Zapłata podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapłata podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
26
wrz

Istota:

Składanie informacji VAT-23 o wewnątrzwspólnotowym nabyciu używanego środka transportu oraz zapłaty podatku z tego tytułu.

Fragment:

(...) zapłaty podatku. Spółka wskazała, że dokonuje ona zapłaty podatku VAT wraz z odsetkami od dnia nabycia pojazdu do dnia zapłaty podatku. Tym samym należy stwierdzić, że – w sytuacji, gdzie dzień nabycia pojazdu jest dniem powstania obowiązku podatkowego z tytułu jego wewnątrzwspólnotowego nabycia – sposób jej postępowania jest prawidłowy. Ponadto niezależnie od tego, czy decyzja o rejestracji pojazdu jest podjęta w celu przetestowania pojazdu i odbycia jazd próbnych z klientami czy też w celu przeznaczenia pojazdu na środek trwały w firmie Spółka postępuje prawidłowo, a mianowicie płaci podatek należny i składa informację VAT-23 w momencie podjęcia decyzji o rejestracji pojazdu. Odpowiadając zatem na pytania Spółki, biorąc pod uwagę wskazane w opisie sprawy okoliczności należy stwierdzić, że: Spółka postępuje/będzie postępowała prawidłowo składając przed rejestracją pojazdu informację VAT-23 i informacja składana jest/będzie terminowo; Spółka postępuje/będzie postępowała prawidłowo dokonując zapłaty podatku VAT wraz z odsetkami od 14-tego dnia od zakupu pojazdu do dnia zapłaty podatku; postępowanie takie jest/będzie prawidłowe również w przypadku gdy wspomniany pojazd zostanie zarejestrowany i wprowadzony do ewidencji środków trwałych Spółki.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie ustalenia zobowiązania podatkowego, obowiązku zapłaty podatku oraz rozliczenia transakcji darowizny znaku towarowego do spółki komandytowej

Fragment:

Odnośnie sytuacji, gdy interpretacja indywidualna dotyczy zdarzeń przyszłych, których kształt może być determinowany tymi interpretacjami zastosowanie będą miały przepisy art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej, wówczas należy zauważyć, że zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku może być następstwem zastosowania się do interpretacji indywidualnej, które uległy zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono lub nie zostały uwzględnione w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Warunkiem tego zwolnienia jest spełnienie dwóch zasadniczych przesłanek – zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane w efekcie zastosowania się do interpretacji, zaś stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji nie wystąpił jeszcze w momencie doręczenia interpretacji indywidualnej, lecz dopiero po jej doręczeniu. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku wystąpi jednak tylko w takim zakresie, w jakim zdarzenie będące przedmiotem interpretacji kształtuje powstanie obowiązku i zobowiązania podatkowego. Skutkiem procesowym zastosowania się do interpretacji będzie złożenie przez podatnika wniosku o wydanie decyzji, w której organ podatkowy określi lub ustali wysokość zobowiązania podatkowego, w tym podatku objętego zwolnieniem lub jego nadpłaty (art. 14m § 3). Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku, oznacza, że nie mogą też być naliczane odsetki za zwłokę ani też nie można wszczynać w sprawie postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego oraz postępowania karnoskarbowego.

2016
12
sie

Istota:

W przypadku kupna złomu lub odpadów od sprzedawcy, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług tj. gdy sprzedawca będzie z tytułu dokonania tej konkretnej czynności opodatkowany podatkiem od towarów i usług lub z tego podatku zwolniony, wówczas czynność ta na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

Fragment:

Wnioskodawca, w przypadku zawarcia umowy zakupu złomu powyżej 1.000,00 zł, zobowiązany jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od całości przedmiotu transakcji a nie od nadwyżki ponad kwotę 1.000,00 zł. Jednakże należy wskazać, że w przypadku kupna złomu lub odpadów od sprzedawcy, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług tj. gdy sprzedawca będzie z tytułu dokonania tej konkretnej czynności opodatkowany podatkiem od towarów i usług lub z tego podatku zwolniony, wówczas czynność ta na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji i zapłaty podatku. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2016
10
kwi

Istota:

Obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu z terytorium Niemiec.

Fragment:

(...) zapłaty podatku należnego z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu z terytorium Niemiec – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 22 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku należnego z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu z terytorium Niemiec. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Jest Pan osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W dniu 24 listopada 2015 r. zakupił Pan samochód w salonie dealera w Niemczech. Zamówienie zostało podpisane w dniu 8 września 2015 r., z możliwym terminem odbioru w listopadzie 2015 r., tj. 4 miesiące od daty pierwszej rejestracji, która miała miejsce w dniu 21 lipca 2015 r. W momencie zakupu stan licznika wynosił ok. 5.000 km. Samochód został odebrany osobiście i przywieziony do Polski. Zakup został udokumentowany fakturą z dnia 24 listopada 2015 r., zawierającą niemiecki podatek od wartości dodanej w wysokości 19%. Przed wyjazdem do Niemiec po odbiór samochodu, zasięgnął Pan informacji w urzędzie skarbowym, czy jest zobowiązany do płacenia jakichkolwiek podatków w Polce przy zakupie 4-miesięcznego auta.

2012
29
lis

Istota:

Czy Spółka ma obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia przyczep, które nie posiadają własnego napędu, w terminie 14 dni od nabycia do Urzędu Skarbowego, do którego należy składać VAT-23?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka ma obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia przyczep, które nie posiadają własnego napędu, w terminie 14 dni od nabycia do Urzędu Skarbowego, do którego należy składać VAT-23... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu. W ocenie Spółki, art. 103 ust. 3 i 4 ustawy, dotyczący zapłaty podatku, dokonuje podziału środków transportu na nowe oraz inne. Przy czym za inne środki transportu należy utożsamiać nowe środki transportu. Zgodnie z art. 2 pkt 50 i 52 ustawy Prawo o ruchu drogowym pod pojęciem przyczepy rozumie się pojazd bez silnika. Spółka zaznaczyła, że w związku z tym do przyczepy nie ma zastosowania art. 2 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż przyczepy nie mają własnego silnika. W Jej ocenie, nabycie przyczepy na potrzeby własne powoduje, że nabywca nie jest zobowiązanym do zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu środków transportu na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy. Spółka zobowiązana jest do rozliczenia przeprowadzonych transakcji nabycia przyczep jako wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

2012
26
lip

Istota:

Czy zapłata podatku obciążającego Wnioskodawcę przez osobę trzecią, bezpośrednio z rachunku bankowego tej osoby, w ramach zobowiązania cywilnoprawnego, doprowadzi do wygaśnięcia obowiązku podatkowego Wnioskodawcy poprzez jego zapłatę na podstawie art. 59 § 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej Ordynacja podatkowa?

Fragment:

Przy czym należy zaznaczyć, że wpłata przez osobę trzecią kwoty odpowiadającej kwocie podatku może być uznana za skuteczną zapłatę podatku, gdy wpłacający występuje jako osoba, która działając na rachunek podatnika dokonuje zapłaty z jego zasobów pieniężnych. Działa on w tym przypadku jako podmiot umocowany do zapłaty podatku za podatnika. Nie dokonuje wówczas zapłaty podatku, lecz wpłaty kwoty tytułem podatku. Zapłata podatku ma w tym przypadku wyłącznie wymiar techniczny. W przypadku, gdy osoba trzecia dokonująca wpłaty podatku działa w imieniu i na rachunek podatnika i dokonuje zapłaty podatku ze środków pieniężnych podatnika, należy uznać, że wskutek dokonanej wpłaty nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania podatkowego podatnika w trybie art. 59 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Powyższe znajduje potwierdzenie w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2008 r. w której „ Naczelny Sąd Administracyjny za uzasadnione uznał stanowisko, że zapłata, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika. ” W uzasadnieniu powołanej wyżej uchwały, Sąd uznał, że „osoba wpłacająca podatek ze środków powierzonych mu przez podatnika dokonuje (...) czynności technicznej - wpłaca podatek za podatnika, działa jedynie jako „ posłaniec ”.

2012
13
kwi

Istota:

Regulowanie zobowiązania podatkowego Spółki przez osoby trzecie.

Fragment:

Z przytoczonych przepisów jednoznacznie wynika, że obowiązek zapłaty podatku spoczywa na podatniku. Należy zauważyć, że ustawa o podatku akcyzowym jednoznacznie narzuca zapłatę podatku podatnikowi i nie przewiduje żadnego odstępstwa od tej reguły. W tym miejscu tut. organ chciałby zwrócić uwagę na uchwałę NSA syg. akt I FPS 8/07, której przedmiotem była kwestia możliwości zapłaty podatku przez osobę trzecią. W uchwale tej Sąd jednoznacznie stwierdził, „ że obowiązek zapłaty podatku wynika ze zobowiązania podatkowego, a zobowiązanym do jego zapłacenia jest podatnik. Tym samym za słuszną należy uznać tezę, że tylko zapłata podatku przez podatnika prowadzi do realizacji zobowiązania podatkowego i tym samym do jego wygaśnięcia ”. Przy czym należy zaznaczyć, że wpłata przez osobę trzecią kwoty odpowiadającej kwocie podatku może być uznana za skuteczną zapłatę podatku, gdy wpłacający występuje jako osoba, która działając na rachunek podatnika dokonuje zapłaty z jego zasobów pieniężnych. Działa on w tym przypadku jako podmiot umocowany do zapłaty podatku za podatnika. Nie dokonuje wówczas zapłaty podatku, lecz wpłaty kwoty tytułem podatku. Zapłata podatku ma w tym przypadku wyłącznie wymiar techniczny.

2011
1
paź

Istota:

Czy wykonanie przez Pracodawcę niezarejestrowanego jako płatnik przelewów zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie prowadzić do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy z tytułu tych zaliczek?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe uregulowania należy przyjąć, iż tylko zapłata podatku przez podatnika powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na podstawie art. 59 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Odrębnym zagadnieniem jest kwestia zapłaty zobowiązań podatkowych podatnika za pośrednictwem innych podmiotów. Wpłata przez osobę postronną kwoty odpowiadającej kwocie podatku (zaliczki na podatek) może być uznana za skuteczną zapłatę, gdy wpłacający występuje jako osoba, która działając na rachunek podatnika dokonuje zapłaty z jego zasobów pieniężnych. Działa on w tym przypadku jako podmiot umocowany do zapłaty za podatnika (w sensie technicznym). Nie dokonuje wówczas zapłaty podatku (zaliczki na podatek), lecz wpłaty kwoty tytułem podatku (zaliczki na podatek). Zapłata podatku (zaliczki na podatek) ma w tym przypadku wyłącznie wymiar techniczny. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozważa podjęcie pracy na rzecz pracodawcy z siedzibą w Niemczech. Praca miałaby być wykonywana w Polsce. W odniesieniu do wypłacanego Zainteresowanemu wynagrodzenia, pracodawca nie będzie płatnikiem, o którym mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią umowy o pracę, co miesiąc będzie Wnioskodawcy przysługiwało wynagrodzenie ze stosunku pracy, z którego nie cała kwota będzie przelewana na Jego konto.

2011
1
paź

Istota:

Umowy pożyczki i zwrot nienależnie zapłaconego podatku.

Fragment:

Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że nawet gdyby przedmiotowe pożyczki podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to ze względu na treść art. 4 pkt 7 ww. ustawy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

2011
1
paź

Istota:

Umowy pożyczki i zwrot nienależnie zapłaconego podatku.

Fragment:

Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że nawet gdyby przedmiotowe pożyczki podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to ze względu na treść art. 4 pkt 7 ww. ustawy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.