IPPB4/4511-17/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej zapomogi
IPPB4/4511-17/15-4/JKinterpretacja indywidualna
  1. pracownik
  2. zapomoga
  3. zwolnienie
  4. zwolnienie lekarskie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 30 marca 2015 r. (za pośrednictwem faksu: data nadania 30 marca 2015 r., data wpływu 30 marca 2015 r.) oraz pismem z dnia 31 marca 2015 r. (za pośrednictwem poczty: data nadania 1 kwietnia 2015 r., data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie telefoniczne z dnia 26 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego zapomogi pieniężnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego zapomogi pieniężnej.

Z uwagi na braki formalne, w dniu 26 marca 2015 r. telefonicznie wezwano Wnioskodawczynię (na tę okoliczność została sporządzona notatka służbowa) do uzupełnienia wniosku poprzez:

  1. doprecyzowanie stanu faktycznego o informację, czy Wnioskodawczyni posiada stosowne dokumenty potwierdzające przebycie długotrwałej choroby...
  2. przeformułowanie pytania, które winno dotyczyć indywidualnej sprawy Wnioskodawczyni oraz winno być związane z przepisami prawa podatkowego, będącymi przedmiotem interpretacji indywidualnej, oraz przyporządkowane do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku,
  3. przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego w odniesieniu do przeformułowanego pytania.

Pismem z dnia 30 marca 2015 r. (za pośrednictwem faksu: data nadania 30 marca 2015 r., data wpływu 30 marca 2015 r.) oraz pismem z dnia 31 marca 2015 r. (za pośrednictwem poczty: data nadania 1 kwietnia 2015 r., data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 14 lutego 2014 r. (45 dni) Wnioskodawczyni przebywała na zasiłku chorobowym. W dniach 13-26 maja 2014 r. (14 dni) pobierała wynagrodzenie chorobowe, w związku z pobytem w szpitalu na skutek zdiagnozowania u Niej oponiaka mózgu. W związku z niezwłocznym przebyciem operacji usunięcia oponiaka mózgu, w dniach od 27 maja 2014 r. do 10 listopada 2014 r. (168 dni) Wnioskodawczyni przebywała na zasiłku chorobowym. Z uwagi na stan zdrowia, długi okres przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz spodziewanej kontynuacji zwolnienia lekarskiego na skutek przebytej operacji usunięcia oponiaka mózgu, na pisemną prośbę koleżanek z pracy, dnia 27 czerwca 2014 r. Komisja Socjalna przyznała Wnioskodawczyni bezzwrotną zapomogę w wysokości 1.500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Od przyznanej zapomogi został potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 270 zł. Po zwróceniu przez Wnioskodawczynię uwagi na ten fakt, pracodawca odmówił skorygowania podatku od zapomogi. Wnioskodawczyni posiada informację roczną dla osoby ubezpieczonej ZUS IMIR/KRRiT, zawierającą zestawienie wypłaconych świadczeń i wynagrodzeń za czas absencji chorobowej oraz rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przyznana Wnioskodawczyni bezzwrotna zapomoga z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z przebytą operacją neurochirurgiczną (usunięcie guza mózgu) i długotrwałym zwolnieniem lekarskim – 182 dni, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, tego rodzaju zapomoga podlega zwolnieniu z podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 wskazanej ustawy, wolne od podatku są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79.

Z powołanego przepisu wynika, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie zapomogi wypłacone z tytułów wskazanych w tym przepisie, do wysokości wyznaczonej kwotą 2.280 zł w danym roku podatkowym.

Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia zapomogi, czy długotrwałej choroby. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku definicjami występującymi w słownikach języka polskiego. Powołując się na językowe znaczenie wyrazów, przez zapomogę należy rozumieć jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z ważnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast przez długotrwałą chorobę należy rozumieć chorobę wymagającą długotrwałego leczenia w sposób stały lub przez długi okres, mającą długotrwały przebieg.

Analizując, więc czy choroba jest długotrwała nie sposób odwołać się do konkretnych ram czasowych przesądzających o tym jak długo ma ona trwać, by możliwe było objęcie zapomogi wypłaconej w związku z tą chorobą zwolnieniem z opodatkowania. Z medycznego punktu widzenia długotrwałe choroby, to choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone. Tym samym, to podmiot dokonujący wypłaty omawianego świadczenia zobowiązany jest do analizowania każdego przypadku indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

Podkreślić należy, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest zapisów określających sposób dokumentowania zdarzeń uprawniający do skorzystania z ww. zwolnienia od podatku. Skoro zatem ustawa nie wymaga szczególnego udokumentowania tych zdarzeń należy, kierując się przepisem art. 180 ustawy Ordynacja podatkowa, jako dowód dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Zasadność wypłaty zapomogi powinna być udokumentowana aktualnymi dowodami, potwierdzającymi stan faktyczny. W przypadku długotrwałej choroby fakt jej zaistnienia może być zatem udokumentowany np. zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę, jak i również orzeczeniem o niepełnosprawności.

Z treści stanu faktycznego i uzupełnienia wniosku wynika, że z uwagi na stan zdrowia, długi okres przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz spodziewanej kontynuacji zwolnienia lekarskiego na skutek przebytej operacji usunięcia oponiaka mózgu, na pisemną prośbę koleżanek z pracy, dnia 27 czerwca 2014 r. Komisja Socjalna przyznała Wnioskodawczyni bezzwrotną zapomogę w wysokości 1.500 zł brutto. Wnioskodawczyni posiada informację roczną dla osoby ubezpieczonej ZUS IMIR/KRRiT, zawierającą zestawienie wypłaconych świadczeń i wynagrodzeń za czas absencji chorobowej oraz rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek.

Wskazać należy, że podanie koleżanek, długotrwałe zwolnienie lekarskie, czy też informacja roczna dla osoby ubezpieczonej ZUS IMIR/KRRiT, zawierająca zestawienie wypłaconych świadczeń i wynagrodzeń za czas absencji chorobowej oraz rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek nie mogą stanowić dokumentu dającego podstawę do uznania, że wypłacona pomoc jest związana z długotrwałą chorobą. Ze zwolnienia korzystać mogą tylko takie zapomogi, które zostały wypłacone w związku z długotrwałą chorobą, pod warunkiem udokumentowania przez osobę starającą się o świadczenie faktu długotrwałej choroby stosownymi dowodami, bowiem ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W przypadku braku należytego udokumentowania, zapomoga otrzymana przez pracownika podlega opodatkowaniu.

Reasumując, bezzwrotna zapomoga pieniężna przyznana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z przebytą operacją neurochirurgiczną i długotrwałym zwolnieniem lekarskim będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostanie przez Wnioskodawczynię odpowiednio udokumentowana, np. wydanym przez lekarza specjalistę zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym fakt przebycia długotrwałej choroby.

W niniejszej sprawie zaznaczyć jednak należy, że Organ podatkowy dokonuje interpretacji indywidualnej, przyjmując za Wnioskodawczynią ściśle określony stan faktyczny/zdarzenie przyszłe. Organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie prowadzi bowiem postępowania podatkowego z ustawy Ordynacja podatkowa, w którym mógłby gromadzić i analizować dowody. Wobec czego, nie jest uprawniony do analizowania zwolnienia podatkowego w oparciu o wskazane w stanie faktycznym i uzupełnieniu dokumenty. Obowiązek udowodnienia ciąży na podatniku, tj. osobie, która zamierza skorzystać ze zwolnienia. Zaś indywidualna interpretacja przepisów prawa jest jedynie przedstawieniem poglądu organu dotyczącego rozumienia treści przepisów.

Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do zwolnienia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.