IBPB-2-2/4511-61/16/ZuK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca otrzymując zapomogę jest objęty zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IBPB-2-2/4511-61/16/ZuKinterpretacja indywidualna
  1. zapomoga
  2. związek zawodowy
  3. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 17 grudnia 2015 r. (data otrzymania 24 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 8 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczeń wypłacanych członkom związków zawodowych z funduszy tych związków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczeń wypłacanych członkom związków zawodowych z funduszy tych związków

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 24 lutego 2016 r. Znak: IBPB-2-2/4511-61/16/ZuK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 8 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Organizacja Podzakładowa uchwałą postanowiła o możliwości udzielenia osobom pokrzywdzonym z tytułu niezrealizowanych wyjazdów na wycieczki i wczasy, na które dokonano wpłaty za pośrednictwem związku i w jego siedzibie, zapomogi w wysokościach zależnych od wpłacanych środków finansowych na ww. wyjazdy. Wnioskodawca jest członkiem Organizacji Podzakładowej i zamierza skorzystać z powyższej możliwości i złożyć wniosek o przyznanie zapomogi.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że otrzymane przez niego świadczenie (zapomoga) nie będzie miało związku z działalnością socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych sfinansowanych w całości z funduszy związkowych.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca otrzymując zapomogę jest objęty zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie przyszłym będzie objęty zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – źródłem przychodów są tzw. „inne źródła”.

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 ww. ustawy – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty a nie zamknięty i wyczerpujący i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. Innymi słowy, przychody niemieszczące się w źródłach przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ww. ustawy i niewymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych przewidzianych w tej ustawie stanowią przychody z innych źródeł. Zatem o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić – co do zasady – w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Z przedstawionego we wniosku oraz uzupełnienia wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca jest członkiem Organizacji Podzakładowej, która postanowiła o możliwości udzielenia osobom pokrzywdzonym z tytułu niezrealizowanych wyjazdów na wycieczki i wczasy, na które dokonano wpłaty za pośrednictwem związku i w jego siedzibie, zapomogi w wysokościach zależnych od wpłacanych środków finansowych na ww. wyjazdy. Wnioskodawca wskazał, że otrzymana zapomoga nie będzie miała związku z działalnością socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych sfinansowanych w całości z funduszy związkowych. Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o przyznanie ww. zapomogi.

W sytuacji, gdy źródłem finansowania świadczeń są środki z funduszy związków zawodowych przychód ten może być zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zostaną spełnione wszystkie przesłanki zawarte w tym przepisie.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że – zwalnia się od podatku dochodowego, wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

W myśl postanowień art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 111 ze zm.) – działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Zatem zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwe jest jedynie wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

  • świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego bądź pieniężnego,
  • świadczenie jest finansowane ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych.

Skoro – jak wskazał Wnioskodawca – otrzymane świadczenie nie będzie miało związku z działalnością socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych to zastosowania nie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostanie spełniona jedna z przesłanek koniecznych do zastosowania ww. zwolnienia.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł.

Zatem zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest możliwe jedynie wówczas, gdy spełnione zostaną następujące przesłanki:

  • zapomoga wypłacana jest z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej,
  • świadczenie ma charakter pieniężny,
  • pracownicy należą do organizacji związkowej.

Zapomoga nie może przekroczyć w ciągu roku podatkowego kwoty 638 zł.

Skoro zatem Wnioskodawca jest członkiem organizacji związkowej a otrzymane świadczenie będzie wypłacane z jej funduszy to nie ma przeszkód do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeżeli jednak pracownik otrzyma kwotę zapomogi większą niż 638 zł, różnicę winien wykazać w zeznaniu podatkowym jako przychód z innych źródeł i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić podatek obliczony według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.