Zapasy magazynowe | Interpretacje podatkowe

Zapasy magazynowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapasy magazynowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy sprzedaż po 01.09.2003r. olejów przemysłowych zgrupowanych w PKWiU 23.20, a zakupionych przez podatnika przed 01.09.2003r. podlegają podatkowi akcyzowemu?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 z 1993r., poz. 50 wraz z późniejszymi zmianami), obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy ciąży m.in. na producencie, importerze jak też na sprzedawcy wyrobów akcyzowych. W związku z wejściem w życie z dniem 01.09.2003r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2003r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 137, poz. 1305), podatkiem akcyzowym objęto całą grupę PKWiU 23.20, czyli "produkty rafinacji ropy naftowej oraz frakcje benzynowe otrzymywane z przeroby ropy naftowej, z wyłączeniem grupowania 23.20.2 i 23.20.3" tj. gazów i węglowodorów gazowych oraz wazeliny, parafiny i wosków. Produkty olejowe (obejmujące m.in. oleje przemysłowe) znajdujące się w Państwa magazynach, które zakupiliście przed 01.09.2003r. stały się w tym dniu wyrobami akcyzowymi z mocy samego prawa, ponieważ zostały wymienione w (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy zalegające zapasy magazynowe firmy, które straciły swą przydatność, pomimo obniżenia ich ceny, nie znajdują nabywców, nie rokują możliwości zbycia oraz wypaczają rzeczywisty obraz firmy należy zezłomować i zlikwidować, a aktywa Przedsiębiorstwa obniżyć o księgową wartość towaru, zaliczając tę kwotę w ciężar strat zaliczających się do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) W dniu 11.02.2005 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pana (...) prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw płynnych, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej od kilku lat w zapasach magazynowych firmy (...) zalega pewna ilość towaru, który stracił swą przydatność i pomimo obniżenia jego ceny, nie znajduje nabywców. Wartość rynkową tego towaru Wnoszący zapytanie określił jako zerową, a wartość księgowa podwyższa kwotę zapasów magazynowych. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik sformułował stanowisko, iż dalsze przechowywanie towaru nie rokującego możliwością zbycia wypacza rzeczywisty obraz firmy poprzez sztuczne powiększenie jej aktywów. W takiej sytuacji towar ten należy zezłomować i zlikwidować, a aktywa (...)
2011
1
lut

Istota:
Uprawnienie dotyczące rozliczenia podatku zawartego w zapasach nie dotyczą podatników (producentów rolnych) w odniesieniu do towarów z ich własnej działalności rolniczej (produkcji roślinnej i zwierzęcej), bez względu na to czy zostaną one zużyte we własnej działalności, czy tez towary te zostaną w przyszłości sprzedane.
Fragment:
(...) Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 29 października 2003 r. rozpoznając skargę O spółki z o.o. w L na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 8 listopada 2001 r. Nr PPL 19-823/168/2001 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień 2000 r. oddalił skargę. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż skarżąca spółka wystąpiła do Urzędu Skarbowego w Choszcznie o udzielenie informacji co do możliwości skorzystania z uprawnienia do obniżenia podatku należnego za wrzesień 2000 r. o kwotę odpowiadającą 3% wartości zapasów, przewidzianego w art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 68, poz. 805) i uzyskała odpowiedź, że z mocy art. 3 ust. 8 tej ustawy uprawnienie do rozliczenia podatku zawartego w zapasach nie dotyczy producentów w odniesieniu do towarów z ich (...)
2011
1
lut

Istota:
Pytanie Podatnika dotyczy kwestii konieczności korekty naliczonego podatku od towarów i usług, rozliczonego w związku z zakupem towarów handlowych i surowców, które to towary i surowce, a także wyroby - jako zapasy magazynowe przedsiębiorstwa spółki jawnej – mają być wniesione (wraz z całym przedsiębiorstwem tej spółki) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).
Fragment:
(...) r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje niniejszym weryfikacji informacji z dnia 14.10.2004 r. znak: US.PP/443-24/04, udzielonej Spółce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach. Pytanie Podatnika z dnia 20.09.2004 r. dotyczy kwestii konieczności korekty naliczonego podatku od towarów i usług, rozliczonego w związku z zakupem towarów handlowych i surowców, które to towary i surowce, a także wyroby - jako zapasy magazynowe przedsiębiorstwa spółki jawnej – mają być wniesione (wraz z całym przedsiębiorstwem tej spółki) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podatnik wyraża przekonanie, iż towary te będą wykorzystane w działalności opodatkowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Mając na względzie pojęcie „przedsiębiorstwa”, określone w przepisie art. 55 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93 ze zm.) jako zorganizowany zespół składników (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.