IPPB4/415-705/14-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z wypłatą stypendium socjalnego, stypendium naukowego i stypendium doktoranckiego oraz zapomogi, przyznawanych w ramach Programu, Fundacja jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C?
IPPB4/415-705/14-2/JK2interpretacja indywidualna
 1. studenci
 2. stypendia
 3. zapomoga
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest:

 • nieprawidłowe - w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 40b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do stypendiów wypłacanych doktorantom oraz sporządzenia informacji PIT-8C z tytułu wypłaty stypendiów dla studentów i doktorantów,
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca („Fundacja”) realizuje cele, które zgodnie z treścią jej Statutu obejmują w szczególności:

 1. działalność w zakresie pomocy społecznej zmierzającą do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, w szczególności:
  1. pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  2. opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
  3. przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
  4. opiekę i wsparcie osób chorych,
  5. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
 2. działalność oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, w szczególności:
  1. wszelkie działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
  2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i prawnej,
  3. pielęgnowanie polskości,
  4. upowszechnianie wiedzy o wolnościach i prawach człowieka,
  5. upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenta,
  6. upowszechnianie wiedzy o rodzicielstwie;
 3. działalność naukową i naukowo-techniczną w szczególności w zakresie działań zmierzających do:
  1. rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności, przedsiębiorczości i gospodarki,
  2. wdrażania nowych rozwiązań technicznych w różnych obszarach życia społecznego, w tym w gospodarce;
 4. dobroczynność.

Statut Fundacji przewiduje, że powyższe cele Fundacja realizuje w szczególności poprzez udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej, obejmującej m.in. udzielanie darowizn, przyznawanie stypendiów.

Fundacja zamierza realizować Program „PROStudent” (dalej „Program”). Regulamin Programu zostanie uchwalony przez Zarząd Fundacji i zostanie opublikowany na jej stronie internetowej.

Ideą Programu jest niesienie pomocy finansowej osobom kształcącym się na studiach wyższych oraz studiach doktoranckich, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wyrównanie szans tych osób, a przez to działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego oraz walki z wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w obszarach takich jak oświata i wychowanie, nauka i technika, kultura fizyczna i sport, opieka i pomoc społeczna.

Celem Programu jest pomaganie osobom kształcącym się na studiach wyższych oraz studiach doktoranckich prowadzonych przez publiczne i niepubliczne szkoły wyższe oraz szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, a także osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej realizujące zadania placówek oświatowo-wychowawczych lub edukacyjnych, w zakresie szkolnictwa wyższego bądź edukacji podyplomowej (dalej zwanych „Szkołami”, a osoby te Studentami, Doktorantami lub Beneficjentami), którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej w tym materialnej, a brak między innymi - środków finansowych ogranicza im zdolność podjęcia nauki bądź znacząco uniemożliwia pokrycie kosztów z nią związanych. Kryteria przyznawania konkretnych form pomocy finansowej, w tym stopień trudności sytuacji materialnej, definiują zapisy regulaminu dotyczące poszczególnych form pomocy finansowej przewidzianej przez Program.

Do udziału w Programie uprawnione są tylko osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 35 roku życia. Z zastrzeżeniem warunków określonych w regulaminie, Programem objęci mogą zostać:

 • studenci studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych, którzy mogą ubiegać się o stypendium socjalne, naukowe lub zapomogę,
 • doktoranci (osoby formalnie przyjęte na studia doktoranckie prowadzone przez Szkołę), którzy mogą ubiegać się o stypendium socjalne, doktoranckie lub zapomogę.

Beneficjenci muszą mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie muszą być obywatelami polskimi.

W ramach pomocy udzielanej na podstawie Programu ww. potencjalni Beneficjenci mogą ubiegać się o przyznanie:

 1. stypendium socjalnego;
 2. stypendium naukowego;
 3. stypendium doktoranckiego;
 4. zapomogi.

Beneficjent może otrzymywać Stypendium socjalne, naukowe, doktoranckie lub zapomogę przez okres trwania studiów. Ukończenie studiów powoduje ustanie prawa do otrzymywania pomocy finansowej od Fundacji.

Stypendium socjalne może otrzymać student lub doktorant, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód nie pozwala na pokrycie co najmniej 50% przewidywanych miesięcznych wydatków. Stypendium socjalne Student lub Doktorant może przeznaczyć w szczególności na: zakup artykułów spożywczych, artykułów higienicznych i toaletowych, środków czystości, lekarstw i innych materiałów medycznych, artykułów papierniczych, książek edukacyjnych i dydaktycznych, zakwaterowanie, czesne oraz dojazdy do Szkoły.

Stypendium socjalne Student lub Doktorant może otrzymać począwszy od pierwszego roku studiów. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od 1 września do 30 czerwca), może być jednak przyznane na okres krótszy bądź dłuższy.

Podstawą do oceny sytuacji materialnej Studenta lub Doktoranta jest wysokość udokumentowanych dochodów, przypadających miesięcznie na osobę w rodzinie Studenta oraz wydatków, w tym wysokość czesnego, które Student obowiązany jest płacić, a które ma wpływ na jego sytuację materialną oraz sytuację rodzinną i inne stale ponoszone koszty. Wysokość dochodu wszystkich członków rodziny Student lub Doktorant poświadcza we właściwym Urzędzie Skarbowym lub w przypadku rodziny utrzymującej się z gospodarstwa rolnego w Urzędzie Gminy.

Stypendium naukowe Fundacja przyznaje Studentom szczególnie uzdolnionym, wyróżniającym się wyjątkowymi predyspozycjami, talentem i pracowitością skutkującą bardzo dobrymi wynikami w nauce, określonymi w Regulaminie Programu, będącym w trudnej sytuacji materialnej, których dochód nie pozwala na pokrycie co najmniej 30% przewidywanych miesięcznych jego wydatków.

Stypendium naukowe Student może przeznaczyć w szczególności na zakup pomocy naukowych, sprzętów sportowych, instrumentów muzycznych, pokrycie kosztów uczestnictwa w kursach, np. językowych, szkoleniach, kolach naukowych, pokrycie kosztów uczestnictwa w dodatkowych zajęciach np. na basenie oraz czesne.

Stypendium naukowe może otrzymać Student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów;
 2. nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, uzyskał w poprzednim roku studiów średnią nie niższą niż 4.5, w tym zaliczył w terminie wszystkie przedmioty objęte programem studiów dla poprzedniego roku studiów; przy czym Fundacja może wziąć pod uwagę odmienne zasady liczenia średniej na poszczególnych kierunkach i uwzględnić średnią niższą. W przypadku niższej średniej Fundacja może wziąć pod uwagę specjalne osiągnięcia kandydata np.: publikacje, konkursy, udział w konferencjach naukowych.

Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności na realizację badań, uczestnictwo w konferencjach naukowych, czy pokrycie kosztów przewodu doktorskiego.

Doktorant w ramach wstępnej weryfikacji zobligowany jest przedstawić Fundacji dodatkową dokumentację dostarczoną osobiście bądź przesłaną pocztą zwykłą, zawierającą koncepcję rozprawy doktorskiej, w tym problemu badawczego, celów, przyjętych metod badawczych, charakterystyki planowanych badań, harmonogramu pracy; życiorys oraz charakterystykę dotychczasowego dorobku Doktoranta; kopię pisemnej zgody promotora na sprawowanie opieki naukowej nad Doktorantem.

Przyznanie Doktorantowi Stypendium doktoranckiego wymaga regularnego, raz na semestr, przedstawiania Fundacji sprawozdania z postępów prac, które zostały zrealizowane w czasie pobierania takiej pomocy finansowej wraz z planem pracy na kolejny semestr zaakceptowany przez promotora Doktoranta.

Dodatkowym warunkiem utrzymania Stypendium doktoranckiego jest wywiązanie się Doktoranta z obowiązków dydaktycznych lub/i organizacyjnych zleconych przez daną Szkolę, na poświadczenie czego Doktorant zobowiązany jest przekazywać raz na semestr wykaz zrealizowanych zajęć/prowadzonych seminariów i innych, poświadczony przez promotora lub upoważnionego pracownika dziekanatu.

Zapomoga może być przyznana Studentowi lub Doktorantowi, który został już wpisany na listę Beneficjentów Programu i u którego zachodzi jedna z następujących przesłanek:

 • znalazł się w trudnej sytuacji losowej (za sytuację losową uznaje się np.: kradzież, pożar, powódź; utratę pracy przez Studenta bądź członka jego Rodziny w skutek czego jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu);
 • znalazł się w trudnej sytuacji zdrowotnej (np.: wykryto u niego ciężką chorobę, ucierpiał w wypadku);
 • znalazł się w trudnej sytuacji rodzinnej (np.: został sierotą, półsierotą, matką bądź ojcem samotnie wychowującym dziecko; wykryto ciężką chorobę u członka jego Rodziny w skutek czego jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu).

O zapomogę można się starać w ciągu 1 miesiąca od daty zaistnienia nagłego zdarzenia, o którym mowa powyżej. Zapomoga związana jest z jednym zdarzeniem nagłym i przyznawana jest jednorazowo w związku z tym jednym zdarzeniem. Możliwe jest otrzymanie kilku zapomóg, jeżeli ich przyznanie uzasadnia zaistnienie kilku wyżej wymienionych okoliczności. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wypłatą stypendium socjalnego, stypendium naukowego i stypendium doktoranckiego oraz zapomogi, przyznawanych w ramach Programu, Fundacja jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Fundacja nie jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C w związku z wypłatą przyznawanych w ramach Programu:
  • stypendium socjalnego, stypendium naukowego i stypendium doktoranckiego - w przypadku, gdy wysokość tych stypendiów, otrzymanych w roku podatkowym przez jednego beneficjenta, nie przekracza 3.800 zł,
  • zapomogi, w przypadku gdy jej wysokość otrzymana w roku podatkowym przez jednego beneficjenta nie przekracza 2.280 zł;
 2. Fundacja jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C w związku z wypłatą przyznawanych w ramach Programu stypendium socjalnego, stypendium naukowego i stypendium doktoranckiego oraz zapomogi w przypadku, gdy ich kwoty przekraczają wartości wskazane powyżej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42a updof, „Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (...)”.

Z przepisu tego wynika, że podmioty dokonujące wypłaty należności stanowiących przychody z innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof), od których nie są obowiązane pobierać podatku ani zaliczki na podatek, są obowiązane do sporządzenia informacji PIT-8C o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - chyba że dochody te są zwolnione od podatku.

Według Wnioskodawcy, nie budzi wątpliwości, że przyznawane przez Fundację w ramach Programu stypendia socjalne, naukowe i doktoranckie) oraz zapomogi stanowią przychody z innych źródeł, jak również to, że Fundacja w związku z wypłatą tych świadczeń nie jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, ani zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że w zakresie, w jakim nie są one zwolnione od podatku dochodowego, ich wypłata wiąże się z obowiązkiem sporządzenia informacji PIT-8C.

Uwzględniając powyższe, Wnioskodawca uważa, że wymienione świadczenia są objęte zwolnieniami od podatku dochodowego przewidzianymi w art. 21 ust. 1 updof (do wysokości kwot przewidzianych w tych przepisach).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b updof, wolne od podatku są bowiem „stypendia dla uczniów i studentów”, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł”.

Zakresem zastosowania tego przepisu objęte są zatem m.in.:

 • stypendia,
 • przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego,
 • na podstawie regulaminów, które:zostały zatwierdzone przez organy statutowe oraz
 • udostępnione do publicznej wiadomości np. za pomocą Internetu.

Art. 21 ust. 1 pkt 40b) updof nie definiuje użytego w nim pojęcia „stypendiów”, niemniej jednak z samej jego treści wynika, że posługuje się nim w szerokim, potocznym znaczeniu (zgodnie z Uniwersalnym słownikiem języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 r., „stypendium” to „okresowa pomoc finansowa z funduszów państwowych, społecznych i prywatnych, głównie dla studentów, uczniów, pracowników nauki i artystów”), a co za tym idzie, zakres jego zastosowania nie ogranicza się do stypendiów wypłacanych na podstawie odrębnych przepisów (ich dotyczą art. 21 ust. 1 pkt 39 updof). Brak jest zatem podstaw do odmowy zakwalifikowania stypendiów przyznawanych przez Fundację na podstawie Programu jako „stypendiów” w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 40b updof.

Z kolei w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), do którego odsyła art. 21 ust. 1 pkt 40b updof, wymienione są m.in.:

 1. „niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku
  - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia”.

Nie budzi zatem wątpliwości według Wnioskodawcy, że Fundacja jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Mając przy tym na uwadze, że w ramach Programu stypendia przyznawane będą na podstawie Regulaminu:

 • uchwalonego przez uprawniony statutowy organ Fundacji (Zarząd) oraz
 • udostępnionego do publicznej wiadomości za pomocą Internetu - na stronie internetowej Fundacji
  - oznacza to, że przedmiotowe stypendia spełniają wszystkie przesłanki zwolnienia ich od podatku dochodowego przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 40b) updof, tzn. są przyznane przez organizację, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez jej organ statutowy i udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu.

W konsekwencji stanowią one dla osoby je otrzymującej przychód zwolniony od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł. W przypadku zatem, gdy kwoty wypłacanych danej osobie w ramach Programu stypendiów nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 3.800 zł, Fundacja w związku z ich wypłatą nie będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C.

Odnosząc się z kolei do wypłacanych w ramach Programu zapomóg, należy zwrócić uwagę na art. 21 ust. 1 pkt 26 updof, zgodnie z którym wolne od podatku są „zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79”.

Podobnie jak w przypadku „stypendiów”, w przepisach updof brak jest definicji „zapomogi”. W związku z tym należy odwołać się do słownikowej definicji tego pojęcia. Zgodnie z nią (Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 r.), „zapomoga” to „bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana komuś, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej; zasiłek, wsparcie”.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodów, z których pochodzą dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zawiera art. 10 ust. 1 ww. ustawy, gdzie m. in. w pkt 9 wymienia się inne źródła.

Przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Użycie w tym przepisie słowa „w szczególności” oznacza, że jest to wyliczenie przykładowe.

Zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy podatkowej, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

Z powyższego wynika, że zwolnienie z opodatkowania stypendiów – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł – zawarte w powołanym wyżej przepisie ustawy, może być zastosowane w sytuacji, jeżeli:

 • świadczenia te otrzymają osoby posiadające status ucznia lub studenta,
 • wysokość i zasady udzielania tych świadczeń są określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, bądź
 • świadczenia te są przyznane przez organizacje, o których mowa we wskazanych przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego na podstawie regulaminów zatwierdzających przez organy statutowe udostępnionych do publicznej wiadomości we wskazanych formach.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy normuje sytuacje, w których wysokość i zasady udzielania stypendium są określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, bądź stypendium jest przyznawane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy, organizacjami pozarządowymi są:

 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku
  - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które:
  - nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Z treści wniosku wynika, że Fundacja zamierza realizować Program „PROStudent”, którego regulamin Programu zostanie uchwalony przez Zarząd Fundacji i zostanie opublikowany na jej stronie internetowej. Do udziału w Programie uprawnione są tylko osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 35 roku życia. Z zastrzeżeniem warunków określonych w regulaminie, Programem objęci mogą zostać studenci studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych, którzy mogą ubiegać się o stypendium socjalne lub naukowe oraz doktoranci (osoby formalnie przyjęte na studia doktoranckie prowadzone przez Szkołę), którzy mogą ubiegać się o stypendium socjalne lub doktoranckie. Beneficjenci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium naukowego oraz stypendium doktoranckiego. Fundacja jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

W omawianej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało zdefiniowane, co należy rozumieć pod pojęciem „student”. Precyzyjne znaczenie pojęciu „student” nadają przepisy art. 2 ust. 1 pkt 5) i 18k) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 5) ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, użyte w tej ustawie określenie studia wyższe oznacza:

 • studia pierwszego stopnia,
 • studia drugiego stopnia lub
 • jednolite studia magisterskie.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10) cytowanej ustawy, określenie studia trzeciego stopnia oznacza studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.

Przez „studenta” w świetle art. 2 ust. 1 pkt 18k) wskazanej ustawy należy rozumieć osobę kształcącą się na studiach wyższych.

Natomiast stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 18l) ww. ustawy, przez „doktoranta” należy rozumieć uczestnika studiów doktoranckich.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że zakres znaczeniowy pojęcia „student” nie obejmuje doktorantów, czyli uczestników studiów doktoranckich, ponieważ są to studia trzeciego stopnia.

Zatem mając na uwadze przywołane uregulowania prawne zwolnione od podatku będą stypendia przyznawane przez Fundację dla osób posiadających status studenta. Przedmiotowe zwolnienie nie będzie miało natomiast zastosowania do stypendiów wypłacanych doktorantom. Bowiem należy wskazać, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe stanowią wyjątek od zasady powszechności i równości opodatkowania, a co za tym idzie, jakakolwiek wykładnia rozszerzająca przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy stypendia przyznawane osobom posiadającym status studenta są zwolnione do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek wynikających z ww. artykułu. Zatem brak jest podstaw do zastosowania wykładni rozszerzającej i uwzględnienia stypendiów wypłacanych doktorantom, jako korzystających z przedmiotowego zwolnienia.

Powyższe oznacza, że wypłata stypendium doktorantom, skutkuje powstaniem u danego Beneficjenta przychodu z tzw. „innych źródeł”, o którym mowa w ww. art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy. W konsekwencji, Fundacja zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 42a cyt. ustawy, winna wystawić i przekazać informację PIT-8C na osobę, której faktycznie udzielono pomocy w postaci stypendium (dla doktorantów).

Zatem mając na uwadze powyższe oraz przywołane uregulowania prawne zwolnione od podatku będą stypendia przyznawane przez Fundację dla studentów do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek wynikających z ww. artykułu.

W przypadku, gdy stypendia spełniają przesłanki do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to płatnik na podstawie art. 35 ust. 10 ww. ustawy ma obowiązek w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Informacja o wypłaconym stypendium powinna zostać sporządzona na druku PIT-8C – Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Wzór nowego formularza PIT-8C został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1054).

W przypadku stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, w kwocie przekraczającej 3.800 zł w roku podatkowym mają zastosowanie odpowiednie ustępy art. 35 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane: jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b). Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1–1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty.

Ww. zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ustala się bez uwzględnienia 20% kosztów uzyskania przychodu.

Z ust. 9 powyższego artykułu wynika, że zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 3–8, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika.

Kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a. (art. 38 ww. ustawy)

W myśl art. 38 ust. 1a powyższej ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R).

Zgodnie z art. 35 ust. 10 ustawy, płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru (na druku PIT-8C), i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37. Nie sporządza się informacji PIT-8C, jeżeli osoba otrzymująca stypendium złoży płatnikowi do 10 stycznia roku następnego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-12), że nie osiągała innych dochodów poza dochodami uzyskanymi od płatnika, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e wówczas zgodnie z art. 37 ustawy, płatnik będzie zobowiązany do sporządzenia rocznego obliczenia podatku PIT-40.

W konsekwencji, stypendia wypłacane przez Fundację studentom będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł. W przypadku stypendiów dla studentów, których wysokość przekroczy w roku podatkowym 3.800 zł, Fundacja ma obowiązek poboru zaliczek miesięcznych na podatek zgodnie z art. 35 ww. ustawy. Natomiast wypłata stypendium dla doktorantów nie będzie podlegała zwolnieniu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 40b) ww. ustawy, tym samym będzie skutkowała powstaniem u doktorantów przychodu z innych źródeł. Fundacja ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z tytułu wypłacenia stypendiów dla studentów i doktorantów. Informacja ta powinna obejmować także stypendia, do których ma zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 40b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z wniosku wynika również, że Wnioskodawca będzie także wypłacał studentom i doktorantom zapomogi. Zapomoga może być przyznana Studentowi lub Doktorantowi, który został już wpisany na listę Beneficjentów Programu i u którego zachodzi jedna z następujących przesłanek:znalazł się w trudnej sytuacji losowej (za sytuację losową uznaje się np.: kradzież, pożar, powódź; utratę pracy przez Studenta bądź członka jego Rodziny w skutek czego jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu); znalazł się w trudnej sytuacji zdrowotnej (np.: wykryto u niego ciężką chorobę, ucierpiał w wypadku); znalazł się w trudnej sytuacji rodzinnej (np.: został sierotą, półsierotą, matką bądź ojcem samotnie wychowującym dziecko; wykryto ciężką chorobę u członka jego Rodziny w skutek czego jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79.

W powołanym powyżej przepisie ustawodawca wymienił przypadki, których wystąpienie umożliwia zwolnienie zapomogi z podatku dochodowego. Tak więc ze zwolnienia korzystają zapomogi otrzymane w związku z zaistnieniem określonych sytuacji, tj.:

 • indywidualnego zdarzenia losowego,
 • klęski żywiołowej,
 • długotrwałej choroby,
 • śmierci.

Zarówno powołany wyżej przepis jak również inne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „zapomoga” czy „zdarzenie losowe”. W orzecznictwie podatkowym wskazuje się, że w sytuacji, gdy w prawie podatkowym termin użyty w przepisach nie jest bliżej określony, to wykładnia takiego pojęcia winna odbywać się przy zastosowaniu wykładni językowej lub zgodnie ze znaczeniem jakie ma ono w języku potocznym.

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego, „zapomoga” to bezzwrotna pomoc finansowa udzielana osobom fizycznym zwykle w związku ze zdarzeniem losowym.

Z kolei, pod pojęciem „indywidualnego zdarzenia losowego” można rozumieć wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności, jak np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu itp.

Należy przy tym zauważyć, że cechą charakterystyczną zapomogi jest, że jest to świadczenie jednorazowe mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z różnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, a podstawą do zastosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych jest stwierdzenie faktu wystąpienia określonego zdarzenia.

Podmiot wypłacający zapomogę powinien każdorazowo oceniać, czy przesłanki do jej otrzymania przez podatnika mieszczą w przypadkach wymienionych w tym przepisie oraz czy kwota zapomogi nie przekracza wskazanego limitu. W przypadku braku należytego udokumentowania zdarzenia, zapomoga otrzymana przez pracownika podlega opodatkowaniu.

Ze zwolnienia korzystają jedynie zapomogi wypłacane w związku z określonymi w pkt 26 zdarzeniami.

Z powyższego wynika, że podmiot dokonujący wypłaty przyznanej zapomogi zobowiązany jest do analizowania każdego przypadku indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. Ze zwolnienia korzystać mogą zatem tylko takie zapomogi (do wysokości wyznaczonej kwotą 2.280 zł w danym roku podatkowym), które zostały wypłacone w związku z „indywidualnym zdarzeniem losowym”, pod warunkiem udokumentowania przez osobę starającą się o świadczenie podlegające zwolnieniu tego zdarzenia stosownymi dowodami, bowiem ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Zatem przyjmując za Wnioskodawcą, że zapomoga związana jest ze zdarzeniem nagłym i przyznawana jest jednorazowo w związku z tym jednym zdarzeniem oraz wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku, należy stwierdzić, że wypłata zapomogi studentom i doktorantom będzie korzystała ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. W tym przypadku Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C. Natomiast obowiązek wystawienia informacji PIT-8C Wnioskodawca będzie musiał spełnić w sytuacji przekroczenia powyższego limitu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.