Zapis w księdze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapis w księdze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

W której kolumnie księgi podatkowej należy ująć przychody ze sprzedaży nieruchomości zakupionej celem dalszej odsprzedaży.

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pana .............- przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu księgowania sprzedaży nieruchomości nabytej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej celem dalszej odsprzedaży jest nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 30.05.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, (...)

2011
1
lut

Istota:

- dotyczy księgowania jedną pozycją na koniec każdego miesiąca w księdze przychodów i rozchodów.

Fragment:

(...) Stosownie do art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w dniu 27.12.2004 r. złożyliście Panowie w tut. Urzędzie zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie księgowania jedną pozycją na koniec każdego miesiąca w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - na podstawie zapisów w rejestrze podatku od czynności cywilnoprawnych kwot dot. skupu surowców wtórnych dokumentowanych umowami kupna-sprzedaży i dowodami wewnętrznymi. Odpowiadając na powyższe zapytanie - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 cyt. wyżej ustawy wyjaśnia co następuje. Regulacja zawarta w § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm.) stanowi, iż zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w pozycji zakupy towarów handlowych jest dokument celny SAD czy faktura zagraniczna?W jakiej dacie należy zaksięgować fakturę z importu jeśli wystawiona została w dniu 1 lutego 2004 r., towar przekroczył granicę 3 lutego 2004 r., a odprawa ostateczna odbyła się w dniu 8 lutego 2004 r.?

Fragment:

(...) dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej "fakturami", odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach. Z powyższego wynika, iż zakup towarów powinien być udokumentowany w pierwszej kolejności fakturą, która stanowi podstawowy dowód księgowy. W celu prawidłowego udokumentowania dokonanego zakupu do faktury otrzymanej od zagranicznego kontrahenta można również dołączyć - w formie załącznika - dokument celny SAD. Natomiast zapis w księdze wyłącznie w oparciu o dokument SAD jest możliwy pod warunkiem, że dokument ten spełnia ogólne warunki, którym winny odpowiadać dowody stanowiące podstawę zapisów w księdze, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 cyt. rozporządzenia. Przepis ten stanowi, iż podstawą zapisów w księdze są również inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej: wiarygodne określenie wystawcy lub (...)