Zapomoga | Interpretacje podatkowe

Zapomoga | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapomoga. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe przyznania zapomogi socjalnej w związku z długotrwałą chorobą.
Fragment:
Zapomoga socjalna może być udzielona członkowi Izby z powodu jego ciężkiej, przewlekłej choroby, z powodu, której członek Izby otrzymał orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zapomogi z tytułu choroby wynosi 500 zł. Zapomoga z tytułu choroby może być przyznana raz na dwa lata. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Z powołanego wyżej przepisu wynika, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie zapomogi wypłacone w przypadkach wskazanych w tym przepisie, do wysokości wyznaczonej kwotą 2.280 zł w danym roku podatkowym. Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia zapomogi, czy długotrwałej choroby. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku definicjami występującymi w słownikach języka polskiego. Powołując się na językowe znaczenie wyrazów, przez zapomogę należy rozumieć jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z ważnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej.
2017
22
gru

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego (art. 21 ust. 1 pkt 26).
Fragment:
Zapomoga charakteryzuje się tym, iż jest to świadczenie jednorazowe, mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z różnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Podstawą do zastosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych jest stwierdzenie faktu wystąpienia określonego zdarzenia. Podmiot dokonujący wypłaty zapomogi powinien każdorazowo oceniać, czy przesłanki do jej otrzymania przez podatnika mieszczą się w przypadkach wymienionych w tym przepisie. W przypadku braku należytego udokumentowania zdarzenia, zapomoga otrzymana przez pracownika podlega opodatkowaniu. Urząd Gminy, jako płatnik, zobowiązany jest do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a zatem zobowiązany jest do analizowania każdego przypadku indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. Ze zwolnienia korzystać mogą zatem tylko te zapomogi, które zostały wypłacone w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym, pod warunkiem udokumentowania przez osobę starającą się o świadczenie podlegające zwolnieniu stosownymi dowodami, bowiem ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie wywodzącej z tego faktu skutki prawne.
2016
21
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wydanej pracownikowi Spółki, będącemu jednocześnie członkiem organizacji związkowej, zapomogi w formie świadczenia rzeczowego i czy w związku z tym będzie obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C?
Fragment:
Zatem, pojęcie zapomogi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powinno być utożsamiane wyłącznie ze świadczeniem pieniężnym albowiem zapomogą jest również świadczenie rzeczowe. Przekładając uwagi powyższe na stan niniejszej sprawy, w ocenie Wnioskodawcy, otrzymane przez pracownika świadczenie rzeczowe podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 9a ww. ustawy. Po pierwsze źródłem finansowania zapomogi jest fundusz zakładowej organizacji związkowej. Po drugie, zapomoga będzie otrzymana przez pracownika Spółki, przy której działa zakładowa organizacja związkowa, a jednocześnie pracownik ten jest członkiem tejże organizacji. Wreszcie szacowana wartość zapomogi rzeczowej wynosi ok. 300 zł i nie przekracza limitu zwolnienia, który na dany rok podatkowy wynosi 638 zł albowiem w roku 2016 pracownik ten nie otrzymał żadnego świadczenia ze Związku. Zatem, przyszłe przyznanie zapomogi rzeczowej pracownikowi – członkowi związku zawodowego będzie podlegało zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Zakładowa Organizacja Związkowa ... nie będzie obowiązana do wystawienia informacji PIT-8C albowiem nie powstanie przychód u pracownika z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy w związku z przychodem art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy.
2016
10
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wydanej pracownikowi Spółki, będącemu jednocześnie członkiem organizacji związkowej, zapomogi w formie świadczenia rzeczowego i czy w związku z tym będzie obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C?
Fragment:
Dla zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy PIT niezbędne jest zatem, aby otrzymana zapomoga nie była związana z indywidualnym zdarzeniem losowym, klęską żywiołową, długotrwałą chorobą lub śmiercią (ten rodzaj zapomóg został wskazany w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy PIT). Ponadto istotne jest, aby zapomoga miała charakter pieniężny. Świadczy o tym użyte przez ustawodawcę sformułowanie „ zapomogi (...) wypłacone ”. Według internetowego Słownika Języka Polskiego PWN http://sjp.pwn.pl/szukaj/wypłacić.html „ wypłacić ” oznacza «wydać komuś należne mu pieniądze». W pojęciu „ zapomogi (...) wypłacone ” nie mieszczą się zatem zapomogi rzeczowe. W przypadku tego rodzaju świadczeń nie dochodzi bowiem do ich wypłacenia lecz do udzielenia, przekazania lub dokonania. Tym samym, przepis art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy PIT nie ma zastosowania do zapomóg rzeczowych, niezależnie od faktu, iż sam termin zapomoga obejmuje swoim zakresem zarówno świadczenia pieniężne jak i niepieniężne. W tej sytuacji wartość udzielonego świadczenia rzeczowego nie może być objęta zakresem zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy PIT. Zapomogi rzeczowe od zakładowej organizacji związkowej, które nie korzystają ze zwolnienia od podatku, lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej nie zaniechano poboru podatku, albo w stosunku do których zakładowa organizacja związkowa nie jest płatnikiem podatku dochodowego, podlegają wykazaniu przez zakładową organizację związkową w informacji, o której mowa w art. 42a ustawy PIT.
2016
10
gru

Istota:
Czy - z uwagi na treść art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361) - na Wnioskodawcy będącym płatnikiem podatku dochodowego ciążył obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy w związku z wypłaceniem pracownikowi-podatnikowi bezzwrotnej zapomogi losowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z długotrwałym leczeniem ortodontycznym dziecka podatnika w wysokości w danym roku podatkowym do kwoty 2.280,00 zł.
Fragment:
Komisja Socjalna przyznała zapomogę w kwocie 1.400 zł. Wnioskiem z dnia 18 listopada 2014 r. pracownica ponownie wystąpiła o zapomogę losową na leczenie ortodontyczne córek w kwocie 2.000 zł. Komisja Socjalna przyznała zapomogę w kwocie 1.800 zł. Z uwagi na fakt, że z zaświadczeń lekarskich z dnia 27 maja 2013 r. złożonych przez pracownika przy wniosku z 2013 r. wynikało, że planowane leczenie ortodontyczne przy systematycznych wizytach trwa około 2 lat, pracodawca uznał, że zachodzi przesłanka zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (długotrwała choroba) i zapomoga w 2013 r. i 2014 r. zostały wypłacone bez pobrania zaliczki na podatek dochodowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy - z uwagi na treść art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361) - na Wnioskodawcy będącym płatnikiem podatku dochodowego ciążył obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy w związku z wypłaceniem pracownikowi-podatnikowi bezzwrotnej zapomogi losowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z długotrwałym leczeniem ortodontycznym dziecka podatnika w wysokości w danym roku podatkowym do kwoty 2.280,00 zł.
2016
24
lip

Istota:
Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrać podatek wyłącznie od kwoty 440 zł?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wypłaca byłym pracownikom, którzy są obecnie emerytami, różnego rodzaju zapomogi. Zapomogi, których dotyczy niniejszy wniosek są wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Do otrzymania zapomogi uprawniony jest zawsze emeryt, którego wcześniej łączył z Wnioskodawcą stosunek pracy. Zapomogi są wypłacane w formie pieniężnej. Kwota zapomogi wypłacanej danemu emerytowi może przekraczać w skali roku podatkowego kwotę 2.280 zł. Przykładowo może okazać się, że w danym roku podatkowym Wnioskodawca wypłaci emerytowi tytułem zapomogi kwotę 5.000 zł. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy przy wypłacie zapomogi można stosować zwolnienie zarówno z art. 21 ust. 1 pkt 26 jak również z pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Z powołanego przepisu wynika, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie zapomogi wypłacone w przypadkach wskazanych w tym przepisie, do wysokości wyznaczonej kwotą 2.280 zł w danym roku podatkowym.
2016
1
cze

Istota:
Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrać podatek wyłącznie od kwoty 440 zł?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wypłaca byłym pracownikom, którzy są obecnie emerytami, różnego rodzaju zapomogi. Zapomogi, których dotyczy niniejszy wniosek są wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Do otrzymania zapomogi uprawniony jest zawsze emeryt, którego wcześniej łączył z Wnioskodawcą stosunek pracy. Zapomogi są wypłacane w formie pieniężnej. Kwota zapomogi wypłacanej danemu emerytowi może przekraczać w skali roku podatkowego kwotę 2.280 zł. Przykładowo może okazać się, że w danym roku podatkowym Wnioskodawca wypłaci emerytowi tytułem zapomogi kwotę 5.000 zł. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy przy wypłacie zapomogi można stosować zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 26 jak również z pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Z powołanego przepisu wynika, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie zapomogi wypłacone w przypadkach wskazanych w tym przepisie, do wysokości wyznaczonej kwotą 2.280 zł w danym roku podatkowym.
2016
1
cze

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, otrzymując zapomogę jest objęty zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
NSZZ „ .... ” ..... uchwałą postanowiła o możliwości udzielenia osobom pokrzywdzonym z tytułu niezrealizowanych wyjazdów na wycieczki i wczasy, na które dokonano wpłaty za pośrednictwem związku i w jego siedzibie, zapomogi w wysokościach zależnych od wpłacanych środków finansowych na ww. wyjazdy. Wnioskodawca jest członkiem Organizacji ..... NSZZ „ ..... ” ...... i zamierza skorzystać z powyższej możliwości i złożyć wniosek o przyznanie zapomogi. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Organizacja Podzakładowa jest niższą jednostką organizacyjną Związku (§ 19 ust. 7 statutu NSZZ „ ..... ”), posiadającą osobowość prawną (§ 17 statutu NSZZ „ .... ”), mogącą na podstawie art. 9 in fine ustawy o związkach zawodowych podejmować zobowiązania majątkowe. Środki wypłacane będą ze środków Organizacji Podzakładowej. Świadczenie w uchwale zostało zdefiniowane jako „ zapomoga zwrotna ”. Zapomoga wskazana przez Wnioskodawcę nie jest świadczeniem urlopowym. Otrzymana w danym roku podatkowym zapomoga nie przekroczy kwoty 638 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307, z późn. zm.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, otrzymując zapomogę jest objęty zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2016
20
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca otrzymując zapomogę jest objęty zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł. Zatem zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest możliwe jedynie wówczas, gdy spełnione zostaną następujące przesłanki: zapomoga wypłacana jest z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej, świadczenie ma charakter pieniężny, pracownicy należą do organizacji związkowej. Zapomoga nie może przekroczyć w ciągu roku podatkowego kwoty 638 zł. Skoro zatem Wnioskodawca jest członkiem organizacji związkowej a otrzymane świadczenie będzie wypłacane z jej funduszy to nie ma przeszkód do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli jednak pracownik otrzyma kwotę zapomogi większą niż 638 zł, różnicę winien wykazać w zeznaniu podatkowym jako przychód z innych źródeł i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić podatek obliczony według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.
2016
14
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej od fundacji zapomogi.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 114, z późn. zm.) świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne; zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a; 3a. świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; świadczenie rodzicielskie. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny Zainteresowana wskazała, że otrzymała zapomogę, a zatem analizując treść ww. przepisu należy zauważyć, że zwolnieniu podlegają zapomogi, wypłacone przez gminy. W związku z tym, należy stwierdzić, że przedmiotowe świadczenie nie będzie objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ podmiotem wypłacającym zapomogę jest fundacja zagraniczna, a nie gmina. W ocenie Wnioskodawczyni otrzymywany dochód (zapomoga) kwalifikować się będzie do zastosowania w tej sytuacji zwolnienia ww. świadczenia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy, zgodnie z którym zaliczamy tutaj zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. W powołanym przepisie ustawodawca rozgraniczył przypadki, w związku z którymi przyznane zapomogi zwolnione są z podatku dochodowego. Jednym z takich przypadków jest „ indywidualne zdarzenie losowe ”, innym – „ długotrwała choroba ”.
2016
13
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zapomoga
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.