ILPB2/4511-1-1222/15-3/DJ | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej od fundacji zapomogi.
ILPB2/4511-1-1222/15-3/DJinterpretacja indywidualna
 1. beneficjent
 2. fundacje
 3. zapomoga
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2015 r. (data wpływu 3 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem dnia 4 stycznia 2016 roku (data wpływu 8 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej od fundacji zapomogi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej od fundacji zapomogi.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

We wrześniu 2013 r. Wnioskodawczyni przeszła na rentę chorobową zgodnie z orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy (jest po autotransplantacji szpiku kostnego na skutek choroby nowotworowej). Ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zainteresowana pracowała w koncernie, który pochodzi z Austrii i były pracodawca wiedząc, że znalazła się w ciężkiej sytuacji życiowej zasugerował, aby Wnioskodawczyni wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Fundacji Koncernu. Wniosek o zapomogę został pozytywnie rozpatrzony i Zainteresowanej przyznano comiesięczną, dobrowolną i odwołalną zapomogę dla każdej z córek po 110 EUR miesięcznie. Aby Fundacja zastosowała zwolnienie w podatku u źródła, musi wysyłać do Wnioskodawczyni deklarację ZS-QU1, którą Zainteresowana podpisuje i odsyła. Ostatniego dnia miesiąca Zainteresowana otrzymuje na swoje konto bankowe dwa przelewy w polskich złotych o równowartości 110 EUR na każdą z córek.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie podania Wnioskodawczyni informuje, że dochody, o których mowa we wniosku są dochodami Zainteresowanej. Fundacja na wniosek Zainteresowanej (analiza sytuacji materialnej, zaświadczenie o przejściu na rentę i uzyskaniu stopnia niepełnosprawności) udzieliła Wnioskodawczyni dobrowolnej, odwołalnej, comiesięcznej zapomogi na będące na utrzymaniu Wnioskodawczyni córki niepełnoletnie.

Celem Fundacji jest wpieranie pracowników, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy i jak otrzymywany dochód należy wykazywać w PIT...
 2. Czy w razie opodatkowania dołączać PIT/M, jako dochody dzieci...

Zdaniem Wnioskodawczyni – otrzymywana zapomoga na dzieci może się kwalifikować pod art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOF, ponieważ Wnioskodawczyni znalazła w Internecie podobne indywidualne interpretacje, gdzie zastosowano zwolnienia opodatkowania (sygn. IPTPB2/4511-110/15-6/MP, ITPB2/415-252/12/ENB, IPTPB2/415-268/13-4/TS). Otrzymywana zapomoga może się również kwalifikować pod art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PDOF.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni uważa, że otrzymywany dochód będzie się kwalifikować pod art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PDOF. Odnośnie drugiego pytania zdaniem Zainteresowanej są to dochody Wnioskodawczyni i nie należy dołączać PIT/M.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodów, z których pochodzą dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zawiera art. 10 ust. 1 ww. ustawy, gdzie m.in. w pkt 9 wymienia się inne źródła.

Przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w tym przepisie słowa „w szczególności” oznacza, że jest to wyliczenie przykładowe.

W rozumieniu powyższych przepisów, przekazanie beneficjentowi przez Fundację świadczeń finansowej pomocy w formie zapomogi będzie stanowiło dla beneficjenta przychód „z innych źródeł”.

Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawczyni otrzymała dofinansowanie – comiesięczną zapomogę dla każdej z dwóch córek z Fundacji, która ma siedzibę w Austrii. W związku z wypłatą przedmiotowego świadczenia, Zainteresowana rozważa skorzystanie ze zwolnienia na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 8 lub art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego należy odnieść się do możliwości zastosowania w tej sytuacji zwolnienia ww. świadczenia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy, który mówi, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Natomiast zgodnie z art. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 114, z późn. zm.) świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
 3. zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
 • 3a. świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;
 1. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
 2. świadczenie rodzicielskie.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny Zainteresowana wskazała, że otrzymała zapomogę, a zatem analizując treść ww. przepisu należy zauważyć, że zwolnieniu podlegają zapomogi, wypłacone przez gminy. W związku z tym, należy stwierdzić, że przedmiotowe świadczenie nie będzie objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ podmiotem wypłacającym zapomogę jest fundacja zagraniczna, a nie gmina.

W ocenie Wnioskodawczyni otrzymywany dochód (zapomoga) kwalifikować się będzie do zastosowania w tej sytuacji zwolnienia ww. świadczenia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy, zgodnie z którym zaliczamy tutaj zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79.

W powołanym przepisie ustawodawca rozgraniczył przypadki, w związku z którymi przyznane zapomogi zwolnione są z podatku dochodowego. Jednym z takich przypadków jest „indywidualne zdarzenie losowe”, innym – „ długotrwała choroba”. Przy czym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „zdarzenie losowe”, „zapomoga” czy długotrwała choroba”. Zatem wykładnia tych pojęć winna odbywać się przy zastosowaniu wykładni językowej lub zgodnie ze znaczeniem jakie te terminy mają w języku potocznym.

Według słowników języka polskiego, pod pojęciem „indywidualnego zdarzenia losowego” można rozumieć wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności jak np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, śmierć.

Natomiast termin „zapomoga” to bezzwrotna pomoc finansowa udzielana osobom fizycznym zwykle w związku ze zdarzeniem losowym.

Cechą charakterystyczną zapomogi jest, że jest to świadczenie mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z różnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, a podstawą do zastosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych jest stwierdzenie faktu wystąpienia określonego zdarzenia.

Należy zauważyć, że podmiot wypłacający zapomogę powinien każdorazowo oceniać, czy przesłanki do jej otrzymania przez podatnika mieszczą się w przypadkach wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz, czy kwota zapomogi nie przekracza wskazanego limitu. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest zapisów określających sposób dokumentowania zdarzeń uprawniających do skorzystania z ww. zwolnienia od podatku. Skoro zatem ustawa nie wymaga szczególnego udokumentowania tych zdarzeń należy, kierując się przepisem art. 180 ustawy Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), jako dowód dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Zasadność wypłaty zapomogi powinna być udokumentowana aktualnymi dowodami, potwierdzającymi stan faktyczny.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i zwróciła się o dofinansowanie do byłego pracodawcy do Fundacji Koncernu. Zapomoga ta została udzielona Wnioskodawczyni na rzecz Jej córek w związku z chorobą i całkowitą niezdolnością do pracy Zainteresowanej.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy, zasadnym jest uznać, że ww. zapomoga wypłacona w związku z trudną sytuacją życiową w jakiej znalazła się była pracownica (Wnioskodawczyni) na skutek długotrwałej choroby jest zwolniona od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kwoty określonym w tym przepisie, tj. do kwoty 2 280 zł. Nadwyżka ponad tę kwotę, podlega opodatkowaniu i jest traktowana jako przychód podatnika – należy ją wykazać w formularzu podatkowym właściwym dla źródła dochodów jako „inne źródła”.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych wyżej przepisów prawa stwierdzić można, że otrzymana zapomoga nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy, do kwoty określonej w tym przepisie, tj. do kwoty 2 280 zł. Natomiast dopiero po przekroczeniu limitowanych kwot ww. świadczenie w wysokości przewyższającej wspomniany limit stanowi dochód podlegający podatkiem dochodowym od osób fizycznych i należy zakwalifikować je jako przychód „z innych źródeł” zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

W niniejszej sprawie nie należy dołączać załącznika PIT/M do zeznania podatkowego, ponieważ zapomoga została przyznana Wnioskodawczyni, a nie dzieciom - czyli nie są to dochody małoletnich dzieci.

Ponadto informuje się również, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony, do oceny dokumentów załączonych do wniosku; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego, przedstawionym przez Zainteresowaną i stanowiskiem Zainteresowanej.

Z kolei, odnosząc się powołanych w treści wniosku interpretacji indywidualnych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.