XII-2/443-12/TZ(1)-251/05/06/AB | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaki jest termin zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych tj. najmu lokali w nieruchomości, w sytuacji gdy nastąpiło zbycie udziału we współwłasności tej nieruchomości?

XII-2/443-12/TZ(1)-251/05/06/AB

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dzierżawa
  2. najem
  3. zaprzestanie działalności
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 31.10.2005 r., uzupełnionego w dniu 12.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie terminu zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych, tj. najmu lokali w nieruchomości, w sytuacji gdy nastąpiło zbycie udziału we współwłasności tej nieruchomości w drodze darowizny

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Podatnik w drodze darowizny (sporządzonej w formie aktu notarialnego), dokonał w dniu 16.06.2005 r. przekazania (w zamian za dożywotnią rentę) całego udziału we współwłasności nieruchomości swoim dzieciom. Zawiadomienie z dnia 22.09.2005 r. o dokonaniu wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości Podatnik otrzymał w dniu 05.10.2005 r.

Z tytułu najmu lokali w przedmiotowej nieruchomości (w proporcji do wysokości swojego udziału we współwłasności) Wnioskodawca rozliczał się z podatku od towarów i usług i czynił tak również po 16.06.2005 r. Zdaniem Podatnika winien on rozliczać się z najmu lokali w tej nieruchomości do końca 2005 roku, gdyż rok obrachunkowy kończy się z tą datą, a od stycznia 2006 roku do rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług od przedmiotowego najmu zobowiązani są obdarowani.

W ocenie tut. Organu stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, a podatnikami są zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 2, a która obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Natomiast zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy, jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik osiągał przychody z tytułu świadczenia usług najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w nieruchomości stanowiącej jego współwłasność. Udziały we współwłasności przedmiotowej nieruchomości w dniu 16.06.2005 r. przekazał w drodze darowizny swoim dzieciom, które z tą datą przejęły prawa i obowiązki związane z posiadaniem powyższego prawa. O dacie przejścia prawa własności na obdarowanego decyduje bowiem treść aktu notarialnego, w którym ta data jest podana. Od tego momentu obdarowani stają się właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości z pełnią praw wynikających z tego tytułu, w tym do zawierania umów najmu.

W świetle powyższego Wnioskodawca, o ile nie posiada żadnego innego tytułu prawnego do lokali, których wynajem do tej pory był źródłem jego przychodów, z dniem przejścia prawa własności (a nie z dniem dokonania wpisu w księdze wieczystej, jak sugeruje Podatnik) zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu i z tym dniem, zgodnie z w/cyt. art. 96 ust. 6 ustawy, winien zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż co do zasady podatek od towarów i usług jest rozliczany w okresach miesięcznych, a w przepisach dotyczących tego podatku nie funkcjonuje pojęcie „roku obrachunkowego”.

Dodatkowo tut. Organ wskazuje, iż zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.