Zaprzestanie działalności | Interpretacje podatkowe

Zaprzestanie działalności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaprzestanie działalności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowym jest zaniechanie złożenia „deklaracji VAT-Z” i niesporządzania remanentu likwidacyjnego po likwidacji działalności gospodarczej (zaprzestania świadczenia usług księgowych) w celu opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług najmu?
Fragment:
Nr 710 z późn. zm.), jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 539, z późn. zm.) określono wzór zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia (VAT-Z). Stosownie do postanowień art. 14 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej; zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. W świetle ust. 5 ww. artykułu, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”.
2016
27
lis

Istota:
Zagadnienia dotyczą konsekwencji podatkowych związanych ze sprzedażą składników majątkowych warunkujących prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego oraz związanych z zaprzestaniem działalności na terenie SSE.
Fragment:
(...) zaprzestaniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 września 2009 r. złożono ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 10 grudnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z zaprzestaniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka rozpoczęła działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w oparciu o umowę spółki z dnia 11 lutego 1998 r. w dniu 16 maja 1998 r. na podstawie zezwolenia z dnia 5 maja 1998 r. Warunkiem prowadzenia działalności było poniesienie wydatków inwestycyjnych w terminie do 30 czerwca 2001 r. w wysokości 350 tys. EUR. Warunek ten Spółka spełniła. Prowadzona działalność w Strefie w zakresie wyrobów określonych PKWiU 15.87.12 oraz 24.20.13. Poczynione inwestycje dotyczyły budynków i budowli, a także maszyn i urządzeń. Nie wszystkie maszyny i urządzenia zostały w pełni wykorzystane. Wynikało to ze zmieniającej się sytuacji rynkowej w okresie transformacji.
2011
1
sie

Istota:
Czy przy zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie miał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i od jakiej wartości poniesionych i odliczonych kosztów, związanych z przystosowaniem i remontem mieszkań do wynajmu?
Fragment:
Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jak wynika z powyższego, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów określonego wydatku wymaga łącznego spełnienia trzech podstawowych przesłanek, które zakładają, że: wydatek musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, wydatek ten nie został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ustawy, powinien być właściwie udokumentowany. Zaliczenie konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależnione jest od powiązania poniesionego kosztu z działalnością podatnika. Musi więc istnieć bezpośredni lub chociażby tylko potencjalny związek przyczynowy między wydatkiem a uzyskanym przychodem, bądź też między wydatkiem a istnieniem (zachowaniem) źródła przychodów. Kolejnym warunkiem jest właściwe udokumentowanie tego wydatku. Powyższe przesłanki muszą być przy tym spełnione łącznie. Kosztami uzyskania przychodów są koszty związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że podatnik wykaże, iż zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów.
2011
1
cze

Istota:
Czy Spółka o specyficznym profilu działalności, zajmująca się wyłącznie dzierżawą i obrotem maszynami może uznać, że z chwilą rozwiązania ostatniej umowy dzierżawy nie zaprzestaje jednak „działalności, w której te maszyny były używane” w rozumieniu art. 16c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i rozpoznawać amortyzację parku maszynowego jako koszt podatkowy? Spółka zajmie się sprzedażą przedmiotowych maszyn, co również odpowiada profilowi działalności gospodarczej Spółki.
Fragment:
Wystarczającą przesłanką jest zaprzestanie działalności, w której środek był wykorzystywany. Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż z dniem 31.05.2008 r. uległa rozwiązaniu ostatnia umowa dzierżawy. Tym samym z tym dniem Spółka zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie dzierżawy maszyn i urządzeń, w której dane środki trwałe były wykorzystywane, tj. Wnioskodawca zaprzestał działalności polegającej na wynajmie. Reasumując, w świetle powyższych przepisów, posiadany przez Spółkę park maszynowy, z uwagi na zaprzestanie działalności w zakresie wynajmu (dzierżawy) maszyn i urządzeń, nie podlega amortyzacji. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2011
1
cze

Istota:
Kwestia możliwości dalszej amortyzacji podatkowej środków trwałych, które przestały być używane w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności w dotychczasowych miejscach eksploatacji.
Fragment:
Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika jednoznacznie, że zaprzestanie działalności z wykorzystaniem przedmiotowych środków trwałych jest związane z ustaniem prowadzenia w dwóch betoniarniach działalności polegającej na produkcji betonu towarowego. Wobec tego argument taki, zawarty w końcowej części zażalenia Spółki, nie może być uwzględniony, gdyż organ podatkowy wydaje interpretację podatkową, stosownie do art. 14a Ordynacji podatkowej, na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w zapytaniu. Natomiast w zapytaniu z dnia 19 maja 2006 r. Spółka wskazała, że przyczyną niewykorzystywania przedmiotowych środków trwałych jest zaprzestanie w dwóch betoniarniach produkcji betonu towarowego. Podsumowując należy podkreślić, że z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego jednoznacznie wynika, iż podjął on decyzję o zaprzestaniu prowadzenia w dwóch betoniarniach produkcji betonu towarowego i tym samym zaniechał w chwili obecnej wykorzystywania przedmiotowych środków trwałych w prowadzonej działalności, z zamiarem wykorzystania w przyszłości tych środków w innych miejscach prowadzenia identycznej działalności. W konsekwencji braku możliwości amortyzacji tych środków, brak jest odpisów amortyzacyjnych, które stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Spółki.
2011
1
kwi

Istota:
Na jakich warunkach Spółka może zbyć kasę rejestrującą w związku z zaprzestaniem działalności?
Fragment:
(...) zaprzestaniem działalności stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E W dniu 07.10.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli złożona została prośba o zajęcie stanowiska, co należy uczynić z kasą rejestrującą w związku z likwidacją przedsiębiorstwa, która następnie została uzupełniona pismem z dnia 21.10.2005r. Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Przedsiębiorstwo znajduje się aktualnie w stanie likwidacji. Kasa służyła do rejestracji sprzedaży produkowanych prefabrykatów budowlanych. Ten wycinek działalności został całkowicie zaniechany w miesiącu styczniu 2005r. W dniu 22.06.2005r. kasa została poddana czynnościom odczytania zawartości pamięci fiskalnej. Na tle takich okoliczności faktycznych Strona formułuje stanowisko, zgodnie z którym chce sprzedać kasę rejestrującą i prosi o podanie warunków na jakich można zbyć przedmiotową kasę. Odpowiadając w trybie art. 14a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, na powyższe zapytanie złożone w dniu 07.10.2005r., dotyczące udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia.
2011
1
mar

Istota:
Czy podmiot ma prawo do zwrotu podatku naliczonego?
Fragment:
Zgodnie z art. 96 ust. 6 jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik Vat zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. r 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego m. in. stanowi zgodnie z zapisem art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) w/w ustawy suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W myśl postanowień art. 87 ust. 1 w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 19 jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10, 11, 12, 16 lub 18, podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.
2011
1
mar

Istota:
Jaki jest termin zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych tj. najmu lokali w nieruchomości, w sytuacji gdy nastąpiło zbycie udziału we współwłasności tej nieruchomości?
Fragment:
(...) zaprzestanie działalności naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Jednocześnie tut. Organ informuje, iż co do zasady podatek od towarów i usług jest rozliczany w okresach miesięcznych, a w przepisach dotyczących tego podatku nie funkcjonuje pojęcie „roku obrachunkowego”. Dodatkowo tut. Organ wskazuje, iż zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.
2011
1
mar

Istota:
Czy mam obowiązek informowania urzędu skarbowego o czasowym zaprzestaniu płacenia składek na ZUS, a tym samym czasowym zaprzestaniu wykonywania działalności na okres dłuższy niż 30 dni? Nadmieniam, iż prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Fragment:
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.12.2004r. w sprawie obowiązku informowania organu podatkowego o czasowym zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, z której dochody opodatkowane są na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty informuje, iż zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi nie ma Pan obowiązku zawiadamiania organu podatkowego o czasowym zaptrzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli nie zlikwiduje Pan działalności gospodarczej, ciążą na Panu wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
lut

Istota:
Czy istnieje obowiązek zgłoszenia w urzędzie skarbowym przerw w prowarzeniu działalnosci gospodarczej?
Fragment:
W związku z powyższym, urzędy skarbowe jedynie w nielicznych przypadkach dotyczących wyłącznie osób opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą dysponować informacjami o czasowej przerwie w prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni.Niemożliwym jest więc wydawanie przez urzędy skarbowe zaświadczeń o zgłoszonej przez podatnika przerwie w prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż organy podatkowe takich informacji nie posiadają. W prawie podatkowym dotyczącym prowadzonej działalności gospodarczej obowiązuje bowiem zasada „samoopodatkowania" co oznacza, że podatnik podatku dochodowego ma obowiązek wykazać podstawę opodatkowania oraz obliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego należny podatek. Brak deklaracji podatkowej czy też wpłaty podatku nie zawsze oznacza, że podatnik zaprzestał prowadzenia działalności czy też ma przerwy w jej wykonywaniu. Zatem organ podatkowy nie może potwierdzać faktów, które nie są mu znane. Nie może również być mowy o "uznaniu" przez urząd skarbowy zgłoszonej przerwy. W świetle powyższego, w myśl przepisów ustaw normujących opodatkowanie prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej, nie ma obowiązku zgłaszania w urzędzie skarbowym przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.