Zapoznanie się z dowodami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapoznanie się z dowodami. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

1. Obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu poprzez wyznaczenie terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego ciąży na organie w każdym stadium postępowania, a więc zarówno na organie pierwszej instancji, jak i na organie odwoławczym.
2. Niezastosowanie się przez organ odwoławczy lub organ prowadzący postępowanie dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji do dyspozycji art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej jest istotnym uchybieniem proceduralnym i pociąga za sobą konieczność uchylenia przez sąd administracyjny decyzji wydanej w wyniku postępowania obarczonego tą wadą.
3. W świetle przepisu art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.97.137.926) przed wydaniem decyzji organ podatkowy obowiązany jest wyznaczyć stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Fragment:

(...) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej decyzją z dnia 15 lutego 2000 r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji inspektora kontroli skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku z dnia 12 grudnia 1999 r. określającej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "W." w G. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 1994 rok. Spółka "W." w G. w odwołaniu od tej decyzji wniosła o jej uchylenie i zarzuciła naruszenie przepisów postępowania podatkowego, a mianowicie art. 123 § 1, art. 200 § l, art. 187 § 1, art. 186 § 2, 6 i 8 oraz art. 130 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ). Minister Finansów po rozpatrzeniu odwołania decyzją z dnia 27 czerwca 2000 r. Nr KS5/II/1651/218/2000/MW utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Organ odwoławczy w uzasadnieniu decyzji wskazał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwala na ustalenie, iż decyzja inspektora kontroli skarbowej z dnia 2 grudnia (...)