PL/LM/834/14/EOB/2014/RD-21470 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Czy w związku z tym, iż wnioskodawczyni nabędzie lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, tytułem zapisu testamentowego, dokonanego przez jej babcię będzie zwolniona od podatku?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, z urzędu, zmienia – w części uzasadnienia -interpretację indywidualną wydaną dnia 29 marca 2011 r., nr IBPB II/1/436-406/10/MCZ, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), dotyczącą podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia na podstawie zapisu testamentowego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębna nieruchomość i potwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2010 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia na podstawie zapisu testamentowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębna nieruchomość.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 7 listopada 1997 r. babcia Wnioskodawczyni sporządziła przed notariuszem w formie aktu notarialnego testament, w którym zobowiązała swoich spadkobierców do nieodpłatnego przeniesienia własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość na rzecz Wnioskodawczyni. Testament ten nie został odwołany. W dniu 3 marca 2009 r. babcia Wnioskodawczyni zmarła. Postanowieniem z dnia 29 marca 2009 r. Sąd stwierdził, że spadek po babci Wnioskodawczyni nabyły jej dzieci – wszyscy po 1/3 części spadku (tj. matka Wnioskodawczyni oraz rodzeństwo matki). Wszyscy spadkobiercy mieszkają na stałe za granicą i wszyscy udzielili bratu Wnioskodawczyni pełnomocnictwa notarialnego do nieodpłatnego przeniesienia na Jej rzecz, tytułem wykonania zapisu testamentowego, własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Brat Wnioskodawczyni, jako pełnomocnik spadkobierców zamierza dokonać nieodpłatnego przeniesienia ww. lokalu na rzecz Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytanie:

Czy w związku z tym, iż Wnioskodawczyni nabędzie lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość tytułem zapisu testamentowego, dokonanego przez jej babcię, będzie zwolniona od podatku...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie tytułem zapisu podlega podatkowi. Z kolei art. 4a ww. ustawy przewiduje zwolnienie od podatku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych przez zstępnych. W związku z tym, ponieważ lokal mieszkalny Wnioskodawczyni nabędzie nieodpłatnie od spadkobierców, to nabycie to odbędzie się tytułem zapisu testamentowego od babci Wnioskodawczyni, dla której jest zstępną. Zatem w tym przypadku zostaną spełnione przesłanki do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

W interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2011 r., nr IBPB II/1/436-406/10/MCZ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawczyni.

Dodatkowo w uzasadnieniu stwierdził, że „Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 4a ust. 1 cyt. ustawy o podatku od spadków i darowizn pod warunkiem, że zgłosi ww. nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, na formularzu SD-Z2”.

Minister Finansów po dokonaniu analizy sprawy stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wymienione w tym przepisie przesłanki zaistniały w przedmiotowej sprawie w zakresie wskazanego w uzasadnieniu interpretacji indywidualnej obowiązku zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwanej dalej: „upsid”.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2011 r., nr IBPB II/1/436-406/10/MCZ, potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawczyni, zgodnie z którym momentem nabycia rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu zwykłego jest chwila wykonania zapisu.

Stosownie natomiast do przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. przed 1 stycznia 2007 r.) stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej. Zwolnienie określone w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, wprowadzone przepisami ustawy zmieniającej, ma więc zastosowanie do tych przypadków, w których nieodpłatne nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych od osób najbliższych nastąpiło od 1 stycznia 2007 r.

Jak już wcześniej wspomniano, w przypadku nabycia w drodze zapisu zwykłego momentem nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych jest chwila wykonania zapisu (moment przeniesienia ich własności). Do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia w drodze opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zapisu zwykłego zastosowanie znajdą zatem przepisy obowiązujące w chwili wykonania zapisu (w roku 2010 lub później). W konsekwencji, w sprawie zastosowanie znajdzie także przepis art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym zwolnione od podatku jest nabycie od najbliższej rodziny własności rzeczy lub praw majątkowych po spełnieniu określonych w tym przepisie warunków.

W przypadku nabycia w drodze zapisu testamentowego zbywcą nie jest osoba zobowiązana do wykonania zapisu, ale spadkobierca.

W konsekwencji, Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn określonego w art. 4a upsid, z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego w wyniku wykonania zapisu testamentowego uczynionego na Jej rzecz przez babcię.

Stanowisko takie zaprezentowała Wnioskodawczyni we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Zostało ono potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 29 marca 2011 r., nr IBPB II/1/436-406/10/MCZ.

Jednym z warunków, od spełnienia których uzależniona jest możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 4a upsid, jest zgłoszenie nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek zgłoszenia jest wyłączony na podstawie art. 4a ust. 4 pkt 2 upsid, w przypadku, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że do przejścia własności rzeczy będącej przedmiotem zapisu zwykłego ze spadkobiercy na zapisobiercę zwykłego niezbędne jest zawarcie umowy o przeniesie własności. Jednocześnie, stosownie do przepisu art. 158 Kodeksu cywilnego umowa przenosząca własność nieruchomości powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Z przedstawionego przez Wnioskodawczynię opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż spadkobiercy zostali zobowiązani przez spadkodawcę do przeniesienia na Jej rzecz własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość. Umowa o przeniesienie własności zostanie zatem sporządzona z zachowaniem formy aktu notarialnego.

W związku z powyższym nieprawidłowe jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w części uzasadnienia interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2011 r., nr IBPB II/1-406/10/MCZ, zawierającej informację o obowiązku zgłoszenia nabycia przez Wnioskodawczynię właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, na formularzu SD-Z2 – w celu skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 4a upsid.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu dokonania zmiany.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.) stronie przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie czternastu dni od dnia doręczenia interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa.

Skargę wnosi się (w dwóch egzemplarzach) za pośrednictwem Ministra Finansów (adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.