Zaprzestanie wykonywania czynności | Interpretacje podatkowe

Zaprzestanie wykonywania czynności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaprzestanie wykonywania czynności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. W przypadku, gdy osoba fizyczna zaprzestaje wykonywania czynności podlegającycyh opodatkowaniu, obowiązkiem podatkowym objęte są towary, które pozostały po zakończeniu wykonywania tych czynności, a podatnik w celu ich właściwego opodatkowania - powinien w szczególności sporządzić spis z natury towarów, wycenić go oraz powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 2.
Prowadzenie przez małżonków działalności gospodarczej wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej bez zawiązania spółki cywilnej, a nastepnie złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przez jednego z nich, nie oznacza, że podatnikiem tego podatku staje się także drugi małżonek oraz że przed dokonanym zgłoszeniem rejestracyjnym takim podatnikiem było małzeństwo.
Fragment:
(...) Pismem z dnia 11.09.2006 r. Czesław S. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Polkowicach z wnioskiem o dokonanie interpretacji prawa podatkowego co do zakresu i sposobu jego zastosowania, poprzez udzielenie odpowiedzi, czy złożenie przez Czesława S. formularza VAT-Z będzie skutkowało koniecznością dokonania remanentu likwidacyjnego i zapłaceniem podatku VAT od remanentu obejmującego towary handlowe. Przedstawiając własne stanowisko wnioskodawca wskazał, że obowiązek w tym zakresie nie istnieje. Przytaczając zaś okoliczności faktyczne podał, że Krystyna i Czesław S. prowadzili działalność gospodarczą jako „spółka małżeńska" pod nazwą „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A - Czesław, Krystyna S. " i że dla potrzeb podatku od towarów i usług ich działalność zarejestrowana była pod numerem NIP 6, będącym numerem Czesława . Następnie - jak stwierdził - w związku z usankcjonowaniem spółki cywilnej został jej nadany nowy numer NIP 5, (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy można wyrejestrować się z ewidencji podatników VAT, z uwagi na niewykonywanie czynności opodatkowanych tym podatkiem ?
Fragment:
(...) formularz VAT-Z z datą zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych 31 grudnia 2005r. Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2006r. znak pisma: I USB III/436/33/2006/KK tutejszy Organ uznał, że wykonywane przez Pana czynności nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym biorąc pod uwagę wskazany wyżej przepis art. 96 ust. 6 ustawy tutejszy Organ stwierdza, że może Pan zgłosić zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług składając formularz VAT-Z do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, wskazując dzień faktycznego zakończenia wykonywania tych czynności. Brak jest podstaw do uznania - w świetle przedstawionego stanu faktycznego - iż tym dniem jest dzień 31 grudnia 2005r. Wobec tego stanowisko przedstawione przez Pana w rozpatrywanym wniosku dotyczące powyższej kwestii jest (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przez wykonanie czynności podlegających opodatkowaniu należy rozumieć również dokonywanie nabycia towarów lub usług związanych z przyszłymi czynnościami opodatkowanymi?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E NI E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 927 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.12.2005r.(data wpływu do Urzędu Skarbowego 20.12.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sporządzenia "spisu z natury", w przypadku gdy podatnik będący osobą fizyczną nie wykonał czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej 10 miesięcy stwierdza, że: stanowisko podatnika przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U z a s a d n i e n i e W złożonym w tut. organie podatkowym piśmie z dnia 20 grudnia 2005r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 20.12.2005r.) Podatnik przedstawił stan faktyczny z którego wynika, że wnioskodawca jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej - nie (...)
2011
1
kwi

Istota:
1) Czy prowadzona działalność w zakresie tworzenia procedur, modeli i mechanizmów wykorzystywanych w programach informatycznych ( komputerowych), które to prace wykonywane są w oparciu o zawarte umowy o dzieło podlega opodatkowaniu podatkiem VAT,2) Czy do faktur wystawionych od dnia 01.06.2005r. ( tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku VAT) Podatnik winien wystawić faktury korygujące obniżające ich wartość o podatek VAT.3) Czy podatnik powinien złożyć korektę deklaracji VAT-7 uwzględniającą powyższe faktury korygujące i wystąpić do Urzędu Skarbowego z prośbą o stwierdzenie nadpłaty.4) Czy w związku z tym, iż Podatnik nie wykonuje ( ani nie będzie wykonywał w najbliższej przyszłości) czynności opodatkowanych powinien złożyć formularz VAT-Z z powodu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.5) Czy Podatnik powinien sporządzić spis z natury.
Fragment:
(...) Odpowiedź: Stan faktyczny :Ze stanu faktycznego przedstawionego w uzupełnieniu wniosku (pismo z dnia 25.01.2006r.) wynika, iż Wnioskujący na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy o dzieło przyjmuje do wykonania konkretną pracę o charakterze twórczym. Prace powyższe wykonywane są przez Podatnika w domu. Przy ich wykonywaniu kontaktuje się on z Zamawiającym za pomocą internetu i telefonu, prezentując tą drogą postępy swoich prac. Zawarta umowa zawiera ściśle określone terminy wykonania prac. W każdej umowie o dzieło uregulowane są sprawy opóźnień dostarczenia dzieła jak i opóźnień w płatnościach dokonanych przez Zlecającego na rzecz Wykonawcy. Za wykonane dzieło Podatnik jako wykonawca umowy otrzymuje wynagrodzenie brutto, w konkretnie ustalonej wielkości zależnej od dzieła, płatnej po jego przekazaniu Zleceniodawcy. Zleceniodawca od kwoty brutto pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. Pan .................... jako wykonawca umowy zobowiązany (...)
2011
1
mar

Istota:
Spółka, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik VAT UE - na podstawie art. 97 ustawy o podatku od towarów i usług, za II oraz III kwartał 2004r. złożyła w urzędzie skarbowym „zerowe” informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach i dostawach towarów.
W związku z powyższym Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi, czy w przedmiotowej sytuacji zostanie wykreślona z rejestru podatników VAT UE ?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. W przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1-3, nie złoży za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji podatkowej , naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o powyższym – art. 97 ust. 15 ustawy jw. Ponadto w myśl art. 97 ust. 16 w/w ustawy, wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT, o którym mowa w art. 96 ust. 6, 8 i 9, jest równoznaczne z wykreśleniem go z rejestru jako podatnika VAT UE. (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy istnieje obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w sytuacji zaprzestania prowadzenia działalności wykonywanej osobiście, a rozpoczęcia wykonywania działalności na imię obojga małżonków?
Fragment:
(...) Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w momencie zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tytułu działalności wykonywanej indywidualnie, jeżeli w dalszym ciągu prowadzona jest działalność gospodarcza, ale na imiona obojga małżonków - uprzejmie wyjaśnia: Na podstawie analizy dokumentów podatkowych zgromadzonych w tut. Urzędzie stwierdzono, że w okresie od 21.02.1997 r. do 31.12.2002 r. prowadziła Pani na własne nazwisko działalność gospodarczą w zakresie sklepu ogrodniczo - przemysłowego z artykułami produkcji rolnej, natomiast od dnia 17.05.1994 r. prowadzi Pani wspólnie z mężem (...) działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi, (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.