Zapomoga | Interpretacje podatkowe

Zapomoga | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapomoga. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy - z uwagi na treść art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361) - na Wnioskodawcy będącym płatnikiem podatku dochodowego ciążył obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy w związku z wypłaceniem pracownikowi-podatnikowi bezzwrotnej zapomogi losowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z długotrwałym leczeniem ortodontycznym dziecka podatnika w wysokości w danym roku podatkowym do kwoty 2.280,00 zł.
Fragment:
Komisja Socjalna przyznała zapomogę w kwocie 1.400 zł. Wnioskiem z dnia 18 listopada 2014 r. pracownica ponownie wystąpiła o zapomogę losową na leczenie ortodontyczne córek w kwocie 2.000 zł. Komisja Socjalna przyznała zapomogę w kwocie 1.800 zł. Z uwagi na fakt, że z zaświadczeń lekarskich z dnia 27 maja 2013 r. złożonych przez pracownika przy wniosku z 2013 r. wynikało, że planowane leczenie ortodontyczne przy systematycznych wizytach trwa około 2 lat, pracodawca uznał, że zachodzi przesłanka zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (długotrwała choroba) i zapomoga w 2013 r. i 2014 r. zostały wypłacone bez pobrania zaliczki na podatek dochodowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy - z uwagi na treść art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361) - na Wnioskodawcy będącym płatnikiem podatku dochodowego ciążył obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy w związku z wypłaceniem pracownikowi-podatnikowi bezzwrotnej zapomogi losowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z długotrwałym leczeniem ortodontycznym dziecka podatnika w wysokości w danym roku podatkowym do kwoty 2.280,00 zł.
2016
24
lip

Istota:
Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrać podatek wyłącznie od kwoty 440 zł?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wypłaca byłym pracownikom, którzy są obecnie emerytami, różnego rodzaju zapomogi. Zapomogi, których dotyczy niniejszy wniosek są wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Do otrzymania zapomogi uprawniony jest zawsze emeryt, którego wcześniej łączył z Wnioskodawcą stosunek pracy. Zapomogi są wypłacane w formie pieniężnej. Kwota zapomogi wypłacanej danemu emerytowi może przekraczać w skali roku podatkowego kwotę 2.280 zł. Przykładowo może okazać się, że w danym roku podatkowym Wnioskodawca wypłaci emerytowi tytułem zapomogi kwotę 5.000 zł. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy przy wypłacie zapomogi można stosować zwolnienie zarówno z art. 21 ust. 1 pkt 26 jak również z pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Z powołanego przepisu wynika, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie zapomogi wypłacone w przypadkach wskazanych w tym przepisie, do wysokości wyznaczonej kwotą 2.280 zł w danym roku podatkowym.
2016
1
cze

Istota:
Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrać podatek wyłącznie od kwoty 440 zł?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wypłaca byłym pracownikom, którzy są obecnie emerytami, różnego rodzaju zapomogi. Zapomogi, których dotyczy niniejszy wniosek są wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Do otrzymania zapomogi uprawniony jest zawsze emeryt, którego wcześniej łączył z Wnioskodawcą stosunek pracy. Zapomogi są wypłacane w formie pieniężnej. Kwota zapomogi wypłacanej danemu emerytowi może przekraczać w skali roku podatkowego kwotę 2.280 zł. Przykładowo może okazać się, że w danym roku podatkowym Wnioskodawca wypłaci emerytowi tytułem zapomogi kwotę 5.000 zł. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy przy wypłacie zapomogi można stosować zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 26 jak również z pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Z powołanego przepisu wynika, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie zapomogi wypłacone w przypadkach wskazanych w tym przepisie, do wysokości wyznaczonej kwotą 2.280 zł w danym roku podatkowym.
2016
1
cze

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, otrzymując zapomogę jest objęty zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
NSZZ „ .... ” ..... uchwałą postanowiła o możliwości udzielenia osobom pokrzywdzonym z tytułu niezrealizowanych wyjazdów na wycieczki i wczasy, na które dokonano wpłaty za pośrednictwem związku i w jego siedzibie, zapomogi w wysokościach zależnych od wpłacanych środków finansowych na ww. wyjazdy. Wnioskodawca jest członkiem Organizacji ..... NSZZ „ ..... ” ...... i zamierza skorzystać z powyższej możliwości i złożyć wniosek o przyznanie zapomogi. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Organizacja Podzakładowa jest niższą jednostką organizacyjną Związku (§ 19 ust. 7 statutu NSZZ „ ..... ”), posiadającą osobowość prawną (§ 17 statutu NSZZ „ .... ”), mogącą na podstawie art. 9 in fine ustawy o związkach zawodowych podejmować zobowiązania majątkowe. Środki wypłacane będą ze środków Organizacji Podzakładowej. Świadczenie w uchwale zostało zdefiniowane jako „ zapomoga zwrotna ”. Zapomoga wskazana przez Wnioskodawcę nie jest świadczeniem urlopowym. Otrzymana w danym roku podatkowym zapomoga nie przekroczy kwoty 638 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307, z późn. zm.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, otrzymując zapomogę jest objęty zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2016
20
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca otrzymując zapomogę jest objęty zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł. Zatem zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest możliwe jedynie wówczas, gdy spełnione zostaną następujące przesłanki: zapomoga wypłacana jest z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej, świadczenie ma charakter pieniężny, pracownicy należą do organizacji związkowej. Zapomoga nie może przekroczyć w ciągu roku podatkowego kwoty 638 zł. Skoro zatem Wnioskodawca jest członkiem organizacji związkowej a otrzymane świadczenie będzie wypłacane z jej funduszy to nie ma przeszkód do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli jednak pracownik otrzyma kwotę zapomogi większą niż 638 zł, różnicę winien wykazać w zeznaniu podatkowym jako przychód z innych źródeł i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić podatek obliczony według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.
2016
14
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej od fundacji zapomogi.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 114, z późn. zm.) świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne; zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a; 3a. świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; świadczenie rodzicielskie. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny Zainteresowana wskazała, że otrzymała zapomogę, a zatem analizując treść ww. przepisu należy zauważyć, że zwolnieniu podlegają zapomogi, wypłacone przez gminy. W związku z tym, należy stwierdzić, że przedmiotowe świadczenie nie będzie objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ podmiotem wypłacającym zapomogę jest fundacja zagraniczna, a nie gmina. W ocenie Wnioskodawczyni otrzymywany dochód (zapomoga) kwalifikować się będzie do zastosowania w tej sytuacji zwolnienia ww. świadczenia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy, zgodnie z którym zaliczamy tutaj zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. W powołanym przepisie ustawodawca rozgraniczył przypadki, w związku z którymi przyznane zapomogi zwolnione są z podatku dochodowego. Jednym z takich przypadków jest „ indywidualne zdarzenie losowe ”, innym – „ długotrwała choroba ”.
2016
13
lut

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej zapomogi
Fragment:
Komisja Socjalna przyznała Wnioskodawczyni bezzwrotną zapomogę w wysokości 1.500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Od przyznanej zapomogi został potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 270 zł. Po zwróceniu przez Wnioskodawczynię uwagi na ten fakt, pracodawca odmówił skorygowania podatku od zapomogi. Wnioskodawczyni posiada informację roczną dla osoby ubezpieczonej ZUS IMIR/KRRiT, zawierającą zestawienie wypłaconych świadczeń i wynagrodzeń za czas absencji chorobowej oraz rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przyznana Wnioskodawczyni bezzwrotna zapomoga z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z przebytą operacją neurochirurgiczną (usunięcie guza mózgu) i długotrwałym zwolnieniem lekarskim – 182 dni, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, tego rodzaju zapomoga podlega zwolnieniu z podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2015
7
sie

Istota:
Jakie są skutki podatkowe przyznania zapomogi?
Fragment:
W dniu 9 stycznia 2015 r. zapomoga, po potrąceniu podatku, została przelana na konto Wnioskodawczyni w kwocie: 1.294 zł. W związku z powyższym – po przeformułowaniu – zadano następujące pytanie: Czy w tej sytuacji w jakiej znalazła się rodzina Wnioskodawczyni powinien zostać potrącony podatek od zapomogi losowej... Zdaniem Wnioskodawczyni, zapomogi wypłacane przez pracodawcę nie zawsze podlegają opodatkowaniu. Wolne od podatku dochodowego są zapomogi wypłacane przez zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uznawane jako losowe do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Zapomoga przyznana Wnioskodawczyni nie przekroczyła tej kwoty. Zdaniem Wnioskodawczyni, sytuacja w jakiej znalazła się jej rodzina – dzieci w związku ze śmiercią ich ojca – była zdarzeniem nieprzewidywalnym, niemożliwym do uniknięcia a więc losowym i w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyznana zapomoga nie powinna ulec opodatkowaniu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2015
12
maj

Istota:
Otrzymana przez Wnioskodawcę zapomoga na leczenie ortodontyczne dziecka nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zapomogi otrzymanej w związku długotrwałym leczeniem ortodontycznym dziecka. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 25 listopada 2013 r. Wnioskodawca złożył wniosek o pomoc z Funduszu Prewencyjnego X. prowadzonego przez K. Wnioskodawca otrzymał zapomogę związaną z długotrwałym leczeniem syna K. oraz koszty związane z jego leczeniem okulistycznym - korekcja wzroku. Zabieg chirurgiczny syna był konieczny, leczenie ortodontyczne nie przyniosło poprawy. Po badaniach okulistycznych, Wnioskodawca używa okularów korekcyjnych do wykonywania zadań służbowych. Po rozpatrzeniu wniosku o zapomogę, od kwoty w wysokości 2.930 zł, zakład pracy potrącił podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 527 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy otrzymana zapomoga na długotrwałe leczenie ortodontyczne dziecka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 updof... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana zapomoga z Funduszu Prewencyjnego X. utworzonego przez K. jest świadczeniem socjalnym jednorazowym dla policjanta i jego rodziny, cel długotrwałe leczenie syna i Wnioskodawcy.
2015
2
kwi

Istota:
Czy w związku z wypłatą stypendium socjalnego, stypendium naukowego i stypendium doktoranckiego oraz zapomogi, przyznawanych w ramach Programu, Fundacja jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C?
Fragment:
Podmiot wypłacający zapomogę powinien każdorazowo oceniać, czy przesłanki do jej otrzymania przez podatnika mieszczą w przypadkach wymienionych w tym przepisie oraz czy kwota zapomogi nie przekracza wskazanego limitu. W przypadku braku należytego udokumentowania zdarzenia, zapomoga otrzymana przez pracownika podlega opodatkowaniu. Ze zwolnienia korzystają jedynie zapomogi wypłacane w związku z określonymi w pkt 26 zdarzeniami. Z powyższego wynika, że podmiot dokonujący wypłaty przyznanej zapomogi zobowiązany jest do analizowania każdego przypadku indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. Ze zwolnienia korzystać mogą zatem tylko takie zapomogi (do wysokości wyznaczonej kwotą 2.280 zł w danym roku podatkowym), które zostały wypłacone w związku z „ indywidualnym zdarzeniem losowym ”, pod warunkiem udokumentowania przez osobę starającą się o świadczenie podlegające zwolnieniu tego zdarzenia stosownymi dowodami, bowiem ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zatem przyjmując za Wnioskodawcą, że zapomoga związana jest ze zdarzeniem nagłym i przyznawana jest jednorazowo w związku z tym jednym zdarzeniem oraz wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku, należy stwierdzić, że wypłata zapomogi studentom i doktorantom będzie korzystała ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.
2015
31
sty
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zapomoga
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.