Zarachowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zarachowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Do którego momentu koszty uzyskania przychodów (bezpośrednie) można zaliczać do ubiegłego roku podatkowego?

Fragment:

(...) nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż koszty uzyskania przychodów, ze względu na ich rodzaj, mogą dotyczyć roku podatkowego w dwojaki sposób, a mianowicie: a) koszty, które w sposób bezpośredni można przypisać do określonego przychodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym, podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodu, (jeśli zarachowanie tych kosztów w danym roku podatkowym nie było możliwe to są one potrącane w roku poniesienia); b) natomiast koszty, których nie można bezpośrednio powiązać z uzyskaniem przychodów, gdyż są związane z całokształtem działalności podatnika, podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów z chwilą ich faktycznego poniesienia. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka kwalifikuje opisane we wniosku koszty jako koszty bezpośrednio związane z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy koszty zakupu usług reklamowych, które znane są co do rodzaju i kwoty, oraz zostały zarachowane przez Spółkę w danym miesiącu kalendarzowym stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania przychodów, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, oznacza, że ilekroć przepisy z zakresu rachunkowości umożliwiają zarachowanie, tj. przyporządkowanie określonych co do rodzaju i kwoty kosztów do danego konta księgowego, to podatnik jest zarazem uprawniony do ich uwzględnienia jako kosztów w rozliczeniu roku podatkowego, w którym miało miejsce to zarachowanie. Takie rozliczenie podatkowe zarachowanych kosztów może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy te koszty dotyczą przychodów danego roku podatkowego. Biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji gdy Spółka posiada dokumenty (umowy, harmonogramy, zlecenia), na podstawie których ma możliwość określenia co do rodzaju i kwoty poniesionych wydatków i wydatki te na podstawie takich dokumentów może ujmować i ujmuje w ewidencji księgowej, może zaliczyć je do kosztów uzyskania (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaki kurs wymiany walut i z jakiego dnia należy brać pod uwagę przy zarachowaniu kosztów wyrażonych w walutach obcych w przypadku importu towarów?

Fragment:

(...) kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów. Pojęcie zarachowania nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dlatego też należy odwołać się do jego potocznego znaczenia. Według Słownika języka polskiego - “zarachować” znaczy tyle co: obliczyć, porachować, zaliczyć na poczet czegoś (“Słownik języka polskiego” pod red. M. Szymczaka, tom III, Warszawa 1981r., str. 950). W związku z powyższym zarachowanie należy rozumieć jako przyporządkowanie określonych co do rodzaju i kwoty kosztów do danego konta księgowego, zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). W przedmiotowej sytuacji Spółka powinna zatem do przeliczenia kosztu wyrażonego w walutach obcych, przyjąć kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu zarachowania kosztu w księgach rachunkowych (co w tym przypadku pokrywa się z dniem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy za dzień zarachowania kosztów należy uznać dzień wystawienia faktury, czy dzień jej otrzymania?

Fragment:

(...) w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Pojęcie "zarachowania" nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego też należy odwołać się do jego potocznego znaczenia. Według słownika języka polskiego - "zarachować" znaczy tyle co: obliczyć, porachować, zaliczyć na poczet czegoś ("Słownik języka polskiego" pod red. M. Szymczaka, t.III, Warszawa 1981, str. 950). W związku z powyższym, "zarachowanie" należy rozumieć jako przyporządkowanie określonych co do rodzaju i kwoty kosztów do danego konta księgowego, zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. W świetle powołanych wyżej przepisów, mając na uwadze w/w definicję "zarachowania" kosztów, jeżeli znana jest wielkość i rodzaj kosztu, koszt ten został poniesiony w celu uzyskania przychodów oraz jeżeli odnosi się on do danego roku podatkowego, należy taki koszt zarachować do kosztów uzyskania przychodów. W (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. Z którego dnia należy stosować kurs NBP przy przeliczaniu danego kosztu na złote?
2. Czy dzień zarachowania kosztów, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć jako dzień wystawienia faktury przez dostawcę, czy też dzień ujęcia faktury w księgach rachunkowych?

Fragment:

(...) było możliwe; w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Pojęcie ?zarachowania? nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego też należy odwołać się do jego potocznego znaczenia językowego. Według słownika języka polskiego ?zarachowanie? znaczy tyle co: obliczyć, porachować, zaliczyć na poczet czegoś (?Słownik języka polskiego? pod red. M. Szymczaka, t. III, Warszawa 1981, s. 950). W związku z powyższym, ?zarachowanie? należy rozumieć jako przyporządkowanie określonych co do rodzaju i kwoty kosztów do danego konta księgowego, zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. W świetle powołanych wyżej przepisów, mając na uwadze ww. definicję ?zarachowania? kosztów, jeżeli podatnikowi znana jest wielkość i rodzaj kosztu oraz jeżeli odnosi się on do danego roku podatkowego, może on taki koszt zarachować zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając faktury wystawione i otrzymane od podwykonawców w 2005 r. przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego (za wykonanie kampanii internetowych, których emisja miała miejsce w 2004 r.), a odnoszące się do okresu sprawozdawczego 2004, w ciężar kosztów 2004 r.?

Fragment:

(...) być zarachowane z zasady do urządzeń księgowych tego roku. Gdy zarachowanie w danym roku podatkowym nie było możliwe (tj. do urządzeń księgowych tego roku) - koszt potrąca się w roku poniesienia. Naczelnik II MUS zauważa, że w sytuacji, gdy ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - nie precyzuje terminu zarachowania kosztów, a ustawa o rachunkowości nie może określać obowiązków podatkowych - zagadnienie zarachowania kosztów do lat podatkowych w sytuacji, gdy ich zarachowanie nie było możliwe w danym roku podatkowym - należy każdorazowo rozpatrywać indywidualnie biorąc pod uwagę konkretne okoliczności sprawy. Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, iż Podatnik otrzymał w 2005 r. faktury, dotyczące reklam internetowych emitowanych w 2004 r., (wystawione przez kontrahenta w 2005 r.), a sprawozdanie za 2004 r. nie było jeszcze sporządzone - Podatnik ma możliwość ujęcia ich w dokumentacji finansowej 2004 r., a więc zgodnie z powyższymi (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy koszty dotyczące danego roku podatkowego, udokumentowane dowodami otrzymanymi w roku następnym, po dniu wymagalności złożenia zeznania podatkowego CIT-8, a przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych za ten rok, stanowią koszt uzyskania przychodu w roku, którego dotyczą czy roku następnego (otrzymania dowodu kosztowego)?

Fragment:

(...) złożenia zeznania podatkowego. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zauważa, że zeznanie o wysokości dochodu za dany rok podatkowy należy składać w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu tego roku podatkowego. Po tym terminie nalicza się karne odsetki w przypadku nieuiszczenia podatku we właściwej wysokości. Dlatego należy uznać, że do tego terminu (3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego) można zarachować koszty do danego roku podatkowego. Po tym terminie zarachowanie kosztów uzyskania przychodów (biorąc pod uwagę ewentualne konsekwencje podatkowe w postaci odsetek wynikających z korekty kosztów)- do kosztów roku podatkowego, za który składa się zeznanie nie jest możliwe. Należy także zauważyć, że pojęcie zawarte w art. 15 ust. 4 dotyczące niemożności zarachowania kosztów nieponiesionych w danym roku jako "nieokreślone" - w konkretnych, indywidualnych przypadkach może być interpretowane w orzecznictwie podatkowym - na (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy skoro na podstawie zawartych z wykonawcami umów możliwe jest określenie dokładnej kwoty (w złotych polskich) kosztów dodatkowych prac i obecnie możliwe jest zarachowanie tych kosztów do kosztów roku 2004/05, to zasadne jest ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów tego roku, chociaż jeszcze ich nie poniesiono?

Fragment:

(...) z przepisem art. 15 ust. 4 cytowanej ustawy, stanowiącym, iż koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Mając na względzie przywołany przepis, stwierdzić należy, iż w kosztach uzyskania przychodu konkretnego roku podatkowego można uwzględnić: - koszty uzyskania przychodu poniesione w tym roku podatkowym, dotyczące przychodów osiągniętych w tym samym roku podatkowym, - koszty uzyskania przychodu poniesione w latach poprzedzających dany rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podatek akcyzowy powstały w wyniku korekty deklaracji za poprzedni rok podatkowy stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie jego zapłaty?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02.03.2005 r., który wpłynął w dniu 03.03.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego (zgodnie z brzmieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującym w opisanym stanie faktycznym) od osób prawnych jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03.03.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa (...)