PZ/415-131/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podmiot ma prawo do zwrotu podatku naliczonego?

PZ/415-131/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. prawo do odliczenia
  2. sprzedaż opodatkowana
  3. zaprzestanie działalności
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 sierpnia 2005 r. (data wpływu 10 sierpnia 2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 19 października 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwrotu podatku Vat

Stwierdzam, że

Stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

UZASADNIENIE

Stan faktyczny: Wnioskodawca prowadził firmę 1-osobową, której przedmiotem działalności były usługi elektroenergetyczne. Zajmował się wykonywaniem prac projektowych na zlecenie (poza godzinami pracy etatowej). W roku 2004 r. wnioskodawca nie wykonał żadnego zlecenia i nie uzyskał przychodu. Postanowił zakończyć działalność firmy. Firma została zamknięta 31 grudnia 2004 r. a wyrejestrowana 7 lutego 2005 r. W ostatniej deklaracji istniała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Zdaniem wnioskodawcy Urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę Vat, ze względu na brak możliwości jego odliczenia w przyszłości, gdyż firma została zlikwidowana.

Ocena prawna stanu faktycznego

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 96 ust. 6 jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik Vat zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. r 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego m. in. stanowi zgodnie z zapisem art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) w/w ustawy suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 19 jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10, 11, 12, 16 lub 18, podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

Reasumując: W dniu 25 marca 2005 r. (data wpływu 31 marzec 2005) wnioskodawca złożył deklaracje VAT – 7 za luty 2005 r., w której wykazał kwotę do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 787 zł. Następnie korektą deklaracji za luty 2005 r. z dnia 11 maja 2005 r. (data wpływu 13 maja 2005 r.) wnioskodawca zadeklarował kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 787 zł. Z akt tutejszego organu wynika, że wnioskodawca wykazał sprzedaż po raz ostatni w rozliczeniu za sierpień 2003 r. w którym rozliczono podatek należny w wysokości 1365 zł oraz zobowiązanie podatkowe w tej samej wysokości. Natomiast podatek naliczony rozliczony w deklaracji Vat - 7 za luty 2005 wynika z zakupów dokonanych w okresie wrzesień 2003 – luty 2005 r. tj. po zaprzestaniu sprzedaży. Z przywołanych powyżej przepisów wynika, że podatnikowi u którego wartość podatku naliczonego jest większa od podatku należnego przysługuje prawo zwrotu nadwyżki na rachunek bankowy podatnika. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy podatnik w okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych. Wówczas kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy bez możliwości wykazania kwoty do zwrotu na rachunek.

W związku z powyższym nieprawidłowe jest stanowisko podatnika wyrażone we wniosku o interpretacje zgodnie z którym przysługuje mu zwrot kwoty podatku naliczonego wykazany w deklaracji za miesiąc luty 2005 r.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto tutejszy organ wskazuje, że prawo pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony przysługuje tylko w sytuacji gdy podatek naliczony związany jest ze sprzedażą opodatkowaną . Natomiast podatek naliczony wykazany w deklaracji vat 7 za luty 2005 stanowi sumę kwot podatku naliczonego za okres w którym wnioskodawca nie wykazywał sprzedaży.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.