Zarząd nieruchomością | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zarząd nieruchomością. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
wrz

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych usług.

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Na wstępie należy zauważyć, że dla prawidłowości opodatkowania danej czynności istotne jest właściwe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację organ oparł się na podanych przez Wnioskodawcę klasyfikacjach. Zauważyć należy, że stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania czynności, a dla prawidłowego ich opodatkowania niezbędne jest ich zaklasyfikowanie do prawidłowego grupowania statystycznego, obowiązek ten spoczywa na Wnioskodawcy.

2017
12
sie

Istota:

Czy podatek dochodowy z tytułu najmu lokali użytkowych – w części będącej własnością osób, które przekształciły mieszkania na odrębną własność – powinna naliczać i odprowadzać Spółdzielnia, czy właściciele lokali przekształconych?

Fragment:

Przepis art. 185 tej ustawy wskazuje natomiast, że zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Sposób lub wysokość wynagrodzenia za zarządzanie nieruchomością określa umowa o zarządzanie nieruchomością. Zarządca nieruchomości lub przedsiębiorca, nie może czerpać korzyści z zarządzania nieruchomością oprócz pobierania wynagrodzenia, chyba że umowa o zarządzanie stanowi inaczej. Spółdzielnia, jako zarządca nieruchomości, nie jest więc właścicielem przedmiotowych nieruchomości i przynależnych ich części wspólnych, a jedynie działa w imieniu i na rzecz właścicieli. Zgodnie bowiem z art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami), korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, w szczególności pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy – w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego - może właściciel, z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach właściciel może też rozporządzać rzeczą. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że to jedynie właściciel ma prawo do rozporządzania rzeczą i oddania jej do odpłatnego używania, m.in. w najem.

2016
4
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług zarządzania nieruchomością wspólną świadczonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych

Fragment:

Zakład w ramach kosztów zarządu nieruchomością wspólną otrzymuje wynagrodzenie. Stawka za koszty zarządu nieruchomością wspólną obejmuje również wynagrodzenie zarządcy. Jednakże stawka ta nie obejmuje marży, a jedynie zwrot kosztów, wynagrodzenie zarządcy nie jest wyodrębnione, jako opłata należna zarządcy – jest składnikiem kosztów zarządu nieruchomością wspólną. W skład świadczonych czynności nie wchodzi usługa wyceny nieruchomości – Wnioskodawca takich usług nie prowadzi. Symbol usług, będących przedmiotem wniosku, tj. usług zarządzania nieruchomością wspólną wg obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie PKWiU to PKWiU 68.32.11 Wnioskodawca jako zarządca działa w imieniu wspólnot mieszkaniowych i na ich rzecz na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną i uprawniony jest do samodzielnego podejmowania decyzji mieszczących się w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością. Wnioskodawca administruje gminnym zasobem mieszkaniowym i zarządza wspólnotami, które powstały poprzez wyodrębnienie lokali z komunalnego zasobu gminnego. Do czynności zarządzania należą m.in: Ustalenie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

2013
4
lip

Istota:

Czy wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, wypłacane na podstawie art. 205 Kodeksu cywilnego - dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych zaliczyć należy do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przychód ten należy zaliczyć do innych źródeł przychodu?
Czy Wnioskodawca, w związku z uzyskiwaniem od współużytkowników wieczystych wynagrodzenia z tytułu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, winien otrzymać od tych współużytkowników wieczystych nieruchomości informację PIT-8C a przychód wykazany w tej informacji ma obowiązek uwzględnić w zeznaniu podatkowym wraz z innymi przychodami i dochodami uzyskanymi w roku podatkowym, jako przychody z innych źródeł?
Czy Wnioskodawca otrzymując w trakcie roku podatkowego od współużytkowników wieczystych wynagrodzenie z tytułu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, winien otrzymywać to wynagrodzenie pomniejszone o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Czy wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, wypłacane na podstawie art. 205 Kodeksu cywilnego - dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych zaliczyć należy do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przychód ten należy zaliczyć do innych źródeł przychodu... Czy Wnioskodawca, w związku z uzyskiwaniem od współużytkowników wieczystych wynagrodzenia z tytułu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, winien otrzymać od tych współużytkowników wieczystych nieruchomości informację PIT-8C a przychód wykazany w tej informacji ma obowiązek uwzględnić w zeznaniu podatkowym wraz z innymi przychodami i dochodami uzyskanymi w roku podatkowym, jako przychody z innych źródeł... Czy Wnioskodawca otrzymując w trakcie roku podatkowego od współużytkowników wieczystych wynagrodzenie z tytułu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, winien otrzymywać to wynagrodzenie pomniejszone o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych... W ocenie Wnioskodawcy, Jego przychód uzyskiwany tytułem wynagrodzenia za sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną, wypłacany na podstawie art. 205 Kodeksu cywilnego, stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
22
gru

Istota:

Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach zarządu nieruchomością

Fragment:

W związku z powyższym kwota należna obejmuje wszystkie koszty związane z usługą zarządu nieruchomością, kształtujące w efekcie kwotę żądaną od nabywcy. Zatem, jeżeli Wnioskodawca oprócz świadczenia usług zarządu nieruchomością obciąża właścicieli lokali kosztami utrzymania obiektów w tym dostawy wody, ubezpieczenia itp., oznacza to, że do podstawy opodatkowania winny być wliczane także koszty dodatkowe bezpośrednio związane z zasadniczą usługą zarządu nieruchomością. Mając na uwadze powyższe, wydatki związane z dostawą wody, ubezpieczeniem całej nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi, zarządzaniem nieruchomościami niemieszkalnymi oraz robotami naprawczymi i konserwatorskimi w części wspólnej nieruchomości mieszkalnej, stanowiące obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług zarządu nieruchomością. Z treści pisma uzupełniającego wniosek wynika, że zarząd nieruchomościami mieszkalnymi został przez Wnioskodawcę sklasyfikowany w PKWiU 68.32.11.0 oraz 68.32.12.0. Zatem biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa, jak również przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, iż od dnia 1 stycznia 2011r. zgodnie z (...)

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie roszczenia współwłaściciela rzeczy sprawującego zarząd rzeczą wspólną realizowanego na podstawie art. 205 Kodeksu cywilnego.

Fragment:

Wnioskodawca w przedstawionym własnym stanowisku w sprawie stwierdził, że wynagrodzenie z tytułu zarządu nieruchomością wspólną nie podlega podatkowi od towarów i usług. Sprawowanie przez Wnioskodawcę zarządu nieruchomością wspólną stanowiącą zarazem jego siedzibę nie jest żadną miarą działalnością komercyjną. W świetle dyrektywy Rady 2006/112/WE organy władzy publicznej można wyłączyć z kategorii podatników VAT pod warunkiem, że takie wyłączenie nie pogarszałoby warunków konkurencji. Sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną przez Wnioskodawcę nie powoduje, bo powodować nie może, naruszenia zasad konkurencji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, postanowiono, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

2011
1
maj

Istota:

Wątpliwość podatniczki dotyczyła kwestii, czy prowadząc czynności związane z zarządem wspólną nieruchomością jest Pani zobowiązana informować o tym organy podatkowe?

Fragment:

Wskazany we wniosku sposób rozliczania przedmiotowych dochodów w ramach sprawowanego zarządu nieruchomością jest zgodny z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Odnośnie zarzutów związanych z nieudzieleniem odpowiedzi na jedno z zapytanie organ odwoławczy wyjaśnia, iż podlegał on odrębnemu rozpatrzeniu. Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu orzekł jak w sentencji.

2011
1
lut

Istota:

Podatniczka w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej podatniczka wykonuje usługę w zakresie obsługi księgowej nieruchomości, którą zamieszkuje, na podstawie umowy z zarządcą nieruchomości. Czy powyższa usługa po dniu 1.05.2004 r. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz o możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności. Z kolei zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. b powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe, w kontekście stanu faktycznego przedstawionego przez podatniczkę, zawarta przez nią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowa obsługi księgowej nieruchomości nie korzysta z wyłączenia zawartego w art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

2011
1
lut

Istota:

Spółka zapytuje czy Podatnik świadczący usługi administrowania posesją w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może wystawiać faktury VAT, które będą dla Spółki podstawą do odliczenia podatku naliczonego.
Zdaniem Podatnika usługi administracyjne, które są świadczone dla firmy nie obejmują tak szerokiego zakresu jaki posiadają kontrakty menedżerskie lub umowy o podobnym charakterze, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem bez podległości służbowej zarządcy. W ocenie Podatnika w przedstawionej sytuacji mogą być przez administratora wystawiane faktury VAT, zaś wynagrodzenie za świadczone usługi dla administratora będzie przychodem, a dla Spółki kosztem uzyskania przychodu, co wiąże się z możliwością odliczenia podatku VAT naliczonego zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

Fragment:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających nabycie towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 15 ust. 2 , a w przypadku importu, suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego (art. 19 ust. 2 w/w ustawy o VAT). Powyższe prawo może zostać spełnione z uwzględnieniem innych warunków określonych w ustawie. W myśl ust. 3 art. 19 ustawy o VAT, obniżenie kwoty podatku należnego następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny, z zastrzeżeniem pkt 2-4. W myśl § 48 ust 3 w/w rozporządzenia, podstawę do obniżenia przez nabywcę kwoty podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego stanowią wyłącznie oryginały faktur lub faktur korygujących, albo ich duplikaty, o których mowa w § 49. Ponadto stosownie do zapisu art. 25 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem: czy obciążenie poszczególnych właścicieli lokali kosztami związanymi z energią cieplną, zużyciem wody oraz innymi usługami wykonywanych na rzecz wspólnoty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) zarządu nieruchomością wspólną i kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych wyodrębnionych lokali, nie są usługami w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Wspólnota nie wykonuje bowiem usług dla podmiotów spoza wspólnoty, lecz dla samej siebie - jest to tzw. zużycie wewnętrzne członków wspólnoty. Wpłacane zatem przez członków wspólnoty zaliczki na pokrycie tych kosztów nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Zaliczki te stanowią jedynie partycypację w kosztach jednostki organizacyjnej – wspólnoty mieszkaniowej – przez jej członków. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art.14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika , wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie przysługuje Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.