Zapłata podatku | Interpretacje podatkowe

Zapłata podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapłata podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W przypadku kupna złomu lub odpadów od sprzedawcy, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług tj. gdy sprzedawca będzie z tytułu dokonania tej konkretnej czynności opodatkowany podatkiem od towarów i usług lub z tego podatku zwolniony, wówczas czynność ta na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji i zapłaty podatku.
Fragment:
Wnioskodawca, w przypadku zawarcia umowy zakupu złomu powyżej 1.000,00 zł, zobowiązany jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od całości przedmiotu transakcji a nie od nadwyżki ponad kwotę 1.000,00 zł. Jednakże należy wskazać, że w przypadku kupna złomu lub odpadów od sprzedawcy, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług tj. gdy sprzedawca będzie z tytułu dokonania tej konkretnej czynności opodatkowany podatkiem od towarów i usług lub z tego podatku zwolniony, wówczas czynność ta na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji i zapłaty podatku. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
12
sie

Istota:
Obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu z terytorium Niemiec.
Fragment:
(...) zapłaty podatku należnego z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu z terytorium Niemiec – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 22 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku należnego z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu z terytorium Niemiec. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Jest Pan osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W dniu 24 listopada 2015 r. zakupił Pan samochód w salonie dealera w Niemczech. Zamówienie zostało podpisane w dniu 8 września 2015 r., z możliwym terminem odbioru w listopadzie 2015 r., tj. 4 miesiące od daty pierwszej rejestracji, która miała miejsce w dniu 21 lipca 2015 r. W momencie zakupu stan licznika wynosił ok. 5.000 km. Samochód został odebrany osobiście i przywieziony do Polski. Zakup został udokumentowany fakturą z dnia 24 listopada 2015 r., zawierającą niemiecki podatek od wartości dodanej w wysokości 19%. Przed wyjazdem do Niemiec po odbiór samochodu, zasięgnął Pan informacji w urzędzie skarbowym, czy jest zobowiązany do płacenia jakichkolwiek podatków w Polce przy zakupie 4-miesięcznego auta.
2016
10
kwi

Istota:
Czy Spółka ma obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia przyczep, które nie posiadają własnego napędu, w terminie 14 dni od nabycia do Urzędu Skarbowego, do którego należy składać VAT-23?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka ma obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia przyczep, które nie posiadają własnego napędu, w terminie 14 dni od nabycia do Urzędu Skarbowego, do którego należy składać VAT-23... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu. W ocenie Spółki, art. 103 ust. 3 i 4 ustawy, dotyczący zapłaty podatku, dokonuje podziału środków transportu na nowe oraz inne. Przy czym za inne środki transportu należy utożsamiać nowe środki transportu. Zgodnie z art. 2 pkt 50 i 52 ustawy Prawo o ruchu drogowym pod pojęciem przyczepy rozumie się pojazd bez silnika. Spółka zaznaczyła, że w związku z tym do przyczepy nie ma zastosowania art. 2 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż przyczepy nie mają własnego silnika. W Jej ocenie, nabycie przyczepy na potrzeby własne powoduje, że nabywca nie jest zobowiązanym do zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu środków transportu na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy. Spółka zobowiązana jest do rozliczenia przeprowadzonych transakcji nabycia przyczep jako wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
2012
29
lis

Istota:
Czy zapłata podatku obciążającego Wnioskodawcę przez osobę trzecią, bezpośrednio z rachunku bankowego tej osoby, w ramach zobowiązania cywilnoprawnego, doprowadzi do wygaśnięcia obowiązku podatkowego Wnioskodawcy poprzez jego zapłatę na podstawie art. 59 § 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej Ordynacja podatkowa?
Fragment:
Przy czym należy zaznaczyć, że wpłata przez osobę trzecią kwoty odpowiadającej kwocie podatku może być uznana za skuteczną zapłatę podatku, gdy wpłacający występuje jako osoba, która działając na rachunek podatnika dokonuje zapłaty z jego zasobów pieniężnych. Działa on w tym przypadku jako podmiot umocowany do zapłaty podatku za podatnika. Nie dokonuje wówczas zapłaty podatku, lecz wpłaty kwoty tytułem podatku. Zapłata podatku ma w tym przypadku wyłącznie wymiar techniczny. W przypadku, gdy osoba trzecia dokonująca wpłaty podatku działa w imieniu i na rachunek podatnika i dokonuje zapłaty podatku ze środków pieniężnych podatnika, należy uznać, że wskutek dokonanej wpłaty nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania podatkowego podatnika w trybie art. 59 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Powyższe znajduje potwierdzenie w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2008 r. w której „ Naczelny Sąd Administracyjny za uzasadnione uznał stanowisko, że zapłata, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika. ” W uzasadnieniu powołanej wyżej uchwały, Sąd uznał, że „osoba wpłacająca podatek ze środków powierzonych mu przez podatnika dokonuje (...) czynności technicznej - wpłaca podatek za podatnika, działa jedynie jako „ posłaniec ”.
2012
26
lip

Istota:
Regulowanie zobowiązania podatkowego Spółki przez osoby trzecie.
Fragment:
Z przytoczonych przepisów jednoznacznie wynika, że obowiązek zapłaty podatku spoczywa na podatniku. Należy zauważyć, że ustawa o podatku akcyzowym jednoznacznie narzuca zapłatę podatku podatnikowi i nie przewiduje żadnego odstępstwa od tej reguły. W tym miejscu tut. organ chciałby zwrócić uwagę na uchwałę NSA syg. akt I FPS 8/07, której przedmiotem była kwestia możliwości zapłaty podatku przez osobę trzecią. W uchwale tej Sąd jednoznacznie stwierdził, „ że obowiązek zapłaty podatku wynika ze zobowiązania podatkowego, a zobowiązanym do jego zapłacenia jest podatnik. Tym samym za słuszną należy uznać tezę, że tylko zapłata podatku przez podatnika prowadzi do realizacji zobowiązania podatkowego i tym samym do jego wygaśnięcia ”. Przy czym należy zaznaczyć, że wpłata przez osobę trzecią kwoty odpowiadającej kwocie podatku może być uznana za skuteczną zapłatę podatku, gdy wpłacający występuje jako osoba, która działając na rachunek podatnika dokonuje zapłaty z jego zasobów pieniężnych. Działa on w tym przypadku jako podmiot umocowany do zapłaty podatku za podatnika. Nie dokonuje wówczas zapłaty podatku, lecz wpłaty kwoty tytułem podatku. Zapłata podatku ma w tym przypadku wyłącznie wymiar techniczny.
2012
13
kwi

Istota:
Czy wykonanie przez Pracodawcę niezarejestrowanego jako płatnik przelewów zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie prowadzić do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy z tytułu tych zaliczek?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe uregulowania należy przyjąć, iż tylko zapłata podatku przez podatnika powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na podstawie art. 59 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Odrębnym zagadnieniem jest kwestia zapłaty zobowiązań podatkowych podatnika za pośrednictwem innych podmiotów. Wpłata przez osobę postronną kwoty odpowiadającej kwocie podatku (zaliczki na podatek) może być uznana za skuteczną zapłatę, gdy wpłacający występuje jako osoba, która działając na rachunek podatnika dokonuje zapłaty z jego zasobów pieniężnych. Działa on w tym przypadku jako podmiot umocowany do zapłaty za podatnika (w sensie technicznym). Nie dokonuje wówczas zapłaty podatku (zaliczki na podatek), lecz wpłaty kwoty tytułem podatku (zaliczki na podatek). Zapłata podatku (zaliczki na podatek) ma w tym przypadku wyłącznie wymiar techniczny. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozważa podjęcie pracy na rzecz pracodawcy z siedzibą w Niemczech. Praca miałaby być wykonywana w Polsce. W odniesieniu do wypłacanego Zainteresowanemu wynagrodzenia, pracodawca nie będzie płatnikiem, o którym mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią umowy o pracę, co miesiąc będzie Wnioskodawcy przysługiwało wynagrodzenie ze stosunku pracy, z którego nie cała kwota będzie przelewana na Jego konto.
2011
1
paź

Istota:
Umowy pożyczki i zwrot nienależnie zapłaconego podatku.
Fragment:
Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że nawet gdyby przedmiotowe pożyczki podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to ze względu na treść art. 4 pkt 7 ww. ustawy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
2011
1
paź

Istota:
Umowy pożyczki i zwrot nienależnie zapłaconego podatku.
Fragment:
Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że nawet gdyby przedmiotowe pożyczki podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to ze względu na treść art. 4 pkt 7 ww. ustawy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
2011
1
paź

Istota:
Nabycie NŚT (łodzi) przez osobę fizyczną
Fragment:
W tym celu podatnik oprócz zapłaty podatku jest również zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym informacji o wewnątrzwpólnotowym nabyciu środka transportu na druku VAT-23 wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu (art. 103 ust. 5 ustawy). W poz. 32 formularza VAT-23 podatnik wpisuje rzeczywistą kwotę środka transportu jaką winien zapłacić dostawcy tzn. kwotę wykazaną na fakturze wraz z symbolem waluty. Natomiast wpłacony podatek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu powinien być obliczony zgodnie z art. 31 ustawy. Podstawa opodatkowania WNT oprócz faktycznej wartości środka transportu wynikającej z faktury obejmuje również: podatki ( np. podatek akcyzowy), cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, wydatki dodatkowe takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia. Zatem cena nabycia wykazana przez Wnioskodawcę w formularzu VAT-23 obejmuje wartość z faktury od kontrahenta, natomiast kwota podatku wpłaconego do urzędu skarbowego obliczona jest od podstawy opodatkowania WNT (zgodnie z art. 31 ustawy).
2011
1
cze

Istota:
Nabycie NŚT (łodzi) przez spółkę
Fragment:
Jednocześnie należy podkreślić, że w świetle art. 103 ust. 4-6 obowiązek zapłaty podatku z tytułu nabycia nowego środka transportu oraz złożenia informacji o dokonaniu tego typu transakcji jest ściśle związany z faktem otrzymania przedmiotu transakcji oraz wystawieniem faktury potwierdzającej dokonanie nabycia nowego środka transportu. Niezależnie od powyższego Spółka jako podatnik, który dla powyższej transakcji posłużył się NIP-em z prefixem PL, ma obowiązek rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu w deklaracji VAT-7. Rozliczenia tego Spółka powinna dokonać, zgodnie z art. 106 ust .7 ustawy, na podstawie faktury wewnętrznej. W poz. 32 i 33 deklaracji VAT-7 podatnik wpisuje podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu, z jednoczesnym prawem do odliczenia od kwoty podatku należnego, kwoty podatku wykazanego w poz.31, z tytułu podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia NŚT (poz. 37 deklaracji VAT-7). Jednocześnie, w art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku VAT postanowiono, że kwotę podatku naliczonego stanowi, m.in. kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy stwierdzono natomiast, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje – w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy odpowiednio od importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.