Zarząd | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zarząd. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie braku powstania przychodu w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu pełnienia przez wspólników Spółki funkcji prezesa zarządu i członków zarządu bez wynagrodzenia.

Fragment:

U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.), do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Zgodnie natomiast z § 4 tego przepisu członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przy czym „ powołanie ” jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie łączą wykonywania funkcji członka zarządu z wynagrodzeniem. Zatem należy przyjąć, że możliwa jest i przez prawo dopuszczalna sytuacja pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia. Zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym, Spółka ma czterech wspólników oraz czterech członków zarządu (są to te same osoby). Jeden ze wspólników Spółki jest prezesem zarządu Spółki. Prezes zarządu oraz członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie Spółki. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie Spółki, wspólnikom przysługuje prawo do udziału w zysku Spółki. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie pełnienie przez prezesa zarządu i członków zarządu swoich funkcji w Spółce bez wynagrodzenia nie będzie stanowić dla Spółki przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

2017
11
sty

Istota:

W zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu Wnioskodawcy przez obywatela włoskiego.

Fragment:

Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, dalej: „ KSH ”), zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Natomiast § 4 tego przepisu stanowi, że członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przez użyte w § 4 ww. przepisu sformułowanie „ powołanie ” należy rozumieć ustanowienie zarządu. Powołanie jest więc ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Od woli spółki zależy, czy powołanie będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków, czy też nawiązana będzie umowa o pracę, czy umowa o zarządzanie. Przepisy KSH nie łączą wykonywania funkcji członka zarządu z wynagrodzeniem. Zatem należy przyjąć, że możliwa jest i przez prawo dopuszczalna sytuacja pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia. Z powyższego wynika, że wykonywanie czynności wynikających z prawa handlowego, a właściwych dla wypełnienia obowiązków zarządu spółki, może być nieodpłatne. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2016
29
lis

Istota:

W zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z pełnieniem funkcji prezesa zarządu Spółki bez wynagrodzenia.

Fragment:

Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „ KSH ”), zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Natomiast § 4 tego przepisu stanowi, że członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przez użyte w § 4 ww. przepisu sformułowanie „ powołanie ” należy rozumieć ustanowienie zarządu. Powołanie jest więc ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Od woli spółki zależy, czy powołanie będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków, czy też nawiązana będzie umowa o pracę, czy umowa o zarządzanie. Przepisy KSH nie łączą wykonywania funkcji członka zarządu z wynagrodzeniem. Zatem należy przyjąć, że możliwa jest i przez prawo dopuszczalna sytuacja pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia. Z powyższego wynika, że wykonywanie czynności wynikających z prawa handlowego, a właściwych dla wypełnienia obowiązków zarządu spółki, może być nieodpłatne. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2016
20
kwi

Istota:

1. Czy Spółka maltańska będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce w związku z faktem, że będzie wspólnikiem w polskiej spółce osobowej, tj. komandytariuszem w polskiej spółce komandytowej bądź wspólnikiem w polskiej spółce jawnej ?2. Czy Spółka maltańska będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce w związku faktem, że będzie wspólnikiem w polskiej spółce osobowej, tj. komandytariuszem w polskiej spółce komandytowej bądź wspólnikiem w polskiej spółce jawnej w sytuacji gdy kluczowe dla Spółki maltańskiej decyzje będą podejmowane w Polsce a miejsce faktycznego zarządu Spółką maltańską odbywać się będzie w Polsce ?

Fragment:

(...) zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania; podatkowe grupy kapitałowe. Tym samym dla ustalenia, czy podmiot zagraniczny jest w Polsce podatnikiem podatku CIT kluczowe znaczenie ma ustalenie statusu prawnego tego podmiotu, tj. czy jest osobą prawną, spółką kapitałową, spółką osobową, inną jednostką organizacyjną, a w przypadku zagranicznych spółek osobowych także ich status podatkowy w kraju ich siedziby lub zarządu. Zgodnie z przepisami ustawy o CIT podatnikami podatku dochodowego w Polsce są po pierwsze osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji. Wnioskodawca posiada osobowość prawną w rozumieniu prawa maltańskiego, lecz pojęcie osobowości prawnej w rozumieniu prawa maltańskiego ma inne znaczenie niż osobowość prawna w rozumieniu prawa polskiego. W Polsce przez osobowość prawną rozumie się przymiot wyłącznie osób prawnych jako ich zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.

2016
3
kwi

Istota:

Niepowstanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z pełnieniem funkcji członków zarządu Spółki bez wynagrodzenia

Fragment:

W Spółce członkowie zarządu pełnią swoje funkcje na podstawie powołania. Za pełnione funkcje zarządcze członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia od Spółki. Jedynym udziałowcem Spółki jest inna spółka kapitałowa prawa handlowego, która posiada 100% udział w kapitale zakładowym Spółki (dalej: „ spółka matka ”). Z kolei jedynym udziałowcem spółki matki jest inna spółka kapitałowa prawa handlowego, która posiada 100% udział w kapitale zakładowym spółki matki (dalej: „ spółka babcia ”). Członkowie zarządu, którzy w Spółce nie otrzymują wynagrodzenia, są jednocześnie członkami zarządu w spółce babci. Członkowie zarządu w spółce babci pełnią w niej swoje funkcje na podstawie umowy o pracę lub wyłącznie na podstawie powołania. Otrzymują oni w spółce babci odpowiednie wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu. Członkowie zarządu nie posiadają udziałów, ani w Spółce, ani w spółce matce, ani w spółce babci. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z pełnieniem przez osobę fizyczną wskazaną w opisie stanu faktycznego funkcji członka zarządu Spółki bez uzyskiwania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia od Spółki, Spółka powinna wykazać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń...

2016
3
kwi

Istota:

Niepowstanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z pełnieniem funkcji członków zarządu Spółki bez wynagrodzenia

Fragment:

W Spółce członkowie zarządu pełnią swoje funkcje na podstawie powołania. Za pełnione funkcje zarządcze członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia od Spółki. Jedynym udziałowcem Spółki jest inna spółka kapitałowa prawa handlowego, która posiada 100% udział w kapitale zakładowym Spółki (dalej: „ spółka matka ”). Z kolei jedynym udziałowcem spółki matki jest inna spółka kapitałowa prawa handlowego, która posiada 100% udział w kapitale zakładowym spółki matki (dalej: „ spółka babcia ”). Członkowie zarządu, którzy w Spółce nie otrzymują wynagrodzenia, są jednocześnie członkami zarządu w spółce babci. Członkowie zarządu w spółce babci pełnią w niej swoje funkcje na podstawie umowy o pracę lub wyłącznie na podstawie powołania. Otrzymują oni w spółce babci odpowiednie wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu. Członkowie zarządu nie posiadają udziałów, ani w Spółce, ani w spółce matce, ani w spółce babci. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z pełnieniem przez osobę fizyczną wskazaną w zdarzeniu przyszłym funkcji członka zarządu Spółki bez uzyskiwania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia od Spółki, Spółka będzie uprawniona do wykazania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń...

2016
5
mar

Istota:

Zakresie skutków podatkowych udziału pracowników w spotkaniu z Zarządem obowiązków płatnika (impreza integracyjna)

Fragment:

Wnioskodawca zaznacza, iż nie jest on zdolny do precyzyjnego przypisania każdemu z pracowników wymiernej korzyści uzyskanej w ramach uczestnictwa w spotkaniu z Zarządem. Wynika z tego, iż udział w spotkaniu z Zarządem wyrażający się kwotą sfinansowaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - nie może stanowić uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż brak jest podstaw ku temu, aby świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, nawet jako średnią statystyczną na jedną osobę przypadającą bowiem stopień skorzystania ze spotkania będzie u każdego z uczestników odmienny i niemożliwy do precyzyjnego określenia. Podsumowując, Wnioskodawca twierdzi, iż w przedstawionym przez niego stanie faktycznym nie wystąpiła żadna z przesłanek, która mogłaby świadczyć o tym, iż udział w podsumowującym spotkaniu z Zarządem zorganizowanym przez Wnioskodawcę, stanowi przychód pracownika. Wnioskodawca podkreśla, iż zgodnie z ww. orzeczeniem Trybunału, aby nieodpłatne świadczenie stanowiło przychód pracownika konieczne jest wystąpienie łącznie trzech wyżej określonych przesłanek. Stanowi to o tym, iż w opisanym stanie faktycznym brak jest podstaw do zaliczenia udziału w spotkaniu z Zarządem do przychodów pracownika wynikających z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie nie mamy w przedstawionym stanie faktycznym do czynienia z przychodem opodatkowanym ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy.

2016
22
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, w związku z pełnieniem funkcji prezesa zarządu bez wynagrodzenia.

Fragment:

Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Natomiast § 4 tego przepisu stanowi, że członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przez użyte w § 4 ww. przepisu sformułowanie „ powołanie ” należy rozumieć ustanowienie zarządu. Powołanie jest więc ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Od woli spółki zależy, czy powołanie będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków, czy też nawiązana będzie umowa o pracę, czy umowa o zarządzanie. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie łączą wykonywania funkcji członka zarządu z wynagrodzeniem. Zatem należy przyjąć, że możliwa jest i przez prawo dopuszczalna sytuacja pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia. Z powyższego wynika, że wykonywanie czynności wynikających z prawa handlowego, a właściwych dla wypełnienia obowiązków zarządu spółki, może być nieodpłatne. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j.

2015
21
sie

Istota:

Czy w sytuacji, gdy Prezes Zarządu pełni swoją funkcję w Spółce bez wynagrodzenia, po stronie Spółki powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń?

Fragment:

Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Natomiast § 4 tego przepisu stanowi, że członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przez użyte w § 4 ww. przepisu sformułowanie „ powołanie ” należy rozumieć ustanowienie zarządu. Powołanie jest więc ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Od woli spółki zależy, czy powołanie będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków, czy też nawiązana będzie umowa o pracę, czy umowa o zarządzanie. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie łączą wykonywania funkcji członka zarządu z wynagrodzeniem. Zatem należy przyjąć, że możliwa jest i przez prawo dopuszczalna sytuacja pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia. Z powyższego wynika, że wykonywanie czynności wynikających z prawa handlowego, a właściwych dla wypełnienia obowiązków zarządu spółki, może być nieodpłatne. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2015
2
lip

Istota:

Czy w świetle przepisów podatku dochodowego od osób prawnych, w tym w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pełnienie we władzach Spółki funkcji Członka Zarządu bez pobierania świadczenia bezpośrednio od Spółki, będzie przychodem dla tej Spółki z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

Fragment:

Koszty Członka Zarządu, które alokowane są w części ze Spółki Córki do Wnioskodawcy obejmują w szczególności: koszty wynikające z Umowy ze Spółką A, koszty podróży służbowych, zakwaterowania, pojazdu służbowego, inne koszty związane z pełnieniem funkcji członka zarządu. Koszty Członka Zarządu, alokowane na Wnioskodawcę nie obejmują wynagrodzenia Członka Zarządu z tytułu umowy o pracę w Spółce Córce, gdyż czynności wykonywane w ramach tej umowy dotyczą wyłącznie Spółki Córki. Spółka Córka prowadzi ewidencję kosztów umożliwiającą kalkulację wynagrodzenia. Każdego miesiąca z dołu, Spółka Córka obciąża Wnioskodawcę powyższym wynagrodzeniem. Członek Zarządu nie pobiera bezpośrednio od Wnioskodawcy wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu. Członek Zarządu Spółki jest jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki Córki. Za pełnienie funkcji Członka Zarządu u Wnioskodawcy wynagrodzenie będzie wypłacane przez Spółkę A. Wnioskodawca nie będzie wypłacać honorarium ani żadnego innego świadczenia bezpośrednio Członkowi Zarządu. Wynagrodzenie, które otrzymuje Członek Zarządu ze Spółką A zawiera m.in. wynagrodzenie za pracę związaną ze sprawowaniem funkcji Członka Zarządu u Wnioskodawcy, a tym samym rozliczone za pośrednictwem Spółki Córki stanowi świadczenie o charakterze ekwiwalentnym do świadczenia, które mógłby otrzymywać bezpośrednio od Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu tej Spółki.