Zapłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
wrz

Istota:

W zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o VAT przez nabywcę towaru lub usługi w przypadku zapłaty całości lub części należności wynikającej z otrzymanej faktury przy wykorzystaniu metody podzielonej płatności na rachunek VAT dostawcy.

Fragment:

Jego istotą będzie rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto lub jej części jest płacona przez nabywcę na „ zwykły ” rachunek bankowy lub w inny sposób, zaś pozostała część odpowiadająca kwocie podatku VAT bądź jego części – na specjalne konto tzw. rachunek VAT. Jednocześnie podkreślić należy, że mechanizm podzielonej płatności jest dodatkowym sposobem dokonywania płatności kwoty należności wynikającej z faktury, z której mogą skorzystać podatnicy. Zgodnie z art. 108a ustawy mechanizm podzielonej płatności polega na zapłacie kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury na rachunek VAT. Natomiast zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej dla których jest prowadzony rachunek VAT - albo jest rozliczana w inny sposób. Z kolei przepisy dotyczące ulgi za złe długi (art. 89a i 89b ustawy) odnoszą się do uregulowania całości lub część kwoty wierzytelności i uregulowania całości lub części należności. Zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której Spółka będzie wpłacać na rachunek VAT kontrahenta całość należności lub części należności w kwocie przekraczającej podatek od towarów i usług wyszczególniony w fakturze kontrahenta dokumentującej należne opłaty za dostarczone ciepło oraz opłaty za jego przesłanie.

2018
29
wrz

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług transportowych polegających na przywiezieniu i rozładunku na terenie budowy gipsu oraz w zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o VAT przez nabywcę towaru lub usługi w przypadku zapłaty całości lub części należności wynikającej z otrzymanej faktury przy wykorzystaniu metody podzielonej płatności na rachunek VAT dostawcy.

Fragment:

Jego istotą będzie rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto lub jej części jest płacona przez nabywcę na „ zwykły ” rachunek bankowy lub w inny sposób, zaś pozostała część odpowiadająca kwocie podatku VAT bądź jego części – na specjalne konto tzw. rachunek VAT. Jednocześnie podkreślić należy, że mechanizm podzielonej płatności jest dodatkowym sposobem dokonywania płatności kwoty należności wynikającej z faktury, z której mogą skorzystać podatnicy. Zgodnie z art. 108a ustawy mechanizm podzielonej płatności polega na zapłacie kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury na rachunek VAT. Natomiast zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej dla których jest prowadzony rachunek VAT - albo jest rozliczana w inny sposób. Z kolei przepisy dotyczące ulgi za złe długi (art. 89a i 89b ustawy) odnoszą się do uregulowania całości lub część kwoty wierzytelności i uregulowania całości lub części należności. Zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której Spółka będzie wpłacać na rachunek VAT kontrahenta całość należności lub części należności w kwocie przekraczającej podatek od towarów i usług wyszczególniony w fakturze kontrahenta dokumentującej dostarczany gips maszynowy.

2018
31
sie

Istota:

Nieuwzględnianie do limitu 20 000 zł obrotu z tytułu usług, za które zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy

Fragment:

Zapłata jest w całości za wykonaną czynność przekazywana za pośrednictwem poczty, banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem lub zapłata jest w całości za wykonaną czynność przekazywana gotówką. Z ewidencji i dowodów dokumentujących sprzedaż przez Wnioskodawcę usług dietetycznych będzie wynikać jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (dane nabywcy i adres). Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca na podstawie na podstawie § 2 ust. 2 w powiązaniu z poz. 39 załącznika do rozporządzenia, będzie miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług dietetycznych, w przypadku gdy zapłata w całości za wykonaną przez Wnioskodawcę usługę dietetyczną będzie odbywać się za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub na rachunek Wnioskodawcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej której jest członkiem.

2018
16
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania zapłaty ceny nabycia Nieruchomości poprzez zapłatę za pomocą weksla na równi z zapłatą o której mowa w art. 87 ust. 6 ustawy oraz uznania, że Wnioskodawca będzie uprawniony do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania czy zapłata ceny nabycia Nieruchomości poprzez zapłatę za pomocą weksla będzie traktowana na równi z zapłatą, o której mowa w art. 87 ust. 6 ustawy i tym samym czy Wnioskodawca będzie uprawniony – przy założeniu spełnienia pozostałych warunków – do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego w przyspieszonym terminie 25 dni. Wskazać należy, że przepis art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy ustanawia konieczność zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego należności za transakcje przekraczające 15.000 zł, a zatem nie dopuszcza zapłaty bezpośrednio w formie gotówkowej lub nie opłacenia należności wynikających z faktur w ogóle czy też sytuacji gdy należności wynikające z faktur uregulowane zostały w drodze kompensaty należności. Powyższy przepis nie odnosi się natomiast do zapłaty w formie weksla własnego, którego regulacja znajduje się w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 160). Zgodnie z art. 101 ustawy prawo wekslowe, weksel własny zawiera: nazwę „ weksel ” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono; przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej; oznaczenie terminu płatności; oznaczenie miejsca płatności; nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana; oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu; podpis wystawcy wekslu.

2017
3
paź

Istota:

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana zapłata ceny nabycia z tytułu nabycia Nieruchomości w części poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności (wierzytelności z tytułu zapłaty ceny za Nieruchomość z wierzytelnością z tytułu zapłaty wynagrodzenia za pierwszy okres zabezpieczenia), a w pozostałej części poprzez zapłatę za pomocą weksla będzie stanowiła formę uregulowania należności na gruncie ustawy o VAT i w świetle art. 89b ustawy o VAT Sp. J. nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego, po upływie terminu 150 dni od dnia upływu terminu płatności ceny za Nieruchomość, w odniesieniu do tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, Minister Rozwoju i Finansów uznał za prawidłowe.

Fragment:

J. będzie uprawniona - przy założeniu spełnienia pozostałych warunków - do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego w przyspieszonym terminie 25 dni? Czy w opisanym stanie faktycznym zapłata ceny nabycia Nieruchomości w części poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności (wierzytelności z tytułu zapłaty ceny za Nieruchomość z wierzytelnością z tytułu zapłaty wynagrodzenia za pierwszy okres zabezpieczenia), a w pozostałej części poprzez zapłatę za pomocą weksla będzie stanowiła formę uregulowania należności w świetle art. 89b ustawy o VAT i w konsekwencji Sp. J. nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego po upływie terminu 150 dni od dnia upływu terminu płatności ceny za Nieruchomość? Zdaniem Wnioskodawcy Stanowisko Wnioskodawcy do pytania 1. W przedstawionym stanie faktycznym zapłata przez Sp. J. ceny nabycia Nieruchomości w części poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności (wierzytelności z tytułu zapłaty ceny za Nieruchomość z wierzytelnością z tytułu zapłaty wynagrodzenia za pierwszy okres zabezpieczenia), a w pozostałej części poprzez zapłatę za pomocą weksla stanowi jedną z możliwych form zapłaty za Nieruchomość i w związku z tym Sp. J. będzie uprawniona - przy założeniu spełnienia pozostałych warunków - do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego z tytułu zakupu Nieruchomości w przyspieszonym terminie 25 dni zgodnie z art. 87 ust. 6 Ustawy VAT.

2017
5
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o część zryczałtowanego zwrotu podatku w miesiącu dokonania zapłaty częściowo, tj. zapłaty w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika w terminie 14 dni lub w terminie umownym oraz w miesiącu zapłaty w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika po 14-dniowym terminie zapłaty lub po terminie umownym, czy też w miesiącu uregulowania całej należności na rzecz rolnika bez względu na formę zapłaty i jej termin?

Fragment:

Zdarzają się przypadki, że uiszczenie należności na rzecz rolnika ryczałtowego następuje częściowo, tj. w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika w terminie 14 dni lub w terminie umownym oraz w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika po 14-dniowym terminie zapłaty lub po terminie umownym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o część zryczałtowanego zwrotu podatku w miesiącu dokonania zapłaty częściowo, tj. zapłaty w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika w terminie 14 dni lub w terminie umownym oraz w miesiącu zapłaty w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika po 14-dniowym terminie zapłaty lub po terminie umownym, czy też w miesiącu uregulowania całej należności na rzecz rolnika bez względu na formę zapłaty i jej termin? Zdaniem Wnioskodawcy, będzie posiadał prawo do obniżenia podatku należnego o część zryczałtowanego zwrotu podatku w miesiącu dokonania części zapłaty należności bez względu na formę zapłaty, tj. gotówką lub na rachunek bankowy rolnika w terminie 14 dni lub w terminie umownym „ jak oraz ” w miesiącu zapłaty części po 14-dniowym terminie zapłaty lub po terminie umownym bez względu na formę zapłaty. Wnioskodawca wskazał, że prawidłowa interpretacja przepisu art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług powinna respektować zasadę neutralności i proporcjonalności podatku VAT wynikającą z Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.

2017
18
maj

Istota:

W ocenie organu, przewidywana do zapłaty przez Bank sankcja pieniężna w postaci ustawowych odsetek nie może być kwalifikowana, jako wydatek spełniający wskazane powyżej kryteria, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a których spełnienie jest niezbędne, aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu, bez względu na okoliczność, czy dany wydatek mieści się w katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Konstrukcja przepisów dotyczących uznawania określonego wydatku za koszt podatkowy (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT) nakazuje przyjęcie, że dopiero w momencie ziszczenia się przesłanek określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT dopuszczalne jest badanie, czy dany wydatek mieści się w katalogu negatywnym określonym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Fragment:

Bank nie wypłacił żądanej kwoty i w odpowiedzi na żądanie GDDKiA wskazał, że żądanie zapłaty nie spełnia warunków określonych w gwarancji. GDDKiA ponownie wystąpiła do Banku z żądaniem zapłaty (pismem z 20 sierpnia 2012 r.) – wskazując, że Wykonawca nie wykonał umowy. Następnie Wykonawca poinformował Bank, że brak jest podstaw faktycznych i prawnych do kierowania przez GDDKiA do banku roszczenia z tytułu gwarancji, gdyż to Wykonawca odstąpił od umowy i wezwał GDDKiA do zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy. Wykonawca wezwał też Bank, aby odmówił dokonania zapłaty kwoty objętej żądaniem GDDKiA i zażądał zwrotu oryginału gwarancji. Bank (pismem z 12 września 2012 r.) poinformował GDDKiA, że żądanie GDDKiA nie może zostać zrealizowane, wskazując istotne zastrzeżenia o charakterze prawnym (m.in. wygaśnięcie gwarancji, brak zgodności żądania GDDKiA z treścią gwarancji). W odpowiedzi GDDKiA ponownie (pismem z 1.10.2012) wezwała Bank do zapłaty z tytułu gwarancji wraz z odsetkami ustawowymi. Bank potrzymał dotychczasowe stanowisko (pismo z 15.10.2012) i odmówił zapłaty. GDDKiA wystąpiła przeciwko Bankowi z powództwem o zapłatę pozwem z 20 grudnia 2013 r. Bank podjął szereg czynności zmierzających do weryfikacji zasadności żądania pozwu.

2015
29
gru

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy przychodu ze sprzedaży udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytym w 2004 r., w przypadku wydatkowania otrzymanej na poczet sprzedaży zaliczki na zapłatę zaliczki za nabycie innego mieszkania oraz zapłatę ceny nabycia tego innego mieszkania po jego nabyciu ale i po sprzedaży udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Fragment:

W dniu 28 sierpnia 2009 r. w formie aktu notarialnego sprzedana została już przez małżonków ww. nieruchomość za kwotę 153.000,00 zł z zastrzeżeniem wydania jej do dnia 20 września 2009 r., po otrzymaniu zapłaty do 10 września 2009 r. Faktyczna zapłata za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpiła: w dniu 18 czerwca 2009 r. gotówką w formie zadatku 10.000,00 zł, w dniu 3 września 2009 r. na konto bankowe 143.000,00 zł. W dniu 18 czerwca 2009 r. zawarto umowę przedwstępną zakupu mieszkania w J. przy ul. K. 9/6 wpłacając zadatek w wysokości 10.000,00 zł (gotówka uzyskana z zadatku na sprzedaż lokalu przy ul. .../... w J.). W dniu 20 lipca 2009 r. zawarto akt notarialny zakupu mieszkania za kwotę 160.000,00 zł, w którym to akcie już przez małżeństwo zakupione zostało mieszkanie w J. przy ul. K. 9/6 z zastrzeżeniem zapłaty za nie do 30 września 2009 r. i wydaniem go małżonkom do tej samej daty. Faktyczna zapłata za powyższy lokal mieszkalny nastąpiła po otrzymaniu zadatku i zapłaty za sprzedaż lokalu przy ul. .../... w J.: w dniu 18 czerwca 2009 r. gotówką w formie zadatku 10.000,00 zł, w dniu 10 września 2009 r. przelewem na konto bankowe 140.000,00 zł, w dniu 14 września 2009 r. gotówką 10.000,00 zł. W dniu 04 września złożone zostało przez małżonków oświadczenie do urzędu skarbowego o wydatkowaniu kwoty ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr ... położonego w J. przy ul. ... na własne cele mieszkaniowe (zakup mieszkania).

2015
4
gru

Istota:

Czy w przypadku braku prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku z tytułu zapłaty należności na rzecz rolnika ryczałtowanego w formie gotówkowej, kwotę nieodliczonego zryczałtowanego zwrotu podatku Wnioskodawca może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

W drodze zapisów umownych, terminy zapłaty są w niektórych przypadkach wydłużane ponad 14 dni ze wskazaniem na konkretną datę zapłaty. Zdarzają się przypadki, że uiszczenie należności na rzecz rolnika ryczałtowego następuje gotówką (brak wpłaty na rachunek bankowy rolnika) zarówno w terminie 14 dni lub w terminie umownym jak i po 14-sto dniowym terminie zapłaty lub po terminie umownym. W przypadku zapłaty gotówkowej Wnioskodawca nie dokonuje pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (kwotę zwrotu podatku) wynikającego z faktur nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku braku prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku z tytułu zapłaty należności na rzecz rolnika ryczałtowanego w formie gotówkowej, kwotę nieodliczonego zryczałtowanego zwrotu podatku Wnioskodawca może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku braku prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku z tytułu zapłaty należności na rzecz rolnika ryczałtowanego w formie gotówkowej, kwotę nieodliczonego zryczałtowanego zwrotu podatku będzie mógł zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

2015
25
lis

Istota:

Ustalenie „dnia zapłaty” na potrzeby określenia różnic kursowych w przypadku regulowania zobowiązania handlowego wobec kontrahenta w sposób bezgotówkowy, bezpośrednio kontrahentowi, jak i za pośrednictwem instytucji pośredniczącej (pytanie nr 1). Oraz ustalenie „dnia zapłaty” w przypadku regulowania odsetek wobec pożyczkodawcy w sposób bezgotówkowy, bezpośrednio kontrahentowi, jak i za pośrednictwem instytucji pośredniczącej na potrzeby określenia momentu uznania odsetek za koszt uzyskania przychodu oraz na potrzeby ustalenia współczynnika zadłużenia w przepisach o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym zarówno przed jak i po 1 stycznia 2015 r. (pytanie nr 2).

Fragment:

Pojęcie „ dnia zapłaty ” jest istotne także do celów ustalania różnic kursowych między wartością kosztu wyrażonego w walucie z dnia poniesienia a jego wartością z dnia zapłaty oraz pomiędzy wartością środków w walucie obcej z dnia wpływu a ich wartością w dniu zapłaty (art. 15a ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 updop). Pojęcie „ dnia zapłaty ” użyte zostało przez ustawodawcę także w odniesieniu do obliczania proporcji, o której mowa w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop - w ich brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.; w aktualnym brzmieniu tych przepisów mowa jest, co prawda, o „ miesiącu zapłaty ”, jednak w praktyce oznacza to również odwołanie do „ dnia zapłaty ” (bez jego określenia nie można wszak określić miesiąca zapłaty). Dzień zapłaty jest również dniem, w którym możliwe jest rozpoznanie jako kosztu podatkowego kwoty wypłaconej korzystającemu przez leasingodawcę w sytuacji, o której mowa w art. 17d updop. Definicja „ dnia zapłaty ” w updop pojawia się jedynie w przepisach dotyczących ustalania różnic kursowych. Mianowicie, art. 15a ust. 7 updop wskazuje, że za dzień zapłaty uważa się „ dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności ”.