IV/443-76/77/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Na jakich warunkach Spółka może zbyć kasę rejestrującą w związku z zaprzestaniem działalności?

IV/443-76/77/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kasa rejestrująca
  2. likwidacja działalności
  3. zaprzestanie działalności
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie przepisu art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w podanym stanie faktycznym sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli na wniosek Przedsiębiorstwa w likwidacji w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie pytania przedstawionego w piśmie w stanie faktycznym sprawy, dotyczącego wyjaśnienia, na jakich warunkach Spółka może zbyć kasę rejestrującą w związku z zaprzestaniem działalności

stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 07.10.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli złożona została prośba o zajęcie stanowiska, co należy uczynić z kasą rejestrującą w związku z likwidacją przedsiębiorstwa, która następnie została uzupełniona pismem z dnia 21.10.2005r.

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Przedsiębiorstwo znajduje się aktualnie w stanie likwidacji. Kasa służyła do rejestracji sprzedaży produkowanych prefabrykatów budowlanych. Ten wycinek działalności został całkowicie zaniechany w miesiącu styczniu 2005r.

W dniu 22.06.2005r. kasa została poddana czynnościom odczytania zawartości pamięci fiskalnej.

Na tle takich okoliczności faktycznych Strona formułuje stanowisko, zgodnie z którym chce sprzedać kasę rejestrującą i prosi o podanie warunków na jakich można zbyć przedmiotową kasę.

Odpowiadając w trybie art. 14a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, na powyższe zapytanie złożone w dniu 07.10.2005r., dotyczące udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia.

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948) nie precyzują co należy uczynić z kasą rejestrującą po likwidacji działalności. W opisanym przypadku należy jednak zwrócić uwagę na brzmienie § 5 pkt 9 cytowanego rozporządzenia, który stanowi, iż pamięć fiskalna podlegająca wymianie, po dokonanych czynnościach określonych w załączniku nr 4 rozporządzenia, jest przechowywana przez producenta lub importera przez 3 miesiące od daty ich dokonania, a po tym okresie – komisyjnie zniszczona.

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1b cytowanego rozporządzenia kasy rejestrujące muszą między innymi zapisywać w pamięci fiskalnej numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika. Pamięć fiskalna jest to natomiast, w myśl § 1 pkt 9, urządzenie umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

Powyższe oznacza, że pomimo braku wyraźnego zakazu, nie jest możliwa sprzedaż wolnorynkowa kasy rejestrującej. Każda kasa ma bowiem zapisany w pamięci fiskalnej numer NIP podatnika i nie jest możliwa zmiana tego numeru bez zniszczenia pamięci fiskalnej.

Podatnik może zbyć kasę jedynie producentowi lub importerowi kas, za pośrednictwem właściwego serwisu.

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz o obowiązujące na dzień jej datowania przepisy prawa.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organ podatkowy i organ kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie Stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Składając zażalenie Strona zobowiązana jest załączyć opłatę skarbową w znakach skarbowych w wysokości 5 zł od podania oraz 0,50 zł od każdego załącznika (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000r., jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr 253, poz. 2532).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.