DD9.8222.2.14.2015.KCT | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy przychodu ze sprzedaży udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytym w 2004 r., w przypadku wydatkowania otrzymanej na poczet sprzedaży zaliczki na zapłatę zaliczki za nabycie innego mieszkania oraz zapłatę ceny nabycia tego innego mieszkania po jego nabyciu ale i po sprzedaży udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2014 r. Nr IBPBII/2/415-847/14/AK wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w związku z zakupem lokalu mieszkalnego przed podpisaniem ostatecznej umowy sprzedaży tego udziału - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 22 grudnia 2014 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy przychodu ze sprzedaży udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Interpretacja wydana została na wniosek Pani z dnia 24 września 2014 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że:

W dniu 25 listopada 2004 r. wraz z przyszłym małżonkiem Wnioskodawczyni nabyła aktem notarialnym nieruchomość jako własnościowe prawo do lokalu nr ... przy ul. ... w J.. Każdy z małżonków nabył powyższe mieszkanie w udziałach po 1/2.

Z kolei przed upływem 5 lat od nabycia, tj. w dniu 18 czerwca 2009 r. zawarto umowę przedwstępną (umowa bez formy aktu notarialnego) sprzedaży lokalu mieszkalnego i otrzymano zadatek w gotówce w kwocie 10.000,00 zł. W dniu 28 sierpnia 2009 r. w formie aktu notarialnego sprzedana została już przez małżonków ww. nieruchomość za kwotę 153.000,00 zł z zastrzeżeniem wydania jej do dnia 20 września 2009 r., po otrzymaniu zapłaty do 10 września 2009 r.

Faktyczna zapłata za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpiła:

  • w dniu 18 czerwca 2009 r. gotówką w formie zadatku 10.000,00 zł,
  • w dniu 3 września 2009 r. na konto bankowe 143.000,00 zł.

W dniu 18 czerwca 2009 r. zawarto umowę przedwstępną zakupu mieszkania w J. przy ul. K. 9/6 wpłacając zadatek w wysokości 10.000,00 zł (gotówka uzyskana z zadatku na sprzedaż lokalu przy ul. .../... w J.).

W dniu 20 lipca 2009 r. zawarto akt notarialny zakupu mieszkania za kwotę 160.000,00 zł, w którym to akcie już przez małżeństwo zakupione zostało mieszkanie w J. przy ul. K. 9/6 z zastrzeżeniem zapłaty za nie do 30 września 2009 r. i wydaniem go małżonkom do tej samej daty.

Faktyczna zapłata za powyższy lokal mieszkalny nastąpiła po otrzymaniu zadatku i zapłaty za sprzedaż lokalu przy ul. .../... w J.:

  • w dniu 18 czerwca 2009 r. gotówką w formie zadatku 10.000,00 zł,
  • w dniu 10 września 2009 r. przelewem na konto bankowe 140.000,00 zł,
  • w dniu 14 września 2009 r. gotówką 10.000,00 zł.

W dniu 04 września złożone zostało przez małżonków oświadczenie do urzędu skarbowego o wydatkowaniu kwoty ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr ... położonego w J. przy ul. ... na własne cele mieszkaniowe (zakup mieszkania).

W związku z powyższym zadano pytania:
  1. Czy zakup na podstawie aktu notarialnego z 20 lipca 2009 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 6 położonego w J. przy ul. K. 9 (faktyczna zapłata: 18 czerwca 2009 roku – 10.000,00 złotych – forma zadatku w gotówce; 10 września 2009 roku 140.000,00 złotych – przelew na konto bankowe; 14 września 2009 roku 10.000,00 złotych - gotówka), ze środków uzyskanych ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr ... położonego w J. przy ul. ... (otrzymanych w dniu 18 czerwca 2009 roku w wysokości 10.000,00 zł – gotówka w formie zadatku; 03 września 2009 roku w wysokości 143.000,00 zł całkowita zapłata na konto bankowe - sprzedanego aktem notarialnym z dnia 28 sierpnia 2009 roku), można w całości uwzględnić jako wydatkowane na własne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy cały przychód w częściach przynależnych małżonkom, uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, będzie zwolniony przedmiotowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatkowanie środków uzyskanych ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w datach przytoczonych w opisie stanu faktycznego i zapytaniu jest zgodne z art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i małżonkowie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w pełnej kwocie przychodu w częściach im przynależnych. Artykuł 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że dla skorzystania z odliczenia wydatkowany na własne cele mieszkaniowe ma być przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Brzmienie przepisu wskazuje, że celem jest wydatkowanie konkretnego przychodu, który został uzyskany ze zbycia nieruchomości. Nie wskazuje na kolejność dokonywania transakcji, a jedynie na źródło przychodu. Wnioskodawca wskazał, że Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 5 lutego 2013 r. znak: IBPBII/2/415-1548/12/AK oraz Minister Finansów w Biuletynie Skarbowym PB2/MK-033-02-4/02, mówi o faktycznie otrzymanych środkach pieniężnych ze sprzedaży i faktycznym wydatkowaniu tych środków na cele zgodnie z art. 21 ust. 25.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 22 grudnia 2014 r. Nr IBPBII/2/415-847/14/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...) Wnioskodawca może (...) skorzystać ze zwolnienia (...) skoro środki uzyskane na poczet ceny sprzedaży (zadatek) wydatkował na zapłatę zadatku w celu nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6, a także środki pieniężne (...) wydatkował na zapłatę ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6. Takie wydatkowanie środków pieniężnych może zostać uznane za wydatek na nabycie lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przychodem, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Zgodnie z tym przepisem przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych powstaje w dacie zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.

Z opisanego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w 2004 r. nabyła udział w 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, który został sprzedany w dniu 28 sierpnia 2009 r.

Wobec powyższego do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., o czym stanowi art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.).

Obowiązywanie określonych reżimów prawnych dotyczących ulg podatkowych przy odpłatnym zbyciu lokalu mieszkalnego (nieruchomości) uzależnione jest od daty nabycia zbywanej nieruchomości. Zatem do przychodu ze sprzedaży, nabytego w 2004 roku, udziału w 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego zastosowanie znajdą regulacje określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., obejmujące zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. „ulga mieszkaniowa”), ma zastosowanie wyłącznie do dochodów uzyskanych ze sprzedaży tych lokali mieszkalnych (nieruchomości), które zostały nabyte od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie zaś z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników którzy, w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, iż uzyskany przychód przeznaczą na tzw. cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 28 ust. 2a ustawy).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na nabycie np.: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu.

Z przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego wynika, że aktem notarialnym z dnia 20 lipca 2009 r. Wnioskodawczyni nabyła lokal mieszkalny, natomiast odpłatne zbycie udziału w 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytego dnia 25 listopada 2004 r., nastąpiła dopiero aktem notarialnym w dniu 28 sierpnia 2009 r. Zainteresowana na nabycie w dniu 20 lipca 2009 r. lokalu mieszkalnego przeznaczyła zadatek oraz środki pieniężne w związku ze sprzedażą w dniu 28 sierpnia 2009 r. udziału w 1/2 części.

Jak wskazano wyżej, zwolnienie od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych jest uzależnione wyłącznie od jego wydatkowania na nabycie np. lokalu mieszkalnego i dokonania tej czynności w okresie wskazanym w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy. Zatem przychód ze sprzedaży dnia 28 sierpnia 2009 r. udziału w 1/2 części w spółdzielczym prawie do lokalu przeznaczony na zapłatę za nabycie w dniu 20 lipca 2009 r. lokalu mieszkalnego, nie spełnia kryteriów do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy.

Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 521/13, wyrok WSA w Łodzi z dnia 18 marca 2013 r. sygn. akt I SA/Łd 1424/12. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w powołanym wyżej orzeczeniu z dnia 30 sierpnia 2013 r. stwierdził m.in., że (...) W wypadku poniesienia wydatku na cele mieszkaniowe przed osiągnięciem przychodu ze sprzedaży, a więc w czasie, gdy podatnik nie dysponował jeszcze kwotami pochodzącymi ze źródła przychodów, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) u.p.d.f. i musiał sfinansować ten wydatek z innych środków, nie można mówić o wydatkowaniu przychodu z tego źródła zgodnie z celami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) u.p.d.f. (...).

Natomiast w wyroku z dnia 23 października 2013 r. sygn. akt I SA/Op 556/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wskazał, że (...) W stanie faktycznym (...) sprawy nabycie udziału w prawie własności budynku nastąpiło przed zbyciem lokalu mieszkalnego (przed uzyskaniem z tego tytułu przychodu) (...) Tymczasem z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) wynika wprost, że wymagane jest nie tylko dokonanie wpłaty kwoty pieniędzy na rachunek zbywcy nieruchomości, lecz także nabycie tego lokalu, przy czym ustawodawca wyraźnie wskazał, że chodzi tu o przeznaczenie tych przychodów na określone cele w terminie 2 lat od dnia sprzedaży (...) Skarżąca (...) przychodu ze sprzedaży nieruchomości nie przeznaczyła, w sensie prawnym, na nabycie udziału w prawie własności budynku (...).

Wskazać należy, że powołana we wniosku interpretacja nr PB2/MK-033-02-4/02 została wydana w odmiennym stanie prawnym. Natomiast interpretacja indywidulana z dnia 05 lutego 2013 r. Nr IBPBII/2/415-1548/12/AK została zmieniona przez Ministra Finansów.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego, jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż, jest ona nieprawidłowa.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.