stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 stycznia 2014 r. IPTPB3/423-376/13-4/GG.

Reasumując, za pełnienie funkcji członka Zarządu Wnioskodawca wypłaca wynagrodzenie do Spółki Córki, która kompleksowo rozlicza się z Centralą Grupy. Podstawą świadczenia usług oraz wypłaty wynagrodzenia jest umowa alokacji kosztów członka zarządu pomiędzy Wnioskodawcą, a Spółką Córką oraz wystawiane przez Spółkę Córkę, w oparciu o tę umowę, faktury w cyklu comiesięcznym. Z racji ekwiwalentności świadczeń, które opisano we wniosku,

sprawowanie funkcji Członka Zarządu Spółki nie będzie miało charakteru nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w ww. art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Biorąc pod uwagę wyżej powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny należy

stwierdzić, że pełnienie funkcji Członka Zarządu bez pobierania świadczenia bezpośrednio od Wnioskodawcy nie stanowi dla Spółki nieodpłatnych świadczeń i tym samym nie stanowi przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.