Zapłata | Interpretacje podatkowe

Zapłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana zapłata ceny nabycia z tytułu nabycia Nieruchomości w części poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności (wierzytelności z tytułu zapłaty ceny za Nieruchomość z wierzytelnością z tytułu zapłaty wynagrodzenia za pierwszy okres zabezpieczenia), a w pozostałej części poprzez zapłatę za pomocą weksla będzie stanowiła formę uregulowania należności na gruncie ustawy o VAT i w świetle art. 89b ustawy o VAT Sp. J. nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego, po upływie terminu 150 dni od dnia upływu terminu płatności ceny za Nieruchomość, w odniesieniu do tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, Minister Rozwoju i Finansów uznał za prawidłowe.
Fragment:
J. będzie uprawniona - przy założeniu spełnienia pozostałych warunków - do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego w przyspieszonym terminie 25 dni? Czy w opisanym stanie faktycznym zapłata ceny nabycia Nieruchomości w części poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności (wierzytelności z tytułu zapłaty ceny za Nieruchomość z wierzytelnością z tytułu zapłaty wynagrodzenia za pierwszy okres zabezpieczenia), a w pozostałej części poprzez zapłatę za pomocą weksla będzie stanowiła formę uregulowania należności w świetle art. 89b ustawy o VAT i w konsekwencji Sp. J. nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego po upływie terminu 150 dni od dnia upływu terminu płatności ceny za Nieruchomość? Zdaniem Wnioskodawcy Stanowisko Wnioskodawcy do pytania 1. W przedstawionym stanie faktycznym zapłata przez Sp. J. ceny nabycia Nieruchomości w części poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności (wierzytelności z tytułu zapłaty ceny za Nieruchomość z wierzytelnością z tytułu zapłaty wynagrodzenia za pierwszy okres zabezpieczenia), a w pozostałej części poprzez zapłatę za pomocą weksla stanowi jedną z możliwych form zapłaty za Nieruchomość i w związku z tym Sp. J. będzie uprawniona - przy założeniu spełnienia pozostałych warunków - do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego z tytułu zakupu Nieruchomości w przyspieszonym terminie 25 dni zgodnie z art. 87 ust. 6 Ustawy VAT.
2017
3
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o część zryczałtowanego zwrotu podatku w miesiącu dokonania zapłaty częściowo, tj. zapłaty w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika w terminie 14 dni lub w terminie umownym oraz w miesiącu zapłaty w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika po 14-dniowym terminie zapłaty lub po terminie umownym, czy też w miesiącu uregulowania całej należności na rzecz rolnika bez względu na formę zapłaty i jej termin?
Fragment:
Zdarzają się przypadki, że uiszczenie należności na rzecz rolnika ryczałtowego następuje częściowo, tj. w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika w terminie 14 dni lub w terminie umownym oraz w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika po 14-dniowym terminie zapłaty lub po terminie umownym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o część zryczałtowanego zwrotu podatku w miesiącu dokonania zapłaty częściowo, tj. zapłaty w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika w terminie 14 dni lub w terminie umownym oraz w miesiącu zapłaty w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika po 14-dniowym terminie zapłaty lub po terminie umownym, czy też w miesiącu uregulowania całej należności na rzecz rolnika bez względu na formę zapłaty i jej termin? Zdaniem Wnioskodawcy, będzie posiadał prawo do obniżenia podatku należnego o część zryczałtowanego zwrotu podatku w miesiącu dokonania części zapłaty należności bez względu na formę zapłaty, tj. gotówką lub na rachunek bankowy rolnika w terminie 14 dni lub w terminie umownym „ jak oraz ” w miesiącu zapłaty części po 14-dniowym terminie zapłaty lub po terminie umownym bez względu na formę zapłaty. Wnioskodawca wskazał, że prawidłowa interpretacja przepisu art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług powinna respektować zasadę neutralności i proporcjonalności podatku VAT wynikającą z Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.
2017
5
lip

Istota:
W ocenie organu, przewidywana do zapłaty przez Bank sankcja pieniężna w postaci ustawowych odsetek nie może być kwalifikowana, jako wydatek spełniający wskazane powyżej kryteria, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a których spełnienie jest niezbędne, aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu, bez względu na okoliczność, czy dany wydatek mieści się w katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Konstrukcja przepisów dotyczących uznawania określonego wydatku za koszt podatkowy (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT) nakazuje przyjęcie, że dopiero w momencie ziszczenia się przesłanek określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT dopuszczalne jest badanie, czy dany wydatek mieści się w katalogu negatywnym określonym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.
Fragment:
Bank nie wypłacił żądanej kwoty i w odpowiedzi na żądanie GDDKiA wskazał, że żądanie zapłaty nie spełnia warunków określonych w gwarancji. GDDKiA ponownie wystąpiła do Banku z żądaniem zapłaty (pismem z 20 sierpnia 2012 r.) – wskazując, że Wykonawca nie wykonał umowy. Następnie Wykonawca poinformował Bank, że brak jest podstaw faktycznych i prawnych do kierowania przez GDDKiA do banku roszczenia z tytułu gwarancji, gdyż to Wykonawca odstąpił od umowy i wezwał GDDKiA do zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy. Wykonawca wezwał też Bank, aby odmówił dokonania zapłaty kwoty objętej żądaniem GDDKiA i zażądał zwrotu oryginału gwarancji. Bank (pismem z 12 września 2012 r.) poinformował GDDKiA, że żądanie GDDKiA nie może zostać zrealizowane, wskazując istotne zastrzeżenia o charakterze prawnym (m.in. wygaśnięcie gwarancji, brak zgodności żądania GDDKiA z treścią gwarancji). W odpowiedzi GDDKiA ponownie (pismem z 1.10.2012) wezwała Bank do zapłaty z tytułu gwarancji wraz z odsetkami ustawowymi. Bank potrzymał dotychczasowe stanowisko (pismo z 15.10.2012) i odmówił zapłaty. GDDKiA wystąpiła przeciwko Bankowi z powództwem o zapłatę pozwem z 20 grudnia 2013 r. Bank podjął szereg czynności zmierzających do weryfikacji zasadności żądania pozwu.
2017
18
maj

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy przychodu ze sprzedaży udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytym w 2004 r., w przypadku wydatkowania otrzymanej na poczet sprzedaży zaliczki na zapłatę zaliczki za nabycie innego mieszkania oraz zapłatę ceny nabycia tego innego mieszkania po jego nabyciu ale i po sprzedaży udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
W dniu 28 sierpnia 2009 r. w formie aktu notarialnego sprzedana została już przez małżonków ww. nieruchomość za kwotę 153.000,00 zł z zastrzeżeniem wydania jej do dnia 20 września 2009 r., po otrzymaniu zapłaty do 10 września 2009 r. Faktyczna zapłata za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpiła: w dniu 18 czerwca 2009 r. gotówką w formie zadatku 10.000,00 zł, w dniu 3 września 2009 r. na konto bankowe 143.000,00 zł. W dniu 18 czerwca 2009 r. zawarto umowę przedwstępną zakupu mieszkania w J. przy ul. K. 9/6 wpłacając zadatek w wysokości 10.000,00 zł (gotówka uzyskana z zadatku na sprzedaż lokalu przy ul. .../... w J.). W dniu 20 lipca 2009 r. zawarto akt notarialny zakupu mieszkania za kwotę 160.000,00 zł, w którym to akcie już przez małżeństwo zakupione zostało mieszkanie w J. przy ul. K. 9/6 z zastrzeżeniem zapłaty za nie do 30 września 2009 r. i wydaniem go małżonkom do tej samej daty. Faktyczna zapłata za powyższy lokal mieszkalny nastąpiła po otrzymaniu zadatku i zapłaty za sprzedaż lokalu przy ul. .../... w J.: w dniu 18 czerwca 2009 r. gotówką w formie zadatku 10.000,00 zł, w dniu 10 września 2009 r. przelewem na konto bankowe 140.000,00 zł, w dniu 14 września 2009 r. gotówką 10.000,00 zł. W dniu 04 września złożone zostało przez małżonków oświadczenie do urzędu skarbowego o wydatkowaniu kwoty ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr ... położonego w J. przy ul. ... na własne cele mieszkaniowe (zakup mieszkania).
2015
29
gru

Istota:
Czy w przypadku braku prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku z tytułu zapłaty należności na rzecz rolnika ryczałtowanego w formie gotówkowej, kwotę nieodliczonego zryczałtowanego zwrotu podatku Wnioskodawca może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
W drodze zapisów umownych, terminy zapłaty są w niektórych przypadkach wydłużane ponad 14 dni ze wskazaniem na konkretną datę zapłaty. Zdarzają się przypadki, że uiszczenie należności na rzecz rolnika ryczałtowego następuje gotówką (brak wpłaty na rachunek bankowy rolnika) zarówno w terminie 14 dni lub w terminie umownym jak i po 14-sto dniowym terminie zapłaty lub po terminie umownym. W przypadku zapłaty gotówkowej Wnioskodawca nie dokonuje pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (kwotę zwrotu podatku) wynikającego z faktur nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku braku prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku z tytułu zapłaty należności na rzecz rolnika ryczałtowanego w formie gotówkowej, kwotę nieodliczonego zryczałtowanego zwrotu podatku Wnioskodawca może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku braku prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku z tytułu zapłaty należności na rzecz rolnika ryczałtowanego w formie gotówkowej, kwotę nieodliczonego zryczałtowanego zwrotu podatku będzie mógł zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.
2015
4
gru

Istota:
Ustalenie „dnia zapłaty” na potrzeby określenia różnic kursowych w przypadku regulowania zobowiązania handlowego wobec kontrahenta w sposób bezgotówkowy, bezpośrednio kontrahentowi, jak i za pośrednictwem instytucji pośredniczącej (pytanie nr 1). Oraz ustalenie „dnia zapłaty” w przypadku regulowania odsetek wobec pożyczkodawcy w sposób bezgotówkowy, bezpośrednio kontrahentowi, jak i za pośrednictwem instytucji pośredniczącej na potrzeby określenia momentu uznania odsetek za koszt uzyskania przychodu oraz na potrzeby ustalenia współczynnika zadłużenia w przepisach o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym zarówno przed jak i po 1 stycznia 2015 r. (pytanie nr 2).
Fragment:
Pojęcie „ dnia zapłaty ” jest istotne także do celów ustalania różnic kursowych między wartością kosztu wyrażonego w walucie z dnia poniesienia a jego wartością z dnia zapłaty oraz pomiędzy wartością środków w walucie obcej z dnia wpływu a ich wartością w dniu zapłaty (art. 15a ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 updop). Pojęcie „ dnia zapłaty ” użyte zostało przez ustawodawcę także w odniesieniu do obliczania proporcji, o której mowa w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop - w ich brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.; w aktualnym brzmieniu tych przepisów mowa jest, co prawda, o „ miesiącu zapłaty ”, jednak w praktyce oznacza to również odwołanie do „ dnia zapłaty ” (bez jego określenia nie można wszak określić miesiąca zapłaty). Dzień zapłaty jest również dniem, w którym możliwe jest rozpoznanie jako kosztu podatkowego kwoty wypłaconej korzystającemu przez leasingodawcę w sytuacji, o której mowa w art. 17d updop. Definicja „ dnia zapłaty ” w updop pojawia się jedynie w przepisach dotyczących ustalania różnic kursowych. Mianowicie, art. 15a ust. 7 updop wskazuje, że za dzień zapłaty uważa się „ dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności ”.
2015
25
lis

Istota:
Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w zakresie usług budowalnych.
Fragment:
IPTPP1/443-207/14 -2/MW, w której wskazano: „ dla uznania, że usługa budowlana jest wykonana w części znaczenie ma, w myśl ww. art. 19a ust. 2 ustawy, czy dla tej części usługi strony umowy określiły zapłatę. Zatem, dla rozliczeń w zakresie podatku VAT, należy przyjąć tę część wykonanej usługi, dla której określono zapłatę. Zatem dla usług wykonanych częściowo, dla których określono zapłatę stosowane będą »umowne« zasady przewidziane ustawą o VAT ” Oznacza to, że obowiązek podatkowy dla częściowego wykonania usług budowlanych powstanie w zasadzie wtedy, gdy strony w umowie określą, że za tę daną część należy się zapłata. Jak wskazano wcześniej, w umowie nie została określona zapłata dla części robót, która wykonana została w okresie od listopada 2013 r. do 2 kwietnia 2014 r., harmonogram rzeczowo -finansowy nie przewiduje bowiem odrębnego wynagrodzenia dla prac wykonanych w tym okresie. Już tylko z tego względu nie sposób uznać, by roboty wykonane ww. okresie zrodziły obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Marginalnie Wnioskodawca podkreśla, że w Umowie nie określono również zapłaty za czynności wykonane do dnia rozwiązania Umowy, jeżeli jej rozwiązanie następuje z przyczyn obciążających Wykonawcę. Zgodnie z właściwymi postanowieniami Umowy, w przypadku jej rozwiązania, w terminie 7 dni od daty jej rozwiązania, Konsorcjum, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół Inwentaryzacji Robót w toku wg stanu na dzień wypowiedzenia.
2015
2
lip

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego M1 w części wydatkowanej na zapłatę ceny nabycia lokalu mieszkalnego M2 jeżeli nabycie tego lokalu miało miejsce przed podpisaniem ostatecznej umowy sprzedaży lokalu M1
Fragment:
Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...) Jeżeli zatem Wnioskodawca uzyskany po dniu podpisania ostatecznej umowy sprzedaży mieszkania M1 przychód faktycznie wydatkował na zapłatę części ceny zakupu mieszkania M2, to uznać należy, iż w tej części będzie on korzystał ze zwolnienia na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy bowiem nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży mieszkania M1 został wydatkowany na zapłatę ceny za nabycie mieszkania M2. (...) Przy obliczaniu przychodu opodatkowanego 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 28 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007 r. wnioskodawca może uwzględnić wydatki poniesione po sprzedaży mieszkania M1 na zapłatę ceny nabycia mieszkania M2. (...). Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje. Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
2015
11
cze

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy przychodu ze sprzedaży udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytym w 2004 r., w przypadku wydatkowania otrzymanej na poczet sprzedaży zaliczki na zapłatę zaliczki za nabycie innego mieszkania oraz zapłatę ceny nabycia tego innego mieszkania po jego nabyciu ale i po sprzedaży udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
W dniu 28 sierpnia 2009 r. w formie aktu notarialnego sprzedana została już przez małżonków ww. nieruchomość za kwotę 153.000,00 zł z zastrzeżeniem wydania jej do 20 września 2009 r., po otrzymaniu zapłaty do 10 września 2009 r. Faktyczna zapłata za sprzedaż omawianej nieruchomości nastąpiła: 18 czerwca 2009 r. gotówką w formie zadatku 10.000,00 zł, 3 września 2009 r. na konto bankowe 143.000,00 zł. W dniu 18 czerwca 2009 r. zawarto umowę przedwstępną zakupu mieszkania nr 6 wpłacając zadatek w wysokości 10.000,00 zł (gotówka uzyskana z zadatku na sprzedaż lokalu nr 34). W dniu 20 lipca 2009 r. zawarto akt notarialny zakupu mieszkania za kwotę 160.000,00 zł, w którym to akcie już przez małżeństwo zakupione zostało mieszkanie nr 6 z zastrzeżeniem zapłaty za nie do 30 września 2009 r. i wydaniem go małżonkom do tej samej daty. Faktyczna zapłata za powyższy lokal mieszkalny nastąpiła po otrzymaniu zadatku i zapłaty za sprzedaż lokalu: 18 czerwca 2009 r. gotówką w formie zadatku 10.000,00 zł, 10 września 2009 r. przelewem na konto bankowe 140.000,00 zł, 14 września 2009 r. gotówką 10.000,00 zł. W dniu 4 września złożone zostało przez małżonków oświadczenie do urzędu skarbowego o wydatkowaniu kwoty ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 34 na własne cele mieszkaniowe (zakup mieszkania). W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania.
2015
11
mar

Istota:
Czy kwota otrzymanego odszkodowania wypłaconego Spółce przez Ubezpieczyciela w związku z opóźnieniem zapłaty należności za sprzedane kontrahentowi Spółki towary, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie z powyższym, nie powinno mieć znaczenia, kto spłaca należne zobowiązanie - przychód należny z tego tytułu nie powstaje bowiem w momencie zapłaty, lecz z chwilą zaistnienia zdarzeń określonych w ustawie o CIT, tj. w dniu wydania przez Spółkę towaru, nie później niż w dniu wystawienia faktury. Otrzymane odszkodowanie stanowi zapłatę Spółce przez Ubezpieczyciela należności, która jest skutkiem dokonanych wcześniej dostaw towarów, uwzględnionych już w rozliczeniach (przychodach) podatkowych Wnioskodawcy. Wypłata odszkodowania zastępuje płatność kontrahenta i jest alternatywnym sposobem zaspokojenia roszczeń Spółki. Ponadto, zgodnie z art. 828 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.; dalej: „ Kodeks cywilny ”), jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela (do wysokości zapłaconego odszkodowania - odpowiedni zapis regulujący tę kwestię znalazł się również w art. 3.3 OWU. Oznacza to, że w momencie wypłaty odszkodowania pokrywającego wierzytelność. Ubezpieczyciel przejmuje wierzytelność Spółki (do wysokości zapłaconego odszkodowania), a należności Spółki objęte tym odszkodowaniem wygasają; Spółka nie ma zatem prawnych możliwości dochodzenia swoich roszczeń od kontrahenta.
2015
13
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zapłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.