Zarząd komisaryczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zarząd komisaryczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje nieprzydatne resztki metali swoim pracownikom, klasyfikując je jako złom cienki, wystawiając przy tym fakturę VAT ujętą w ewidencji. W związku z powyższym, podatnik pyta, czy przy takiej sprzedaży należy używać kasy rejestrującej. Zdaniem wnioskodawcy nie ma takiego obowiązku ponieważ przedmiotem dostawy nie są elementy metali szlachetnych ani też z udziałem metali szlachetnych wobec czego nie można mówić o obowiązku ewidencji. Ponadto wnioskodawca zawarł umowę o zarząd komisaryczny i pyta czy powyższa umowa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zdaniem podatnika wykonywane czynności zarządu komisarycznego na podstawie umowy zlecenia nie stanowią działalności gospodarczej w myśl przepisów ustawy o VAT, wtedy gdy umowa pomiędzy stronami tworzy stosunek prawny co do warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Fragment:

(...) Na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006r. Nr 51 poz. 375) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2006r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. W pozycji 40 w/w załącznika Ustawodawca uwzględnił dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Natomiast zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006r. Nr 243 poz. 1768) czas obowiązywania powyższego zwolnienia został wydłużony do dnia 30 czerwca 2007 roku. Zatem odnosząc przytoczone przepisy do przedstawionej we wniosku sytuacji, należy stwierdzić, iż podatnik dokonujący sprzedaży metali (bez udziału metali szlachetnych) swoim pracownikom korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia 30 czerwca 2007r. (...)

2011
1
kwi

Istota:

W/s opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na wykonywaniu funkcji zarządcy komisarycznego

Fragment:

(...) - należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 65 ust 1 i ust. 1 a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 112 poz. 981 z późn. zm.) w sytuacjach opisanych w dyspozycji przepisów organ założycielski w porozumieniu może wszcząć postępowanie naprawcze, ustanawiając nad przedsiębiorstwem zarząd komisaryczny. Osoba sprawująca zarząd komisaryczny - stosownie do art. 66 ust. 3 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych - przejmuje wszelkie kompetencje organów przedsiębiorstwa z wyjątkiem przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego, dokonywania podziału wygospodarowanego zysku przez przedsiębiorstwo na fundusze oraz zasad wykorzystania tych funduszy. Wyznaczenie komisarza następuje w celu przeprowadzenia postępowania naprawczego a zarządca komisaryczny działa zamiast organów przedsiębiorstwa wymienionych w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy z treści umowy zlecenia zawartej w dniu 31 marca 2006 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim - Organem Założycielskim dla PPKS a Zarządcą komisarycznym o kontynuowanie sprawowania zarządu komisarycznego wynika odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich a więc czy Zarządca Komisaryczny jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15, ust.1 przedmiotowej sprawy.

Fragment:

(...) działalność ze stratą organ założycielski w porozumieniu z ministrem właściwym do straw finansów publicznych może wszcząć postępowanie naprawcze, ustanawiając nad przedsiębiorstwem zarząd komisaryczny. Zarząd komisaryczny jest formą szczególnego nadzoru nad przedsiębiorstwem prowadzącym działalność ze stratą. Jest on bowiem ustanowiony z zewnątrz przez organ założycielski oraz wykonywany z zewnątrz przez osoby sprawujące zarząd komisaryczny. Osoba sprawująca zarząd komisaryczny przyjmuje kompetencje organów przedsiębiorstwa z wyjątkiem przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego, dokonywania podziału wygospodarowanego zysku przez przedsiębiorstwo na fundusze oraz zasad wykorzystywania tych funduszy. Ponadto osoba ta składa w imieniu przedsiębiorstwa oświadczenie woli oraz reprezentuje je na zewnątrz. Zatem należy uznać, iż ustawa przyznaje zarządcy komisarycznemu prawo do jednoosobowego reprezentowania i zarządzania majątkiem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik na podstawie umowy z dnia 21.08.2006r. pełni funkcję zarządcy komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego. Wobec powyższego zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania czynności w ramach w/w zarządu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem wnioskodawcy powyższe czynności nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Ponadto na podstawie art.15 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności – ust.1. W (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zarządzeniem wojewody Strona została wyznaczona na zarządcę komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego. Zarząd sprawowany jest na podstwie umowy zlecenia wykonywania zarządu komisarycznego, zgodnie z którą Strona jako zarządca przejmuje kompetencje organów przedsiębiorstwa, składa w imieniu przedsiębiorstwa oświadczenia woli oraz reprezentuje przedsiębiorstwo na zewnątrz. Umowa nie zawiera zapisów co do odpowiedzialności zlecającego ani zleceniobiorcy wobec osób trzecich. Zdaniem Strony chociaż w umowie brak jest ustaleń co do odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich, to zleceniobiorca jako osoba reprezentująca przedsiębiorstwo na zewnątrz i działająca w jego imieniu nie ponosi odpowiedzialności za swoje działania wobec osób trzecich. Brak odpowiedzialności zleceniobiorcy za działania wynikające z umowy powoduje, że nie będą one opodatkowane podatkiem VAT.

Fragment:

(...) działalność ze stratą organ założycielski w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może wszcząć postępowanie naprawcze, ustanawiając nad przedsiębiorstwem zarząd komisaryczny.Zarząd komisaryczny jest formą szczególnego nadzoru nad przedsiębiorstwem prowadzącym działalność ze stratą. Jest on bowiem ustanowiony z zewnątrz przez organ założycielski oraz wykonywany z zewnątrz przez osobę sprawującą zarząd komisaryczny. Osoba sprawująca zarząd komisaryczny przejmuje kompetencje organów przedsiębiorstwa z wyjątkiem przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego, dokonywania podziału wygospodarowanego zysku przez przedsiębiorstwo na fundusze oraz zasad wykorzystywania tych funduszy. Ponadto osoba ta składa w imieniu przedsiębiorstwa oświadczenie woli oraz reprezentuje je na zewnątrz. Zatem należy uznać, iż ustawa przyznaje zarządcy komisarycznemu prawo do jednoosobowego reprezentowania i zarządzania majątkiem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zawarłem umowę zlecenia o wykonanie zarządu komisarycznego nad PPKS .Umowa została zawarta na czas określony od 7 marca 2006rdo 10 kwietnia 2006r. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego określona została w umowie na kwotę 8900zł. brutto .W umowie wskazano ,że wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT.Ponadto we wniosku wskazał Pan że nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej.Wątpliwości Pana dotyczą kwestii : -czy usługi ,które Pan świadczył na podstawie powyższej umowy są opodatkowane podatkiem VAT.

Fragment:

(...) analizowanym przypadku umowa zlecenia wykonywania zarządu komisarycznego zawarta została pomiędzy wojewodą -organem założycielskim w istocie rzeczy reprezentującym Skarb Państwa a osobą fizyczną.Zarzad komisaryczny można określić jako formę szczególnego nadzoru nad przesiębiorstwem prowadzącym działalnośc ze stratą. Jest on bowiem ustanowiony z zewnątrz przez organ założycielski oraz wykonywany z zewnątrz przez osobę sprawującą zarząd komisaryczny.Osoba sprawująca zarząd komisaryczny przejmuje kompetencje organów przedsiębiorstwa z wyjątkiem przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego,dokonywania podziału wygospodarowanego zysku przez przedsiębiorstwo na fundusze oraz zasad wykorzystywania tych funduszy. Ponadto osoba ta składa w imieniu przedsiębiorstwa oświadczenie woli oraz reprezentuje je na zewnątrz.Zatem należy uznać ,iż ustawa przyznaje zarządcy komisarycznemu prawo do jednoosobowego reprezentowania i zarządzaniamajątkiem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów osiąganych na podstawie umowy zlecenia?

Fragment:

(...) obowiązującym stanem prawnym. Uzasadnienie Pismem z dnia 30.05.2006 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów osiąganych na podstawie umowy zlecenia. Przedstawiając stan faktyczny Podatnik poinformował, że w dniu 23 maja 2006 r. zawarł umowę zlecenie, na podstawie której ma wykonywać zarząd komisaryczny w Przedsiębiorstwie, która zawarta jest na czas określony od dnia 23 maja do dnia 31 grudnia 2006 r. Przedstawiając swoje stanowisko w sprawie Podatnik uważa, że w opisanym wyżej stanie faktycznym czynności przez niego wykonywane są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art.15 ust.3 pkt 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54, poz.535 z późn.zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim po przeanalizowaniu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy od dnia 1 stycznia 2004 r. Zarządcy Komisarycznemu przysługują koszty uzyskania przychodu:
1. W wysokości 102 zł 25 gr. misięcznie określonej dla przychodów o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od os. fiz.(tj. przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich, itp.)?
2. Czy, tak jak w 2003 r. tj. w wys. 20% uzyskanego przychodu?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje jako nieprawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 25. 04. 2005 r.(data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie sposobu zastosowania kosztów uzyskania od przychodów uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji Zarządcy Komisarycznego w przedsiębiorstwie państwowym . UZASADNIENIE W dniu 25. 04. 2005 r. złożył Pan w tut. Urzędzie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny: Z treści złożonego wniosku wynika, iż przez cały rok 2004 i do chwili obecnej jest Pan zatrudniony jako osoba fizyczna w formie umowy zlecenia jako Zarządca Komisaryczny w przedsiębiorstwie państwowym, którego funkcję (...)