Zaprzestanie wykonywania czynności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaprzestanie wykonywania czynności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

1. W przypadku, gdy osoba fizyczna zaprzestaje wykonywania czynności podlegającycyh opodatkowaniu, obowiązkiem podatkowym objęte są towary, które pozostały po zakończeniu wykonywania tych czynności, a podatnik w celu ich właściwego opodatkowania - powinien w szczególności sporządzić spis z natury towarów, wycenić go oraz powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 2.
Prowadzenie przez małżonków działalności gospodarczej wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej bez zawiązania spółki cywilnej, a nastepnie złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przez jednego z nich, nie oznacza, że podatnikiem tego podatku staje się także drugi małżonek oraz że przed dokonanym zgłoszeniem rejestracyjnym takim podatnikiem było małzeństwo.

Fragment:

(...) Pismem z dnia 11.09.2006 r. Czesław S. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Polkowicach z wnioskiem o dokonanie interpretacji prawa podatkowego co do zakresu i sposobu jego zastosowania, poprzez udzielenie odpowiedzi, czy złożenie przez Czesława S. formularza VAT-Z będzie skutkowało koniecznością dokonania remanentu likwidacyjnego i zapłaceniem podatku VAT od remanentu obejmującego towary handlowe. Przedstawiając własne stanowisko wnioskodawca wskazał, że obowiązek w tym zakresie nie istnieje. Przytaczając zaś okoliczności faktyczne podał, że Krystyna i Czesław S. prowadzili działalność gospodarczą jako „spółka małżeńska" pod nazwą „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A - Czesław, Krystyna S. " i że dla potrzeb podatku od towarów i usług ich działalność zarejestrowana była pod numerem NIP 6, będącym numerem Czesława . Następnie - jak stwierdził - w związku z usankcjonowaniem spółki cywilnej został jej nadany nowy numer NIP 5, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy można wyrejestrować się z ewidencji podatników VAT, z uwagi na niewykonywanie czynności opodatkowanych tym podatkiem ?

Fragment:

(...) formularz VAT-Z z datą zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych 31 grudnia 2005r. Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2006r. znak pisma: I USB III/436/33/2006/KK tutejszy Organ uznał, że wykonywane przez Pana czynności nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym biorąc pod uwagę wskazany wyżej przepis art. 96 ust. 6 ustawy tutejszy Organ stwierdza, że może Pan zgłosić zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług składając formularz VAT-Z do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, wskazując dzień faktycznego zakończenia wykonywania tych czynności. Brak jest podstaw do uznania - w świetle przedstawionego stanu faktycznego - iż tym dniem jest dzień 31 grudnia 2005r. Wobec tego stanowisko przedstawione przez Pana w rozpatrywanym wniosku dotyczące powyższej kwestii jest (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przez wykonanie czynności podlegających opodatkowaniu należy rozumieć również dokonywanie nabycia towarów lub usług związanych z przyszłymi czynnościami opodatkowanymi?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E NI E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 927 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.12.2005r.(data wpływu do Urzędu Skarbowego 20.12.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sporządzenia "spisu z natury", w przypadku gdy podatnik będący osobą fizyczną nie wykonał czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej 10 miesięcy stwierdza, że: stanowisko podatnika przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U z a s a d n i e n i e W złożonym w tut. organie podatkowym piśmie z dnia 20 grudnia 2005r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 20.12.2005r.) Podatnik przedstawił stan faktyczny z którego wynika, że wnioskodawca jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej - nie (...)

2011
1
mar

Istota:

1) Czy prowadzona działalność w zakresie tworzenia procedur, modeli i mechanizmów wykorzystywanych w programach informatycznych ( komputerowych), które to prace wykonywane są w oparciu o zawarte umowy o dzieło podlega opodatkowaniu podatkiem VAT,2) Czy do faktur wystawionych od dnia 01.06.2005r. ( tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku VAT) Podatnik winien wystawić faktury korygujące obniżające ich wartość o podatek VAT.3) Czy podatnik powinien złożyć korektę deklaracji VAT-7 uwzględniającą powyższe faktury korygujące i wystąpić do Urzędu Skarbowego z prośbą o stwierdzenie nadpłaty.4) Czy w związku z tym, iż Podatnik nie wykonuje ( ani nie będzie wykonywał w najbliższej przyszłości) czynności opodatkowanych powinien złożyć formularz VAT-Z z powodu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.5) Czy Podatnik powinien sporządzić spis z natury.

Fragment:

(...) Odpowiedź: Stan faktyczny :Ze stanu faktycznego przedstawionego w uzupełnieniu wniosku (pismo z dnia 25.01.2006r.) wynika, iż Wnioskujący na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy o dzieło przyjmuje do wykonania konkretną pracę o charakterze twórczym. Prace powyższe wykonywane są przez Podatnika w domu. Przy ich wykonywaniu kontaktuje się on z Zamawiającym za pomocą internetu i telefonu, prezentując tą drogą postępy swoich prac. Zawarta umowa zawiera ściśle określone terminy wykonania prac. W każdej umowie o dzieło uregulowane są sprawy opóźnień dostarczenia dzieła jak i opóźnień w płatnościach dokonanych przez Zlecającego na rzecz Wykonawcy. Za wykonane dzieło Podatnik jako wykonawca umowy otrzymuje wynagrodzenie brutto, w konkretnie ustalonej wielkości zależnej od dzieła, płatnej po jego przekazaniu Zleceniodawcy. Zleceniodawca od kwoty brutto pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. Pan .................... jako wykonawca umowy zobowiązany (...)

2011
1
lut

Istota:

Spółka, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik VAT UE - na podstawie art. 97 ustawy o podatku od towarów i usług, za II oraz III kwartał 2004r. złożyła w urzędzie skarbowym „zerowe” informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach i dostawach towarów.
W związku z powyższym Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi, czy w przedmiotowej sytuacji zostanie wykreślona z rejestru podatników VAT UE ?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. W przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1-3, nie złoży za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji podatkowej , naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o powyższym – art. 97 ust. 15 ustawy jw. Ponadto w myśl art. 97 ust. 16 w/w ustawy, wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT, o którym mowa w art. 96 ust. 6, 8 i 9, jest równoznaczne z wykreśleniem go z rejestru jako podatnika VAT UE. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy istnieje obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w sytuacji zaprzestania prowadzenia działalności wykonywanej osobiście, a rozpoczęcia wykonywania działalności na imię obojga małżonków?

Fragment:

(...) Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w momencie zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tytułu działalności wykonywanej indywidualnie, jeżeli w dalszym ciągu prowadzona jest działalność gospodarcza, ale na imiona obojga małżonków - uprzejmie wyjaśnia: Na podstawie analizy dokumentów podatkowych zgromadzonych w tut. Urzędzie stwierdzono, że w okresie od 21.02.1997 r. do 31.12.2002 r. prowadziła Pani na własne nazwisko działalność gospodarczą w zakresie sklepu ogrodniczo - przemysłowego z artykułami produkcji rolnej, natomiast od dnia 17.05.1994 r. prowadzi Pani wspólnie z mężem (...) działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi, (...)