Zapomoga pieniężna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapomoga pieniężna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
28
mar

Istota:

Czy wypłacone świadczenie socjalne emerytowi Policji w postaci zapomogi pieniężnej, w przypadku okresowo występujących trudności materialnych, należało pomniejszyć o 10% podatku dochodowego stosując przepis art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też w tym przypadku ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 38 wymienionej ustawy, a więc świadczenie to byłoby wolne od podatku do kwoty 2.280 zł w roku podatkowym?

Fragment:

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że pracownik Wnioskodawcy, zwrócił się o przyznanie świadczenia socjalnego w postaci zapomogi pieniężnej, w związku z trudną sytuacją materialną. W uzasadnieniu wniosku, pracownik opisał swoją sytuację życiową i materialną podnosząc, że w związku z wydatkami na leki oraz faktem, że jest jedynym żywicielem 3-osobowej rodziny, znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Wiarygodność opisanego wniosku potwierdził dokumentami o dochodach brutto na osobę w rodzinie oraz załączonymi fakturami za leki. Świadczenie w postaci zapomogi pieniężnej zostało przyznane w kwocie 700 zł brutto. W tym przypadku, wniosek uprawnionego o świadczenie socjalne wskazywał na trudności materialne, lecz na podstawie dołączonej dokumentacji i opisu sytuacji Komisja nie zakwalifikowała przyznania pomocy tak jak w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, czy długotrwałej choroby lub śmierci. W konsekwencji, wniosek ten został zakwalifikowany do zapomogi pieniężnej (nielosowej), a wypłata świadczenia została pomniejszona o 10% podatku dochodowego, tj. beneficjentowi wypłacono 630 zł. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, jego uzupełnienie oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że świadczenie pieniężne wypłacone emerytom i rencistom w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2013
18
paź

Istota:

Zastosowanie zwolnień przedmiotowych.

Fragment:

Nr 107, poz. 890) wynika, iż świadczeniobiorca może korzystać z następujących świadczeń socjalnych: zapomogi pieniężnej; zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej; częściowego zwrotu kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych. Przepis § 6 ww. rozporządzenia stanowi, iż pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dzieci, o których mowa w art. 27 ust. 6 ustawy, przyznaje się dwa razy w roku kalendarzowym, w wysokości kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury. W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, że świadczenia socjalne dla członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, jak również pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - otrzymywane na podstawie wyżej powołanych przepisów korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Natomiast zapomogi dla emeryta lub rencisty wojskowego, członka rodziny zmarłego pracownika oraz zmarłego emeryta lub rencisty z tytułu długotrwałej choroby, indywidualnych zdarzeń losowych lub śmierci na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być objęte zwolnieniem z podatku dochodowego jedynie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł.

2013
13
sie

Istota:

Opodatkowanie zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego emerytom i rencistom wojskowym oraz osobom pobierającym wojskowa rentę rodzinną

Fragment:

Świadczenia te to: zapomogi pieniężne, koszty opieki paliatywnej i koszt sanatorium oraz pomoc pieniężna na naukę (§ 5 ust. 1 i § 6). Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że świadczenia otrzymywane na podstawie ww. rozporządzenia przez członków rodzin zmarłych żołnierzy oraz emerytów i rencistów, stanowią przychód z innych źródeł, tj. przychód o którym mowa w ww. art. 20 ust. 1 ustawy. Przychód ten korzysta jednak ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. W przypadku nadwyżki ponad kwotę 2.280 zł płatnik obowiązany jest nadwyżkę tę wykazać w informacji PIT-8C. Zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej (...)

2012
19
gru

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty emerytowanej nauczycielce zatrudnionej wcześniej w innej szkole zapomogi pieniężnej

Fragment:

Biura – 19 czerwca 2012 r.), uzupełnionym w dniach 14 i 16 sierpnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty emerytowanej nauczycielce zatrudnionej wcześniej w innej szkole zapomogi pieniężnej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 czerwca 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty emerytowanej nauczycielce zatrudnionej wcześniej w innej szkole zapomogi pieniężnej. Jako, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z dnia 07 sierpnia 2012 r. znak: IBPB II/1/415-610/12/AŻ wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 14 sierpnia 2012 r. (uiszczenie opłaty) oraz 16 sierpnia 2012 r. (pozostałe braki formalne). W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Opieką ZFŚS Wnioskodawcy (Szkoły Podstawowej) objęta została (na zasadzie porozumienia z poprzednią dyrekcją szkoły) emerytowana nauczycielka innej szkoły, znajdującej się na terenie innej gminy, motywując to miejscem zamieszkania. Nie istnieją żadne dokumenty potwierdzające ten fakt. Osoba ta przeszła na emeryturę w 1986 r. Ze względu na tak dawny fakt i wiek emerytki nowy Dyrektor Szkoły utrzymał uprawnienia emerytki do korzystania z funduszu.

2011
20
gru

Istota:

Czy należało zaniechać poboru od całej kwoty wypłaconej zapomogi?

Fragment:

Natomiast zapomoga pieniężna wypłacona w przypadku powodzi podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Mając na uwadze powołane powyżej rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od pomocy materialnej otrzymanej od zakładu pracy przez osoby poszkodowane na skutek katastrofy naturalnej do kwoty 6.000,00 zł oraz zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że z obu ulg podatkowych można skorzystać niezależnie. Oznacza to, że de facto limit zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku zapomogi losowej, wypłaconej w związku z powodzią, udzielonej pracownikowi przez Wnioskodawcę wynosi 8.280,00 zł. Zatem pozostała część zapomogi w wysokości 1.720,00 zł podlegała opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy, ujęty w informacji podatkowej PIT-11 za 2010 r. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
lip

Istota:

Zapomoga pieniężna.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2009 r. (data wpływu 28 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zapomogi pieniężnej przyznanej z funduszu socjalnego rodzinie zmarłego pracownika - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zapomogi pieniężnej przyznanej z funduszu socjalnego rodzinie zmarłego pracownika. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W styczniu 2009 r. zmarł pracownik Wnioskodawcy. Był on jedynym żywicielem wielodzietnej rodziny, tj. miał na utrzymaniu niepracującą żonę oraz pięcioro małoletnich dzieci. Zarówno żona jak i dzieci po zmarłym pracowniku są osobami uprawnionymi do renty rodzinnej. Rodzina ta znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Wdowa po zmarłym pracowniku zwróciła się do Komisji Socjalnej, działającej na terenie firmy, tj. u pracodawcy zmarłego męża o przyznanie zapomogi ze względu na trudną sytuacją w jakiej się znalazła. Komisja Socjalna, po przeanalizowaniu sytuacji przyznała z funduszu socjalnego wdowie oraz dzieciom zmarłego pracownika zapomogę losową w kwocie łącznej 12.000 zł, po 2.000 zł na rzecz każdego z członków jego najbliższej rodziny.

2011
1
maj

Istota:

Czy zapomogi pieniężne wypłacane członkom związku podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Fragment:

W związku z powyższym, zapomogi pieniężne wypłacane członkowi związku, nie podlegają opodatkowaniu, jeśli w ciągu 5 ostatnich lat, łączna kwota otrzymanych od związku zapomóg nie przekroczyła kwoty 4.902,00zł. W sytuacji, gdy łączna kwota zapomóg przekracza kwotę wolną od podatku, powyższa czynność będzie polegała opodatkowaniu.

2011
1
maj

Istota:

Ile powinniśmy odprowadzić podatku dochodowego od osób fizycznych czy 19% zgodnie z ogólnymi zasadami, czy 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy i na jakim PIT powinien być rozliczony podatek z Urzędem Skarbowym od zapomóg w kwocie 300 zł w związku z trudną sytuacją życiową udzielonych przez komisję socjalną emerytom (byłym pracownikom) w m-cu czerwcu 2006r. W tym samym czasie tj. w m-cu czerwcu 2006r. emeryci otrzymali dofinansowania do wypoczynku letniego gdzie zastosowano 10% podatek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy. Dofinansowanie do wypoczynku letniego i zapomogi, zostały dokonane w kwotach pieniężnych.

Fragment:

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. wolne od podatku są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Z uwagi na fakt, iż ustawodawca nie zdefiniował w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znaczenia słowa „zdarzenie losowe” przyjąć należy potoczne znaczenie oznaczające znaczenie zależne od losu – kolei, wydarzeń życia. Są to zdarzenia nieprzewidywalne, niezależne od woli człowieka. Z treści wniosku płatnika nie wynika, aby otrzymana przez emerytów w 2006r. kwota 300 zł stanowiła zapomogę, o której mowa w tym przepisie. Zgodnie z brzemieniem art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Treść art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. wskazuje, iż nie wszystkie świadczenia pieniężne wypłacane emerytom są wolne od podatku dochodowego, a jedynie te wypłacane w zamian świadczeń rzeczowych, które są ich ekwiwalentem.

2011
1
kwi

Istota:

Czy zapomoga z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznana pracownikowi na zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka korzysta ze zwolnienia z opodatkowania stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Stosownie zaś do zapisu art. 21 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Z treści tego przepisu wynika, iż dla zwolnienia z podatku istotne znaczenie ma powód przyznania podatnikowi zapomogi. Ustawodawca enumeratywnie wymienił cztery przypadki, których wystąpienie umożliwia zwolnienie zapomogi od podatku: indywidualne zdarzenie losowe, klęska żywiołowa, długotrwała choroba, śmierć. Konstruując zakres tego zwolnienia ustawodawca nie wskazał osoby, której zapomoga powinna być wypłacana. W powołanym przepisie brak jest również dodatkowych wskazań odnośnie osoby, której zdarzenie musi dotyczyć, aby wypłacona zapomoga mogła być wolna od podatku. Oznacza to, iż zwolniona od podatku będzie zarówno zapomoga wypłacona osobie, której dane zdarzenie dotyczy bezpośrednio, np. z tytułu jej długotrwałej choroby czy wypadku, jak i zapomoga wypłacona osobie, której to zdarzenie nie dotyczy bezpośrednio, np. w związku z długotrwałą chorobą dziecka.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy opodatkowania zapomogi losowej.

Fragment:

Należy przy tym zauważyć, iż cechą charakterystyczną zapomogi jest fakt, że jest to świadczenie jednorazowe, mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z różnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, a podstawą do zastosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych jest stwierdzenie faktu wystąpienia określonego zdarzenia. Zapis art. 21 ust. 1 pkt 26) ustawy precyzuje, że ze zwolnienia od podatku dochodowego korzysta tylko zapomoga wypłacona w związku z zaistnieniem wskazanych sytuacji, tj.: - indywidualnego zdarzenia losowego, - klęski żywiołowej, - długotrwałej choroby, - śmierci. Jednocześnie ustawodawca nie zdefiniował pojęcia "zdarzenie losowe", ale zgodnie ze znaczeniem, jakie ma ono w języku potocznym jest to zdarzenie nieprzewidywalne, niezależne od woli człowieka, nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności. Przez "klęskę żywiołową" przyjąć z kolei należy zdarzenie spowodowane niszczycielskim działaniem sił przyrody, jak powodzie, huragany, ulewne deszcze, uderzenia piorunów, gradobicie itp. Zaś przez "długotrwałą chorobę" należy rozumieć chorobę, która wymaga długotrwałego leczenia, w tym choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone.W świetle powyższego, ze zwolnienia od podatku korzysta tylko zapomoga wypłacona w związku z zaistnieniem sytuacji określonych powyżej. Natomiast jeżeli świadczenie zostanie przekazane na skutek innych zdarzeń (np. trudnej sytuacji materialnej), wówczas stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.