IBPBII/2/415-921/12/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego M1 w części wydatkowanej na zapłatę ceny nabycia lokalu mieszkalnego M2 jeżeli nabycie tego lokalu M2 miało miejsce przed podpisaniem ostatecznej umowy sprzedaży lokalu M1.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 10 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego M1 w części wydatkowanej na zapłatę ceny nabycia lokalu mieszkalnego M2 jeżeli nabycie tego lokalu miało miejsce przed podpisaniem ostatecznej umowy sprzedaży lokalu M1 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego M1 w części wydatkowanej na zapłatę ceny nabycia lokalu mieszkalnego M2 jeżeli nabycie tego lokalu miało miejsce przed podpisaniem ostatecznej umowy sprzedaży lokalu M1.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Aktem notarialnym z dnia 23 maja 2005 r. wraz z małżonką wnioskodawca nabył na zasadach małżeńskiej wspólności majątkowej prawo własności do nieruchomości lokalowej zwanej dalej M1. W dniu 20 września 2010 r. małżonkowie podpisali w formie aktu notarialnego umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania Ml. Kwota sprzedaży ustalona została w wysokości 470.000 zł. W tym dniu otrzymali tytułem zadatku kwotę 50.000 zł. Natomiast w dniu 30 listopada 2010 r. podpisana została ostateczna umowa sprzedaży mieszkania - akt notarialny.

Cena sprzedaży (470.000 zł) była uiszczana przez nabywcę ratami według harmonogramu:

 1. rata w wysokości 50.000 zł - płatna w dniu 20 września 2010 r.
 2. rata w wysokości 50.000 zł - płatna w dniu 12 stycznia 2011 r.
 3. rata w wysokości 40.000 zł - płatna w dniu 13 stycznia 2011 r.
 4. rata w wysokości 330.000 zł - płatna w dniu 31 stycznia 2011 r.

Z uwagi na fakt, iż mieszkanie M1 zostało sprzedane przed upływem 5 lat od daty jego nabycia, wnioskodawca wraz z małżonką w terminie 14 dni od dnia sprzedaży mieszkania złożył oświadczenie o wykorzystaniu kwoty przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania na cele mieszkaniowe.

W dniu 30 grudnia 2009 r. wnioskodawca razem z żoną podpisał w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę zakupu nowej nieruchomości lokalowej, zwanej dalej M2. Kwota nabycia ustalona została w wysokości 648.000 zł. W tym dniu małżonkowie dokonali przelewu na rzecz zbywcy kwoty w wysokości 200.000 zł tytułem zapłaty części ustalonej ceny zakupu. W dniu 31 maja 2010 r. małżonkowie zawarli ostateczną umowę zakupu tego mieszkania - akt notarialny. W akcie tym określone zostało, że zapłata pozostałej kwoty za nabycie lokalu M2 nastąpi do dnia 20 września 2010 r. W dniu 08 września 2010 r. zawarty został aneks do umowy zakupu mieszkania - akt notarialny.

Zgodnie z treścią aneksu małżonkowie zobowiązani zostali do zapłaty pozostałej kwoty ceny zakupu według harmonogramu:

 • kwota 68.000 zł najpóźniej do dnia 15 września 2010 r.,
 • a kwota 380.000 zł do dnia 28 lutego 2011 r.

W dniu 08 września 2010 r. małżonkowie dokonali przelewu na rzecz zbywcy w wysokości 68.000 zł. Płatności pozostałej kwoty w wysokości 380.000 zł dokonali ze środków otrzymanych ze sprzedaży mieszkania M1 według harmonogramu:

 1. rata w wysokości 30.000 zł płatna w dniu 16 lutego 2011 r.
 2. rata w wysokości 350.000 zł płatna w dniu 25 lutego 2011 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że z kwoty uzyskanej z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego M1 małżonkowie przeznaczyli łącznie na zakup lokalu M2 kwotę w wysokości 380.000,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym, gdzie najpierw nastąpiło nabycie przez małżonków mieszkania M2 ale bez zapłaty całej ceny sprzedaży w dniu nabycia, a dopiero później sprzedali mieszkanie M1, małżonkowie są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania M1 od całej kwoty uzyskanego przychodu, tj. od 470.000 zł, czy też chcąc ustalić kwotę przychodu, od której zobowiązani są uiścić należny podatek uprawnieni są od kwoty przychodu uzyskanego ze zbycia mieszkania Ml odliczyć kwotę wydatków poniesionych na nabycie mieszkania M2, a pochodzących ze zbycia mieszkania Ml, tj. kwotę 380.000 zł...

Zdaniem wnioskodawcy, przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu Ml w wysokości w jakiej został on przeznaczony w ciągu 2 lat od daty sprzedaży mieszkania Ml na zapłatę ceny nabycia mieszkania M2 w łącznej wysokości 380.000 zł jest wydatkiem na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., w związku z czym kwota ta jest zwolniona od opodatkowania tym podatkiem.

Stanowisko to wynika z następującej regulacji.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - do przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007 r. Z uwagi na fakt, iż mieszkanie Ml sprzedane przez małżonków w 2010 r. zostało nabyte w 2005 r. tj. przed 31 grudnia 2006 r. - w stosunku do dochodów uzyskanych ze sprzedaży tego mieszkania zastosowanie znajdą regulacje obowiązujące do końca 2006 r.

Zgodnie z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Jednakże zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek zapłaty podatku ulega niejako zawieszeniu na okres dwóch lat jeżeli w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży podatnik złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania przeznaczy na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ww. ustawy. Wnioskodawca wskazał, że razem z małżonką złożył oświadczenie o przeznaczeniu przychodów ze sprzedaży mieszkania Ml na cele mieszkaniowe, w konsekwencji czego przychód z tytułu sprzedaży mieszkania Ml muszą wydatkować na cele mieszkaniowe najpóźniej do dnia 30 listopada 2012 r. Wnioskodawca wraz z małżonką cześć przychodu ze sprzedaży mieszkania M1 - w terminie 2 lat od sprzedaży wydatkował w kwocie 380.000 zł na zapłatę ceny nabycia mieszkania M2, którego własność została nabyta jeszcze przed zbyciem mieszkania M1.

W myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od sprzedaży:

 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ocenie wnioskodawcy, powyższe oznacza, iż z omawianego zwolnienia mają prawo korzystać podatnicy, którzy przeznaczyli przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie innej nieruchomości lub prawa, pod warunkiem, że są to nieruchomości lub prawa wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego fakt nabycia prawa do lokalu mieszkalnego przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 nie wyłącza automatycznie zwolnienia tych przychodów od podatku dochodowego (wyrok NSA z dnia 09 września 1994 r., sygn. akt SA/Gd 2605/93). Wykładania celowościowa art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) prowadzi do wniosku, że intencją ustawodawcy było zachęcenie (poprzez przedmiotowe zwolnienie podatkowe) osób uzyskujących przychód ze sprzedaży m.in. nieruchomości do przeznaczenia pieniędzy uzyskanych z tego tytułu na cele nie związane bezpośrednio z konsumpcją, lecz wydatkowanie ich na trwałe dobra zaspokajające potrzeby mieszkaniowe ludności. Ustawodawca zakreślił jedynie termin, w czasie którego środki te powinny zostać wydatkowane. Wnioskodawca twierdzi, że w niniejszym stanie faktycznym bezsporne jest, że część przychodu uzyskana ze sprzedaży mieszkania Ml została wydatkowana na zapłatę ceny za nabycie mieszkania M2, do nabycia którego doszło przed datą uzyskania przychodu. Przy ocenie, czy podatnik przeznaczył środki ze sprzedaży lokalu na nabycie innego mieszkania w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych niezbędne jest uwzględnienie całokształtu okoliczności sprawy, porównanie uzyskanych środków i środków przeznaczonych na potrzeby mieszkaniowe w okresie dwóch lat od daty sprzedaży. Niedopuszczalna jest zawężająca interpretacja przepisów wymagająca, aby te same fizycznie pieniądze lub tylko wpłaty dokonane po dniu sprzedaży pochodzące wprost z tego źródła były zwolnione od podatku (wyrok NSA z dnia 25 sierpnia 1999 r., sygn. akt I SA/Gd 1782/97). Chodzi tu o faktyczne pokrycie kosztów nabywanych rzeczy środkami, których uzyskanie związane było ze zbyciem innych nieruchomości. Warunkiem zwolnienia od podatku przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości jest wyłącznie przeznaczenie przychodów w całości lub części na nabycie innej nieruchomości w określonym terminie od dnia sprzedaży, nie ma natomiast decydującego znaczenia fakt, że umowa zbycia nastąpiła później niż umowa nabycia.

Z porównania treści aktów notarialnych powołanych w przedstawionym stanie faktycznym (z harmonogramów płatności) jednoznacznie wynika, że cześć przychodu w wysokości 380.000 zł uzyskanego ze zbycia lokalu mieszkalnego M1 została przeznaczona na poczet ceny nabycia mieszkania M2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość),
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw wymienionych w tym przepisie przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży m.in. nieruchomości lokalowej decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment jej nabycia.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego prawo własności do nieruchomości lokalowej M1 wnioskodawca nabył w dniu 23 maja 2005 r., natomiast jej sprzedaży dokonał w dniu 30 listopada 2010 r.

Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie sprzedaż mieszkania M1 nastąpiła przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, tym samym sprzedaż ta stanowiła dla wnioskodawcy źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokonując oceny skutków podatkowych sprzedaży tego mieszkania należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007 r.

Zgodnie bowiem z art. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) do przychodu (dochodu) uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007 r.

I tak w myśl art. 28 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszt odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszt sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z ta czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć m.in. związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, opłatę notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę sądową, o ile zbywca takie wydatki poniósł. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy.

Podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 28 ust. 2 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie natomiast do art. 28 ust. 2a) zasada, o której mowa w art. 28 ust. 2 zdanie drugie, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy),
 • na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy).

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 32 lit. a), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie (art. 21 ust. 16 ww. ustawy).

Zaznaczyć należy, iż wyliczenie zawarte w ww. przepisie ma charakter wyczerpujący, w związku z tym tylko realizacja powyższych celów pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego przez podatnika ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy.

Zatem podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnień wynikających z powołanych wyżej przepisów jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw - nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży - wyłącznie na wskazane w ustawie cele mieszkaniowe m.in. na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 31 maja 2010 r. wnioskodawca zawarł ostateczną umowę zakupu mieszkania M2. Przed zawarciem ww. umowy na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży wnioskodawca przelał zbywcy część kwoty ustalonej ceny zakupu. Natomiast w dniu 30 listopada 2010 r. wnioskodawca zbył mieszkanie M1 a cena sprzedaży była uiszczana przez nabywcę na rzecz wnioskodawcy ratami.

Po uzyskaniu ceny sprzedaży lokalu M1 jej część wnioskodawca wydatkował na zapłatę ceny nabycia mieszkania M2. Zatem przed odpłatnym zbyciem mieszkania M1 wnioskodawca na podstawie aktu notarialnego nabył mieszkanie M2. Natomiast zapłata ceny nabycia tego mieszkania M2 następowała w ratach.

Wątpliwość wnioskodawcy budzi fakt, czy korzysta ze zwolnienia przychód w części wydatkowanej po dniu sprzedaży mieszkania M1 na zapłatę części ceny nabycia mieszkania M2.

Przenosząc zatem powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy mówiąc o wydatkach poniesionych „na nabycie” m.in. lokalu mieszkalnego obejmuje m.in. cenę zakupu tego lokalu. Tym samym wydatki poniesione nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży mieszkania na zapłatę ceny nabycia innego mieszkania są wydatkami mieszczącymi się w katalogu zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zatem wnioskodawca uzyskany po dniu podpisania ostatecznej umowy sprzedaży mieszkania M1 przychód faktycznie wydatkował na zapłatę części ceny zakupu mieszkania M2, to uznać należy, iż w tej części będzie on korzystał ze zwolnienia na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy bowiem nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży mieszkania M1 został wydatkowany na zapłatę ceny za nabycie mieszkania M2. Oznacza to, że przy obliczaniu przychodu opodatkowanego 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 28 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007 r. wnioskodawca może uwzględnić wydatki poniesione po sprzedaży mieszkania M1 na zapłatę ceny nabycia mieszkania M2. Przy czym przychód ten będzie podlegał rozliczeniu przez każdego z małżonków z osobna. Każdy z małżonków jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązanym do rozliczenia połowy przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżeński i wyliczenia należnego podatku dochodowego.

Tym samym stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W tym miejscu wskazać również należy, że zgodnie z treścią art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W świetle powyższego nie ma możliwości wydania interpretacji indywidualnej dla dwóch zainteresowanych osób fizycznych (dla małżonków), na podstawie jednego wniosku.

Oznacza to, że niniejsza interpretacja wydana została wyłącznie dla wnioskodawcy. Natomiast żona wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie i uiścić stosowną opłatę.

Odnosząc się z kolei do powołanych przez wnioskodawcę we własnym stanowisku orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdzić należy, że orzeczenia sądowe w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.