Zarząd drogami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zarząd drogami. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego – dla Wnioskodawcy, a wcześniej do dnia 31 grudnia 2016 r. dla Powiatowego Zarządu Dróg – w całości lub w części w ramach realizacji operacji.

Fragment:

Beneficjentem środków będzie Powiat – jednostka samorządu terytorialnego działająca w oparciu o ustawę z dnia 5 kwietnia 1998 r. o samorządzie powiatowym, a realizatorem operacji Powiatowy Zarząd Dróg (...), będący jednostką organizacyjną Powiatu, a więc regulującą swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu. Podmiotem, z którym samorząd Województwa (...) podpisze umowę o przyznaniu pomocy będzie Powiat. Do dnia 31 grudnia 2016 r. faktury VAT dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, jej aktualizacji oraz sporządzenia kosztorysu inwestorskiego wystawiane były na nabywcę – Powiatowy Zarząd Dróg (...). Natomiast faktury VAT dotyczące prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego, wykonania tablicy informacyjnej czy ponownego kosztorysu inwestorskiego będą wystawiane na nabywcę – Powiat ze wskazaniem odbiorcy – Powiatowego Zarządu Dróg (...). Powiat jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Powiatowy Zarząd Dróg (...), działający do dnia 31 grudnia 2016 r. jako odrębny podatnik podatku od towarów i usług nie był zarejestrowany dla celów tego podatku jako czynny podatnik. Sytuacja powyższa wynika z podjęcia przez Powiat w dniu 1 stycznia 2017 r. rozliczania podatku od towarów i usług ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Powiatowy Zarząd Dróg (...) jest jedną z nich. Obowiązek ten nałożony (...)

2017
7
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, że sprzedaż osobom trzecim rzeczy ruchomych stanowić będzie czynności podlegające opodatkowaniu.

Fragment:

Jeżeli jednostka taka nie został utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca (art. 21 ust. 1 cytowanej ustawy). Powiatowy Zarząd Dróg (zwany dalej PZD), jest nieposiadającą osobowości prawnej powiatową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej. Obowiązujące przepisy prawa jednoznacznie przesądzają, że jednostki budżetowe są jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, natomiast pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm., zwana dalej ustawą o finansach publicznych). Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (art. 11 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). Należy podkreślić, że pobrane przez powiatowe jednostki budżetowe środki finansowe stanowią dochody publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. PZD został powołany uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 stycznia l999 r. w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej o nazwie: „ Powiatowy Zarząd Dróg ”. Do statutowych (...)

2017
19
sie

Istota:

Czy Zarząd Dróg Wojewódzkich w ...... jako wojewódzka jednostka budżetowa ma prawo do odliczenia VAT-u naliczonego w stosunku do w/w działalności statutowej, jeśli nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej w odniesieniu do tej działalności, w tym w ramach realizowanych projektów rozbudowy dróg wojewódzkich .................na lata ..............?

Fragment:

W związku z centralizacją podatku VAT płatnikiem jest Województwo ............, natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich w ...... prowadzi działalność podlegającą opodatkowaniu, ale tylko w wybranych obszarach np. dzierżawa lub wynajem pomieszczeń, refakturowanie poniesionych kosztów (energia elektryczna , woda, ścieki, ogrzewanie, telefony), sprzedaż składników majątkowych (złom pozyskany z likwidacji mienia, drewna pozyskane z wycinki drzew w pasie drogowym, zużyte tonery). Natomiast w stosunku do działalności statutowej, jednostka nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Zarząd Dróg Wojewódzkich w ...... jako wojewódzka jednostka budżetowa ma prawo do odliczenia VAT-u naliczonego w stosunku do w/w działalności statutowej, jeśli nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej w odniesieniu do tej działalności, w tym w ramach realizowanych projektów rozbudowy dróg wojewódzkich .................na lata ..............? Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego się na art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT Zarząd Dróg Wojewódzkich w ......... jako samorządowa jednostka budżetowa wykonująca zgodnie ze statutem zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, nie ma możliwości obniżenia podatku naliczonego, gdyż zakup towarów i usług do celów statutowych, nie jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

2016
29
kwi

Istota:

Prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu związanego z budową

Fragment:

Stanowisko Wnioskodawcy: Pytanie 1 Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu przysługuje pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT otrzymanych przez MZDiT od dnia 1 stycznia 2011 r. dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania „ ... ”. Wszystkie poniesione wydatki związane są albo z czynnościami opodatkowanymi (dzierżawa kanałów technologicznych oraz zatrzymywanie się autobusów na przystankach autobusowych) albo z czynnościami wyłączonymi spod zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czyli z czynnościami, przy świadczeniu których MZDiT nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy VAT. Wszystkie pozostałe czynności (oddanie do użytkowania ogólnodostępnych jezdni, chodników i ścieżek rowerowych wraz z ich oświetleniem) są realizowaniem zadań nałożonych na zarządcy dróg publicznych, którym jest prezydent miasta, w imieniu którego obowiązki realizuje Zarząd Dróg - Miejski Zarząd Dróg i Transportu. Pytanie 2 Z uwagi, że Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu przysługuje pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, to prawo to nie jest ograniczone wyłącznie do kwoty podatku naliczonego wykazanego na otrzymanych przez MZDiT fakturach VAT w zakresie kosztów bezpośrednio związanych z wybudowaniem zatok autobusowych oraz wybudowaniem kanałów technologicznych.

2011
1
wrz

Istota:

Zarząd Dróg nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową obwodnicy.

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Zarząd Dróg Wojewódzkich (zwany dalej ZDW) jest samorządową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej, która powołana została Uchwałą Zarządu Województwa z 5 stycznia 1999r. Zgodnie z Uchwałą oraz na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ZDW powołane zostało do zarządzania drogami wojewódzkimi na terenie województwa. W ramach wykonywania obowiązków statutowych ZDW realizuje zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich w tym również współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W ramach tych środków realizowane będzie zadanie pn. „ ... ”. Prace obejmować będą: budowę jezdni o szerokości 7,00 m, budowę skrzyżowań, budowę nowych dróg zbiorczych, budowę odwodnienia, budowę mostu, poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Na zadanie realizowane w ramach RPO W (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa) jednostka przeprowadzi przetarg w celu wyłonienia wykonawcy, z którym została zawarta umowa. Wykonawca za wykonane usługi obciążać będzie ZDW fakturą VAT. Płatność realizowana będzie z otrzymanych od jednostki nadrzędnej, tj.

2011
1
wrz

Istota:

Zarząd Dróg nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową drogi powiatowej.

Fragment:

W ramach ww. projektu pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych na jego realizację W ramach projektu Powiatowy Zarząd Dróg w K. wykonywał zadania zlecone przez Powiat, tj. zlecił wykonanie dokumentacji technicznej projektu, za którą Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał fakturę VAT oraz dokonał płatności na rzecz wykonawcy dokumentacji technicznej projektu. Wszystkie pozostałe faktury VAT związane z realizacją zadania wystawione zostały przez wykonawców na Starostwo Powiatowe w K., a Starostwo dokonało płatności na rzecz tych wykonawców. W wyniku realizacji projektu została dokonana modernizacja drogi powiatowej, wybudowane zostały chodniki oraz wykonane zostało nowe oznakowanie pionowe i poziome. W wyniku realizacji projektu zwiększyła się wartość drogi i chodników, które zostały w ramach projektu zmodernizowane. Ww. mienie nie jest związane z wykonywaniem przez Powiat czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ drogi powiatowe są drogami publicznymi – korzystanie z dróg publicznych jest nieodpłatne. W ramach projektu poniesione zostały następujące koszty: opracowanie studium wykonalności inwestycji – stawka VAT 22%; roboty budowlane: roboty ziemne, roboty krawężnikowe, podbudowy, roboty regulacyjne, roboty odwodnieniowe, roboty nawierzchniowe, roboty chodnikowe, konstrukcja zjazdów – stawka VAT 22%; nadzór inwestorski – stawka VAT 22%; koszty promocji – stawka VAT 22%.

2011
1
lip

Istota:

Zarząd Dróg nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową mostu tymczasowego.

Fragment:

Mienie powstałe w wyniku projektu będzie własnością Powiatu, natomiast faktury będą wystawiane na Powiatowy Zarząd Dróg – jest to jednostka utworzona na podstawie uchwały Rady Powiatu w celu wykonywania zadań Powiatu w zakresie zarządzania siecią dróg Powiatu. Wytworzony w ramach projektu inwestycyjnego majątek nie będzie wykorzystywany przez Powiatowy Zarząd Dróg do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powiatowy Zarząd Dróg jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w odniesieniu do wymienionego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części... Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ nabywane towary i usługi nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do ww. projektu w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2011
1
lip

Istota:

Zarząd Dróg nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową drogi powiatowej.

Fragment:

Mienie powstałe w wyniku projektu będzie własnością Powiatu, natomiast faktury będą wystawiane na Powiatowy Zarząd Dróg – jest to jednostka utworzona na podstawie uchwały Rady Powiatu w celu wykonywania zadań Powiatu w zakresie zarządzania siecią dróg Powiatu. Wytworzony w ramach projektu inwestycyjnego majątek nie będzie wykorzystywany przez Powiatowy Zarząd Dróg do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powiatowy Zarząd Dróg jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w odniesieniu do wymienionego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części... Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ nabywane towary i usługi nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do ww. projektu w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.