Zapasy | Interpretacje podatkowe

Zapasy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapasy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Kwalifikacja podatkowej kosztów nabycia Zapasów ropy od zbywcy.
Fragment:
W omawianym przypadku związek taki wystąpi jako że kosztowi w postaci ceny nabycia będzie odpowiadał bezpośrednio przychód, a więc środki uzyskane z późniejszej sprzedaży Zapasów ropy. O ile przychody uzyskane ze zbycia Zapasów ropy naftowej mogą być bezpośrednio powiązane z kosztami nabycia tych Zapasów, to Wnioskodawca nie będzie uprawniony do rozpoznania kosztu nabycia Zapasów ropy od Zbywcy jako kosztu uzyskania przychodów związanego z przychodem uzyskiwanym z tytułu świadczenia usługi utrzymywania zapasów ropy naftowej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Przychody z tytułu utrzymywania zapasów ropy naftowej uzyskiwane są bowiem dodatkowo do przychodu uzyskanego ze zbycia Zapasów ropy naftowej i związek pomiędzy nimi a kosztem nabycia Zapasów nie ma charakteru bezpośredniego. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, cena nabycia Zapasów ropy będzie stanowiła koszt bezpośrednio związany z przychodami z ich późniejszej odsprzedaży. Oznacza to, że Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt podatkowy (cenę nabycia Zapasów ropy) w momencie powstania odpowiadającego mu przychodu, a więc w momencie odsprzedaży Zapasów ropy. Wnioskodawca (...)
2015
20
lis

Istota:
Czy wynik uzyskany z realizacji instrumentów pochodnych (swapów towarowych) zabezpieczających wskazane w stanie faktycznym ryzyka operacyjne działalności Spółki powinien - dla celów PDOP - korygować wartość zapasów, które stanowią koszty bezpośrednie potrącane w momencie sprzedaży surowców / wytworzonych z nich Produktów?
Fragment:
Tym samym, jeśli w dniu realizacji instrumentu zabezpieczającego wystąpi wynik ujemny, wówczas wartość zapasów zostanie powiększona o tę stratę. Natomiast w przeciwnym wypadku, tj. gdy wystąpi wynik dodatni, konsekwentnie wartość zapasów należy pomniejszyć o ten zysk. Dodatkowo, również MSR nr 2 dotyczący zapasów wskazuje, że na cenę zapasów składają się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzania zapasów do Ich aktualnego miejsca i stanu. Wskazane koszty zakupu rozumiane są szeroko, gdyż zaliczają do nich „inne koszty dające się bezpośrednio przyporządkować do pozyskania wyrobów gotowych, materiałów i usług przy czym koszty te pomniejsza się o upusty, rabaty handlowe i inne podobne pozycje. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że kwot rozliczeń instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyka operacyjne działalności Spółki (m.in. ryzyko zmiany cen surowców) nie można traktować w oderwaniu od wartości zapasów utrzymywanych przez Wnioskodawcę. Jak wskazano w stanie faktycznym wniosku, omawiane instrumenty zabezpieczające pozostają w ścisłym związku z zapasami surowców, które po przetworzeniu zostaną zbyte jako Produkty, z czym z kolei związany będzie przychód podatkowy Spółki.
2013
30
sty

Istota:
  1. Czy zryczałtowany podatek dochodowy wyliczony z chwilą sprzedaży wyrobów – mebli, środka trwałego i wyposażenia pozostałych z remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej (22.12.2003r.) mogę odliczyć od nie wykorzystanych ulg za wyszkolenie uczniów – przyznanych przez Urząd Skarbowy?
  2. Czy przychód ze sprzedaży zapasu wyrobów z remanentu likwidacyjnego – działalność opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - mam opodatkować stawką 3% jako handel, czy 5,5% jako sprzedaż wyrobów własnej produkcji ?
Fragment:
Czy zryczałtowany podatek dochodowy wyliczony z chwilą sprzedaży wyrobów – mebli, środka trwałego i wyposażenia pozostałych z remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej (22.12.2003r.) mogę odliczyć od nie wykorzystanych ulg za wyszkolenie uczniów – przyznanych przez Urząd Skarbowy? Czy przychód ze sprzedaży zapasu wyrobów z remanentu likwidacyjnego – działalność opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - mam opodatkować stawką 3% jako handel, czy 5,5% jako sprzedaż wyrobów własnej produkcji ? Zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy, uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, zwany dalej „spisem z natury”, na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego. Spis z natury należy sporządzić również w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji działalności. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, podatnicy są obowiązani objąć spisem z natury również rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia. Przychody ze sprzedaży składników majątku objętych spisem z natury pozostałych po likwidacji działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu w dacie ich sprzedaży przy zastosowaniu odpowiednich stawek ryczałtu sprzed zlikwidowania działalności, określonych w art. 12 wyżej powołanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
2011
1
mar

Istota:
Czy skutki aktualizacji wyceny wyrobów gotowych stanowiących zapasy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Również skutki aktualizacji wyceny wyrobów gotowych stanowiących zapasy staną się kosztami uzyskania przychodów dopiero w chwili ich sprzedaży. Odpisy wartości niechodliwych zapasów pomniejszą dochód do opodatkowania w roku podatkowym, w którym składniki te zostaną sprzedane.
2011
1
lut

Istota:
  1. Czy zryczałtowany podatek dochodowy wyliczony z chwilą sprzedaży wyrobów – mebli, środka trwałego i wyposażenia pozostałych z remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej (22.12.2003r.) mogę odliczyć od nie wykorzystanych ulg za wyszkolenie uczniów – przyznanych przez Urząd Skarbowy?
  2. Czy przychód ze sprzedaży zapasu wyrobów z remanentu likwidacyjnego – działalność opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - mam opodatkować stawką 3% jako handel, czy 5,5% jako sprzedaż wyrobów własnej produkcji ?
Fragment:
W związku z powyższym przychód uzyskany ze sprzedaży przez podatnika towarów pozostałych po likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – należy zakwalifikować jako przychód z „odpłatnego zbycia innych rzeczy”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i tylko wtedy, gdy sprzedaż ta miałaby miejsce przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1958) podatnikom, którzy przed 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach określonych w art. 53 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w zryczałtowanym podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. Przepis art. 53 ust. 2 w/w ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stanowi, że osobom fizycznym prowadzącym działalność (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zapasy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.