Zaopatrzenie w wodę | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaopatrzenie w wodę. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
2
kwi

Istota:

Czy zawarcie umowy odpłatnego przekazania (w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) przez inwestora (osobę fizyczną) na własność Wnioskodawcy wybudowanych przez tą osobę i z jego środków, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne jest uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zawarcie umowy odpłatnego przekazania (w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) przez inwestora (osobę fizyczną) na własność Wnioskodawcy wybudowanych przez tą osobę i z jego środków, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy czynności podlegające obowiązkowi podatkowemu enumeratywnie wskazano w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649). Wśród tych czynności ustawa o PCC nie wymienia wprost umowy odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy, czynność zawierania umów w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, mających za cel refundację poniesionych przez inwestora (osobę fizyczną) kosztów budowy ww. urządzeń nie skutkuje powstaniem obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2014
27
mar

Istota:

Czy zawarcie umowy, której przedmiotem jest nabycie przez Spółkę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków przez Inwestorów stanowi czynność cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu PCC?

Fragment:

Należności Inwestorów za przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, mogą być płatne jednorazowo, rozłożone na raty lub też mogą być uwzględnione w rozliczeniach Spółki z Inwestorem z tytułu zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Dotychczas Spółka traktowała zawarcie wspomnianych powyżej umów z Inwestorami jako czynność cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC), zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC oraz płaciła należny podatek z tego tytułu. Obecnie Spółka powzięła wątpliwości, czy zawieranie przez Spółkę z Inwestorami umów nabycia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - zarówno w przeszłości oraz w przyszłości - stanowi czynność cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu PCC. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zawarcie umowy, której przedmiotem jest nabycie przez Spółkę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków przez Inwestorów stanowi czynność cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu PCC... Zdaniem Wnioskodawcy zawarcie przez nią umów nabycia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków przez Inwestorów nie stanowi czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu PCC. Szczegółowe uzasadnienie stanowiska. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu PCC.

2011
1
wrz

Istota:

Czy zawarcie umowy o przekazanie za wynagrodzeniem sieci z osobą fizyczną rodzi powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) i kto płaci ten podatek: kupujący, czy sprzedający sieć?

Fragment:

Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (art. 31 ust. 3). W świetle powyższego zauważyć należy, że osoby, które wybudowały wskazane w tym przepisie urządzenia mogą skorzystać z uprawnienia do ich odpłatnego przeniesienia, a przedsiębiorstwo może odmówić przejęcia tego urządzenia tylko wówczas, gdy nie odpowiada ono właściwym wymogom technicznym określonym w odrębnych przepisach. W konsekwencji z treści samej ustawy wynika obowiązek zawarcia przez przedsiębiorstwo (gminę) wskazanej w niej umowy. Reasumując, dokonanie – na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – refundacji kosztów budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych osobom, które je wybudowały z własnych środków, w zamian za przekazanie tych urządzeń Wnioskodawcy, tj. przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Powyższe wynika z faktu, iż opisana w stanie faktycznym umowa nie została wymieniona w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych określonym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, powyższa czynność nie skutkuje powstaniem obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2011
1
wrz

Istota:

Czy otrzymywane przez Spółkę od Gmin dopłaty do ceny wody i ścieków są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest działalnością o charakterze użyteczności publicznej charakteryzującą się brakiem ekwiwalentności, tzn. odbiorcy nie ponoszą pełnej odpowiedzialności za korzystanie z efektów tej działalności, co wiąże się z wymogiem zasilenia finansowego ze środków publicznych. Przedmiotowe zasilenie realizowane jest na mocy art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.) stanowiącego, iż rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) – dalej: ustawa – wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. W niniejszej sprawie otrzymanych przez Spółkę dopłat nie należy jednakże traktować jako dotacji otrzymanych z jednostki samorządu terytorialnego, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – Gminy takiej właśnie kwalifikacji przekazywanych Wnioskodawcy środków pieniężnych nie dokonują.