Zaopatrzenie w wodę | Interpretacje podatkowe

Zaopatrzenie w wodę | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaopatrzenie w wodę. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zawarcie umowy odpłatnego przekazania (w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) przez inwestora (osobę fizyczną) na własność Wnioskodawcy wybudowanych przez tą osobę i z jego środków, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne jest uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zawarcie umowy odpłatnego przekazania (w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) przez inwestora (osobę fizyczną) na własność Wnioskodawcy wybudowanych przez tą osobę i z jego środków, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy czynności podlegające obowiązkowi podatkowemu enumeratywnie wskazano w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649). Wśród tych czynności ustawa o PCC nie wymienia wprost umowy odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy, czynność zawierania umów w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, mających za cel refundację poniesionych przez inwestora (osobę fizyczną) kosztów budowy ww. urządzeń nie skutkuje powstaniem obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2014
2
kwi

Istota:
Czy zawarcie umowy, której przedmiotem jest nabycie przez Spółkę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków przez Inwestorów stanowi czynność cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu PCC?
Fragment:
Należności Inwestorów za przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, mogą być płatne jednorazowo, rozłożone na raty lub też mogą być uwzględnione w rozliczeniach Spółki z Inwestorem z tytułu zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Dotychczas Spółka traktowała zawarcie wspomnianych powyżej umów z Inwestorami jako czynność cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC), zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC oraz płaciła należny podatek z tego tytułu. Obecnie Spółka powzięła wątpliwości, czy zawieranie przez Spółkę z Inwestorami umów nabycia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - zarówno w przeszłości oraz w przyszłości - stanowi czynność cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu PCC. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zawarcie umowy, której przedmiotem jest nabycie przez Spółkę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków przez Inwestorów stanowi czynność cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu PCC... Zdaniem Wnioskodawcy zawarcie przez nią umów nabycia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków przez Inwestorów nie stanowi czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu PCC. Szczegółowe uzasadnienie stanowiska. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu PCC.
2014
27
mar

Istota:
Czy zawarcie umowy o przekazanie za wynagrodzeniem sieci z osobą fizyczną rodzi powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) i kto płaci ten podatek: kupujący, czy sprzedający sieć?
Fragment:
Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (art. 31 ust. 3). W świetle powyższego zauważyć należy, że osoby, które wybudowały wskazane w tym przepisie urządzenia mogą skorzystać z uprawnienia do ich odpłatnego przeniesienia, a przedsiębiorstwo może odmówić przejęcia tego urządzenia tylko wówczas, gdy nie odpowiada ono właściwym wymogom technicznym określonym w odrębnych przepisach. W konsekwencji z treści samej ustawy wynika obowiązek zawarcia przez przedsiębiorstwo (gminę) wskazanej w niej umowy. Reasumując, dokonanie – na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – refundacji kosztów budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych osobom, które je wybudowały z własnych środków, w zamian za przekazanie tych urządzeń Wnioskodawcy, tj. przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Powyższe wynika z faktu, iż opisana w stanie faktycznym umowa nie została wymieniona w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych określonym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, powyższa czynność nie skutkuje powstaniem obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych.
2011
1
wrz

Istota:
Czy otrzymywane przez Spółkę od Gmin dopłaty do ceny wody i ścieków są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest działalnością o charakterze użyteczności publicznej charakteryzującą się brakiem ekwiwalentności, tzn. odbiorcy nie ponoszą pełnej odpowiedzialności za korzystanie z efektów tej działalności, co wiąże się z wymogiem zasilenia finansowego ze środków publicznych. Przedmiotowe zasilenie realizowane jest na mocy art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.) stanowiącego, iż rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) – dalej: ustawa – wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. W niniejszej sprawie otrzymanych przez Spółkę dopłat nie należy jednakże traktować jako dotacji otrzymanych z jednostki samorządu terytorialnego, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – Gminy takiej właśnie kwalifikacji przekazywanych Wnioskodawcy środków pieniężnych nie dokonują.
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.