Zapomoga | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapomoga. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie zapomogi wypłacone w przypadkach wskazanych w tym przepisie, do wysokości wyznaczonej kwotą 2.280 zł w danym roku podatkowym. Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia zapomogi, czy długotrwałej choroby. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku definicjami występującymi w słownikach języka polskiego. Powołując się na językowe znaczenie wyrazów, przez zapomogę należy rozumieć jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z ważnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast przez długotrwałą chorobę należy rozumieć chorobę wymagającą długotrwałego leczenia w sposób stały lub przez długi okres, mającą długotrwały przebieg. Analizując czy choroba jest długotrwała, nie sposób odwołać się do konkretnych ram czasowych przesądzających o tym jak długo ma ona trwać, by możliwe było objęcie zapomogi wypłaconej w związku z tą chorobą zwolnieniem z opodatkowania. Z medycznego punktu widzenia długotrwałe choroby, to choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone. Z powyższego wynika, że podmiot dokonujący wypłaty omawianego świadczenia zobowiązany jest do analizowania każdego przypadku indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

2017
22
gru

Istota:

Skutki podatkowe przyznania zapomogi socjalnej w związku z długotrwałą chorobą.

Fragment:

Zapomoga socjalna może być udzielona członkowi Izby z powodu jego ciężkiej, przewlekłej choroby, z powodu, której członek Izby otrzymał orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zapomogi z tytułu choroby wynosi 500 zł. Zapomoga z tytułu choroby może być przyznana raz na dwa lata. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Z powołanego wyżej przepisu wynika, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie zapomogi wypłacone w przypadkach wskazanych w tym przepisie, do wysokości wyznaczonej kwotą 2.280 zł w danym roku podatkowym. Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia zapomogi, czy długotrwałej choroby. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku definicjami występującymi w słownikach języka polskiego. Powołując się na językowe znaczenie wyrazów, przez zapomogę należy rozumieć jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z ważnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej.

2016
21
gru

Istota:

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego (art. 21 ust. 1 pkt 26).

Fragment:

Zapomoga charakteryzuje się tym, iż jest to świadczenie jednorazowe, mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z różnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Podstawą do zastosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych jest stwierdzenie faktu wystąpienia określonego zdarzenia. Podmiot dokonujący wypłaty zapomogi powinien każdorazowo oceniać, czy przesłanki do jej otrzymania przez podatnika mieszczą się w przypadkach wymienionych w tym przepisie. W przypadku braku należytego udokumentowania zdarzenia, zapomoga otrzymana przez pracownika podlega opodatkowaniu. Urząd Gminy, jako płatnik, zobowiązany jest do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a zatem zobowiązany jest do analizowania każdego przypadku indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. Ze zwolnienia korzystać mogą zatem tylko te zapomogi, które zostały wypłacone w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym, pod warunkiem udokumentowania przez osobę starającą się o świadczenie podlegające zwolnieniu stosownymi dowodami, bowiem ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie wywodzącej z tego faktu skutki prawne.

2016
10
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca powinien naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wydanej pracownikowi Spółki, będącemu jednocześnie członkiem organizacji związkowej, zapomogi w formie świadczenia rzeczowego i czy w związku z tym będzie obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C?

Fragment:

Zatem, pojęcie zapomogi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powinno być utożsamiane wyłącznie ze świadczeniem pieniężnym albowiem zapomogą jest również świadczenie rzeczowe. Przekładając uwagi powyższe na stan niniejszej sprawy, w ocenie Wnioskodawcy, otrzymane przez pracownika świadczenie rzeczowe podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 9a ww. ustawy. Po pierwsze źródłem finansowania zapomogi jest fundusz zakładowej organizacji związkowej. Po drugie, zapomoga będzie otrzymana przez pracownika Spółki, przy której działa zakładowa organizacja związkowa, a jednocześnie pracownik ten jest członkiem tejże organizacji. Wreszcie szacowana wartość zapomogi rzeczowej wynosi ok. 300 zł i nie przekracza limitu zwolnienia, który na dany rok podatkowy wynosi 638 zł albowiem w roku 2016 pracownik ten nie otrzymał żadnego świadczenia ze Związku. Zatem, przyszłe przyznanie zapomogi rzeczowej pracownikowi – członkowi związku zawodowego będzie podlegało zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Zakładowa Organizacja Związkowa ... nie będzie obowiązana do wystawienia informacji PIT-8C albowiem nie powstanie przychód u pracownika z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy w związku z przychodem art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy.

2016
10
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca powinien naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wydanej pracownikowi Spółki, będącemu jednocześnie członkiem organizacji związkowej, zapomogi w formie świadczenia rzeczowego i czy w związku z tym będzie obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C?

Fragment:

Dla zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy PIT niezbędne jest zatem, aby otrzymana zapomoga nie była związana z indywidualnym zdarzeniem losowym, klęską żywiołową, długotrwałą chorobą lub śmiercią (ten rodzaj zapomóg został wskazany w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy PIT). Ponadto istotne jest, aby zapomoga miała charakter pieniężny. Świadczy o tym użyte przez ustawodawcę sformułowanie „ zapomogi (...) wypłacone ”. Według internetowego Słownika Języka Polskiego PWN http://sjp.pwn.pl/szukaj/wypłacić.html „ wypłacić ” oznacza «wydać komuś należne mu pieniądze». W pojęciu „ zapomogi (...) wypłacone ” nie mieszczą się zatem zapomogi rzeczowe. W przypadku tego rodzaju świadczeń nie dochodzi bowiem do ich wypłacenia lecz do udzielenia, przekazania lub dokonania. Tym samym, przepis art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy PIT nie ma zastosowania do zapomóg rzeczowych, niezależnie od faktu, iż sam termin zapomoga obejmuje swoim zakresem zarówno świadczenia pieniężne jak i niepieniężne. W tej sytuacji wartość udzielonego świadczenia rzeczowego nie może być objęta zakresem zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy PIT. Zapomogi rzeczowe od zakładowej organizacji związkowej, które nie korzystają ze zwolnienia od podatku, lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej nie zaniechano poboru podatku, albo w stosunku do których zakładowa organizacja związkowa nie jest płatnikiem podatku dochodowego, podlegają wykazaniu przez zakładową organizację związkową w informacji, o której mowa w art. 42a ustawy PIT.

2016
24
lip

Istota:

Czy - z uwagi na treść art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361) - na Wnioskodawcy będącym płatnikiem podatku dochodowego ciążył obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy w związku z wypłaceniem pracownikowi-podatnikowi bezzwrotnej zapomogi losowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z długotrwałym leczeniem ortodontycznym dziecka podatnika w wysokości w danym roku podatkowym do kwoty 2.280,00 zł.

Fragment:

Komisja Socjalna przyznała zapomogę w kwocie 1.400 zł. Wnioskiem z dnia 18 listopada 2014 r. pracownica ponownie wystąpiła o zapomogę losową na leczenie ortodontyczne córek w kwocie 2.000 zł. Komisja Socjalna przyznała zapomogę w kwocie 1.800 zł. Z uwagi na fakt, że z zaświadczeń lekarskich z dnia 27 maja 2013 r. złożonych przez pracownika przy wniosku z 2013 r. wynikało, że planowane leczenie ortodontyczne przy systematycznych wizytach trwa około 2 lat, pracodawca uznał, że zachodzi przesłanka zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (długotrwała choroba) i zapomoga w 2013 r. i 2014 r. zostały wypłacone bez pobrania zaliczki na podatek dochodowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy - z uwagi na treść art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361) - na Wnioskodawcy będącym płatnikiem podatku dochodowego ciążył obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy w związku z wypłaceniem pracownikowi-podatnikowi bezzwrotnej zapomogi losowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z długotrwałym leczeniem ortodontycznym dziecka podatnika w wysokości w danym roku podatkowym do kwoty 2.280,00 zł.

2016
1
cze

Istota:

Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrać podatek wyłącznie od kwoty 440 zł?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wypłaca byłym pracownikom, którzy są obecnie emerytami, różnego rodzaju zapomogi. Zapomogi, których dotyczy niniejszy wniosek są wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Do otrzymania zapomogi uprawniony jest zawsze emeryt, którego wcześniej łączył z Wnioskodawcą stosunek pracy. Zapomogi są wypłacane w formie pieniężnej. Kwota zapomogi wypłacanej danemu emerytowi może przekraczać w skali roku podatkowego kwotę 2.280 zł. Przykładowo może okazać się, że w danym roku podatkowym Wnioskodawca wypłaci emerytowi tytułem zapomogi kwotę 5.000 zł. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy przy wypłacie zapomogi można stosować zwolnienie zarówno z art. 21 ust. 1 pkt 26 jak również z pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Z powołanego przepisu wynika, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie zapomogi wypłacone w przypadkach wskazanych w tym przepisie, do wysokości wyznaczonej kwotą 2.280 zł w danym roku podatkowym.

2016
1
cze

Istota:

Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrać podatek wyłącznie od kwoty 440 zł?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wypłaca byłym pracownikom, którzy są obecnie emerytami, różnego rodzaju zapomogi. Zapomogi, których dotyczy niniejszy wniosek są wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Do otrzymania zapomogi uprawniony jest zawsze emeryt, którego wcześniej łączył z Wnioskodawcą stosunek pracy. Zapomogi są wypłacane w formie pieniężnej. Kwota zapomogi wypłacanej danemu emerytowi może przekraczać w skali roku podatkowego kwotę 2.280 zł. Przykładowo może okazać się, że w danym roku podatkowym Wnioskodawca wypłaci emerytowi tytułem zapomogi kwotę 5.000 zł. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy przy wypłacie zapomogi można stosować zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 26 jak również z pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Z powołanego przepisu wynika, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie zapomogi wypłacone w przypadkach wskazanych w tym przepisie, do wysokości wyznaczonej kwotą 2.280 zł w danym roku podatkowym.

2016
20
kwi

Istota:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, otrzymując zapomogę jest objęty zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

NSZZ „ .... ” ..... uchwałą postanowiła o możliwości udzielenia osobom pokrzywdzonym z tytułu niezrealizowanych wyjazdów na wycieczki i wczasy, na które dokonano wpłaty za pośrednictwem związku i w jego siedzibie, zapomogi w wysokościach zależnych od wpłacanych środków finansowych na ww. wyjazdy. Wnioskodawca jest członkiem Organizacji ..... NSZZ „ ..... ” ...... i zamierza skorzystać z powyższej możliwości i złożyć wniosek o przyznanie zapomogi. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Organizacja Podzakładowa jest niższą jednostką organizacyjną Związku (§ 19 ust. 7 statutu NSZZ „ ..... ”), posiadającą osobowość prawną (§ 17 statutu NSZZ „ .... ”), mogącą na podstawie art. 9 in fine ustawy o związkach zawodowych podejmować zobowiązania majątkowe. Środki wypłacane będą ze środków Organizacji Podzakładowej. Świadczenie w uchwale zostało zdefiniowane jako „ zapomoga zwrotna ”. Zapomoga wskazana przez Wnioskodawcę nie jest świadczeniem urlopowym. Otrzymana w danym roku podatkowym zapomoga nie przekroczy kwoty 638 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307, z późn. zm.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, otrzymując zapomogę jest objęty zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

2016
14
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca otrzymując zapomogę jest objęty zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł. Zatem zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest możliwe jedynie wówczas, gdy spełnione zostaną następujące przesłanki: zapomoga wypłacana jest z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej, świadczenie ma charakter pieniężny, pracownicy należą do organizacji związkowej. Zapomoga nie może przekroczyć w ciągu roku podatkowego kwoty 638 zł. Skoro zatem Wnioskodawca jest członkiem organizacji związkowej a otrzymane świadczenie będzie wypłacane z jej funduszy to nie ma przeszkód do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli jednak pracownik otrzyma kwotę zapomogi większą niż 638 zł, różnicę winien wykazać w zeznaniu podatkowym jako przychód z innych źródeł i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić podatek obliczony według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.