Zapis testamentowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapis testamentowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
16
lip

Istota:

Czy w związku z tym, iż wnioskodawczyni nabędzie lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, tytułem zapisu testamentowego, dokonanego przez jej babcię będzie zwolniona od podatku?

Fragment:

Wszyscy spadkobiercy mieszkają na stałe za granicą i wszyscy udzielili bratu Wnioskodawczyni pełnomocnictwa notarialnego do nieodpłatnego przeniesienia na Jej rzecz, tytułem wykonania zapisu testamentowego, własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Brat Wnioskodawczyni, jako pełnomocnik spadkobierców zamierza dokonać nieodpłatnego przeniesienia ww. lokalu na rzecz Wnioskodawczyni. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytanie: Czy w związku z tym, iż Wnioskodawczyni nabędzie lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość tytułem zapisu testamentowego, dokonanego przez jej babcię, będzie zwolniona od podatku... Zdaniem Wnioskodawczyni: Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie tytułem zapisu podlega podatkowi. Z kolei art. 4a ww. ustawy przewiduje zwolnienie od podatku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych przez zstępnych. W związku z tym, ponieważ lokal mieszkalny Wnioskodawczyni nabędzie nieodpłatnie od spadkobierców, to nabycie to odbędzie się tytułem zapisu testamentowego od babci Wnioskodawczyni, dla której jest zstępną. Zatem w tym przypadku zostaną spełnione przesłanki do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. W interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2011 r., nr IBPB II/1/436-406/10/MCZ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawczyni.

2015
29
sty

Istota:

Skutki podatkowe nabycia na podstawie zapisu testamentowego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

Fragment:

Wszyscy spadkobiercy mieszkają na stałe za granicą i wszyscy udzielili bratu Wnioskodawczyni pełnomocnictwa notarialnego do nieodpłatnego przeniesienia na Jej rzecz, tytułem wykonania zapisu testamentowego, własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Brat Wnioskodawczyni, jako pełnomocnik spadkobierców zamierza dokonać nieodpłatnego przeniesienia ww. lokalu na rzecz Wnioskodawczyni. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytanie. Czy w związku z tym, iż Wnioskodawczyni nabędzie lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość tytułem zapisu testamentowego, dokonanego przez jej babcię, będzie zwolniona od podatku... Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie tytułem zapisu podlega podatkowi. Z kolei art. 4a ww. ustawy przewiduje zwolnienie od podatku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych przez zstępnych. W związku z tym, ponieważ lokal mieszkalny Wnioskodawczyni nabędzie nieodpłatnie od spadkobierców, to nabycie to odbędzie się tytułem zapisu testamentowego od babci Wnioskodawczyni, dla której jest zstępną. Zatem w tym przypadku zostaną spełnione przesłanki do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. W interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2011 r., Nr IBPB II/1/436-406/10/MCZ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawczyni.

2014
15
lip

Istota:

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi moment nabycia nieruchomości X. Czy opisaną nieruchomość X nabył z chwilą śmierci spadkodawcy czy też z chwilą wykonania zapisu testamentowego?

Fragment:

(...) zapisu testamentowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 lutego 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia daty nabycia nieruchomości otrzymanej w wykonaniu zapisu testamentowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 13 listopada 2007 r. zmarł spadkodawca. Zgodnie z testamentem notarialnym sporządzonym 26 października 2007 r. do całości spadku powołany został syn spadkodawcy. Tytułem zapisu testamentowego spadkodawca zobowiązał spadkobiercę do przeniesienia na rzecz wnuczki (Wnioskodawcy) zabudowanej nieruchomości X. W dniu 5 sierpnia 2009 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie w którym stwierdził, że spadek na podstawie testamentu notarialnego z 26 października 2007 r. otwartego i ogłoszonego w Sądzie 4 maja 2009 r. nabył w całości syn spadkodawcy (w postanowieniu tym Sąd uwzględnił tylko § 1 testamentu). W dniu 28 lutego 2011 r. Sąd Okręgowy wydał wyrok w którym zobowiązał syna spadkodawcy do wydania Wnioskodawcy nieruchomości X w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku. Wyrok uprawomocnił się 22 marca 2011 r.

2014
11
mar

Istota:

Podatek od spadków i darowizn od nabycia w drodze zapisu

Fragment:

Należy zaznaczyć, że nabycia tytułem zapisu testamentowego nie można utożsamiać z nabyciem na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Nabycie tytułem zapisu testamentowego powstaje w wyniku jednostronnego oświadczenia spadkodawcy, a nie na podstawie umowy, której stroną byłby zapisobierca. A zatem fakt, że wykonanie zapisu testamentowego zostanie dokonane w formie aktu notarialnego przeniesienia własności działki na zapisobiercę nie zmienia tytułu, na podstawie którego nabycie nastąpiło. Zatem brak jest podstaw do stwierdzenia, iż omawiane nabycie nastąpiło na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. To oznacza, że aby Wnioskodawczyni mogła skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 4a ust. 1 cyt. ustawy o podatku od spadków i darowizn, zobowiązana jest zgłosić nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, na formularzu SD-Z2. ”. Minister Finansów po dokonaniu analizy sprawy stwierdza, co następuje. Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

2011
1
paź

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni ma prawo do zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2010r. w drodze zapisu testamentowego?

Fragment:

Następnie w wykonaniu zapisu testamentowego, w dniu 25 lutego 2010r. spadkobiercy ci przenieśli swoje udziały w przedmiotowym prawie na rzecz wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni sprzedała otrzymane prawo w dniu 08 lipca 2010r. czyli przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie, w związku z tym sprzedaż ta stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem do oceny skutków prawnych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego przez wnioskodawczynię w drodze zapisu testamentowego w dniu 25 lutego 2010r. zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009r. Ustawą z dnia 06 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów (poniesionej straty) od dnia 01 stycznia 2009r.

2011
1
paź

Istota:

Czy wykonując zapis testamentowy Wnioskodawczyni działała jako podatnik VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT.

Fragment:

W świetle wskazanych regulacji ustawy o VAT, zdaniem Zainteresowanej, należy uznać, że Wnioskodawczyni wykonując zapis testamentowy nie będzie działała w charakterze podatnika w rozumieniu ustawy o VAT. Jak wskazuje się w doktrynie podatkowej, status podatnika ma charakter funkcjonalny, a nie instytucjonalny – podatnikiem się bywa, gdy występuje się w takim charakterze (działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). W opinii Wnioskodawczyni, wykonania zapisu testamentowego, nie można uznać za działanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonanie zapisu testamentowego nie jest bowiem działaniem dokonywanym w celu zarobkowym, nie ma również charakteru ciągłości i nie cechuje się zamiarem częstotliwego wykonywania. Dodatkowo, wykonanie zapisu testamentowego nie jest dokonywane z woli podatnika – podmiot wykonujący zapis musi go wykonać ze względu na postanowienia KC oraz postanowienia testamentu. Stosownie do art. 968 KC, zapis jest zobowiązaniem spadkobiercy ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby, dokonanym przez spadkodawcę poprzez rozporządzenie testamentowe. Zatem, wykonanie zapisu jest spełnieniem świadczenia, do jakiego Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna, została zobowiązana w ramach testamentu, pozostaje ono poza prowadzeniem przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej.

2011
1
paź

Istota:

Czy wykonując zapis testamentowy Wnioskodawczyni działała jako podatnik VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT.

Fragment:

Przedmiotem zapisu testamentowego pozostają nieruchomości (grunty oraz budynki) wraz z ich wyposażeniem. Zgodnie z art. 968 KC, na mocy zapisu testamentowego spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę do określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Wskutek zapisu powstaje pomiędzy obciążonym zapisem a zapisobiercą stosunek zobowiązaniowy. Wnioskodawczyni wyjaśnia, iż w takim przypadku nie dochodzi do następstwa prawnego zapisobiercy wobec spadkodawcy względnie wykonawcy zapisu, a zatem na gruncie KC wraz z wykonaniem zapisu testamentowego (w odróżnieniu od spadkobrania) na zapisobiercę automatycznie nie przechodzą zobowiązania przypisane do przekazywanego majątku – możliwości takiej nie przewidują bowiem regulacje zawarte w KC. W analizowanym przypadku, przedmiotem zapisobrania pozostaje zorganizowana część przedsiębiorstwa. W rozumieniu art. 55 1 KC (chociaż regulacja ta odnosi się bezpośrednio do przedsiębiorstwa – w opinii Wnioskodawczyni – na zasadzie analogii znajdzie ona zastosowanie także w odniesieniu do zorganizowanej części przedsiębiorstwa), w skład przedsiębiorstwa nie wchodzą zobowiązania, jednakże na podstawie art. 554 nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie z jego zbywcą za związane z nim zobowiązania.

2011
1
paź

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zapisu testamentowego.

Fragment:

Reasumując, należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawczynię w 2010 r. nieruchomości nabytej w 2008 r. w drodze zapisu testamentowego będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

2011
1
wrz

Istota:

Czy od przychodu uzyskanego z tej sprzedaży wnioskodawca jest zobligowany do odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób - fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., czy też przychód ten jest zwolniony od podatku na podstawie art. 10 ust 1 pkt 8 wymienionej wyżej ustawy?

Fragment:

(...) zapisu testamentowego. Wnioskodawczyni w przedmiotowym wniosku przedstawiając stan faktyczny stwierdza co prawda iż: „ (...) został sporządzony zapis testamentowy przez matkę Wnioskodawczyni, na podstawie którego zainteresowana ustanowiona została jako jedyna spadkobierczyni po mamie ”, należy jednakże zauważyć, że w przedmiotowym przypadku powyższy zwrot „ zapis testamentowy ” nie oznacza dokonanie zapisu testamentowego w rozumieniu art. 968 § 1 k.c. przez spadkobiercę, lecz oznacza, że spadkodawczyni wskazała wnioskodawczynię jako jej jedynego spadkobiercę. Innymi słowy w powołanej przez wnioskodawcę interpretacji indywidualnej nie mamy do czynienia z zapisem testamentowym, w którym spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego lub do określonego działania, lecz ze wskazaniem osoby będącej jedynym spadkobiercą i związanym z tym w chwili śmierci spadkodawcy nabyciem spadku. Reasumując, stanowisko wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe, ponieważ nabycie przedmiotowych nieruchomości nastąpiło w dniu wykonania przez matkę wnioskodawcy jako jedynego spadkobiercy - zapisu testamentowego, a nie jak wskazuje wnioskodawca po upływie roku od dnia śmierci spadkodawcy.

2011
1
wrz

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w drodze zapisu testamentowego.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że wnioskodawca udział w nieruchomości otrzymał na podstawie zapisu testamentowego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem nabycia na podstawie zapisu testamentowego, dlatego w tym wypadku należy posiłkować się normami prawa cywilnego. Księga IV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) reguluje przejście majątku, a więc praw i obowiązków majątkowych zmarłego, na inne osoby fizyczne i prawne. Treść art. 925 ustawy Kodeks cywilny jednoznacznie wskazuje, że z chwilą śmierci spadek nabywa wyłącznie spadkobierca. Z działu III Księgi IV ustawy Kodeks cywilny – Zapis i polecenie - wynika, że oprócz powołania spadkobiercy, spadkodawca może również zobowiązać spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego lub do określonego działania. Zgodnie z art. 968 § 1 k.c. spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis). W myśl art. 982 k.c. spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).