Zapłata częściowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapłata częściowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy kwota z faktury zaliczkowej od razu staje się przychodem do opodatkowania w dacie otrzymania zaliczki lub wystawienia faktury zaliczkowej, czy dopiero w momencie wydania towaru lub wykonania usługi budowlanej lub innej, czyli przy wystawieniu faktury końcowej lub częściowej?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko F. Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony w dniu 22 stycznia 2008 r. (data wpływu) o kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur, które nie zostały w całości zapłacone.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko x - przedstawione we wniosku z dnia 21.11.2006, (który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 22.11.2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur, które nie zostały w całości zapłacone, jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 22.11.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT wynikającego z faktur, ktorych należność nie została uregulowana w całości przez podatnika rozliczającego się metodą kasową.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14b § 1 i § 2 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek z dnia 23.02.2006 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko Strony zawarte we wniosku. UZASADNIENIE Z opisanego w przedmiotowym piśmie stanu faktycznego wynika, że spółka „P.”, była małym podatnikiem rozliczającym się zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm) za okres od IV kwartału 2002 roku do III kwartału 2003 roku. W dniu 30 września 2003 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na wniosek spółki otworzył postępowanie układowe, zobowiązując spółkę do bezwzględnego zakazu spłaty zobowiazań (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy można złożyć korektę zeznania podatkowego PIT-28 za 2001r. w przypadku nieuzyskania zapłaty za wystawioną fakturę, którą Podatnik uwzględnił w przychodzie i odprowadził należny ryczałt?

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t.Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości skorygowania zeznania podatkowego o wysokości uzyskanego przychodu PIT-28 za 2001 rok o przychód nieuzyskany - postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 03 marca 2005r. Podatnik wystapił z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącym możliwości złożenia korekty zeznania podatkowego o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2001 rok.Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu uzupełnionym dnia 19.04.2005r. wynika, że Podatnik w złożonym dnia 31.01.2002 roku (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik pyta, czy przysługuje mu prawo do skorygowania wystawionej faktury na sprzedaż usług teleinformatycznych na rzecz firmy, która dokonała tylko częściowej zapłaty za wystawioną fakturę VAT?

Fragment:

(...) Z opisu stanu faktycznego, zawartego we wniosku wynika jednoznacznie, że dotyczy on stanu prawnego z kwietnia 2002 roku. Podatnik świadczy usługi teleinformatyczne. W kwietniu 2002 r. podatnik zawarła umowę dotyczącą hostowania stron internetowych. Za świadczoną usługę została wystawiona faktura VAT. Należność za fakturę została zapłacona tylko częściowo, reszta należności do dnia złożenia zapytania nie została uregulowana, mimo ponawianych wezwań do zapłaty. Z korespondencji zwrotnej wynika, że firma już nie istnieje. Podatnik uważa, że przysługuje mu prawo do skorygowania wystawionej faktury. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (z dnia 8 stycznia 1993 r., Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) sprzedaż towarów odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega opodatkowaniu. W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z (...)