Zapis | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapis. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
31
maj

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w wykonaniu zapisu testamentowego.

Fragment:

Z uwagi na powyższe wyjaśnienia należy zaakcentować, że zarówno zapis, jak i polecenie testamentowe, jest rozrządzeniem testamentowym i nie stanowi nabycia w drodze spadku. Osoba, na rzecz której ustalono zapis lub polecenie nie nabywa spadku nawet, gdy przedmiotem zapisu lub polecenia jest rzecz należąca do spadku. Prawo własności do określonego przedmiotu nabywane jest dopiero z chwilą wykonania zapisu lub polecenia testamentowego. Nabyciem w drodze spadku jest bowiem wyłącznie nabycie spadku przez spadkobiercę co wynika bezpośrednio z treści art. 925 Kodeksu cywilnego. Brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych aby dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych pojęcie to definiować inaczej niż jest ono regulowane w przepisach Kodeksu cywilnego. Spadkobierca i zapisobierca nie są pojęciami tożsamymi. Mając zatem na uwadze przywołane powyżej uregulowania prawne jak i przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że nabycia na podstawie zapisu nie można utożsamiać z nabyciem w drodze spadku. Sam zapis nie stanowi tytułu do nabycia przedmiotu zapisu z chwilą nabycia spadku, nie stanowi też nabycia z chwilą wydania zapisobiercy przedmiotu spadku. Jeżeli spadkodawca zapisał w testamencie rzecz dla oznaczonej osoby (zapisobiercy), to z chwilą otwarcia spadku (śmierć spadkodawcy) zapisobierca nie staje się właścicielem tej rzeczy; ma tylko wierzytelność (roszczenie) o przeniesienie prawa własności zapisanej rzeczy.

2017
30
wrz

Istota:

Należy stwierdzić, że na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych (rzeczy) tytułem zapisu co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Ponieważ źródłem corocznej renty będzie wykonanie zapisu testamentowego, to zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy obowiązek podatkowy powstanie dopiero z chwilą wykonania zapisu. To oznacza, że w sytuacji, gdy wykonanie zapisu następuje co roku, a więc będą różne daty nabycia danego świadczenia i tym samym różne będą daty powstania obowiązku podatkowego, każde nabycie powinno być wykazane i zgłoszone odrębnie.

Fragment:

Zatem osoba na rzecz której spadkodawca sporządził zapis w testamencie nie nabywa własności rzeczy lub praw majątkowych, wynikających z ww. praw, z chwilą otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Moment śmierci spadkodawcy nie oznacza zatem równoczesnego przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na inne podmioty tytułem zapisu. Zapisobiercy przysługuje w stosunku do spadkobiercy (zapisobiercy obciążonego zapisem zwykłym) jedynie roszczenie o wykonanie zapisu przez spełnienie określonego w testamencie świadczenia majątkowego. Dopiero spełnienie tego świadczenia skutkuje wykonaniem nałożonego na spadkobiercę (zapisobiercę) zobowiązania. To oznacza, że momentem nabycia rzeczy lub praw majątkowych w drodze zapisu jest chwila wykonania zapisu, czyli moment przeniesienia własności tych rzeczy lub praw majątkowych. Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze zapisu, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego – z chwilą wykonania zapisu, dalszego zapisu lub polecenia. Jeżeli nabycie następuje w częściach, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia poszczególnych części – art. 6 ust. 1a ustawy.

2016
28
kwi

Istota:

Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w drodze wykonania zapisu testamentowego

Fragment:

Z uwagi na powyższe wyjaśnienia należy zaakcentować, że zarówno zapis, jak i polecenie testamentowe, jest rozrządzeniem testamentowym i nie stanowi nabycia w drodze spadku. Osoba na rzecz, której ustalono zapis lub polecenie nie nabywa spadku nawet, gdy przedmiotem zapisu lub polecenia jest rzecz należąca do spadku. Prawo własności do określonego przedmiotu nabywane jest dopiero z chwilą wykonania zapisu lub polecenia testamentowego. Nabyciem w drodze spadku jest bowiem wyłącznie nabycie spadku przez spadkobiercę co wynika bezpośrednio z treści art. 925 Kodeksu cywilnego. Brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych aby dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych pojęcie to definiować inaczej niż jest ono regulowane w przepisach Kodeksu cywilnego. Spadkobierca i zapisobierca nie są pojęciami tożsamymi. Mając zatem na uwadze przywołane powyżej uregulowania prawne jak i przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że nabycia na podstawie zapisu nie można utożsamiać z nabyciem w drodze spadku. Sam zapis nie stanowi tytułu do nabycia przedmiotu zapisu z chwilą nabycia spadku, nie stanowi też nabycia z chwilą wydania zapisobiercy przedmiotu spadku. Jeżeli spadkodawca zapisał w testamencie rzecz dla oznaczonej osoby (zapisobiercy), to z chwilą otwarcia spadku (śmierć spadkodawcy) zapisobierca nie staje się właścicielem tej rzeczy; ma tylko wierzytelność (roszczenie) o przeniesienie prawa własności zapisanej rzeczy.

2015
22
paź

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze dziedziczenia przed upływem 5 lat od jego nabycia w celu wykonania zawartych w testamencie zapisów, wysokość wykonanych zapisów stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 19 i 22 ust. 1 i 6d UPDOF, tj. czy Wnioskodawca może pomniejszyć przychód z tytułu odpłatnego zbycia dziedziczonego mieszkania o wykonane zapisy?

Fragment:

W przedmiotowej sprawie doszło do sprzedaży nieruchomości w wyniku wykonania woli testatora, tj. w celu wykonania zapisów. Realizacja długu spadkowego, jakim jest zapis testamentowy, w ocenie Wnioskodawcy stanowi koszt odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia. Powyższa czynność prawna musiała być przeprowadzona, bowiem przez jej realizację miało dojść do wykonania obowiązku spadkowego. Dodatkowo wskazać należy, że w związku z realizacją zapisów to po stronie zapisobierców dochodzi do przysporzenia majątkowego w postaci aktywów otrzymanych tytułem zapisu i to te podmioty powinny zostać opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn (ewentualnie zwolnieniu na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn). Sam Wnioskodawca natomiast, uzyskał de facto przysporzenie majątkowe jedynie w wysokości przekraczającej wysokość zapisów, albowiem uzyskany w drodze dziedziczenia przychód został automatycznie skonsumowany przez wykonanie zapisów. W świetle powyższego skoro z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat doszło do faktycznego przysporzenia majątkowego jedynie w części faktycznie przekraczającej wysokość zapisów, to wartość zapisów stanowi koszt uzyskania przychodu z tego tytułu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2014
25
wrz

Istota:

Ustalenie momentu nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – czy z chwilą śmierci spadkodawcy czy z chwilą wykonania zapisu testamentowego?

Fragment:

Z uwagi na powyższe wyjaśnienia należy zaakcentować, że zarówno zapis, jak i polecenie testamentowe, jest rozrządzeniem testamentowym i nie stanowi nabycia w drodze spadku. Osoba na rzecz, której ustalono zapis lub polecenie nie nabywa spadku nawet, gdy przedmiotem zapisu lub polecenia jest rzecz należąca do spadku. Prawo własności do określonego przedmiotu nabywane jest dopiero z chwilą wykonania zapisu lub polecenia testamentowego. Nabyciem w drodze spadku jest bowiem wyłącznie nabycie spadku przez spadkobiercę co wynika bezpośrednio z treści art. 925 Kodeksu cywilnego. Brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych aby dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych pojęcie to definiować inaczej niż jest ono regulowane w przepisach Kodeksu cywilnego. Spadkobierca i zapisobierca nie są pojęciami tożsamymi. Mając zatem na uwadze przywołane powyżej uregulowania prawne jak i przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że nabycia na podstawie zapisu nie można utożsamiać z nabyciem w drodze spadku. Sam zapis nie stanowi tytułu do nabycia przedmiotu zapisu z chwilą nabycia spadku, nie stanowi też nabycia z chwilą wydania zapisobiercy przedmiotu spadku. Jeżeli spadkodawca zapisał w testamencie rzecz dla oznaczonej osoby (zapisobiercy), to z chwilą otwarcia spadku (śmierć spadkodawcy) zapisobierca nie staje się właścicielem tej rzeczy; ma tylko wierzytelność (roszczenie) o przeniesienie prawa własności zapisanej rzeczy.

2013
5
gru

Istota:

Zapis testamentowy – czy konieczne jest złożenie zgłoszenia podatkowego.

Fragment:

W świetle tych przepisów spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis). Jakkolwiek sam zapis w testamencie nie powoduje nabycia przez zapisobiercę prawa stanowiącego przedmiot zapisu już w momencie otwarcia spadku, to z chwilą śmierci spadkodawcy zapis powoduje powstanie wierzytelności na rzecz zapisobiercy względem osoby obciążonej zapisem (spadkobiercy). Spadkobierca nie może zatem swobodnie rozporządzać rzeczą lub prawem majątkowym będącym przedmiotem zapisu. Jest on jedynie wykonawcą woli testatora. Zapisobierca nabywa rzeczy lub prawa majątkowe wskazane w zapisie testamentowym po spadkodawcy a nie od spadkobiercy. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych (...). W przypadku nabycia majątku w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia - art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Natomiast stosownie do przepisu art. 4a ust. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, (...)

2013
11
lip

Istota:

Czy wnioskodawca jako spadkobierca ustawowy w wyniku przeniesienia własności udziałów w spółce z o.o. na rzecz osoby trzeciej w celu zaspokojenia roszczeń uprawnionego z tytułu zapisu uzyska dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?

Fragment:

Z kolei stosownie do art. 968 § 1 Kodeksu cywilnego spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis). Z powyższego wynika, że przedmiotem zapisu zwykłego jest świadczenie majątkowe, wyraźnie skonkretyzowane w testamencie, będące źródłem zobowiązania spadkobiercy wobec zapisobiercy. Zapisem zwykłym może być nie tylko przeniesienie własności określonej rzeczy wchodzącej do spadku, ale także zapłata oznaczonej sumy pieniężnej. Podsumowując należy wyjaśnić, iż okoliczność obciążenia spadkobiercy obowiązkiem wykonania zapisu zwykłego nie powoduje bynajmniej, że spadkobierca nabywa spadek pomniejszony o rzecz będącą przedmiotem zapisu lub kwotę pieniężną, która stanowi zapis. Spadkobierca nabywa spadek w takim udziale, w jakim do spadku został powołany. Z chwilą śmierci spadkodawcy masa spadkowa lub udział w niej należy do niego, a zatem realizacja zapisu następuje już z jego majątku. W świetle powyższego stwierdzić należy, że w przypadku gdy wspólnik skorzysta z przysługującemu mu prawa pierwszeństwa nabycia udziałów to wnioskodawca zbędzie na jego rzecz odpłatnie udziały w spółce z o.o. nabyte w spadku po ojcu w udziale jaki mu przysługuje. W takim przypadku nie nastąpi bowiem wykonanie zapisu poprzez nieodpłatne przekazanie udziałów spółki z o.o. pomiędzy spadkobiercą a zapisobiercą - znajomą ojca wnioskodawcy, a ich odpłatne zbycie w drodze umowy na rzecz osoby trzeciej.

2012
3
lis

Istota:

1. Co należy wskazać jako przedmiot nabycia w zgłoszeniu do urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768; dalej: ustawa o PSD), tak aby Wnioskodawca zachował zwolnienie z podatku unormowane w tym artykule?
2. Na jaki moment, w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o PSD, należy ustalić stan rzeczy i praw związanych z otrzymaniem zapisu, w postaci ułamkowej części przedsiębiorstwa, tak aby Wnioskodawca zachował zwolnienie z podatku normowane w tym artykule?

Fragment:

Z lektury przepisów KC jednoznacznie wynika, że dopiero z momentem wykonania zapisu zwykłego na zapisobiercę przechodzi prawo będące przedmiotem zapisu. Do tego czasu zapisobiercy przysługuje jedynie roszczenie o wykonanie zapisu (art. 970 KC), którego nie można utożsamiać z samym prawem będącym przedmiotem zapisu (w tym przypadku własności ułamkowej części przedsiębiorstwa). W takim wypadku istnieje jedynie stosunek zobowiązaniowy między spadkobiercą a zapisobiercą o charakterze wierzytelności, której przedmiotem jest prawo żądania wykonania zapisu (zob. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz, tom II, Warszawa 2009, str. 1072, teza 5). Aby zapisobierca nabył przedmiot zapisu, niezbędne jest działanie spadkobiercy - wykonanie zapisu. Do czasu wywiązania się ze zobowiązania, to właśnie spadkobierca jest właścicielem przedmiotu zapisu, który dla niego jest ciężarem spadkowym. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż momentem, na który powinno się określić stan rzeczy i praw jest dzień wykonania zapisu. A zatem, skoro w międzyczasie, tj. pomiędzy dniem otwarcia spadku i dniem wykonania zapisu dochodziło i dochodzić będzie do zmian składników majątku przedsiębiorstwa, którego współwłaścicielem stanie się Wnioskodawca, to powinien on, składając stosowne zgłoszenie, uwzględnić zmiany jakie nastąpiły po otwarciu spadku, nie zaś stan pierwotny przedsiębiorstwa (tj. z chwili otwarcia spadku).

2012
31
paź

Istota:

1. Co należy wskazać jako przedmiot nabycia w zgłoszeniu do urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768; dalej: ustawa o PSD), tak aby Wnioskodawca zachował zwolnienie z podatku unormowane w tym artykule?
2. Na jaki moment, w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o PSD, należy ustalić stan rzeczy i praw związanych z otrzymaniem zapisu, w postaci ułamkowej części przedsiębiorstwa, tak aby Wnioskodawca zachował zwolnienie z podatku normowane w tym artykule?

Fragment:

Z lektury przepisów KC jednoznacznie wynika, że dopiero z momentem wykonania zapisu zwykłego na zapisobiercę przechodzi prawo będące przedmiotem zapisu. Do tego czasu zapisobiercy przysługuje jedynie roszczenie o wykonanie zapisu (art. 970 KC), którego nie można utożsamiać z samym prawem będącym przedmiotem zapisu (w tym przypadku własności ułamkowej części przedsiębiorstwa). W takim wypadku istnieje jedynie stosunek zobowiązaniowy między spadkobiercą a zapisobiercą o charakterze wierzytelności, której przedmiotem jest prawo żądania wykonania zapisu (zob. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz, tom II, Warszawa 2009, str. 1072, teza 5). Aby zapisobierca nabył przedmiot zapisu, niezbędne jest działanie spadkobiercy - wykonanie zapisu. Do czasu wywiązania się ze zobowiązania, to właśnie spadkobierca jest właścicielem przedmiotu zapisu, który dla niego jest ciężarem spadkowym. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż momentem, na który powinno się określić stan rzeczy i praw jest dzień wykonania zapisu. A zatem, skoro w międzyczasie, tj. pomiędzy dniem otwarcia spadku i dniem wykonania zapisu dochodziło i dochodzić będzie do zmian składników majątku przedsiębiorstwa, którego współwłaścicielem stanie się Wnioskodawca, to powinien on, składając stosowne zgłoszenie, uwzględnić zmiany jakie nastąpiły po otwarciu spadku, nie zaś stan pierwotny przedsiębiorstwa (tj. z chwili otwarcia spadku).

2012
27
paź

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 968 K.c. spadkodawca może przez rozporządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia na rzecz oznaczonej osoby (zapis). W myśl art. 970 K.c. w braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu, jednakże zapisobierca obciążony dalszym zapisem może powstrzymać się z jego wykonaniem aż do chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę. Stosownie do art. 981 K.c. roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca tytułem dziedziczenia po zmarłej w 2004 r. żonie nabył na podstawie ustawy m.in. udział w wysokości 1/24 we współwłasności nieruchomości. Żona Wnioskodawcy nie pozostawiła testamentu. W marcu 2010 r. notariusz sporządził akt poświadczenia dziedziczenia. Żona Wnioskodawcy, na mocy ustawy nabyła po rodzicach spadek, który obciążony został testamentowymi zapisami obligującymi ją do przeniesienia na rzecz jej siostry nabytych po rodzicach udziałów we współwłasności nieruchomości. Do chwili śmierci żony Wnioskodawcy zapisy te nie zostały wykonane. Zapisów nie wykonali również spadkobiercy żony Wnioskodawcy, a tym samym Wnioskodawca. Roszczenie to – jak wynika z wniosku - przedawniło się za życia żony Wnioskodawcy.