IPPB2/436-235/08-4/AS | Interpretacja indywidualna

W przypadku kupna złomu lub odpadów od sprzedawcy, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług tj. gdy sprzedawca będzie z tytułu dokonania tej konkretnej czynności opodatkowany podatkiem od towarów i usług lub z tego podatku zwolniony, wówczas czynność ta na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji i zapłaty podatku.
IPPB2/436-235/08-4/ASinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. sprzedawca
 3. zapłata podatku
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 02.06.2008 r. (data wpływu 18.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umów kupna – sprzedaży - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umów kupna - sprzedaży.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Firma prowadzi skup złomu i odpadów również i od osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Transakcje z tymi dostawcami nie są udokumentowane fakturami VAT, lecz formularzami przyjęcia odpadów metali i rachunkami wystawionymi przez pracowników firmy. Do dnia 31.12.2006 r. transakcje powyżej 1.000,00 zł były opodatkowane 2% od podstawy powyżej 1.000,00 zł. Pobrany podatek PCC był przekazywany przez firmę do U.S. Od 01.01.2007 r. w związku ze zmianą przepisów, firma stała się podatnikiem podatku PCC.

Pismem z dnia 12 sierpnia 2008 r. Nr IPPB2/436-235/08-2/AS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez przesłanie aktualnego pełnomocnictwa lub innego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego przez Pana Włodzimierza B.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy będzie podlegać opodatkowaniu czynność cywilnoprawna w postaci zakupu złomu od osoby fizycznej powyżej kwoty 1.000,00 zł – jeżeli firma jako kupujący jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC...

Zdaniem wnioskodawcy:

Do dnia złożenia wniosku firma jest podatnikiem podatku PCC od transakcji kupna złomu i odpadów z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w wysokości 2% od kwoty opodatkowania powyżej 1.000,00 zł.

Wątpliwości pojawiły się, po głębszej analizie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC – że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron tych czynności opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko firmy w tej sprawie jest takie – że nie powinna płacić PCC, ponieważ jest podwójnie opodatkowana.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:

 1. następujące czynności cywilnoprawne:
  1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  2. umowy pożyczki,
  3. (uchylona),
  4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  5. umowa dożywocia,
  6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat i dopłat,
  7. (uchylona),
  8. ustanowienie hipoteki,
  9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  10. umowy depozytu nieprawidłowego,
  11. umowy spółki (akty założycielskie);
 2. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
 3. orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Zgodnie z powyższym umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy spółki i jej zmiany,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przez „podatek od towarów i usług” rozumie się podatek nakładany ustawą o podatku od towarów i usług lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Nie podlegają więc podatkowi od czynności cywilnoprawnych, co do zasady, te czynności, których dokonanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Należy jednak zauważyć, iż zgodnie z dyspozycją powyższego przepisu o wyłączeniu umowy sprzedaży spod działania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu odrębnych przepisów, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna z nich - z tytułu dokonania tej konkretnej czynności - jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. Wyłączenie danej czynności cywilnoprawnej z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ma więc miejsce tylko w przypadku, gdy z tytułu dokonania tej właśnie czynności, jedna ze stron jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W praktyce oznacza to, że przy zawieraniu umowy sprzedaży status podatnika podatku od towarów i usług musi posiadać sprzedający. Nie jest istotny w tym przypadku status prawnopodatkowy kupującego, gdyż z tytułu zakupu towaru lub usługi nie powstaje u niego obowiązek w podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest zakup złomu i odpadów.

Zatem w przypadku kupna złomu lub odpadów od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej i nie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług, Wnioskodawca jako nabywca rzeczy do dalszej odsprzedaży, staje się podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Dlatego też – stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - od tej czynności Wnioskodawca winien, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Wnioskodawca, w przypadku zawarcia umowy zakupu złomu powyżej 1.000,00 zł, zobowiązany jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od całości przedmiotu transakcji a nie od nadwyżki ponad kwotę 1.000,00 zł.

Jednakże należy wskazać, że w przypadku kupna złomu lub odpadów od sprzedawcy, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług tj. gdy sprzedawca będzie z tytułu dokonania tej konkretnej czynności opodatkowany podatkiem od towarów i usług lub z tego podatku zwolniony, wówczas czynność ta na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.