Zapasy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapasy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
20
lis

Istota:

Kwalifikacja podatkowej kosztów nabycia Zapasów ropy od zbywcy.

Fragment:

W omawianym przypadku związek taki wystąpi jako że kosztowi w postaci ceny nabycia będzie odpowiadał bezpośrednio przychód, a więc środki uzyskane z późniejszej sprzedaży Zapasów ropy. O ile przychody uzyskane ze zbycia Zapasów ropy naftowej mogą być bezpośrednio powiązane z kosztami nabycia tych Zapasów, to Wnioskodawca nie będzie uprawniony do rozpoznania kosztu nabycia Zapasów ropy od Zbywcy jako kosztu uzyskania przychodów związanego z przychodem uzyskiwanym z tytułu świadczenia usługi utrzymywania zapasów ropy naftowej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Przychody z tytułu utrzymywania zapasów ropy naftowej uzyskiwane są bowiem dodatkowo do przychodu uzyskanego ze zbycia Zapasów ropy naftowej i związek pomiędzy nimi a kosztem nabycia Zapasów nie ma charakteru bezpośredniego. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, cena nabycia Zapasów ropy będzie stanowiła koszt bezpośrednio związany z przychodami z ich późniejszej odsprzedaży. Oznacza to, że Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt podatkowy (cenę nabycia Zapasów ropy) w momencie powstania odpowiadającego mu przychodu, a więc w momencie odsprzedaży Zapasów ropy. Wnioskodawca (...)

2013
30
sty

Istota:

Czy wynik uzyskany z realizacji instrumentów pochodnych (swapów towarowych) zabezpieczających wskazane w stanie faktycznym ryzyka operacyjne działalności Spółki powinien - dla celów PDOP - korygować wartość zapasów, które stanowią koszty bezpośrednie potrącane w momencie sprzedaży surowców / wytworzonych z nich Produktów?

Fragment:

Tym samym, jeśli w dniu realizacji instrumentu zabezpieczającego wystąpi wynik ujemny, wówczas wartość zapasów zostanie powiększona o tę stratę. Natomiast w przeciwnym wypadku, tj. gdy wystąpi wynik dodatni, konsekwentnie wartość zapasów należy pomniejszyć o ten zysk. Dodatkowo, również MSR nr 2 dotyczący zapasów wskazuje, że na cenę zapasów składają się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzania zapasów do Ich aktualnego miejsca i stanu. Wskazane koszty zakupu rozumiane są szeroko, gdyż zaliczają do nich „inne koszty dające się bezpośrednio przyporządkować do pozyskania wyrobów gotowych, materiałów i usług przy czym koszty te pomniejsza się o upusty, rabaty handlowe i inne podobne pozycje. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że kwot rozliczeń instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyka operacyjne działalności Spółki (m.in. ryzyko zmiany cen surowców) nie można traktować w oderwaniu od wartości zapasów utrzymywanych przez Wnioskodawcę. Jak wskazano w stanie faktycznym wniosku, omawiane instrumenty zabezpieczające pozostają w ścisłym związku z zapasami surowców, które po przetworzeniu zostaną zbyte jako Produkty, z czym z kolei związany będzie przychód podatkowy Spółki.

2011
1
mar

Istota:

  1. Czy zryczałtowany podatek dochodowy wyliczony z chwilą sprzedaży wyrobów – mebli, środka trwałego i wyposażenia pozostałych z remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej (22.12.2003r.) mogę odliczyć od nie wykorzystanych ulg za wyszkolenie uczniów – przyznanych przez Urząd Skarbowy?
  2. Czy przychód ze sprzedaży zapasu wyrobów z remanentu likwidacyjnego – działalność opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - mam opodatkować stawką 3% jako handel, czy 5,5% jako sprzedaż wyrobów własnej produkcji ?

Fragment:

Czy zryczałtowany podatek dochodowy wyliczony z chwilą sprzedaży wyrobów – mebli, środka trwałego i wyposażenia pozostałych z remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej (22.12.2003r.) mogę odliczyć od nie wykorzystanych ulg za wyszkolenie uczniów – przyznanych przez Urząd Skarbowy? Czy przychód ze sprzedaży zapasu wyrobów z remanentu likwidacyjnego – działalność opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - mam opodatkować stawką 3% jako handel, czy 5,5% jako sprzedaż wyrobów własnej produkcji ? Zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy, uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, zwany dalej „spisem z natury”, na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego. Spis z natury należy sporządzić również w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji działalności. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, podatnicy są obowiązani objąć spisem z natury również rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia. Przychody ze sprzedaży składników majątku objętych spisem z natury pozostałych po likwidacji działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu w dacie ich sprzedaży przy zastosowaniu odpowiednich stawek ryczałtu sprzed zlikwidowania działalności, określonych w art. 12 wyżej powołanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2011
1
lut

Istota:

Czy skutki aktualizacji wyceny wyrobów gotowych stanowiących zapasy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Również skutki aktualizacji wyceny wyrobów gotowych stanowiących zapasy staną się kosztami uzyskania przychodów dopiero w chwili ich sprzedaży. Odpisy wartości niechodliwych zapasów pomniejszą dochód do opodatkowania w roku podatkowym, w którym składniki te zostaną sprzedane.

2011
1
sty

Istota:

  1. Czy zryczałtowany podatek dochodowy wyliczony z chwilą sprzedaży wyrobów – mebli, środka trwałego i wyposażenia pozostałych z remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej (22.12.2003r.) mogę odliczyć od nie wykorzystanych ulg za wyszkolenie uczniów – przyznanych przez Urząd Skarbowy?
  2. Czy przychód ze sprzedaży zapasu wyrobów z remanentu likwidacyjnego – działalność opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - mam opodatkować stawką 3% jako handel, czy 5,5% jako sprzedaż wyrobów własnej produkcji ?

Fragment:

W związku z powyższym przychód uzyskany ze sprzedaży przez podatnika towarów pozostałych po likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – należy zakwalifikować jako przychód z „odpłatnego zbycia innych rzeczy”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i tylko wtedy, gdy sprzedaż ta miałaby miejsce przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1958) podatnikom, którzy przed 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach określonych w art. 53 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w zryczałtowanym podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. Przepis art. 53 ust. 2 w/w ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stanowi, że osobom fizycznym prowadzącym działalność (...)