Zaprzestanie działalności | Interpretacje podatkowe

Zaprzestanie działalności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaprzestanie działalności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zagadnienia dotyczą konsekwencji podatkowych związanych ze sprzedażą składników majątkowych warunkujących prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego oraz związanych z zaprzestaniem działalności na terenie SSE.
Fragment:
(...) usunięcia. W razie cofnięcia zezwolenia przedsiębiorca traci prawo do zwolnień i preferencji, o których mowa w art. 12 ust. 1-4, i jest zobowiązany do zapłaty, odpowiednio, podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych objętego takimi zwolnieniami i preferencjami za okres od powstania okoliczności będącej podstawą cofnięcia zezwolenia – ust. 3 art. 19 ustawy o SSE. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w rozpatrywanym przypadku (zaprzestanie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej) może nastąpić cofnięcie zezwolenia. W takiej sytuacji Spółka utraci prawo do korzystania ze zwolnienia, co skutkować będzie obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych objętego takimi zwolnieniami za okres od powstania okoliczności będącej podstawą cofnięcia zezwolenia, czyli od momentu zaprzestania działalności. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy przy zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie miał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i od jakiej wartości poniesionych i odliczonych kosztów, związanych z przystosowaniem i remontem mieszkań do wynajmu?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zobowiązania podatkowego po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy Spółka o specyficznym profilu działalności, zajmująca się wyłącznie dzierżawą i obrotem maszynami może uznać, że z chwilą rozwiązania ostatniej umowy dzierżawy nie zaprzestaje jednak „działalności, w której te maszyny były używane” w rozumieniu art. 16c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i rozpoznawać amortyzację parku maszynowego jako koszt podatkowy? Spółka zajmie się sprzedażą przedmiotowych maszyn, co również odpowiada profilowi działalności gospodarczej Spółki.
Fragment:
(...) był wykorzystywany. Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż z dniem 31.05.2008 r. uległa rozwiązaniu ostatnia umowa dzierżawy. Tym samym z tym dniem Spółka zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie dzierżawy maszyn i urządzeń, w której dane środki trwałe były wykorzystywane, tj. Wnioskodawca zaprzestał działalności polegającej na wynajmie. Reasumując, w świetle powyższych przepisów, posiadany przez Spółkę park maszynowy, z uwagi na zaprzestanie działalności w zakresie wynajmu (dzierżawy) maszyn i urządzeń, nie podlega amortyzacji. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...)
2011
1
cze

Istota:
Kwestia możliwości dalszej amortyzacji podatkowej środków trwałych, które przestały być używane w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności w dotychczasowych miejscach eksploatacji.
Fragment:
(...) Skoro zdarzenie to nie ma charakteru sezonowego, to nie może tu być też mowy o zastosowaniu art. 16h ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który odnosi się do sytuacji, gdy niewykorzystywanie środka trwałego ma charakter sezonowy. W przedmiotowej sprawie nie zachodzi też sytuacja czasowego niewykorzystywania środka trwałego z uwagi na zmniejszenie zapotrzebowania na produkty Spółki. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika jednoznacznie, że zaprzestanie działalności z wykorzystaniem przedmiotowych środków trwałych jest związane z ustaniem prowadzenia w dwóch betoniarniach działalności polegającej na produkcji betonu towarowego. Wobec tego argument taki, zawarty w końcowej części zażalenia Spółki, nie może być uwzględniony, gdyż organ podatkowy wydaje interpretację podatkową, stosownie do art. 14a Ordynacji podatkowej, na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w zapytaniu. Natomiast w (...)
2011
1
kwi

Istota:
Na jakich warunkach Spółka może zbyć kasę rejestrującą w związku z zaprzestaniem działalności?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w podanym stanie faktycznym sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli na wniosek Przedsiębiorstwa w likwidacji w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie pytania przedstawionego w piśmie w stanie faktycznym sprawy, dotyczącego wyjaśnienia, na jakich warunkach Spółka może zbyć kasę rejestrującą w związku z zaprzestaniem działalności stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E W dniu 07.10.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli złożona została prośba o zajęcie stanowiska, co należy uczynić z kasą rejestrującą w związku z likwidacją przedsiębiorstwa, która następnie została uzupełniona pismem z dnia 21.10.2005r. Z przedstawionego przez Stronę stanu (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy podmiot ma prawo do zwrotu podatku naliczonego?
Fragment:
(...) 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 96 ust. 6 jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik Vat zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. r 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaki jest termin zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych tj. najmu lokali w nieruchomości, w sytuacji gdy nastąpiło zbycie udziału we współwłasności tej nieruchomości?
Fragment:
(...) z pełnią praw wynikających z tego tytułu, w tym do zawierania umów najmu. W świetle powyższego Wnioskodawca, o ile nie posiada żadnego innego tytułu prawnego do lokali, których wynajem do tej pory był źródłem jego przychodów, z dniem przejścia prawa własności (a nie z dniem dokonania wpisu w księdze wieczystej, jak sugeruje Podatnik) zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu i z tym dniem, zgodnie z w/cyt. art. 96 ust. 6 ustawy, winien zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Jednocześnie tut. Organ informuje, iż co do zasady podatek od towarów i usług jest rozliczany w okresach miesięcznych, a w przepisach dotyczących tego podatku nie funkcjonuje pojęcie „roku obrachunkowego”. Dodatkowo tut. Organ wskazuje, iż zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy mam obowiązek informowania urzędu skarbowego o czasowym zaprzestaniu płacenia składek na ZUS, a tym samym czasowym zaprzestaniu wykonywania działalności na okres dłuższy niż 30 dni? Nadmieniam, iż prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 08.12.2004r, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty udziela odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 ze zm.). W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.12.2004r. w sprawie obowiązku informowania organu podatkowego o czasowym zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, z której dochody opodatkowane są na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty informuje, iż zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi nie ma Pan obowiązku zawiadamiania organu podatkowego o czasowym zaptrzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli nie zlikwiduje Pan działalności (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy istnieje obowiązek zgłoszenia w urzędzie skarbowym przerw w prowarzeniu działalnosci gospodarczej?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2004 r. wyjaśnia: Z przedstawionego w wyżej wymienionym piśmie stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, opodatkowaną na zasadach ogólnych. W latach 2001-2004 wystąpiła przerwa w wykonywaniu działalności. Pytanie Pana dotyczy obowiązku zgłaszania w Urzędzie Skarbowym przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przepisy ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), nie nakładają na podatników obowiązku zgłaszania przerw w wykonywaniu działalności gospodarczej, nie posługują się również pojęciem „zawieszenia działalności gospodarczej". Jedynie podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie (...)
2011
1
lut

Istota:
Jak opłacać zaliczki na podatek dochodowy od dochodu otrzymanego po rozwiązaniu spółki cywilnej w 2004 r. - należność otrzymana w 2005 r. oraz jak rozliczyć uzyskany dochód?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 24.01.2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 25.01.2005 r.), uzupełnionego następnie w dniu 4.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że z dniem 31.10.2004 r. została rozwiązana spółka cywilna pod nazwą P. W dniu 19.01.2005 r. wyegzekwowano za pośrednictwem komornika należności z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za 2003 i 2004 r. w kwocie 20.381,00 zł, oraz z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 1.527,00 zł (łącznie 21.808,00 zł). W piśmie uzupełniającym z dnia 4.02.2005 r. nadmienia pan, (...)
2011
1
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.