Zaprzestanie działalności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaprzestanie działalności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
27
lis

Istota:

Czy prawidłowym jest zaniechanie złożenia „deklaracji VAT-Z” i niesporządzania remanentu likwidacyjnego po likwidacji działalności gospodarczej (zaprzestania świadczenia usług księgowych) w celu opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług najmu?

Fragment:

Nr 710 z późn. zm.), jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 539, z późn. zm.) określono wzór zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia (VAT-Z). Stosownie do postanowień art. 14 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej; zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. W świetle ust. 5 ww. artykułu, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „ spisem z natury ”.

2011
1
sie

Istota:

Zagadnienia dotyczą konsekwencji podatkowych związanych ze sprzedażą składników majątkowych warunkujących prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego oraz związanych z zaprzestaniem działalności na terenie SSE.

Fragment:

(...) zaprzestaniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 września 2009 r. złożono ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 10 grudnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z zaprzestaniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka rozpoczęła działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w oparciu o umowę spółki z dnia 11 lutego 1998 r. w dniu 16 maja 1998 r. na podstawie zezwolenia z dnia 5 maja 1998 r. Warunkiem prowadzenia działalności było poniesienie wydatków inwestycyjnych w terminie do 30 czerwca 2001 r. w wysokości 350 tys. EUR. Warunek ten Spółka spełniła. Prowadzona działalność w Strefie w zakresie wyrobów określonych PKWiU 15.87.12 oraz 24.20.13. Poczynione inwestycje dotyczyły budynków i budowli, a także maszyn i urządzeń. Nie wszystkie maszyny i urządzenia zostały w pełni wykorzystane. Wynikało to ze zmieniającej się sytuacji rynkowej w okresie transformacji.

2011
1
cze

Istota:

Czy przy zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie miał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i od jakiej wartości poniesionych i odliczonych kosztów, związanych z przystosowaniem i remontem mieszkań do wynajmu?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jak wynika z powyższego, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów określonego wydatku wymaga łącznego spełnienia trzech podstawowych przesłanek, które zakładają, że: wydatek musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, wydatek ten nie został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ustawy, powinien być właściwie udokumentowany. Zaliczenie konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależnione jest od powiązania poniesionego kosztu z działalnością podatnika. Musi więc istnieć bezpośredni lub chociażby tylko potencjalny związek przyczynowy między wydatkiem a uzyskanym przychodem, bądź też między wydatkiem a istnieniem (zachowaniem) źródła przychodów. Kolejnym warunkiem jest właściwe udokumentowanie tego wydatku. Powyższe przesłanki muszą być przy tym spełnione łącznie. Kosztami uzyskania przychodów są koszty związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że podatnik wykaże, iż zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów.

2011
1
cze

Istota:

Czy Spółka o specyficznym profilu działalności, zajmująca się wyłącznie dzierżawą i obrotem maszynami może uznać, że z chwilą rozwiązania ostatniej umowy dzierżawy nie zaprzestaje jednak „działalności, w której te maszyny były używane” w rozumieniu art. 16c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i rozpoznawać amortyzację parku maszynowego jako koszt podatkowy? Spółka zajmie się sprzedażą przedmiotowych maszyn, co również odpowiada profilowi działalności gospodarczej Spółki.

Fragment:

Wystarczającą przesłanką jest zaprzestanie działalności, w której środek był wykorzystywany. Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż z dniem 31.05.2008 r. uległa rozwiązaniu ostatnia umowa dzierżawy. Tym samym z tym dniem Spółka zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie dzierżawy maszyn i urządzeń, w której dane środki trwałe były wykorzystywane, tj. Wnioskodawca zaprzestał działalności polegającej na wynajmie. Reasumując, w świetle powyższych przepisów, posiadany przez Spółkę park maszynowy, z uwagi na zaprzestanie działalności w zakresie wynajmu (dzierżawy) maszyn i urządzeń, nie podlega amortyzacji. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
kwi

Istota:

Kwestia możliwości dalszej amortyzacji podatkowej środków trwałych, które przestały być używane w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności w dotychczasowych miejscach eksploatacji.

Fragment:

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika jednoznacznie, że zaprzestanie działalności z wykorzystaniem przedmiotowych środków trwałych jest związane z ustaniem prowadzenia w dwóch betoniarniach działalności polegającej na produkcji betonu towarowego. Wobec tego argument taki, zawarty w końcowej części zażalenia Spółki, nie może być uwzględniony, gdyż organ podatkowy wydaje interpretację podatkową, stosownie do art. 14a Ordynacji podatkowej, na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w zapytaniu. Natomiast w zapytaniu z dnia 19 maja 2006 r. Spółka wskazała, że przyczyną niewykorzystywania przedmiotowych środków trwałych jest zaprzestanie w dwóch betoniarniach produkcji betonu towarowego. Podsumowując należy podkreślić, że z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego jednoznacznie wynika, iż podjął on decyzję o zaprzestaniu prowadzenia w dwóch betoniarniach produkcji betonu towarowego i tym samym zaniechał w chwili obecnej wykorzystywania przedmiotowych środków trwałych w prowadzonej działalności, z zamiarem wykorzystania w przyszłości tych środków w innych miejscach prowadzenia identycznej działalności. W konsekwencji braku możliwości amortyzacji tych środków, brak jest odpisów amortyzacyjnych, które stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Spółki.

2011
1
mar

Istota:

Na jakich warunkach Spółka może zbyć kasę rejestrującą w związku z zaprzestaniem działalności?

Fragment:

(...) zaprzestaniem działalności stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E W dniu 07.10.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli złożona została prośba o zajęcie stanowiska, co należy uczynić z kasą rejestrującą w związku z likwidacją przedsiębiorstwa, która następnie została uzupełniona pismem z dnia 21.10.2005r. Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Przedsiębiorstwo znajduje się aktualnie w stanie likwidacji. Kasa służyła do rejestracji sprzedaży produkowanych prefabrykatów budowlanych. Ten wycinek działalności został całkowicie zaniechany w miesiącu styczniu 2005r. W dniu 22.06.2005r. kasa została poddana czynnościom odczytania zawartości pamięci fiskalnej. Na tle takich okoliczności faktycznych Strona formułuje stanowisko, zgodnie z którym chce sprzedać kasę rejestrującą i prosi o podanie warunków na jakich można zbyć przedmiotową kasę. Odpowiadając w trybie art. 14a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, na powyższe zapytanie złożone w dniu 07.10.2005r., dotyczące udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia.

2011
1
mar

Istota:

Czy podmiot ma prawo do zwrotu podatku naliczonego?

Fragment:

Zgodnie z art. 96 ust. 6 jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik Vat zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. r 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego m. in. stanowi zgodnie z zapisem art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) w/w ustawy suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W myśl postanowień art. 87 ust. 1 w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 19 jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10, 11, 12, 16 lub 18, podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

2011
1
mar

Istota:

Jaki jest termin zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych tj. najmu lokali w nieruchomości, w sytuacji gdy nastąpiło zbycie udziału we współwłasności tej nieruchomości?

Fragment:

(...) zaprzestanie działalności naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Jednocześnie tut. Organ informuje, iż co do zasady podatek od towarów i usług jest rozliczany w okresach miesięcznych, a w przepisach dotyczących tego podatku nie funkcjonuje pojęcie „roku obrachunkowego”. Dodatkowo tut. Organ wskazuje, iż zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

2011
1
lut

Istota:

Czy mam obowiązek informowania urzędu skarbowego o czasowym zaprzestaniu płacenia składek na ZUS, a tym samym czasowym zaprzestaniu wykonywania działalności na okres dłuższy niż 30 dni? Nadmieniam, iż prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Fragment:

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.12.2004r. w sprawie obowiązku informowania organu podatkowego o czasowym zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, z której dochody opodatkowane są na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty informuje, iż zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi nie ma Pan obowiązku zawiadamiania organu podatkowego o czasowym zaptrzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli nie zlikwiduje Pan działalności gospodarczej, ciążą na Panu wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
lut

Istota:

Czy istnieje obowiązek zgłoszenia w urzędzie skarbowym przerw w prowarzeniu działalnosci gospodarczej?

Fragment:

W związku z powyższym, urzędy skarbowe jedynie w nielicznych przypadkach dotyczących wyłącznie osób opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą dysponować informacjami o czasowej przerwie w prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni.Niemożliwym jest więc wydawanie przez urzędy skarbowe zaświadczeń o zgłoszonej przez podatnika przerwie w prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż organy podatkowe takich informacji nie posiadają. W prawie podatkowym dotyczącym prowadzonej działalności gospodarczej obowiązuje bowiem zasada „samoopodatkowania" co oznacza, że podatnik podatku dochodowego ma obowiązek wykazać podstawę opodatkowania oraz obliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego należny podatek. Brak deklaracji podatkowej czy też wpłaty podatku nie zawsze oznacza, że podatnik zaprzestał prowadzenia działalności czy też ma przerwy w jej wykonywaniu. Zatem organ podatkowy nie może potwierdzać faktów, które nie są mu znane. Nie może również być mowy o "uznaniu" przez urząd skarbowy zgłoszonej przerwy. W świetle powyższego, w myśl przepisów ustaw normujących opodatkowanie prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej, nie ma obowiązku zgłaszania w urzędzie skarbowym przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej.